פרק לט
פרק לט, ג
וקצץ. ג' במסורה. וקצץ פתילים. וקצץ חנית (תהלים מו, י). וחד קצץ עבות רשעים (שם קכט, ד). שבזכות המשכן היו מתגברין על אויביהם ומקצצים חניתותיהם.

פרק לט, כז
את הכתנת. את ציץ (פסוק ל). כל הנך אתי"ם לרבות שהיה לכל אחד ואחד התיק שלו.

פרק לט, לב
ותכל כל עבדת משכן. בגימטריא ותכל לית, לומר כי עתה כלה מלאכת כל העולם.

פרק לט, מ
עמודיה. ד' במסורה. את עמודיה. אנכי תכנתי עמודיה סלה (תהלים עה, ד). חצבה עמודיה שבעה (משלי ט, א). ועמודיה יתפלצון (איוב ט, ו). שעמודי המשכן הם עמודי עולם שבזכותם עולם עומד.

הפרק הבא    הפרק הקודם