פרק מ
פרק מ, טו
משחתם. ב' במסורה. והיתה להיות להם משחתם. כי משחתם בהם מום בם (ויקרא כב, כה). פי' לזמן שהם תמימים יהיו להם משחתם לכהונת עולם, אבל כשיהיה בהם מום לא לרצון יהיו.

פרק מ, יז
הוקם. ג' במסורה. הוקם המשכן. הוקם על (ש"ב לג, א) גבי דוד. הוקם את דברי יהונדב בן רכב (ירמיה לה, יד). בזכות שהקים דוד המקדש, כדכתיב (ש"ב ז, ב) אנכי יושב בבית ארזים וגו' הוקם על. בני יונדב בן רכב שהקימו דברי אביהם, זכו למה שנאמר (ירמיה לה, יט) לא יכרת איש ליונדב בן רכב עומד לפני כל הימים.

פרק מ, יח
ויקם משה את המשכן. משכן לא נאמר אלא "המשכן" לרבות משכן של מעלה דאיתא בפסיקתא (פ"ה) שצוה הקב"ה למלאכים של מעלה להקים לו משכן למעלה.

פרק מ, כא
ויסך. ד' במסורה. ויסך על ארון העדות. ויסך אלוה בעדו (איוב ג, כג). ויסך בדלתים (שם לח, ח). וירחץ ויסך (ש"ב יב, כ) גבי דוד. בזכות ויסך על ארון שבא אל בית האלהים שכל זמן שהיה אונן לא נכנס למקדש.
כאשר צוה ה' את משה. כתיב על כל דבר ודבר. כנגד מה שאמר משה מחני נא (לעיל לב, לב) הרבה להזכירו, והם י"ח פעמים כאשר צוה ה' את משה, וכל אשר צוה ה'. וכנגדם תקנו י"ח ברכות. ואחד כאשר צוה ה' (את משה) כן עשו ותקנו כנגדו ברכת המינים ויש בהם קי"ג תיבות. וכן בסופי הברכות, כמו ברוך אתה ה' מגן אברהם, ברוך אתה ה' מחיה המתים, ובו קי"ג תיבות. וקי"ג פעמים "לב" בחומש שצריכים כוונת הלב.

פרק מ, לג
ולמזבח. ב' במסורה. למשכן ולמזבח. בין האולם ולמזבח (יואל ב, יז). רמז למ"ד (ברייתא דמלאכת המשכן פ' יד) שמעל מזבח הנחשת היה הדבור בא למשה, פי' למשכן ולמזבח ששכינה שורה על המזבח. וכן כתיב בין האולם ולמזבח וכו' ויאמרו חוסה ה' על עמך, ששם היו עומדים ומתפללים.

הפרק הבא    הפרק הקודם