פרק ו
פרק ו, ב
יפלא. ב' במסורה חסרים. הכא כי יפלא לנדר נדר נזיר. ואידך בערכין איש כי יפלא נדר (ויקרא כז, ב). דילפינן נדרים מערכין מה התם כערכך הכהן כן יהיה (שם שם, יב) אף בנדרים הכל תלוי בחכם, אם נראה לו יתיר ואם לאו לא יתיר.

פרק ו, ו
על נפש מת לא יבא. לומר לך שאם תשרה עליו שכינה מחמת נזרו שלא יאמרו שהוא דורש אל המתים. ל' פעמים כתיב נדר ונזירות בפרשה דסתם נזירות ל' יום. וכן גם כן יהיה (פסוק ה) עולה ל'.

פרק ו, כא
זאת תורת הנזיר. וסמיך ליה על תורת נזרו. לומר מי ששתה יין אל יורה. וסמך ברכת כהנים לפרשת נזיר, לומר שתויי יין פסול לברכת כהנים שנקראת עבודה.

פרק ו, כג
כה תברכו. להזכיר זכות ואני והנער נלכה עד כה (בראשית כב, ה). וכה יהיה זרעך (שם טו, ה). וזהו אשר עד כה ברכני ה' (יהושע יז, יד). וכ"ה אותיות בפסוק שמע ישראל (דברים ו, ד). וכ"ה פעמים לשון ברכה בחומש. וכ"ה פעמים שלום בחומש. ולכך מתחיל ברכת כהנים בברכה ומסיים בשלום. וזהו ה' יברך את עמו בשלום (תהלים כט, יא).
אמור להם. מלא, כנגד ו' ברכות יברכך וישמרך יאר ויחנך ישא שלום. כנגד ו', תורת ה', עדות ה', פקודי ה', מצות ה', יראת ה', משפטי ה' (תהלים יט, ח_י):

פרק ו, כד
יברכך ה' וישמרך. התחלת התיבות עולה כ"ו כנגד השם של ארבע אותיות. וסוף התיבות ך ה"ך עולה מ"ה כנגד השם של מ"ה תיבות. וזהו ה' ישמר צאתך ובואך (תהלים קכא, ח). וג' תיבות בפסוק כדי להזכיר זכות ג' אבות. ובהם ט"ו אותיות על שם האבות שראו זה את זה ט"ו שנים. וזכות השבטים עם האבות הם ט"ו.
יברכך. בזכות אברהם דכתיב ביה (בראשית כד, א) וה' ברך את אברהם בכל. ושלשה תיבות בפסוק כנגד ג' ברכות שנאמרו בו. ואברכך (שם יב, ב). והיה ברכה (שם). ואברכה מברכך (שם שם, ג).
יברכך ה'. בגימטריא בנכסים ובגוף.

פרק ו, כה
יאר. כנגד יצחק שראה בעקידה ומת והאיר הקב"ה את עיניו והחייהו, כדאיתא בפרקי רבי אליעזר (פ' לא).
יאר. להפך ראי שהיה עולה ראיה. ויש בו ה' תיבות וכ' אותיות, כיצחק שהיה אחר כ' דורות ושמר חמשה חומשי תורה.

פרק ו, כו
ישא. כנגד יעקב דכתיב וישא יעקב רגליו (בראשית כט, א) וכתיב ביה (שם כח, כא) ושבתי בשלום. ויש בו ז' תיבות כנגד השבטים אשר נולדו בז' שנים. וכ"ה אותיות, כנגד כ"ה תאמר לבית יעקב (שמות יט, ג).
וישם. יש בו ז' תגין שבז' דרכים ישם לך שלום. על שם ובשבעה דרכים ינוסו לפניך (דברים כח, ז).
שלום. בגימטריא עשו. הוי מקדים שלום לכל אדם ואפילו בשלום גוי.

פרק ו, כז
ואני אברכם. בגימטריא אסכימה עלי ידיכם.
ושמו את שמי וגו' ואני אברכם. וסמיך ליה ויהי ביום כלות. זהו בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך (שמות כא).

הפרק הבא    הפרק הקודם