ספר מצוות השם, בראשית א


מצווה א
מצוות עשה: פרו ורבו.
(א) מצוות עשה: לישא אשה ולפרות ולרבות.
שנאמר: "ויאמר להם אלהים פרו ורבו" בראשית א, כח.

מראי מקומות:
יבמות דף ס"א ואילך; מסכת אבות פרק א'; ברכות דף טז;
רמב"ם הלכות אישות פרק טו;
רמב"ם, ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה: רי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ט;
שו"ע אבן העזר סימן א';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רפ"ד;