ספר מצוות השם, ויקרא ב

מצווה קיז
מצוות עשה: לעשות מעשה מנחה
מצוות עשה: לעשות מעשה קרבן מנחה כמשפט.
שנאמר: "וכי תקריב קרבן מנחה וגו'" ויקרא ב, ד.

מראי מקומות:
מנחות פרק ה', ו', ט';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרקים יב', יג', יז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ס"ז
(רמב"ן משיג בשורש י"ב ע"ש);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ו.


מצווה קיח
מצוות לא תעשה: שלא להקטיר שאור ודבש
מצוות לא תעשה: שלא להקטיר שאור או דבש.
שנאמר: "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'" ויקרא ב, יא.

מראי מקומות:
מנחות דף נ"ח;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ה' הלכות א-ה;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ח ע"ש ובשורש ט';
רמב"ן שם מנה שאור ודבש לשני לאוין וכן ספר מצוות גדול לאוין שי"ח, שי"ט.


מצווה קיט
מצוות לא תעשה: שלא להשבית מלח מקרבנות
מצוות לא תעשה: שלא להשבית מלח מקרבנות.
שנאמר: "ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתיך" ויקרא ב, יג.

מראי מקומות:
מנחות דפים יט', כ';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ה' הלכות יא-יג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"כ.


מצווה קכ
מצוות עשה: למלוח כל הקרבנות
מצוות עשה: להקריב מלח על כל קרבן.
שנאמר: "על כל קרבנך תקריב מלח" ויקרא ב, יג.

מראי מקומות:
מנחות דפים יט', כ';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ה' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות עשה: ס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ט.