ספר מצוות השם, ויקרא יא

מצווה קנד
מצוות עשה: לבדוק סימני בהמה וחיה
(סח) מצוות עשה: לבדוק סימני בהמה וחיה להבדיל בין טמאה לטהורה לאכילה.
שנאמר: "זאת החיה אשר תאכלו וגו'" ויקרא יא, ב
ונאמר: והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה" ויקרא כ, כה.

מראי מקומות:
חולין דפים נ"ט, ק"ב; עבודה זרה דף ה'; בכורות דף ו''; כתובות דף ס';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א' הלכות א'-יג', פרק ב', ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קמ"ט,
(רמב"ן משיג בשורש ו' ע"ש מל"ת קע"ב); ספר מצוות גדול עשין נ"ט לאוין קנ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן עט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר, ר"י, רכ"ג.


מצווה קנה
מצוות לא תעשה: שלא לאכול בהמה וחיה טמאים
[פז] ומצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר בהמה וחיה טמאים.
שנאמר: "אך את זה תאכלו וגו'" ויקרא יא, ד.

מראי מקומות:
חולין דפים נ"ט, ק"ב; עבודה זרה דף ה'; בכורות דף ו'; כתובות דף ס';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב' הלכות א'-ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה קע"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן עט; ספר מצוות ק טן סימנים ר', ר"י, רכ"ג.


מצווה קנו
מצוות עשה: לבדוק בסימני דגים
(סט) מצוות עשה: לבדוק סימני דגים לאכילה.
שנאמר: "את זה תאכלו מכל אשר במים וגו'ויקרא יא, ט.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"ב,
(רמב"ן משיג בשורש ו'), מצוות לא תעשה קע"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ב, לאוין קנ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"א .


מצווה קנז
מצוות לא תעשה: שלא לאכול דג טמא
[פח] ומצוות לא תעשה: שלא לאכול דג טמא.
שנאמר: "ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו" ויקרא יא, יא.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"ב
(רמב"ן משיג בשורש ו'), מצוות לא תעשה קע"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ב, לאוין קנ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"א;


מצווה קנח
מצוות לא תעשה: שלא לאכול עוף טמא
[פט] מצוות לא תעשה: שלא לאכול עוף טמא.
שנאמר: "ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו" ויקרא יא, יג.

מראי מקומות:
מסכת חולין פרק ג';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א' הלכות יד'-כ' ופרק ב' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ז.


מצווה קנט
מצוות עשה: לבדוק סימני חגבים
(ע) מצוות עשה: לבדוק סימני חגבים לאכילה.
שנאמר: "את אלה מהם תאכלו גו'" ויקרא יא, כב.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א' הלכה א' והלכות כא'-כב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"א,
(רמב"ן משיג בשורש ו');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ח' מנאו ללאו.


מצווה קס
מצוות עשה: להיות שמונה שרצים טמאים ומטמאים
(עא) מצוות עשה: להיות שמונה שרצים טמאים ומטמאים.
שנאמר: "וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ החולד והעכבר והצב למינהו ואנקה והכח והלטאה והחומט והתנשמת" ויקרא יא, כט-ל.

מראי מקומות:
חולין דף ק"ב;
רמב"ם הלכות אבות הטומאות פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: צ"ז,
(רמב"ן משיג במצוות עשה: צ"ו, ע"ש שסובר שכל דיני טומאות אין למנותן שהם ביאור מצווה קס"ח ושס"ד);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ה.


מצווה קסא
מצוות עשה: לדון דין טומאת אוכלין ומשקין
(עב) מצוות עשה: לדון דין טומאת אוכלין ומשקין.
שנאמר: "מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה וגו'" ויקרא יא, לד.

מראי מקומות:
חולין דף קכ"א; מסכת עוקצין פרק ג';
רמב"ם הלכות טומאת אוכלין פרק א' והלכות כלים;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: צ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ו.


מצווה קסב
מצוות עשה: להיות נבלה טמאה ומטמאה
(עג) מצוות עשה: להיות הנבילה טמאה ומטמאה.
שנאמר: "וכי ימות מן הבהמה וגו' הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב" ויקרא יא, לט.

מראי מקומות:
מסכת כלים פרק א'; חולין דפים ע', קי"ז;
רמב"ם הלכות אבות הטומאות פרקים א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: צ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ד.


מצווה קסג
מצוות לא תעשה: שלא לאכול שרץ הארץ
[צ] מצוות לא תעשה: שלא לאכול משרץ הארץ.
שנאמר: "וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" ויקרא יא, מא.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ז; מעילה דף פ"ז;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב' הלכות ו'-יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"י.


מצווה קסד
מצוות לא תעשה: שלא לאכול תולעת הפירות
[צא] מצוות לא תעשה: שלא לאכול תולעת הפירות והזרעים.
שנאמר: "לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום" ויקרא יא, מב.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב' הלכות יד'-טז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ח,
(רמב"ן משיג בשורש ט');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה זה וכללו בלאוין קל"ב;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ב.


מצווה קסה
מצוות לא תעשה: שלא לאכול שרץ המים
[צב] מצוות לא תעשה: שלא לאכול שרץ המים.
שנאמר: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ" ויקרא יא, מג.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ב' הלכה יב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ט,
(והרמב"ן משיג בשורש ט' וככלו בפרק וכל אשר אין לו סנפיר וגו' מכל שרץ המים שקץ הם, עיין סימן קנ"ז);
שו"ע יורה דעה סימן ק"פ; ס פר מצוות קטן סימן רי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ב.


מצווה קסו
מצוות לא תעשה: שלא לאכול רמש המתהווה מעפוש
[צג] מצוות לא תעשה: שלא לאכול רמשים.
שנאמר: "ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ" ויקרא יא, מד.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב' הלכה יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול (לא מנה לאו זה) לאוין קל"ב;
שו"ע יורה דעה סימן ק"פ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ב.