ספר מצוות השם, ויקרא יט

מצווה ריג
מצוות עשה: איש אמו ואביו תיראו
(צב) מצוות עשה: לירא מאב ומאם.
שנאמר: "איש אמו ואביו תיראו" ויקרא יט, ג.

מראי מקומות:
קידושין דף ל'; כתובות דף ק"ג;
רמב"ם הלכות ממרים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רי"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ג;
שו"ע יורה דעה סימן ר"מ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ז'.


מצווה ריד
מצוות לא תעשה: שלא לפנות אחר עבודה זרה
[קכב] מצוות לא תעשה: שלא לפנות אחר עבודה זרה.
שנאמר: "אל תפנו אל האלילים (ויקרא יט,ד.

מראי מקומות:
שבת דף קמ"ט;
ספרא;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ב' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י"ד.


מצווה רטו
מצוות לא תעשה: שלא לעשות עבודה זרה לעבדה
[קכג] מצוות לא תעשה: שלא לעשות עבודה זרה לעבדה אפילו לנכרי.
שנאמר: "ואלהי מסכה לא תעשו לכם." ויקרא יט, ד

מראי מקומות:
ספרא;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג' הלכות ט'-יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ג';
(ועיין השגת הרמב"ן לא תעשה ה');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"א.


מצווה רטז
מצוות לא תעשה: שלא לאכול נותר
[קכד] מצוות לא תעשה: שלא לאכול נותר מקרבן אחר זמן אכילתו.
שנאמר: "והנותר וגו' עונו ישא וגו'" ויקרא יט, ז-ח.

מראי מקומות:
מעילה דף י"ז; זבחים דף נ"ו; מכות דף י"א; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ו.


מצווה ריז
מצוות לא תעשה: שלא לכלות פאת השדה
[קכה] מצוות לא תעשה: שלא לכלות פאת השדה בקצרו את שדהו.
שנאמר: "לא תכלה פאת שדך לקצור וגו'ויקרא יט, ט.

מראי מקומות:
מסכת פאה; בבא קמא דף צ"ד; מכות דף ט"ז;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.


מצווה ריח
מצוות עשה: לעזוב פאה בשדה לעניים
(צג) מצוות עשה: לעזוב הפאה לעניים.
שנאמר: "לעני ולגר תעזור אותם" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה; בבא קמא דף צ"ד; מכות דף ט"ז;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרקים א' -ג;
רמב"ם, ספר המצוות עשה: ק"כ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ו;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.


מצווה ריט
מצוות לא תעשה: שלא ילקוט בעל הבית לקט
[קכו] מצוות לא תעשה: שלא ילקוט בעל הבית הלקט.
שנאמר: "ולקט קצירך לא תלקט" ויקרא יט, ט.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ד', פרק ה', פרק ח'; בבא קמא דף צ"ד; מכות דף ט"ז;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.


מצווה רכ
מצוות עשה: לעזוב הלקט לעניים
(צד) מצוות עשה: לעזור לעניים הלקט.
שנאמר: "לעני ולגר תעזוב אותם" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ד', פרק ה', פרק ח'; בבא קמא דף צ"ד; מכות דף ט"ז;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קכ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.


מצווה רכא
מצוות לא תעשה: שלא יקלוט בעל הבית עוללות
[קכז] מצוות לא תעשה: שלא יבצור בעל הבית עוללות הכרם.
שנאמר: "וכרמך לא תעולל" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכות יז'-כז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.


מצווה רכב
מצוות עשה: לעזוב העוללות לעניים
(צה) מצוות עשה: לעזוב לעניים העוללות.
שנאמר: "לעני ולגר תעזור אותם" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכות יז'-כז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קכ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.


מצווה רכג
מצוות לא תעשה: שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם
[קכח] מצוות לא תעשה: שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם.
שנאמר: "ופרט כרמך לא תקלט" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכות ט"ו-ט"ז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ג, מצוות עשה: קכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.


מצווה רכד
מצוות עשה: לעזוב הפרט לעניים
(צו) מצוות עשה: לעזוב הפרט לעניים.
שנאמר: "לעני ולגר תעזוב אותם" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' ופרק ד' הלכות ט"ו, ט"ז;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ס;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.


מצווה רכה
מצוות לא תעשה: שלא לגנוב שום חפץ או ממון
[קכט] מצוות לא תעשה: שלא לגנוב שום חפץ או ממון.
שנאמר: "לא תגנובו" ויקרא יט, יא.

מראי מקומות:
בבא קמא פרק ז'; סנהדרין דף פ"ו;
רמב"ם הלכות גניבה פרקים א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ה;
שו"ע חושן משפט סימן שמ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"א.


מצווה רכו
מצוות לא תעשה: שלא לכפור בפקדון
[קל] מצוות לא תעשה: שלא לכחש ממון.
שנאמר: "ולא תכחשו" ויקרא יט, יא.

מראי מקומות:
ספרא פרשת ויקרא;
רמב"ם הלכות שבועות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"מ;
שו"ע חושן משפט רצ"ד.


מצווה רכז
מצוות לא תעשה: שלא לישבע שקר על כפירת ממון
[קלא] מצוות לא תעשה: שלא לשבע בשקר על כפירת ממון.
שנאמר: "ולא תשקרו איש בעמיתו" ויקרא יט, יא.

מראי מקומות:
ספרא; שבועות דף ל"ו;
רמב"ם הלכות שבועות פרקים ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"א;
שו"ע חושן משפט סימן רצ"ד.


מצווה רכח
מצוות לא תעשה: שלא לישבע שקר בשביעת ביטוי
[קלב] מצוות לא תעשה: שלא לשבע שבועת בטוי לשקר.
שנאמר: "ולא תשבעו בשמי לשקר" ויקרא יט, יב.

מראי מקומות:
שבועות פרק א', פרק ג';
רמב"ם הלכות שבועות פרק א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רל"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ח.


מצווה רכט
מצוות לא תעשה: שלא לעשוק
[קלג] מצוות לא תעשה: שלא לעשוק את חברו.
שנאמר: "לא תעשוק את רעך" ויקרא יט, יג.

מראי מקומות:
בבא קמא דף ע"ט; בבא מציעא דף י"א; בכורות דף י"ג;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ו והוא מסופק אי למנאו בחשבון או לכללו בלאו דלא תגזול עיין לקמן בלאוין ד
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול סימן ט"ו;
שו"ע חושן משפט סימן שנ"ט.


מצווה רל
מצוות לא תעשה: שלא לגזול
[קלד] מצוות לא תעשה: שלא לגזול מחברו בחזקה.
שנאמר: "ולא תגזול" ויקרא יט, יג.

מראי מקומות:
בבא קמא דפים נ"ז, קי"ג;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ז;
שו"ע חושן משפט סימן שנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ע.


מצווה רלא
מצוות לא תעשה: שלא לאחר שכר שכיר
[קלה] מצוות לא תעשה: שלא לאחר שכר שכיר.
שנאמר: "לא תלין פעולת שכיר אתך וגו'ויקרא יט, יג.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים ק"י, קי"א;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"א;
שו"ע חושן משפט סימן של"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ס.


מצווה רלב
מצוות לא תעשה: שלא לקלל ישראל אפילו חרש
[קלו] מצוות לא תעשה: שלא לקלל אדם כשר מישראל.
שנאמר: "לא תקלל חרש" ויקרא יט, יד.

מראי מקומות:
שבועות דף ל"ה;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ו;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רי"א;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ג; מקלל עצמו חשבו
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול ללאו בפני עצמו בלאוין רי" ב.


מצווה רלג
מצוות לא תעשה: שלא להכשיל תם בעצה
[קלז] מצוות לא תעשה: שלא להכשיל לחברו בשום דבר.
שנאמר: "ולפני עור לא תתן מכשול" ויקרא יט, יד.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף ט"ו;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"ב הלכות יב'-יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"א;
שו"ע יורה דעה סימן קנ"א.


מצווה רלד
מצוות לא תעשה: שלא לעשות עוול במשפט
[קלח] מצוות לא תעשה: שלא לעשות עול במשפט.
שנאמר: "לא תעשו עול במשפט" ויקרא יט, טו.

מראי מקומות:
תורת כהנים; סנהדרין דפים ו', ז';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ה;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז וסימן כ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"א.


מצווה רלה
מצוות לא תעשה: שלא להדר גדול בדין
[קלט] מצוות לא תעשה: שלא להדר פני גדול בדין.
שנאמר: "ולא תהדר פני גדול" ויקרא יט, טו.

מראי מקומות:
כתובות דף ק"ו; שבועות דף ל';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ער"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ד;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ח.


מצווה רלו
מצוות עשה: לשפוט בצדק
(צז) מצוות עשה: לשפוט בצדק.
שנאמר: "בצדק תשפוט עמיתך" ויקרא יט, טו.

מראי מקומות:
שבועות דף ל';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קע"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ו;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ד.


מצווה רלז
מצוות לא תעשה: שלא ילך רכיל
[קמ] מצוות לא תעשה: שלא להגיד לחברו דברים שכנגדו דבר עליו.
שנאמר: "לא תלך רכיל בעמך" ויקרא יט, טז.

מראי מקומות:
ערכין דף ט"ו; כתובות דף מ"ו; סנהדרין דף ל"א;
רמב"ם הלכות דעות פרק ז' הלכות א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ט';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ד.


מצווה רלח
מצוות לא תעשה: שלא למנוע מלהציל חברו
[קמא] מצוות לא תעשה: שלא למנוע מלהציל את חברו מסכנה.
שנאמר: "לא תעמוד על דם רעך" ויקרא יט, טז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ג;
רמב"ם הלכות רוצח פרק א' הלכה יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ה;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"ח.


מצווה רלט
מצוות לא תעשה: שלא לשנוא את חברו
[קמב] מצוות לא תעשה: שלא לשנוא בלב אדם כשר מישראל.
שנאמר: "לא תשנא את אחיך בלבבך" ויקרא יט, יז.

מראי מקומות:
ערכין דף ט"ו;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ה';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ז.


מצווה רמ
מצוות עשה: להוכיח את החוטא
(צח) מצוות עשה: להוכיח לחוטא.
שנאמר: "הוכח תוכיח את עמיתך וגו' [ויקרא, יט, יז.

מראי מקומות:
ברכות דף ל"א; שבת דף נ"ו; ערכין דף ט"ז; בבא מציעא דף ל"א;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכות ו'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ב.


מצווה רמא
מצוות לא תעשה: שלא לבייש אדם מישראל
[קמג] מצוות לא תעשה: שלא לבייש את חברו.
שנאמר: "ולא תשא עליו חטא" ויקרא יט, יז.

מראי מקומות:
שבת דף נ"ד; ערכין דף ט"ז; בבא מציעא דף נ"ח;
רמב"ם הלכות חובל פרק ג' והלכות דעות פרק ו' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ו';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ו.


מצווה רמב
מצוות לא תעשה: שלא לנקום בחברו
[קמד] מצוות לא תעשה: שלא לנקום מחברו.
שנאמר: "לא תקום" ויקרא יט, יח.

מראי מקומות:
יומא דף כ"ג;
רמב"ם הלכות דעות פרק ז' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ל.


מצווה רמג
מצוות לא תעשה: שלא לנטור
[קמה] מצוות לא תעשה: שלא לנטור שנאה בלב על חברו.
שנאמר: "לא תטור את בני עמך" ויקרא יט, יח.

מראי מקומות:
יומא דף כ"ג;
רמב"ם הלכות דעות פרק ז' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"א.


מצווה רמד
מצוות עשה: לאהוב כל אדם מישראל
(צט) מצוות עשה: לאהוב כל אחד מישראל כגופו.
שנאמר: "ואהבת לרעך כמוך" ויקרא יט, יח.

מראי מקומות:
שבת דף ל"א;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ט';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ח'.


מצווה רמה
מצוות לא תעשה: שלא להרביע בהמה כלאים
[קמו] מצוות לא תעשה: שלא להרביע בהמה חיה ועוף מין בשאינו מינו.
שנאמר: "בהמתך לא תרביע כלאים" ויקרא יט, יט.

מראי מקומות:
כלאים פרק ח'; בבא קמא דף נ"ה; בבא מציעא דף צ"א;
רמב"ם הלכות כלאים פרק ט' הלכות א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"א;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ה.


מצווה רמז
מצוות לא תעשה: שלא לאכול ערלה
[קמח] מצוות לא תעשה: שלא לאכול פירות אילן שלש שנים ראשונים לנטיעתו.
שנאמר: "שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל" ויקרא יט, כג.

מראי מקומות:
ערלה פרק א'; ראש השנה דף ב'; קדושין דף ל"ח; בבא בתרא דף כ"ד;
הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכות ט'-י'; הלכות מעשר שני פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ו;
שו"ע יורה דעה סימן רצ" c;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רט"ו.


מצווה רמח
מצוות עשה: להיות נטע רבעי קודש
(ק) מצוות עשה: להיות נטע רבעי קודש.
שנאמר: "ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים לה'" ויקרא יט, כד.

מראי מקומות:
מעשר שני פרק ה'; קדושין דף נ"ד; ברכות דף ל"ה; ראש השנה דף ב';
רמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קי"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ז;
שו"ע יורה דעה סימןרצ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ט.


מצווה רמט
מצוות לא תעשה: שלא להיות זולל וסובא
[קמט] מצוות לא תעשה: שלא לאכול אכילת בן סורר ומורה.
שנאמר: "לא תאכלו על הדם" ויקרא יט, כו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ג; ברכות דף י';
רמב"ם הלכות ממרים פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ה, ובשורש ט' לענין לאו שבכללות
והרמב"ן חשב בבן סורר ומורה שני לאוין;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"כ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ח.


מצווה רנ
מצוות לא תעשה: שלא לנחש
[קנ] מצוות לא תעשה: שלא לנחש.
שנאמר: "לא תנחשו" ויקרא יט, כו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה; שבת דף ס"ז; חולין דף צ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק יא' הלכות ד'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"ז.


מצווה רנא
מצוות לא תעשה: שלא לעונן
[קנא] מצוות לא תעשה: שלא לעונן.
שנאמר: "ולא תעוננו" ויקרא יט, כו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכות ח'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ג;
שו"ע סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"ו.


מצווה רנב
מצוות לא תעשה: שלא להקיף פאות הראש
[קנב] מצוות לא תעשה: שלא לגלח פאת הראש.
שנאמר: "לא תקיפו פאת ראשיכם" ויקרא יט, כז.

מראי מקומות:
נזיר דף נ"ז; קדושין דף ל"ה; מכות דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק יב' הלכות א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן קפ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"א.


מצווה רנג
מצוות לא תעשה: שלא להשחית פאות הזקן
[קנג] מצוות לא תעשה: שלא להשחית פאת הזקן.
שנאמר: "ולא תשחית את פאת זקנך" ויקרא יט, כז.

מראי מקומות:
נזיר דף נ"ז; קדושין דף ל"ה; מכות דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכות ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן קפ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע'.


מצווה רנד
מצוות לא תעשה: שלא לכתוב קעקע בבשרו
[קנד] מצוות לא תעשה: שלא לכתוב כתובת קעקע כבשרו.
שנאמר: "וכתובת קעקע לא תתנו בכם וגו'" ויקרא יט, כח.

מראי מקומות:
מכות דף כ"א; קדושין דף ל"ו;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"א;
שו"ע יורה דעה סימן ק"פ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"ב.


מצווה רנה
מצוות עשה: לירא מן המקדש
(קא) מצוות עשה: לירא מן המקדש.
שנאמר: "ומקדשי תיראו" ויקרא יט, ל.

מראי מקורות:
בכות דף ס"ב; יבמות דף ז'; מגילה דף כ"ח;
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז' הלכות א'-י'; והלכות תפילה פרק יא';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: כ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ד;
שו"ע אורח חיים סימן קנ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קנ"א ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ו'.


מצווה רנו
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מעשה אוב
[קנה] מצוות לא תעשה: שלא לעשות מעשה אוב.
שנאמר: "אל תפנו את האובות" ויקרא יט, לא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכה א', ופרק יא' הלכה יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קלט;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.


מצווה רנז
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מעשה ידעוני
[קנו] מצוות לא תעשה: שלא לעשות מעשה ידעוני.
שנאמר: "אל תפנו וגו' ואל הידעונים" ויקרא יט, לא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכות א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ט' וע"ש לענין לאו שבכללות;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"מ;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.


מצווה רנח
מצוות עשה: לכבד לומדי תורה וזקן
(קב) מצוות עשה: לקום מפני שיבה ולכבד תלמיד חכם ולקום מפניו.
שנאמר: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" ויקרא יט, לב.
מראי מקומות:
קדושין דפים ה', ל"ב; ערובין דף ס"ב; בבא מציעא דף ל"ג; סנהדרין דפים ה', ק"ט;
רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרקים ה'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ג;
שו"ע יורה דעה סימנים ר"מ-רמ"ד;
ספר מצוות קט ן חילק מצווה זו לשתים בסימן נ"א כתב לקום מפני זקן, ובסימן נ"ב כתב להדר פני זקן.


מצווה רנט
מצוות לא תעשה: שלא לעשות עול במדה ובמשקל
[קנז] מצוות לא תעשה: שלא לעשות עול במדות ומשקלות.
שנאמר: "לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה" ויקרא יט, לו.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים ס"א, ק"ז; בבא בתרא דפים פ"ח, פ"ט, צ;
רמב"ם הלכות גניבה פרקים ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"א;
שו"ע חושן משפט סימן רל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ג.


מצווה רס
מצוות עשה: לצדק מאזנים ומשקולות ומדות
(קג) מצוות עשה: לצדק המאזנים ומשקלות ומדות.
שנאמר: "מאזני צדק אבני צדק והין צדק יהיה לכם וגו' (ויקרא יט, לו.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים ס"א, ק"ז; בבא בתרא דפים פ"ח, פ"ט, צ;
רמב"ם הלכות גניבה פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ב;
שו"ע חושן משפט סימן רל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ג.