ספר מצוות השם, במדבר ז

מצווה שפ
מצוות עשה: לשאת הארון בכתף
(קמט) מצוות עשה: שישאו הכהנים את הארון בכתף.
שנאמר: "כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו" במדבר ז, ט.

מראי מקומות:
סוטה דף ל"ח; מנחות דף צ"ח;
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק ב', כתב סתם לשאת הארון בכתף;
ובספר המצוות מצוות עשה: ל"ד כתב, כהנים ישאו ארון בכתף;
רמב"ן בשורש ג' כתב כל שבט לוי כשר למשא ארון;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ח.