ספר מצוות השם, דברים ו

מצווה תיח
מצוות עשה: ליחד השי"ת ולהאמין בו שהוא אחד
(קעב) מצוות עשה: ליחד השם יתברך להאמין אמונה שלמה שהוא אחד בלי שום שיתוף.
שנאמר: "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" דברים ו, ד.

מראי מקומות:
ברכות דפים י"ד, ט"ז; פסחים דף ל"ו;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ב';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ב';
שו"ע אורח חיים סימן ס"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ב'.


מצווה תיט
מצוות עשה: לאהוב השי"ת בכל לב
(קעג) מצוות עשה: לאהוב השם יתברך בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו.
שנאמר: "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" דברים ו, ה.

מראי מקומות:
ברכות דפים נ"ד, ס"א; ספרי פסחים כ"ה;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב' וסוף הלכות תשובה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ג';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ג'.


מצווה תכ
מצוות עשה: ללמוד תורה וללמדה
(קעד) מצוות עשה: ללמוד תורה וללמדה.
שנאמר: "וששנתם לבניך" דברים ו, ז.

מראי מקומות:
שבת קי"ט; יומא ל"ה; קדושין כ"ט; סוטה כ"א; נדרים ל"ו; בבא קמא י"ז; בבא בתרא כ"א; סוכה מ"ב;
רמב"ם הלכות תלמוד תורה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: י"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ב;
שו"ע יורה דעה סימן רמ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ה, ק"ו.


מצווה תכא
מצוות עשה: לקרות קריאת שמע שחרית וערבית
(קעה) מצוות עשה: לקרות קריאת שמע שחרית וערבית.
שנאמר: "ודברת בם וגו' ובשכבך ובקומך" דברים ו, ז.

מראי מקומות:
מסכת ברכות פרקים א'-ג';
רמב"ם הלכות קריאת שמע;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: י';
רמב"ן מנה קריאת שמע שחרית וערבית לשני מצוות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ח;
שו"ע אורח חיים סימן ס"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ד.


מצווה תכב
מצוות עשה: לקשור תפילין על היד
(קעו) מצוות עשה: לקשור תפילין על היד.
שנאמר: "וקשרתם לאות על ידך" דברים ו, ח.

מראי מקומות:
מנחות פרקים ג'-ד'; עירובין דף צ"ה;
רמב"ם; הלכות תפילין פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: י"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"א;
שו"ע אורח חיים סימן כ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ג.


מצווה תכג
מצוות עשה: להניח תפילין על הראש
(קעז) מצוות עשה: להניח תפילין על הראש.
שנאמר: "והיו לטוטפות בין עינך" דברים ו, ח.

מראי מקומות:
מנחות פרקים ג'-ד'; ערובין דף צ"ה;
רמב"ם; הלכות תפילין פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: י"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ב;
שו"ע אורח חיים סימן כ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ג.


מצווה תכד
מצוות עשה: לקבוע מזוזה בשערים
(קעח) מצוות עשה: לקבוע מזוזה בפתח.
שנאמר: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" דברים ו, ט.

מראי מקומות:
יומא דף י"א; מנחות דפים לא'-לד';
רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רפ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ד.


מצווה תכה
מצוות לא תעשה: שלא לנסות השי' ולנביא אמת
[רמז] מצוות לא תעשה: שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי.
שנאמר: "לא תנסו את ה' אלוהיכם" דברים ו, טז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ט; ערכין דף ט"ו; תענית דף ט;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק י' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ד';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ח.