ספר מצוות השם, דברים ז

מצווה תכו
מצוות עשה: להחריב שבעה אומות
(קעט) מצוות עשה: להחרים שבעה אומות.
שנאמר: "החרם תחרים אותם" דברים ז, ב.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קפ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ז.


מצווה תכז
מצוות לא תעשה: שלא לחון עכו"ם
[רמח] מצוות לא תעשה: שלא לחמול על עובדי עבודה זרה.
שנאמר: "ולא תחנם" דברים ז, ב.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י', והלכות זכייה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן קנ"א;
שו"ע חושן משפט סימן רמ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"ה.


מצווה תכח
מצוות לא תעשה: שלא להתחתן עם עכו"ם
[רמט] מצוות לא תעשה: שלא להתחתן עם עכו"ם.
שנאמר: "ולא תתחתן בם" דברים ז, ג.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ג; סנהדרין דף פ"ה; עבודה זרה דף ל"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קי"ב סובר שזה קאי על ז' אומות אף לאחר שנתגיירו;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ז;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"צ.

דברים. פרשת עקב
מנין המצוות
יש בה (ו) מצוות עשה, [ב] מצוות לא תעשה


מצווה תכט
מצוות לא תעשה: שלא להנות מציפוי ע"ז
[רנ] מצוות לא תעשה: שלא ליהנות מצפוי עבודה זרה ומתכשיטיה.
שנאמר: "לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך" דברים ז, כה.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף מ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ח' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ו;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ו.


מצווה תל
מצוות לא תעשה: שלא להנות מתקרובת ע"ז
[רנא] מצוות לא תעשה: שלא ליהנות מעבודה זרה ומתקרובתה ומן משמשיה וכל הנעשה בשבילה.
שנאמר: "ולא תביא תועבה אל ביתך וגו'דברים ז, כו.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ב; פסחים דף מ"ח;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ח.