ספר מצוות השם, דברים יג

מצווה תנה
מצוות לא תעשה: שלא להוסיף על מצוות התורה
[רסד] מצוות לא תעשה: שלא להוסיף על מצוות התורה.
שנאמר: "לא תוסף עליו [דברים יג, א.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ח; ראש השנה דף כ"ח; זבחים דף פ';
רמב"ם הלכות ממרים פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שי"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"ד;
שו"ע אורח חיים סימן קכ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ז.


מצווה תנו
מצוות לא תעשה: שלא לגרוע ממצוות התורה
[רסה] מצוות לא תעשה: שלא לגרוע ממצוות התורה.
שנאמר: "ולא תגרעו ממנו" דברים יג, א.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ח; ראש השנה דף כ"ח; זבחים דף פ';
רמב"ם הלכות ממרים פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שי"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ח.


מצווה תנז
מצוות לא תעשה: שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה
[רסו] מצוות לא תעשה: שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה.
שנאמר: "לא תשמע אל דברי הנביא ההוא" דברים יג, ד.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ח; רמב"ן משיג ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן כ"ז.


מצווה תנח
מצוות לא תעשה: שלא להסית יחיד מישראל לעבודה זרה
[רסז] מצוות לא תעשה: שלא להסית שום אדם מישראל לעבוד עבודה זרה.
שנאמר: "כי יסיתך וגו' לאמר נלך ונעבוד וגו' וכל ישראל ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה" דברים יג, ז-יב.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קט"ז.


מצווה תנט
מצוות לא תעשה: שלא לאהוב את המסית
[רסח] מצוות לא תעשה על המוסת שלא לאהוב את המסית.
שנאמר: "לא תאבה לו" דברים יג, ט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קט"ז.


מצווה תס
מצוות לא תעשה: שלא לעזור השנאה מן המסית
[רסט] מצוות לא תעשה: שלא לעזוב שנאה מהמסית.
שנאמר: "ולא תשמע אליו" דברים יג, ט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קט"ז.


מצווה תסא
מצוות לא תעשה: שלא להציל את המסית
[רע] מצוות לא תעשה: שלא להציל המסית.
שנאמר: "לא תחוס עינך עליו" דברים יג, ט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ז.


מצווה תסב
מצוות לא תעשה: שלא ללמד זכות על המסית
[רעא] מצוות לא תעשה: שלא ללמד זכות על המסית.
שנאמר: "לא תחמול עליו" דברים יג, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ז.


מצווה תסג
מצוות לא תעשה: שלא למנוע מללמד חובה על המסית
[רעב] מצוות לא תעשה: שלא לשתוק מללמד חוב על המסית.
שנאמר: "ולא תכסה עליו" דברים יג, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול ל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ז.


מצווה תסד
מצוות עשה: לדרוש ולחקור העדים היטב
(קצב) מצוות עשה: על הבית דין לדרוש ולחקור עדים היטב.
שנאמר: "ודרשת וחקרת ושאלת היטב וגו'דברים יג, טו.

מראי מקומות:
מסכת סנהדרין פרקים ד'-ה';
רמב"ם הלכות עדות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קע"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ט;
שו"ע חושן משפט סימן ל'.


מצווה תסה
מצוות עשה: לשרוף עיר הנדחת
(קצג) מצוות עשה: לשרוף עיר הנדחת.
שנאמר: "ושרפת באש את כל העיר ואת כל שללה" דברים יג, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף קי"א;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קפ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ט"ו.


מצווה תסו
מצוות לא תעשה: שלא לבנות עיר הנדחת
[רעג] מצוות לא תעשה: שלא תבנה עוד.
שנאמר: "לא תבנה עוד" דברים יג, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף קי"א;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ד' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ד.


מצווה תסז
מצוות לא תעשה: שלא להנות מכל ממונה של עיר הנדחת
[רעד] מצוות לא תעשה: שלא ליהנות מעיר הנדחת.
שנאמר: "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם וגו'" דברים יג, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף קי"א;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ד' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ה.