ספר מצוות השם, דברים טז

מצווה תפו
מצוות לא תעשה: שלא לאכול חמץ ערב פסח עד חצות
[רפו] מצוות לא תעשה: שלא לאכול חמץ ערב פסח אחר חצות.
שנאמר: "לא תאכל עליו חמץ" דברים טז, ג.

מראי מקומות:
פסחים דפים כ"ח-כ"ט;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ט; והרמב"ן משיג ע"ש; סמ"ג לאוין ע"ו מסופק ולא מנאה, ע"ש שכללה עם אכילת חמץ בפסח דלעיל סימן י"ט.


מצווה תפז
מצוות לא תעשה: שלא להותיר מקורבן חגיגה עד יום השלישי
[רפז] מצוות לא תעשה: שלא להותיר מחגיגת ערב פסח הבא עם הפסח עד יום השלישי.
שנאמר: "ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר" דברים טז, ד.

מראי מקומות:
פסחים דף ע"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ט.


מצווה תפח
מצוות עשה: לשמוח ברגלים
(רא) מצוות עשה: לשמוח ברגלים.
שנאמר: "ושמחת בחגיך" דברים טז, יד.

מראי מקומות:
פסחים דף ק"ט; חגיגה דף ו'; קדושין דף ל"ד;
רמב"ם הלכות חגיגה פרק א, והלכות שביתת יום טוב פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: נ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ט;
שו"ע אורח חיים סימן תקכ"ט.


מצווה תפט
מצוות עשה: להראות בעזרה ברגלים
(רב) מצוות עשה: להראות כל זכר בבית המקדש בשלש רגלים.
שנאמר: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך" דברים טז, טז. ומחויב להביא קרבן עולת ראייה.

מראי מקומות:
חגיגה פרק א';
רמב"ם הלכות חגיגה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: נ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ח.


מצווה תצ
מצוות לא תעשה: שלא להראות בלא קורבן
[רפח] מצוות לא תעשה: שלא לעלות לרגל בלא קרבן.
שנאמר: "ולא יראה את פני ה' ריקם" דברים טז, טז.

מראי מקומות:
חגיגה פרק א';
רמב"ם הלכות חגיגה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"פ.

מצווה תצא
מצוות עשה: למנות שופטים ושוטרים
(רג) מצוות עשה: למנות שופטים לדון ולהעמיד שוטרים לכפות ולרדות במקל ולהעמיד הדת על פני השופטים.
שנאמר: "שופטים ושוטרים תתן לך וגו'" דברים טז, יח.

מראי מקומות:
מסכת סנהדרין פרק א'; מכות דף ז';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ז;
שו"ע חושן משפט סימן א'.


מצווה תצב
מצוות לא תעשה: שלא ליטע אשרה
[רפט] מצוות לא תעשה: שלא ליטע אילן במקדש.
שנאמר: "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אליהך" דברים טז, כא.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף מ"ח; ספרי; מסכת תמיד פרק א';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכות ט'-י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ג.


מצווה תצג
מצוות לא תעשה: שלא להקים מצבה
[רצ] מצוות לא תעשה: שלא להקים מצבה בשום מקום.
שנאמר: "ולא תקים לך מצבה וגו'דברים טז, כב.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף מ"ח; ספרי; מסכת תמיד פרק א';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ג.