ספר מצוות השם, דברים כו

מצווה תרו
מצוות עשה: לקרא פרשת ביכורים
(רמד) מצוות עשה: לקרא פרשת בכורים כשמביא בכורים למקדש.
שנאמר: "הגדתי היום לה' אלהיך וגו'" דברים כו, ג.

מראי מקומות:
מסכת ביכורים פרק ג'; סוטה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות בכורים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"מ.


מצווה תרז
מצוות עשה: להתודות ודוי מעשר
(רמה) מצוות עשה: להתודות לפני ה' ודוי מעשר.
שנאמר: "ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגו'דברים כו, יג.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה'; סוטה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ח.


מצווה תרח
מצוות לא תעשה: שלא לאכול מעשר שני באנינות
[שסג] מצוות לא תעשה: שלא לאכול מעשר שני באנינות.
שנאמר: "לא אכלתי באוני ממנו" דברים כו, יד.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה'; יבמות דף ע"ג; מכות דף י"ט; פסחים דף צ"א; זבחים דף צ"ט;
רמב"ם הלכות מעשר שני פ"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ב;
רמב"ן סוף שורש ח' משיג וס"ל לא אכלתי באוני ולא נתתי ממנו למת אינן לאוין אלא ל או הבא מכלל הן ושלא לאכול בטומאה יוצא בלאו מפסוק אחר ביבמות דף ע"ג ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"ג.


מצווה תרט
מצוות לא תעשה: שלא לאכול מעשר שני בטומאה
[שסד] מצוות לא תעשה: שלא לאכול מעשר שני בטומאה.
שנאמר: "ולא בערתי ממנו בטמא" דברים כו, יד.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה'; יבמות דף ע"ג; מכות דף י"ט; פסחים דף צ"א; זבחים דף צ"ט;
רמב"ם הלכות מעשר שני פ"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"נ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ט.


מצווה תרי
מצוות לא תעשה: שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתיה
[שסה] מצוות לא תעשה: שלא להוציא מעשר שני או דמיו בשאר צרכים שאינן מאכילה ושתיה וסיכה.
שנאמר: "ולא נתתי ממנו למת" דברים כו, יד.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה';
יבמות דף ע"ג; מכות דף י"ט; פסחים דף צ"א; זבחים דף צ"ט;
רמב"ם הלכות מעשר שני פ"ג הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ב.