רשב"ם לבראשית פרק ג

פסוק ח
וישמעו את קול ה אלהים מתהלך בגן לרוח היום -
מתוך פירושו לשמות יד, ל נראה שהוא מפרש מתהלך כרב חלפאי בב"ר יט, יב שמוסב על קולו.

פסוק יא
המן העץ -
ה"א תמיהה המתקיימת.

פסוק כא
כתנות עור וילבישם -
כתנות להלביש כל הגוף.


הפרק הבא