רשב"ם לבראשית פרק לט

פסוק א
שר הטבחים -
על ידו נידונין הנרצחים והאסורים בבית הסוהר שלו.

פסוק ו
ולא ידע אתו מאומה -
בבית.

כי אם הלחם אשר הוא אוכל -
לא היה מעיין ומביט כלל בכל צרכי ביתו מהיכן בא לו עד שעה שרואה את מאכלו על השלחן ואוכלו. כל מיני מאכל קורא אותו לחם, כדכתיב: עבד לחם רב.
וכן: כי לפני לחמי אנחתי תבוא. מאכלי.

לא ידע אתו -
מכל צרכי ביתו לא היה רואה רק בשעת אכילה.

פסוק ט
ולא חשך ממני -
מלהיות שליט על הכל כי אם אותך.

פסוק י
להיות עמה -
נזהר היה אפילו להתייחד עמה עד שאירע מעשה שנשאר יחידי בעל כורחו לעשות מלאכת צורכי הבית כדרכו ואירע באותו יום שלא נותר איש בבית.

ומדרש אגדה:

שהלכו לראות נילוס נהר מצרים שעלה על כל גדותיו.

פסוק יד
ואקרא בקול גדול -
לפי שאתם רחוקים ממני, שאילו לא הרימותי קולי היה שוכב עמי בעל כורחי.

הפרק הבא