רשב"ם לבראשית פרק מה

פסוק א
ולא יכול יוסף להתאפק עוד -
כי עד עתה היה עושה כל מעשיו ע"י שהיה מתאפק בלבו כמ"ש למעלה ויתאפק ויאמר שימו לחם.

לכל הנצבים עליו -
בפני כל הנצבים עליו ולא יכול עוד להתאפק.

ויקרא -
למשרתיו.

הוציאו כל -

הנצבים עלי מן הבית. כך עיקר פשוטו.

פסוק ב
וישמעו מצרים -
אנשי העיר.

ואח"כ -
וישמע בית פרעה.

פסוק ה
כי למחיה שלחני -
הקב"ה עשה כל זאת לטובתכם.

פסוק ח
כי האלהים -
אלא האלהים.

פסוק יא
פן תורש -
תתגרש מן הארץ ע"י רעבון, כמו: והורשתם והאבדתם מהר. מגזרת ירש יאמר תורש.
מן יקש יאמר תוקש בו.

פסוק יב
כי פי המדבר אליכם -
ועד עתה ע"י מליץ, לפי עיקר פשוטו.
בשורה שתאמרו לאבי לא מפי שמועה ששמעתם מאחרים, שהרי אתם בעיניכם רואים ומכירים כי אני יוסף מדבר אליכם ולפיכך והגדתם את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם.

פסוק יג
את כל כבודי -
לא ידאג לבא, כי יש לי כח ויכולת בידי להטיב לו.

פסוק יט
ואתה צויתה -
עתה אני מצוה אותך לקחת עגלות ובהמות למשוך, כי לא היה אדם יכול להוציא מן המלכות עגלה, כי אם ע"פ פרעה.

ודוגמא זו בתלמוד:

אין פרה וחזירה יוצאה ממצרים אלא אם כן נטלה האם שלה.

פסוק כג
כזאת -
כמו כן.

עשרה חמורים -
לעשרה אחיו ואף על פי שבנימין חזר עימהם לא רצה להטריחו.

אמרינן בתלמוד:
קללת חכם אפילו על תנאי והשלים התנאי היא באה.
מנלן?
מיהודה, שאף על פי שהחזיר את בנימין לאביו היו עצמותיו מגולגלין בארון וכו'.

פסוק כד
וישלח את אחיו -
כל לשון לויה משקל דגוש לשון שליחות החוזר משקל רפי.

אל תרגזו -
אל תיראו כלום בדרך מפני ליסטים כי שלום מכל צד.
וכן: רגזו ואל תחטאו. היו יראים מן הקב"ה ולא תחטאו.
וכן: ונתן ה' לך לב רגז. דחיל בתרגום.
וכן: ירגזון יריעות. לשון נענוע כאדם המתיירא.
וכן: רגזה בוטחות.
המרגיז ארץ ממקומה.
אבל רגזה [רגזה] של תרגום של דניאל ושל עזרא לשון כעס. טרנב"ל לע"ז של רוגז של כ"ד ספרים.

פסוק כו
וכי הוא מושל -
ואל תירא מלבוא אליו.

ויפג לבו -
החליף לבו לומר אין זה אמת כי לא האמין להם, כמו: אל תתני פוגת לך.
וריחו לא נמר מתורגם וריחו לא פג.

פסוק כז
את כל דברי יוסף -
שאר דברים שדיבר אליהם הכתובים למעלה שבכה על צוואריהם והכירו בודאי שהוא אחיהם. וגם ראה את העגלות אשר שלח יוסף על פי פרעה.

ותחי רוח יעקב -
כי שמר את הדבר שסוף יוסף להיות מושל, כי אינן יוצאות ממצרים כי אם על פי מושל כמו שפירשתי למעלה.

פסוק כח
רב -
די בפוגת לבי שלא האמנתי אלא ודאי עוד יוסף בני חי. פשטות אחרים של ערמומיות אומרים והנם הבל. ואני הצעיר שמעתי רב עוד יוסף בני חי.
אתם אומרים: עוד יוסף חי וכי הוא מושל, רב לי במה שהוא עדיין חי אפילו אינו מושל.
אלכה ואראנו בטרם אמות וגו'.


הפרק הבא