רשב"ם לבראשית פרק מז

פסוק ד
לגור בארץ -
ולא מתוך חוסר ממון אלא בשביל מרעה לצאננו. כל זה אמרו שלא יאמר פרעה ליקח משל יוסף באו.

פסוק ו
אנשי חיל -
ראויים לגבורה ולשררה כמו: אשת חיל את.
ואני הצעיר מצאתי תרגום, שרי מקנה רבני חילא כפירוש רבינו.

פסוק ט
מעט ורעים -
לפי שנראה יעקב בעיניו זקן יותר מדאי, ששאל לו: כמה ימי שני חייך?
השיב לו יעקב: מעט הם, אבל רעים הם ולכך אני נראה בעיניך זקן יותר מדאי.

פסוק יג
וַתֵּלהּ -
כמו: ותכה מכעס עיני.
הה"א עיקר, לפיכך מפיק ה"א וכן: נגה אור.

ארץ מצרים וארץ כנען -
אבל הרחוקות יותר מארץ כנען לא היו באים לארץ מצרים, כי רחוקות יותר מדאי או שמא לא היה שם רעב גדול כל כך.

פסוק כא
העביר אותו לערים -
כמו שעשה סנחריב, כדכתיב: אל ארץ כארצכם, כדי שלא יטענו בה חזקה איש איש בארצו לאחר מכירה.

פרשת ויחי

פסוק כט
ויקרבו ימי ישראל למות -
כל מקום שאדם חפץ לצוות את בניו צריך לאמר ויקרבו.
וכן: ויהי כי זקן יצחק וגו'. ויקרא את עשו וגו' לא ידעתי יום מותי.
וכן: ויקרבו ימי דוד למות ויצו את שלמה בנו.
ועיקר התחלת פרשה זו מן - וישב ישראל בארץ מצרים וגו' כי עליו מחובר ויחי יעקב אלא שלא רצו הקהילות לסיים פרשת ויגש בותהי הארץ לפרעה וסיימוה בוישב ישראל.

שים נא ידך -
כבר פירשתיו אצל עבד אברהם.

פסוק לא
וישתחו ישראל -
ליוסף, ממקום שהיה על [ראש] המטה.

הפרק הבא