רשב"ם לשמות פרק לו

פסוק ו
אל יעשו עוד מלאכה -
שהיו טווים בביתם, כדכתיב: ויביאו מטוה.

פסוק ז
דים -
כמו מ"ם מן ריקם.
ותהי הכנם.

פסוק ח
ויעשו כל חכם לב וגו' -
תחלה עשו המשכן ואחר כך כלים כמו שפירשתי בפרשת ויקחו לי תרומה.