רשב"ם לשמות פרק מ

פסוק כט
ויעל עליו -
אהרן ובניו.

את העולה ואת המנחה -
כל הימים.

פסוק לה
ולא יכול משה לבא אל אהל מועד -
בשעת הקמתו.

כי שכן עליו הענן -
מיד להראות חיבתו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, אחר כך היה מסתלק הענן מתוך האהל ושכן על הארון, כדכתיב: ונועדתי שמה ודברתי אתך מבין שני הכרובים.
ואז בא משה אל אהל מועד, כדכתיב: ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול וגו' מבין שני הכרובים וידבר אליו.

וכן אתה מוצא בבית עולמים: ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד ה' את בית ה' בשעת השלמת הבית היה הקב"ה מקדשו בענן ואחר כך היה מצמצם שכינתו על הארון בין הבדים.
ואשר שם לבו לדבר יוצרנו אל יזוז מנמוקי זקני רבינו שלמה ואל ימוש מהם, כי רוב הלכות ודרשות שבהם קרובים לפשוטי המקראות [ומיתורם או משינוי] הלשון ויש ללמוד כולם וטוב אשר תאחוז בזה אשר פירשתי וגם מזה אל תנח ידיך.