רשב"ם לויקרא פרק ט

פרשת שמיני

פסוק א
ויהי ביום השמיני -
למילואים שהוקם המשכן ונתחנכו כבר אהרן ובניו לעבודה.

פסוק ד
כי היום ה' נראה -
ויוציא אש מן השמים להקטיר קורבנות

פסוק יז
ויקטר על המזבח -
שם אותם על המזבח ובבא אש [של] מעלה, נקטר.

פסוק כג
ויבא משה ואהרן אל אהל מועד -
להתפלל שתרד האש.

וירא כבוד ה' אל כל העם -
כיצד?

פסוק כד
ותצא אש מלפני ה' -
מבית קודש הקדשים דרך מזבח הזהב להקטיר קטורת, שהוא קודם להקטרת תמיד, כדאמר במסכת יומא. ושם מצא בני אהרן אצל מזבח הזהב ושרפם ואח"כ יצא ובא לו על המזבח ותאכל על המזבח את העולה ואת השלמים.
הפרק הבא