רשב"ם לויקרא פרק יב

פרשת תזריע

פסוק ב
אשה כי תזריע -
כי תתעבר בין זכר בין נקבה. אם זכר תלד, יהא דינו כך. ואם נקבה תלד, כך וכך דינה כולל ואח"כ מפרש.

[וטמאה] שבעת ימים -
אפילו לא ראתה דם.

כימי נדת דותה -
כימי ריחוק חלייה המפורש לפנינו, ע"י ראיית דם טמא ראיית דם לידה.

נדה -
לשון נדוד ומרוחק מבעלה.

דותה
לשון חולי. כמו: לבי דוי.

פסוק ד
בדמי טהרה -
שאינו דם נידות.
פשוטו כמאן דאמר: שני מעיינות הן. זה של ל"ג ימים מעיין טהור הוא.

פסוק ח
וטהרה -
לאכול קדשים. כך פירשו חכמים, כי מחוסר כפורים הוא אוכל תרומה מבערב, כשהעריב שמשו. אבל בקדשים איו אוכל עד לאחר כפרה.


הפרק הבא