רשב"ם לויקרא פרק יד

פרשת מצורע

פסוק ז
והזה שבע פעמים -
על אותו המטהר מצרעתו.

פסוק יא
ואותם
הכבשים.

פסוק לז
שקערורות -
מין אחר מן המראות הוא שחבריו מוכיחים עליו.

ירקרקות אדמדמות
כמו שמצינו אמוצים ברודים בתרי עשר, בזכריה מיני מראות.

פסוק מא
יקציע -
יקליף, כמו: יעשהו במקצעות.
ובתלמוד: המקצע מכולן טפח.

אשר הקצו -
הקצות את הבית

מהטופי פעל הה"י הוא. מן קצה יאמר הקצו.

ויש לומר:
שפתרונו לשון קיצוע מדכתיב: אחרי הקצות את הבית - נמצא שהקיצוע קרוי הקצות שהרי הלשון כתוב למעלה: ואת הבית יקציע.

פסוק נו
ולבהרת -
ה"י א"ח ה"ע גורמת להפוך את התיבה באתנחתא וסוף הפסוק. מן בַּהֶרֶת בֶּהָרֶת. השעיר הַחַי באתנחתא השעיר הֶחָי.
כזה וכזה תאכל הֶחָרֶב.
וכבסו בגדיהם וְהִטָּהָרוּ
בלא אתנחתא.


הפרק הבא