רשב"ם לויקרא פרק יח

פסוק ה
וחי בהם -
אבל אם לא יעשה - ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם.

פסוק ט
מולדת בית או מולדת חוץ -
פנויה, כך נראה בעיני לפי פשוטו.

פסוק יח
לצרור -
כמו: וכעסתה צרתה.
שתי נשים לאיש אחד נקראו צרות זו לזו.

הפרק הבא