רשב"ם לויקרא פרק כ

פסוק ט
דמיו בו -
דמיו בראשו, הוא חייב עצמו מיתה.

פסוק י
את אשת רעהו -
ולא עובד כוכבים.

פסוק יז
חסד הוא -
כמו: פן יחסדך שומע.
וכן: וחסד לאומים חטאת קלון לאומים ע"י חטאת.

וכן תרגום יוסף:

וחיסוד דעמא חטאוהי.

פסוק כ
ערירים ימותו -
לא יניחוהו מהשמים להחיות להוליד בנים.
הפרק הבא