רשב"ם לויקרא פרק כב

פסוק ב
וינזרו -
מאכילת קדשים בטומאת הגוף.

פסוק ג
אשר יקרב -
לאכול.

פסוק ח
נבלה וטרפה לא יאכל -
אעפ"י שמליקת העוף הותרה להם, שדומה לנבלה.

פסוק י
וכל זר לא יאכל קדש -
תרומה.

פסוק יד
כי יאכל קדש -
תרומה.

פסוק טז
באכלם -
הזרים.

את קדשיהם -
תרומה.

פסוק כג
וקלוט -
פרסותיו קלוטות.

נדבה תעשה
לבדק הבית.

ולנדר
לקרבן.

הפרק הבא