רשב"ם לויקרא פרק כד

פסוק ב
ויקחו אליך שמן זית זך -
פרשה זו נשנית, לפי שהמנורה נוכח השלחן להאיר אל השלחן שעליו לחם הפנים שמפורש כאן, שכל זה מתיקון השלחן והמנורה. השמן להאיר, והפת לערוך.

פסוק יא
ויקב -
הזכיר את השם ואח"כ בירכו.

פסוק טו
איש איש כי יקלל אלהיו -
סתם בכינוי בלא פירוש שם המובהק. ומפרש השם המובהק יתברך שמו. ואחר כך מקללו.

פסוק טז
מות יומת -
לפי פשוטו
יש לפרש כן.

פסוק יח
ומכה נפש בהמה -
ממיתה לגמרי.

פסוק כא
ומכה בהמה ישלמנה -
חובל, אעפ"י שאינו ממיתה לגמרי.

הפרק הבא