רשב"ם לבמדבר פרק י

פסוק ב
והיו לך למקרא העדה -
לך יהיו החצוצרות לקריאה ולמחנות יהיו צריכין למסע. למסע שם דבר הוא כמו נסיעה.

את המחנות -
כמו למחנות.

פסוק ג
ותקעו בהן -
בשתיהן.

פסוק כט
לחובב -
הוא יתרו, כדכתיב: מבני חובב חותן משה.

פסוק לא
כי על כן אשר ידעת -
ונתת על לב צרכנו בחנותנו במדבר. וגם היית לנו לעינים לתת לנו עצה טובה כדכתיב: וישמע יתרו. דוגמת: עינים הייתי לעיוור.

פסוק לג
מהר ה' -
כי עדיין לא זזו מכנגד הר חורב שהוא במדבר סיני וזה לאחר שהוקם המשכן כמו שפרשתי למעלה. ומ"מ אצל הר סיני היו עד עתה.

דרך שלשת ימים
הלכו עד ג' ימים שלא חנו עד סוף ג' ומפני טורח הדרך, ויהיו העם כמתאוננים כמו שמצינו בפרשת פרה: ותקצר נפש העם בדרך וידבר העם באלהים ובמשה.

וארון ברית ה' נוסע לפניהם
כל אותן ג' ימים לתור להם מנוחה, כי הענן הולך על הארון.

פסוק לה
קומה ה' -
שהיה אז מסתלקת שכינה מעל הכפורת.

הפרק הבא