רשב"ם לבמדבר פרק כא

פסוק א
יושב הנגב דרך האתרים -
התרת מרגלים, ככתוב שם: עלו זה בנגב. ועמלק יושב בנגב - וכנענים אצלם, כי העמלקי והכנעני שם לפניכם.

האתרים -
כמו אפרוח, אתמול, אזרוע, הרבה אלפי"ן באין לשמוש בראש התיבה.

פסוק ב
והחרמתי -
המטלטלין יהיו הקדש לשמים.

פסוק ה
הקלקל -
כמו: קלקל בחצים.
לבן כעין הבדולח, ויבש, לוישנט בלעז.

פסוק ט

והביט -
וראה אותו. שיסתכל לשמים למעלה.

פסוק יא
בעיי העברים -
לשון ארץ חריבה. כמו: וירושלים עיים תהיה - לעי השדה.

פסוק יד
על כן יאמר -
על אלו המסעות שחזרו לאחוריהם והקיפו את ארץ אדום, כדכתיב: ונסב את הר שעיר ימים רבים - וחזרו עד שפגעו בבאר שכתוב למעלה, אז יֵאָמֵר בספירת דברים ששיבחו להקדוש ברוך הוא והזכירו נסי ים סוף ונסים שנעשו בנחל ארנון ובאר וגם - אז ישיר ישראל - בראותם עתה את הבאר, כי מתחלה לא אמרו שירה עליו, לפי שאז נענשו עליה משה ואהרן.

את והב -
את יהב של הקדוש ברוך הוא. כמו: השלך על ה' יהבך.
וכמו מן יהיה, מה הוה לאדם.
מן יקושתי לך וגם נלכדת בבל.
פן תוקש בו.
למען תורא,
וי"ו תחת יו"ד.
כן והב מן יהב.

פסוק יח
שרים -
משה ואהרן.

וממדבר מתנה -
לפי הפשט:
כל אלו שמות מקומות של נסיעה וחניה.

פסוק כז
על כן יאמרו המשלים -
על כן מלחמת סיחון ומואב נתנבא תחלה.

מושלים -
מושלי נבואות, כגון בלעם וחבריו.

פסוק כח
ער מואב -
עיר מלוכה של מואב נקראת ער.

פסוק ל
ונירם -
ונשליך אותם ממקומם. ונחרם אותם. כמו מן נטה יאמר וַנֵּט; יאמר מן ירה - וַנִּיר. וְנִירָם - כמו ונרם. וכן יַבְדִלֵנִי מן יבדלנו. לְהוֹצִיאָנוּ בקמ"ץ כמו לְהוֹצִיאֵנוּ בציר"י.

ונשים -
ונפעל כן ונירם. ואילו היה מפורש כתרגום היה לו לינקד ונירם וי"ו חטף.

הפרק הבא