רשב"ם לבמדבר פרק לו

פסוק ו
לטוב בעיניהם -
מן שבט שלהם לפי הפשט.