ןיאושינ ינפל תויטנג תוקידב

"םירשי רוד" תדוגא

ןטק הנח ר"ד

יוקל ,עודיכ ,אוה תוילובטמ וא תוילמוסומורכ תויתשרות תולחמל יתדיל-םורטה ןוחביאה
ינפל תלבקתמה תיאדו תיתנחבא הבושת לש םינוירטירקב דמוע ונניא יאדוובו ,רסחב
תולחמל םיאשנ גוז לצא .(ןוירהה תליחתמ תועובש הנומש) היירפההמ םוי םיעברא
ךורכ ןוירה לכו ,רתויב תלבגומ עוגפ רבועה םא תולגל תורשפאה תומייוסמ תויביסצר
גוזהש איהו ,היעבה תא רותפל תיטרואת תורשפא הנשי .שפנ תמגועבו תוששחב ,תודרחב
ךכו ,(תיאופר הביסמ ללכ םלצא הצוחנ הניאש תורמל) תננכותמ תיפוג ץוח היירפה רובעי
תרמוא תאז ,השרשהה בלש ינפל יטנג ןוחביא םהילע עצבל ןתינש םינורבוע רפסמ לבקל
םירבועה תא קר םחרל ריזחהלו תודחוימ תוטישב הדבעמב רבוע-םדקה תא קודבל
היה לכמ בוטה .םינוכיס ףאו םיקויד יא הב םירסח אלו ,הכובס ןיידע הטישה ךא ;םיאירבה
.ידרחה רוביצב יניטור ןפואב טעמכ עצבתמש יפכ ,'תויכודיש םורט' תוקידב עצבל

עונמל התרטמש חוור תורטמ אלל התומע ,'םירשי רוד' תתומע תרגסמב תעצובמ םויכ
םע תויטנג תולחמ עבראל תואשנ תנחבאל םד תקידב ,םידוהי לצא תוצופנה תויטנג תולחמ
:ןהו ,תיביסצר תילמוזוטיא השרות
תוומ ידכ דע ,יתכרעמ-בר יתגרדה יתוחתפתה ןווינל תמרוגה תילובטמ הלחמ - סקזייט .1
.הדילהמ םינש רפסמ ךות
לעמ רתאל םויה ןתינ ;לוכיעהו המישנה יכרד דוקפיתב עגופה הלחמ - סיזורביפ קיטסיצ .2
,בול ,היכרות יאצוי לצא ןכו ,יזנכשא אצוממ םידוהיה ןיב הלחמל ןגה יאשנמ 90%-ל
.םיאשנהמ זוחא 85-ל 55 ןיב קר רתאל םייתניב ןתינ תורחא תודעב .היזורגו ,סינות
,םישק ילכשו ירוטומ רוגיפ ,תויוצווכתהו םירירש ןויפרל תמרוגה הלחמ - ןאוונק תלחמ .3
.דבלב הצחמל-םיזנכשא וא םיזנכשאב תויצטומ רתאל ןתינ .שולש ליג דע תוומו
הייטנלו ,הימנאל ,םינוילעה םייפגב םימומל תמרוגה השק הלחמ - ינוקנפ םש לע הימנא .4
.דחוימב הכומנ המוקו ילכש רוגיפ םג דולייה לצא םימייק םיתיעל .םיינטרס םילודיגל
.תיזנכשאה הדעה ינב לצא העיפומה תדדוב היצטומ התהוז
.('םירשי רוד' תתומע ידיב ןיידע תוקדבנ ןניא ןתוא ןחבאל ןתינש תויטנג תולחמ המכ דוע)

תינושארה תורכיהה ירחא וא ,גוזה ינב ןיב תושיגפה תליחת ינפל דוע תישענ הקידבה םא
,דיתעב םישק םייתכלה םיכוביסו שפנ תומגוע הברה עונמל ןתינ ,ןיאושינ לע הטלחהה ינפל
ילעב םידלי תדיל ענמי ךכבו ,רחא והשימ םע ה"זעב וייח תא הנבי גוזה ינבמ דחא לכ רשאכ
.םישק םימומ

,םיידוסיה רפסה-יתבב הרגישכ 'םירשי רוד' לש ולא ןיעמ תוקידב לש עוציב לוקשל שי יתעדל
םינותנה ואצמיי הנושארה השיגפה ינפל דוע ךכ .ידרחה רוביצב לבוקמכ ,תונפלואבו תובישיב
בלשב גוזה ינב ןיב רשקה קוריפמ שפנה תמגועו תומיענה-יא ענמית ךכו ,גוזה ינב לצא
.רתוי םדקתמ

'םירשי רוד' תדוגא
תולחמ עונמל ידכ ,חוור תורטמ אלל התומעכ ['83] ג"משת תנשב הדסונ 'םירשי רוד' תדוגא
,סקז-ייט תולחמ יבגל תואשנ תקידב תללוכ העינמה תינכות .םידוהי לצא תוצופנה תויטנג
םיאירב תורומאה תולחמה יאשנ .C גוסמ הימנא ינוקנפו ןאואנק ,סיזורביפ קיטסיס
.םהידלי תואירבל ןוכיס םייק םיאשינ הלחמ התוא לש םיאשנ ינש רשאכ קרו ,ןיטולחל
לכל דחוימ ישיא רפסמ תועצמאב קרו ךא השענ הב שומישהו ,ןיטולחל תימינונא תינכותה
קר תנתינ - יאנת םושב תפשחנ הניא דיחי קדבנ לש תואשנ-יא וא תואשנ ,ןכ-ומכ .קדבנ
םהירפסמש תבהו ןבה יאושינב תיטנג תיאופר היעב תואצמיה-יא וא תואצמיה יבגל הבושת
הילפא ,היצמגיטס תענומ ,תואצות ןתמו תוקידב לש וז תידוחיי הלועפ תטיש .ורסמנ
.םיאשנה לע הדבכהו

.תינכותה תרגסמב וקדבנש םישנא ינש לכ ןיב תיטנג המאתהל הכרעה קפסי םירשי רוד
לש יטנגה ובצמ - רומאכ .ןהיבגל וקדבנ גוזה ינב ינשש תולחמל קר תסחייתמ המאתהה
לכ וקדביי םהב ,ךוניח תודסומב םיעצבמ ןגראל ןתינ .יאנת םושב ףשחי אל דחא קדבנ
ךיראתמ הדובע ימי 25 דע 20 םותב תונכומ הקידבה תואצות .םיניינועמה םידימלתה
םיעשתכ םותב - ךוניח תודסומב םיכרענה םיעצבמ תרגסמב ;הרגפו גח ימי איצוהל) הקידבה
תושענ תויטנגה תוקידבה .םייעובש ךות האצות לבקל ןתינ םיפוחד םירקמב .(הדובע ימי
.(הקידבל םדה לטינ ובש םוקמב אלו) תוכמסומ תויטנג תודבעמב

שיגדהל שי .רשפאה לככ םדקומ עצומ ךודיש לכ םע המאתה קודבל איה התומעה תצלמה
גוזה ינבל יאדכ .תובייחתה השוריפ ןיא גוזה ןבל 'םירשי רוד' לש ישיאה רפסמה תריסמש
וליא 'םירשי רוד'ב קודבל דצ לכ לכוי ךכ ,םיישיאה םהירפסמ תא הזל הז רוסמל םיכדתשמה
קר אלא ,הקידבה תואצות יאנת םושב ורסמי אל רומאכ םלוא ;ינשה דצה רבכ קדבנ תוקידב
עוציב םאתל ןתינ ךרוצה הרקמב .גוזה ינב לש תיטנג המאתה-יא וא המאתה רבדב הבושת
.רשפאה לככ םדקומ תאז תושעל יוצרו ,תופסונ תוקידב

,תויטנג תולחמ לש תיתחפשמ הירוטסיה םימיוסמ הרוחב וא רוחב לצא תמייקש הרקמב
תוקידבב ךרוצה תא ררבל ידכ ,דימ רשקתהל שי ,'םירשי רוד' ידי לע תוקדבנה ולאמ
לכ .תורחא תויטנג תולחמל רשקב םג 'םירשי רוד' יחמומ םע ץעייתהל ןתינ .תופסונ תורשאמ
.תוידוסהו תויאשחה ברימב רמשנ עדימ
.02-5372111 :לט .םילשורי 21 סוארטש 'חר ,'םירשי רוד' :תבותכ