םייהסוש ר"ד - החנמ


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספרבועה תואירב לע עדימ לבקל רשפא םויכ
םקלחו םיינוציח םקלח ,םינוש םיעצמאב שמתשהל אפורל תרשפאמ תינרדומה האופרה
הלאה תוקידבהמ קלחש תעדל ונילע .רבועה תואירב לע קייודמ עדימ לבקל ידכ ,םיימינפ
עדימה תא לבקל קר אל רשפאמ תוקידבהמ קלח .םאל הנכס םוש תפקשנ אלשכ םג תושענ
לופיט םימעפל תתל ןתינ הז עדימ פ"ע אלא ,םומה לעו יוקילה לע ,הלחמה לע ,ךילהתה לע
.םייחותינ םיעצמאב וליפאו ,םייתפורת םיעצמאב הז םא ,ומיא םחרב ותויהב רבוע ותואל

?ןהלש האצותב תושעל המ ןיאש תונכוסמ תוקידבב םעט המ
העיגפל וליפא תמיוסמ הדימבו ,ותלפהל םורגלו רבועב עוגפל תולולעה תורחא תוקידב שי לבא
ונל ןיאש םיעדוי ונחנא - ינלוחה ךילהתה לש הנחבהל עיגנ םא םג ולאבו ,םאה לש התואירבב
הז האופרל ראשנש המ ולא םירקמב .רבוע ותוא לש יוקילה וא םומה תא אפרל ידכ תושעל המ
תא ליפהל םאל עיצהל ,לבוקמ וננובאדלש המ ,וא ,הדילה דע חתפתהל ךישמהל רבועל תתל וא
.וייח תא קיספהלו רבועה

תויעמשמ-דח ןניאש תוקידבמ האצותכ תודרח
הדילה תעב .םירבדה ונתשה םויה .הדילב ודקמתה תדלויה לש תודרחה לכ םינש רפסמ ינפל דע
.המדרהו םייתפורת םיעצמא י"ע ,הדרחה תאו לבסה תא ןיטקהל םירשפאמש םיעצמא שי
,הנוצרב אלש ילוא ,הסינכמ ,רתויב םימדקתמה םייתנחבהה םיעצמאה םע האופרה תאז תמועל
,הקידבה תא תושעל ,'רבוע ותוא לש וביט המ' תעדל תנינועמ םאה :הקומע הדרחל אמאה תא
תא תלבקמ רבכ איהשכ םג .םתוא תלבקמ איהש דע הצוחל דואמו ,תואצותהמ תששוח איה ךא
תוקידבה ןתואל תודוה .תואיצמה וז .תויעמשמ-דח ךכ לכ ןניא תואצותה םימעפ הברה תואצותה
.הדרחב טעמ אל תואצמנ ונתפוקתב ןוירהב םישנ
לש עוציבב םוי םוי םיקסועה םיחמוממ עומשל תורשפא תעכ ונל היהת הלאה םיאשונה לע
.םכינפב יתאבהש תומלידה ןתוא תא םוי םוי םייח םהו ,הלאה תוקידבה
דנואס-הרטלוא תוקידבו תודחוימ ןוחביא תוקידב עוציב אשונב החמומ ,ןיול יבייא ר"ד םע ליחתנ
תיב לש תיגולוקינגה הקלחמהמ ,('הנחבמ תיירפה') תיפוג-ץוח היירפהל החמומו ,ןוירהב םישנל
םילוח תיבמ לגי ר"ד ,רחא החמומ םג עומשל תורשפא ונל היהת ןכמ רחאל .םרכ ןיע הסדה םילוח
.םיפוצה רה הסדה