יתכלה טביה

ואל ריאמ לארשי ברה


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


,ופוגל הרקמ לכ קודבל שי .ןוירה תעינמו החפשמ ןונכת לש תויתכלהה תויעבה :ריצקת
.תונוכנ אל תונקסמ וקסויש ךרדבו יבמופב םיאשונב ןודל אלו

ןוירה תייחד ,העינמ יעצמא ,החפשמ ןונכת :חתפמ תולימ


דגנל תדמוע ,וישכע דעו הזה ןויעה םויל רשקב הנושארל ילא הנפ ןרפש ברה רשא עגר ותואמ
םינש רבכ .הזה ןיינעב יתיווכנ רבכ ינאו .השולשב תוירעב ןישרוד ןיא :הגיגחב ארמגה יניע
גיציש ,בר ןימזהל הלש ןויעה ימיב תדבכתמ 'החפשמה ןונכת ןעמל הדוגאה' תארקנש הדוגאש
ךיא ,ירטיס-דח ןוויכב 'החפשמה ןונכת' גשומב םש יתלקתנ ,ירעצל .יתכליהה טקפסאה תא םג
רשפאש םיעצמאה םה המ ללכ ךרדב היה םש ןונכתה .הדוליה תא טעמל ,ונילע אל ,ידכ םישוע
תובישחב םישנאה תא םיענכשמ ךיא ,םדקתמ ךכ-לכ-אלה ,רואנ תוחפה רוביצב םתוא ץיפהל
לש וללחב השענש המ יבגל לבא ,חתפל הזוזמכ םימעפל ימצע תא יתשגרה .ותוציחנב ,ןיינעה
.תוירחא לכ הזוזמל ןיא םלוא
,רופס ןיא םימעפ וילא סחייתהל ילב הזה אשונב עוגיל רשפא יאש ,ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה
העינמ יעצמא לש אשונב תובושת המכו המכ שי רזעה ןבא לע ולש ת"ושה לש םיקלחה לכב
ויתובושתמ תחאב ,דרחנ םעפ ומצעב אוה .ןהשלכ תונכס בקע ענמיהל רתומ יתמ ,רוביעה תנכסו
?ןוחרי .ןוחרי הזיאב ןודנ הזכ אשונש ןויערל דרחנ ,הבר תוכיראב הז תא עיבמ אוה רזעה ןבאב
םינברש הז .ןידכ םניאש םירבד ריתהל הזמ ודמליש םישנאל עיגהל הזה רבדה לולע ירה ?המ
ימ .רחא רבד והז - םית"ושב הלא םיאשונב ןודל םמצעל וריתה ,םינורחאו םינושאר ,םילודג
תורוהלו הכלה עדיל ,םימש םשל םתנווכ לכש ,םימכח ידימלת ?תובושתו תולאש ירפס חתופ
הזכ אשונב רמאמ בתוכ התאשכש תרמוא תאז ,םיפלאל עיגהל לוכי ירה הז - ןוחרי לבא .הכלה
ןיבמ ימ ןיא םא עדוי ימ .םיפלא ינפב שרוד אלא - השולש ינפב שרוד אל התא םינוחריה דחאב
ונרודשכ ,דוע ףיסומ אוה ,דחוימב .הכלהכ אלש ,ותויחונל םירבדה תא שרפיש הלאה םיפלאה
.ץורפ כ"כ רוד אוה ירה
,הנווכב הלילח רמוא אל ינא ,םיקיודמ םניאש םיטוטיצב תחא אלש ,תחא הלמ קר ףיסוהל לוכי ינא
,ןודזב הלילח אלו בל-עורמ אלו ,תרמאש הממ טפשמ םיטטצמ ,תעדה חסיהבש םיטוטיצב לבא
ברהש םיימויה םינותיעה דחאב תרגסמ ךותב האור התא תרחמל .םרשקה ךותמ םירבד םיאיצומ
הצורפ הדומ ןימ ללכב הז ירה םויהו .הרוה אוה ,ריתה אוה הלאשל הבושתב וא ,ךכו ךכ רמא הזה
דואמ ל"צז ןייטשנייפ ברה .יניעב שיגר דואמ דואמש רבד הז .םיימוי םינותיע ךרד תוכלה קוספל
:ךכ םייסמ אוה השמ תורגאב ולש תובושתה תחא תא .ולש םירתיהה תא גייסו ליבגה
שרודו רקוח ינא" ,םינברה ירבחל הז תא רמוא ינא ,"תאזכ הלאש תנמדזמשכ השעמלו"
םהישעמב םיעונצו םשה יארי םה השיאהו לעבה םא קרו ,הזב הנכס השיאל שי םא הברה
אלש ידכ םהל יתלקהש הממ םירחא ועדי אלש םגו ,יוארהמ רתוי םמצע םה ולקי אלש
המו ;תואירב לש תויעב שישכ] רצק ןמז לע קר םגו ,ןידכ אלש םמצעל לקהל םירחא ואובי
ןיידעש םירמוא םא ,ןמזה רובעישכו .[רתיהה לכב שדחמ ןייעי אוה ?הנש יצח דועב היהי
,רוסיאה רמוחמ םעפ דוע םריהזמ ינאו ,םעפ דוע שרודו רקוח ינא - רבעתהל הנכסב איה
קדוב ינא םעפ לכבו ,רצק ןמז לע קר ןכ םגו .ומסרפי אלו ,יוארהמ רתוי לקהל ואובי אלשו
בר לכל שי ןכו .םהל יתרתהש ולא םה דואמ םיטעמ ןכל .רתיהל ןיכירצ ןיידע םה םא
."הז רומח ןיינעב תורוהל םהל םולשו סח םינבר םתסו .הזב גהנתהל קהבומ
םימלש םירוט םימעפל ,םימעפ רשע תוחפל ל"צז ןייטשנייפ ברה בתוכ ול המוד וא הזכ חסונב
.טעמכ םימעפ רופס ןיא ,רזעה ןבא לש םיקלחה לכב הז תא ואצמת .השמ תורגאב
אל ינא ה"בו ,ריכמ ינא ובור תאש להקב יתטבה ךאלמ ר"ד לש תפלאמה האצרהה ידכ ךות
ךירצ אל ינאש רוביצ והז .יתיבב בשוי וליאכ ינא אלא ,ןוחרי םושו ןותיע םוש ינפב וישכע עיפומ
יעיגה דע ןמזה לכ ךרואל יתוא הוילש ששחהמ יתעגרנ .םיחבש םושו םיראות םוש ול קולחל
לש הזה אשונה אקוד ןויעה ימי יאשונ לכמ יכ ,השוע ינא בוט םא עדוי אל ינא ז"כבו .םולה
םולשו סח םאה .רתויב שיגרה אוה ,החפשמה ןונכת לש תרתוכב דועו ,העינמ יעצמאב שומיש
דואמ ינא ?הרושכ אלש ,ןידכ אלש הלילח םוסרפ והשזיאב םייתרחמ וא רחמ ירבד ושרפתי אל
.תיבב ונחנא ה"ב הפ ךא .הזל שיגר
תדחוימה תושיגרה תא ,אחרוא בגא רמא ךאלמ ר"דש המ תא שיגדהל ךירצ ינניא הזה רוביצל
העינמ יעצמאב שומיש לש םיטרפב קוסעא אל ןבומכ ינא .וברו ורפ תווצמ לש אשונה לכל ונלש
הביסה לשב ןהו ,הלאה םיניינעב יתעידי רצוק לשב ןה ,אפורה תאז השעש ךרדכ רחא וא הז
,ילאודיבידניא ךכ לכ ,ישיא ךכ-לכ אוה הרקמ לכש ,םעפב םעפכ רזוח ינא הילעש ,הטושפה
.רבעש שדוחב רשאמ הנוש הלצא תויהל לוכי בצמה שדוח לכבו ,הרקמ לכ קודבל ךכ לכ ךירצו

לעבה לש ותמכסה
םיבייח םאה איה ,הב קוסעל םיכירצ ונחנא לבא ,התוא ריכזה אל ךאלמ ר"דש תולאשה תחא
לש תוינשמב לכ םדוק אוה ןיינעה לש דוסיה .הלאה םירבדה לכל לעבה לש ותמכסה תא לבקל
םג םא הקורב ןב ןנחוי יבר םע םימכח לש תקולחמה ,וברו ורפ לש יוויצה ,[ב,הס] תומבי תכסמ
,הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ רמאנש םושמ ,אלש ודמל םימכח .וברו ורפ לע התווטצנ השיא
השבכו - ארמגה תרמוא ?םיבר ןושל ,הושבכו בותכ ירהו .שובכל הכרד השיא ןיאו שובכל וכרד שיא
השקמ .הברו הרפ י-ד-ש ל-א ינא בקעיל ה"בקה רמואש הממ- רחא רוקמ איבמ ףסוי בר .ביתכ
תופסותה רמוא !הברו הרפ אלו ,וברו ורפ רמאנ רבכ ןושארה םדאלש ,[אלו ה"ד] תומביב תופסותה
.יוויצ לש רדגב אלו ,אמלעב הכרב לש רדגב רמאנ הזש
:הווצמ ןכ איה ?ללכ הווצמ אל השיאה םאה .הב הווצמ השיאה ןיאו ,שיאל הברו הרפ איה הווצמה
םינושארה לש תוקולחמה לכב קסופ יריאמה ,'ב .ןיינעב הבוח היבגל שיו ,וברו ורפב בייח הלעב ,'א
'תבשל' לש אשונה םג .[המ 'עשי] 'הרצי תבשל ,הארב והות אל' לש הלבק ירבדמ תבייח איהש
לדבהה תלאשב קר אל החנומ תויהל ךירצ ורקיעב הזה אשונה יכ ,ךייש אוה ימ יבגל ררבל ךירצ
תויסיסבה תולאשה תחא אלא ,העינמ יעצמאב שומיש ריתנש הרקמב ,הלשו ולש העינמ יעצמא ןיב
ןב רבכ דילוה רשאכ הז ללה תיב יפל ?אל וא היברו הירפ תווצמ םייקש שיאב רבכ רבודמ םאה איה
רמוא ,רחא םוקמב תומביב אתיירבב הז תא רמוא עשוהי יברו ,ףסונ קוספ שי 'תבשל'ל ףסונ .תב וא
,הז םא הז םא רשכי הז יא עדת אל יכ ,ךדי חנת לא ברעלו ךערז תא ערז רקובב" םדא לכמ םכחה
'הרצי תבשל' םעטמ .ותונקזב םינב ול ויהי ותודליב םינב ול ויה םא ןכלו ,"םיבוט דחאכ םהינש םאו
.השיאל הדלוה בויח שי 'ברעל' םעטמו
רתותש בצמל עיגנ םא .ךאלמ ר"ד ירבד לש אפיסה יבגל תיניצר הנימ-אקפנ היהת הפש ןוכנ
תורונצ תרישק ןיב רידא לדבה שי ,'ומישת חוורו' ןיעמ ,הקספה םשל ןוירהמ תוענמיה השיאל
איה ,ךאלמ ר"ד זמרש יפכ ,הלצא הרישקה םא דחוימב .הלש תורצוצחה תרישק ןיבל ולש ערזה
הרישק אלא - תיטננמרפ תידימת הרישק אל ,הרזחל תנתינ ,הכיפה איה םא רמולכ .תיליבסרבר
.הניבל וניב לודג לדבה שי זא ,ריתהל דימת ןתינש

סוריס
תקולחמ שי .סוריס - תרכזה התואו ,דוסי תלאש איהש תפסונ הלאשל םיעיגמ ונחנא ןאכ
חנ ינב וליפאש ןירדהנסב 'מגב העד שי רבגה יבגל .ללכב השיא לצא סוריס שי םא םינורחא
שי םא אל ?תקולחמה המ השיא יבגל .הכלהה ךכ ןיא ,דיחי תעד םנמא וז .סוריסה לע םיווצמ
ןחלושב א"רגה .ןנברדמ הז םא וא ,אתיירואדמ הז םא איה הלאשה .שיש יאדוב ,סוריס רוסיא
הטישב םיכלוהש הברה ןיאו ,ןיינעמ דואמ רבד רמוא ה"כ ןטק ףיעס 'ה ןמיסב רזעה ןבא ךורע
ןיקול ןיא ?המ קר .הרות רוסיא אוה רתוה אלש םוקמב השיאב סוריס רוסיאש ןעוט אוה .ולש
?הפיא .השעה ןמ אלא ואלה ןמ דמלנ אל הזש םושמ א"רגה רמוא ?וילע ןיקול ןיא המל .וילע
םש רבודמ .לומתא ונארקש "זע וא בשכ וא רוש" ינפל קוספ ,רומא תשרפב ב"כ קרפ ארקיוב
לש ןושלב רוסיא ודמל ןאכמ ."ושעת אל םכצראבו 'וכו תורכו קותנו תותכו ךועמו" םימומה לע
עמשנ הז לבא שוריפב הז תא רמוא אל אוה ,ללכה ןמ אצוי רבד ןואגה רמוא .סוריס לש ,ואל
,תותכ ,ךועמ" לע רבודמ קוספה לש אשירהמש ןויכמ ,רבג לע קרו ךא ןאכ רבודמ ירה ,וירבדמ
לש ואלה אליממ ךייש אל השיא יבגלו ,םיציבו דיג ול שיש ימב קר םיכיישה "תורכו קותנ
לש השעהמ ,אתיירואדמ הז םג ?הרסאנ כ"ג איהש רוקמה המ אלא ."ושעת אל םכצראבו"
אל"המ אלו ,דמול אוה "םתחשמ"המ .הברקהל םירוסא םה ןכלו ,"םב םומ םהב םתחשמ"
."ושעת
ןיב סוריס אשונב רתויב יתועמשמ לדבה שיש רמוא י"ה ז"ט האיב ירוסיא תוכלהב ם"במרה
הלא םיאשונב םוריח ירקמ םהינפל םיעיגמ רשאכ םינבר תוחנהל לוכי הזו ,השיאה ןיבו רבגה
םיוסמ הרקמב 'רזעיחא'ה .איה וא אוה ,דוסיה תולאשמ תחא איה תאז .ןוירהמ תוענמיה לש
?יתמ .םימיוסמ םיאנתב ,תושדחב ךכ לכ םויהש ,רבגה לש יוסיכ רתויב הומת ןפואב ריתמ
וברו ורפל רשקב ןדש ,הס ףד "ותמבי לע אבה" ףוסב תומביב ףד ותואב .הנכס לש םיאנתב
הכלה םע תקולחמ שיש הקורב ןב ןנחוי יבר יפל וא ,"הרצי תבשל" םעטמ השיאלו , רבגל
ומדקש םיאנת לש תועיד יתש םכסמו יאזע ןב אבו רזעילא יבר אבש םוקמ ותואב ;אל וא והומכ
,תומדה תא טעממ םגו םימד ךפוש [ונילע אל] םג היברו הירפב קסוע וניאש ימ לכ ,רמואו ול
תובישחה לע רבודמ ךכ לכ ובש םוקמ ותואב ;'וכו שרוד האנ התא ,ול םירמואש המ ול םירמואו
הוה אייח יברד והתיבד ,תרכזה ךאלמ ר"ד התאש רופיסה אב ,דומע ותואב ,היברו הירפ לש
לואשל ילב ,הכלה איהו .םש אבומ אל - הדילד ארעצ לש הרדגהה איה המ .הדילד ארעצ הל
,'ןירקיע לש סוכ' לש ןיינעה הז וננינעב דוסיה תויגוסמ תחא] ןירקיע לש סוכ התתשו ,אייח יבר תא
,ארמגה תרמוא ,השפחתהש רחאל וילא האב איהו ,[?םויה המוד הז העינמ יעצמא לש גוס הזיאל
?היברו הירפ לע אדקפימ השיא :ותוא תלאושו .וישע שובלב בקעי ומכ הידגב תא התניש איה
אל איה הכלהה תרמוא תאז .אל - הל רמא ?היברו הירפ לש השע תווצמב התווטצנ השיא םאה
ךכ םא - תרמוא איה זא .[ה"ס ףדב םש הזה רופיסה תא האיבמ ארמגה ןכל] הקורב ןב ןנחוי יברכ
יעצמא ןיאו ,שמשה תחת שדח ןיאש םכל תוארהל .ןירקיע לש סוכ יתיתשש ךל עידוהל הצור ינא
םיינשל הנממ הכזי דועש התוא ךרבמ אוהש הל רמאו ,הז לע דואמ רעטצה אוה .םיחוטב העינמ
.םימואת ול הדלי תמאב איהו .תחא סרכב
םיאצמנ םיטרפ רתוי .םיטרפל תסנכנ אל ארמגה ,הדילד ארעצ התייה אייח 'ר תשא לש הביסה
עבראב העיפומש ארמג ,הזה אשונה לכל - םינברה - ונלש דוסיה איהש תמסרופמה ארמגב
:הדינב םגו םירדנב םגו תובותכב םג העיפומ איהו ,ב,בי ףד תומביב הנושארה .ס"שב תותכסמ
הז ,'וכו "הקינמו תרבועמ ,הנטק ,ךומב תושמשמ םישנ שולש :ןמחנ ברד הימק יביב בר ינת"
.העינמ יעצמאב שומיש יא וא שומיש לש אשונה לכל יתכליהה סיסבה
,רזעילא יבר .קפאתהל יל השק ןיידעו ,יתקפאתה ינאו ,ךאלמ ר"ד ,הקינמה תא תרכזה התא
תאז ,םישדוח ד"כב ריתמ אוה הקינמ יבגל ,הלטבל ערז תאצוה לש אשונב והומכ רימחמ ןיאש
תא ןכסל אל ידכ ,ץוחבמ הרוזו םינפבמ שדב ,הדילה ירחאש תונושארה םיתנשה לכב תרמוא
תחאב ל"צז ןייטשנייפ השמ יברו .הבלח רכעי ןוירהל סנכית איה םא אמש ,קנוי ןיידעש קוניתה
וא ב"ס ןמיס ,ולש ןושארה קלחה ,רזעה ןבאב [םיפנע הנומש וא עבש הל שיש] ולש תובושתה
אוה ירהש המתו - שדוח ד"כל תקנימ לש הרקמב ץוחבמ הרוז ריתמ רזעילא יברש איבמ ,ג"ס
ןאכ הנהו ,הז לע םיפירח יכה םייוטיבב שמתשמו ,הלטבל ערז תאצוהמ ששוח ךכ לכ ןמזה לכ
אל הז ותעדל המל .[הזכ טפשמ טטצל ןיאו ,ךכ הכלה הלילח ןיא] !הלטבל ארקנ אל הז ותעדל
.הלטבל אל הז הווצמ םושמ איה ותעד םאו ,הנוע תווצמ שי .הנוע םויק םשל הז יכ ?הלטבל
הלטבל ארקנ אל הז ותטישל ילוא ךא .ןנואו רע השעמכ הזש ול ורמאו ,ותיא וחכוותה םימכח
.תקנימב הנוע תווצמ םויק םשל הז ותעדב םא
,ךכמ תומת אמשו רבעתת אמש ששחמ הנטק .ךומב תושמשמ הקינמהו תרבועמה ,הנטקה
ששח הזיא לע םת ונבר רמאש םיניינעמ דואמ םירבד שי .לדנס הרבוע השעת אמש תרבועמ
!ןוירה יבג לע ןוירהל סנכיהל הלוכי אלש ןל אמייק ירה - לאוש תופסותה יכ ,םש רבודמ
דואמ הבושת .תופסותב םיצוריתה ינשמ דחא יפל ,םימואת תדילמ םיששוחש איה הבושתהו
הכרדכ תשמשמ וז תחאו וז תחא ,םירמוא םימכח .תומיו הנב לומגת אמש הקינמו !תנינעמ
,ומחרי םימשה ןמו ,הקינמל אלו תרבועמל אל ,הנטקל אל ,ךומב שומישל רתיה ןיא ,תכלוהו
תא םימכח םיניבמ ךכ .'םשה םיאתפ רמוש' [הז תא ונרמא חספ לש ןושאר בוט םויב] רמאנש
םיאפורהש השיא לכמ הנוש הז ז"כבו ,םימכחכ הזב הכלה ,ורמאש םינורחא ויה .קוספה
םינורחא שי ?"ומחרי םימשה ןמ" דיגנ ירה ?המל .הנכס ששחמ ןוירהל הסינכ הילע םירסוא
לשמל ךאלמ ר"ד ןהילעש תונכסה ןיבל ןאכש תונכסה תשולש ןיב לדבה שיש ,רמול םיסנמש
השעתש ,ןוירהל סנכית הנטקש .הקוחר איה הנכסהש םירבד לע רבודמ הפש אוה לדבהה .רביד
םימשה ןמו" הכרדכ שמשתש םימכח םירמוא ןכלו ,םייופצ תוחפ םירבד הלא ,לדנס הרבוע
יח אל םהמ דחא ףאש ,ונילע אל ,םידלי ינש הדליש השיא לע םירבדמ ונחנאשכ לבא ."ומחרי
איהו ,קוש םיארוקש המ תלבקמ איה ,ןוירה לכב תיטתשנש השיא לע הלאש שישכ וא ,םייתנש
האצותכ לבא - תושפנ תנכס הנניא המצע תוטשהש תורמל ,המצע יפלכ קר אל תנכוסמ
םימשהמ ?"ומחרי םימשה ןמ" הל רמוא התאו ,הידלי תאו המצע תא תנכסמ איה תותטשיההמ
ינמיז ירתבש יברכ ןל אמייק' ללכה פ"ע םירבדמ הפ .הנטק וא הקינמ ,תרבועמ יבגל הז ומחרי
לבקמ אל אוה ,הזו "ומחרי םימשה ןמ" ןיב לידבהל ןיאש רמוא השמ 'ר תאז לכבו .'הקזח יוה
.םיניחבמ םינורחאהמ הברהש תאזה הנחבהה תא

הנכס
ןטק ףיעסב הבושת יחתפב תאבומה ,'כ ןמיס רזעה ןבאב תמסרופמה רפוס ם"תחה תבושת שי
ףכיתו] הנכס לש הרקמ לכב ריתמ אוהש ?רמוא אוה המ .רזעה ןבא לש 'ג ןמיסב ונלצא הפ ב"י
,םיכסי אל הלעב םא טג לבקל הנכומ היהתש וא ,לעבה תמכסה הכירצש קר ,[הנכס הז המ הארנ
שי םאש ,םיקסופ ונחנא ךכו ,רמוא [רפוס ם"תחה] ומצעב אוה ,תאז םע .הבותכב אלש אצת זאו
.המצע תא ןכסל ול תדבעושמ הנניא איה - העינמל הלש הנכסה תורמל םיכסי אל הלעבו הנכס
אל איהש ,[טוטיצל ןכוסמ דואמ הז ןיעמ טפשמ - בושו] הפירח ןושל וז איבמ אוהש ןושלהו
יוטיבל בל ומיש .'הרצי תבשל' תניחבמ ,םלועה תא בשיל ליבשב המצע תא בירחהל תבייח
,ןיינעמ הזו .הלעב תא לואשל ,ולש המכסהה תא הכירצ איה .רפוס ם"תחה לש הזה ףירחה
."הדילד ארעצ םושמ" קר אלא ,הנכס לע רבודמ אל םש אייח 'רד והתיבד םע הרקמב ירהש
,'םדא לש ופוג יצח תרבושש החנא' לש רדגב תובותכב וילע רבדמ אלוע ברש הזכ רעצ הז םאה
.תרמוא אל תומביב םש ארמגה ?'םדא לש ופוג לכ' םש הינש הסריגל וליפא וא
רמול הצור אל ינא ,השיאה לש שפנ חוקיפ לש קפס לצב רימחהל דואמ םיטונ הזה ןיינעב ונחנא
דיהש המ לעמ הברה שפנ חוקיפ לש אשונב םירימחמ ונא אלא ,ןוירה תעינמב םיליקמ ונאש
תובושת לש הכורא הרוש שי לבא ,םיליקמה ןמ ונניא השמ 'ר הז ןיינעב אקוד .אשונב תעגמ ונלש
.[המיהדמ אלוק 'רזעיחא'ב אוצמל דואמ יתעתפוהש ,םדוק יתרכזה רבכ םהמ תחא] דואמ תוליקמ
הלחמ ףירחהל םילוכי ויתובקעב הדילהו ןוירהש בצמב תאצמנ איה הלילחש םירקמב םג םיליקמ
.הלש תינורכ
ישעת וישכע לבא ,רדסב ,תדלי םשה ךורב' יל רמא אפורה ,תרמואו השיא ילא האב :אמגודל
המכ םיבשוי ןאכ .םילבקמ ונחנאש םיעובקה םינופלטה ,תוימוימויה תויעבה ןה ולא .'הקספה
הלאו .ולאה םיאשונב תולאשב לצלצלמ קסופ וניא הלילו םוי םתיבב ןופלטהש ,םינברה ילודגמ
אובל חוטב םישיגרמ קיפסמ אל דוע הז ןיינעבש םישנא שי .ןופלטב םילאוש ללכ ךרדבש םירבד
םשה ךורבו .ביגת ךיא ,דיגת המ םיעדוי אל דוע םה .ןחלושה לע היעבה תא סורפלו התיבה ךילא
םילעבה םג לבא ,רתוי דוע "ךתב" ילוא הזה ןיינעב ,"ךנב ךלאשי יכ היהו" לש רוד םויה ונחנא
לדג קר אל ,האוגו ךלוה םשה ךורב םילאושה בצק הנשל הנשמו .תולאש הברהו ,לואשל םיאב
םשה תא ךל רמולו ךילא אובל םילוכי םהש םידמול םהש דע ,הלאה םיאשונב האוג שממ אלא
בצמה תא חתנמ אוה ךיא ,רמוא אוה המ ,ולש בתכמה תא ךל תוארהל תוחפל וא אפורה לש
ןוירהב וישכע תורהל יל רוסא לבא ,רדסב ה"ב ינאש רמא אפורה - תרמואו האב השיא םא .הלש
הברה םג שי ה"ב .אפורל ןופלט םירמ ינאו ,אפורה תא יל ינת ?המל הל רמוא ינא - דיימ ףוצר
,ךכ רמול רתומ םא ,תומכוחה יתש לע םינומא םהש ,להקב ןאכ בשוי םהמ קלחו ,םויה םיאפור
,עמשת ,יל רמוא אפורה ןכבו .יגולוקינגה עדיה דצב - תיתכליהה תושיגרה תאו היעבה תא םיעדוי
עיגהל הלולע איה החונמ אלל ףסונ ןוירהבש ,תושישתו שומיש בורמ ,הזכ בצמב םחרה הלצא
.לקהל םוקמ שי ןאכ .םחרה תחינצל
,ריבס עגרכ הבצמש השיא :[העוט ינא םא יתוא ונקתי םיאפורה] חיכש תוחפ אל ילוא הרקמ
הל ןתינ אל םא ,םכרצ לכ וצווכתה אל ןיידעו הדילהו ןוירהה בקע ובחרתהש םידירוה ללגב לבא
,סיזובמורט ,םידירווה תקקפ לש בצמל עיגהל הלילח הלולע איה - םידירוה תוצווכתהל ןמז תפוקת
םיבייחמ ונחנא ,השקבב הל םירמוא אל ,החילס .השקבב - הל םירמוא ונחנא דימ .ונילע אל
.אבה ןוירהה תא תוחדל התוא
היה תוליהקה תחאב אטילבש ול ורמאו וילא ואבש רמוא השמ 'ר תובושתה תחאב הז תמועל
רשפא ךיא ,סמח הז דגנכ קעוצ אוהו .ןוירהל ןוירה ןיב םייתנש לש הקספה לש עובק גהנמ
גהנמ' הז המ ,םוקמה גהנמ לש ןיינע אל הז !םייתנש תוכחל ,"ומישת חוורו" יטמוטוא ןפואבש
."בזכו רקש" ולצא ליגר ךכ לכ אלש יוטיבב שמתשמ אוהו .םשמ אב ומצע אוה ,'אטילב
רדסל אל וליפא ,יתמו ץלמומ המ יעצמא לכ לש טוריפל סנכיהל לוכי אל ינאש ,רבכ יתרמא ןכל
םהמ תעדל םיבייח םלוא ,םינותנה תא ריכהל םיבייח ,הרקמה תא ריכהל םיבייח .תויופידעה
.לקהל תוסנל רשפא םהבש םירקמה

תיטתשמ
וא ,תיטתשמב הנה - הלאה םיניינעב רימחמ יד אוהש ,םירבד המכב יתרכזהש השמ 'ר ותוא
וילא םיאבשכ ללכ ךרדב .לקמו שיגר דואמ אוה ,םיבצע תוטטומתה וא קושל ריבס ששחב
תאז המ - רמוא אוה זא ,ןוירה תוחדל ךירצ ןכלו ודלווי םא תוקוניתל הנכס שיש ול םירמואו
וליפאש םישנ שולש ןתוא רדגב אל איה הנכס ןיא הל םאו ,הנכס ןיא ירה השיאל לבא ?תרמוא
,תיטתשמבו !דליה לע רבודמ הפ ,ךומב שמשל ןהל רתומ םימיוסמ םירקמב קר ריאמ יבר תעדל
םירמוש ונל ןיאש רמוא אוהש ןויכמ ,דליל ןהו םאל ןה הנכסה תא האור אוה ,םדוק יתרכזהש ומכ
תיתטשנש ,ונליציו ונרמשי םשה ,השיא לש בצמב חיטבהל לכונ ונחנא ךיא ,תיטתשנש השיא לע
?הידליב עגפית אלש ,הדילב
הנומתה .לאימרכ לש ארונה הרקמב יניע דגנל ורוענו ורזח םינש ינפל יתיארש ולאה םירבדה
הנומתה ,ןהלש םירופה תשופחת םע מ"הירבמ תולועה תודליה יתש לש תאזה הארונה
תוטטומתה לשב ,הדיל רחאש ןואכד לשב םמיאש ,ןותעה לש ןושארה דומעב תאזה תינועבצה
שממ זאו .היטבמאב ןתוא העביט ,הזה ןיינעה לש תיאופרה הרדגהה תא ןבומכ ןיא יל ,םיבצע
היעבה יכו :ההימתב בתוכ אוהש ,השמ 'ר לש תאזה הבושתה ,ילומל הדמע ,הרוענו הרזח
ךירצשו הקזח יוה ינמיז ירתב םא יתיא םיחכוותמ םתא ?דבלב הלש היעב איה תיטתשמב
תיטתשמש השיא המ ,הז לע םירמוש ונל ןיא ירה - הכחנ ,האירב איה ילוא ,םייתנש תוכחל
?הידליל ללועל תלגוסמ הדיל ירחא
קתפ הל ןתונ אפורהש השיא לכש ,האירק אצת הזכ יאופר-ינבר סוניכמש םיפצמ תמאב םתא
ורמא אל םינברה ?ןוירה ענמיתש - ןוירה ענמיתש יאדכ הלש םיבצעה לש העיגרה תניחבמש
םישיגר ונא ,טרפה לע םירבדמ ונא .יללכ רבד םוש ורמא אל םינברה ;ןוירה עונמל הכירצ איהש
ינא ןכל .ג"ירתב הנושאר הוצמה ,היברו הירפ לש אשונה לש תובישחל םישיגר ,םייחה תשודקל
.החנמ וק לע רבדמ אלא םיטרפל סנכנ אל
הנושארה תדמוע ונילגרל רנכ ,לארשי ינברכ ,ונלש ,םייסל הצור ינא הזבו ,םישיגר ונא ךכ ידכ דע
.והיקזח ךלמה לצא ורוקיבב והיעשי איבנה לש רופיסה רפוסמ 'י ףדב תוכרב תכסמב .תותכסמב
לש םי'ב לשמל ל"שרה .היברו הירפ לש אשונל ונלש תושיגרב החנמה וקה תויהל ךירצ הזו
.רשיה ךרדב וכלה אל וישכע דע הל ולדגש הידליש האור איה םא ןוירה קיספהל ריתה 'המלש
גוסהמ ןהשלכ תונכס שי רשאכ רמוחו לקב ריתהל וכמתסה ונרוד ינב םיקסופ המכו המכ הזמו
המכו המכ תחא לע זא - לקהל רשפא הז אשונב םא יכ ,תוישחומ ,תוישממ ,תויסיפ ,יתרכזהש
?תרמוא תאז המ .לשמל ,סקז ייט - םירבדה חתפב תרכזהש תונכסה גוסמ הנכס תפקשנשכ
םירקמב ו"ק - לקמ ל"שרה ןאכ םאו ,הריחב לש ןיינע הז ,רשיה ךרדב וכלי אלש קר רבודמ הפ
.רתוי םירומח
.םייסל הצור ינא הבש ארמגה התוא רואל ?השק דואמ המל .השק דואמ הזה ל"שרהמה ךא
חרזמה לכ תא שבכש ירחא רעשב רבכ דמוע בירחנס ,ונילע אל ,וילוח תטימב בכוש והיקזח
עינכהל ידכ תידוהי רבדמ ,הפוקת התוא לש סלבגה הז ,הקשבר .הראשנ םילשורי קרו ,בורקה
שרוד והיקזח" יכ ,בורל עיגה רבכש ישימח סייג שי םינפב .םילשוריב םירוצנה לש לרומה תא
,"אתבבר ירס תלתב שירד ןכוסה הנבש" ,תובבר 12 ,ול םינמאנ 120,000 ,"אתבבר ירס ירתב
בירחנס תא סינכהלו םירעשה תא חותפל םידמוע םהו ,םילשורי ךותב םינמאנ 130,000 ול שי
.המינפ
המל ."היחת אלו התא תמ יכ ,ךתיבל וצ ,'ה רמא הכ" :'ה םשב איבנה םילוח רוקיבל עיפומ זאו
המל ?'יאה ילוכ יאמ' והיקזח לאוש .אבה םלועל היחת אלו ,הזה םלועב התא תמ ?תוליפכה
םירבדה לכ לע אל .היברו הירפב תקסע אלש םושמ - איבנה ול רמוא ?רומח ךכ לכ שנוע יל עיגמ
שיאה הז .היחת אלו התא תמ ,ונילע אל ,זא .היברו הירפב תקסע אלש אלא ,ותעדמ השעש
.יואר היה אל ורוד קר ,חישמ תויהל היה יוארש תרמוא ןירדהנסב ארמגהש
קזח רתוי הברה ,םיימונוקא-ויצוסה םיצוריתה לכמ קזח רתוי ץורית הזו - והיקזח ול הנוע
יתיאר - הזה גוסהמ םיאשונה לכו ,הרידה תבחרהו ל"וחל תוחילשו ץיקב לויט לש םינונכתהמ
,טנמטייטסרדנא הז ?'ילעמ אל' הז המ .ילעמ אלש םינב ינממ תאצל םידיתעש שדוקה חורב
השנמ ךפש םד םגו ,לכיהב םלצ דימעהל ןושאר היהש ,השנמ אצי ונממ .הטעמה ןושל הז
,והיקזח רמוא .ך"נתה לכב הזכ יוטיב ןיא ,"דואמ הברה" ,בותכה ןושלל בל ומיש ,םילשוריב
.הנושאר הגרדממ תילאיצוס הביס !תאזה הרורצה הרצה תא םלועה ןמ ךוסחל יתיצר
םירימטהו םירתסנה םישובכה םירבדל רודחל ?ךל המל אנמחרד ישבכ ידהב - איבנה ול רמוא
תייה ךירצ תווטצנש המ .דבעימל ךל הוה תדקפימד יאמ .ךניינע אל הז ?ךל המל ה"בקה לש
והיעשיו .הריזגה לוטיבל םורגת ילשו ךלש תוכזה ילוא ,ךתב תא יל ןת ,ול רמוא אוה זא .תושעל
.הריזג הרזגנ רבכש ,רשפא יא - ול רמוא
אל רבכ וליפא ,דואמ ףירח יוטיבב רמואו ,ותמוק אולמ ףקדזמ ,הזה קידצה ךלמה ררועתמ ןאכ
ברח וליפאש אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ .אצו ךתאובנ הלכ !ץומא ןב' ,'והיעשי' איבנל ארוק
.'לחייא ול ינלטקי ןה :רמאנש ,םימחרה ןמ שאייתי לא םדא לש וראווצ לע תחנומ הדח

םילוקיש המכו המכ דמגמ הז .הזה רופיסה עיפומ ונלש פ"עבשותה לש םינושארה םיפדב שממ
.ונלש אשונה לכל בוט םויס םג איה 'םימחרה ןמ שאייתי לא' לש תאזה אפיסהש דחוימב .ונלש
לע רבכ םירבדמו .'םלועה ףוס' שממש םישיגרמש בצמב םימעפל וילא םיאב ברה לא םיאבשכו
ונחנא .םימחרה ןמ ומצע ענמי לא ,רמואו אב התא .םיילאיסרבר-יא ,םיכיפה יתלב תונורתפ
ךכ רחא .םישדוח השש ,םישדוח השולש ,שדוחל ןורתפ תתל תושר שי םא ,עגרכ ןורתפ ןתינ
הל םרוג םויהש ,הזכ בצמ יונישל יוכיסה יכ .רבדנ ,הקידב בוש יאיבת ,אפורה םע חחושנ .שגפינ
הז םימעפל .הובג הזה יוכיסה המכ דע ודיגי ונבש םיאפורה ,הבוטל רפתשיש ,רוביע לש הנכסל
,םילופיטה לש ינילקה דצב ךומסל המ לע הברה םג שי הזה סנל לבא ,תינילק הניחבמ סנכ רדגומ
ןונכתב םישנאל רזעל תויהל ,הזה םוחתב םג תעד םדאל ןנח תושעל אילפמו רשב לכ אפורש
.אמייק לש ערז ,םיאירב םידלי תדללו תורהל םהל רשפאל .ןונכת לש יבויחה דצב - החפשמ