ןמזייא ברה - החנמ


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


רוקמ תא תוהזל שי .םימומידה תייעב איה תושיא ינידב תורומחה תויעבה תחא :ריצקת
.הלעב לע השיאה תא רסואה םומיד הז םאה עובקלו ,םומידה

םחרה ןמ םומיד :חתפמ תולימ


?םימומיד לש םינוש םיגוס שי םאה
םילאשנה דחא רותב ינא .םימומידה אשונ אוה וב רבדמ הז סוניכש םישקה םיאשונה דחא
,טריביונ ברהמ םגו רלב 'פורפ אפורהמ םג ,שקבאו ,םירבדה תא תצק ןיצקא הז אשונב
.םוי םוי השעמל הכלה ונתוא תודירטמש תולאשל תיפיצפס סחייתהל
ךות םימומיד לש םינוש םיגוס שי תמאב םאה .ונל עודי גשומ אוה 'םימומיד' לש גשומה
רשאמ םירחא םימומיד םה ימחר ךותה ןקתההמ םיעבונה םימומידה םאה ?םיימחר
המקירהמ עבונ וניאש םומיד ,עצפ לש םומיד הזש רמול לכונ םאה ?ליגרה יתסיוה םומידה
הזיא ;ללכ ךרדב םירימחמ ונחנא קפסה תמחמש אוה לבוקמה גהנמה ?הליגרה תירירה
?אמטמה םומידב אלש תולתל לכונ םימומיד גוס

?םחרה ראוצ והמ
,לשמל .תויתכלהה תורדגהל תוליבקמ דימת אל תויאופרה תורדגההו ,בר אוה תולאשה ןווגמ
הרדגהה ךא ;םחר םיארוק ונחנא ללכ ךרדב - םחרה ראווצ םיארוק םיאפורהש םחרה לש קלחל
?רבד לכל םחרהמ קלח והזש וא - ומצע םחרהמ הנוש איה םאה ,םחרה ראווצ לש תיאופרה
ןוירה ןמזב םחר תריפת .םחר תריפת לש תולאש ןה תובר ןהב םילקתנ ונחנאש תופסונ תולאש
,וב םיעגונ ,םחרב םילפטמש הז םצע םאה ךא .ומצע םחרב עגמ ןיא ,תינוציח ללכ ךרדב איה
שי ?הריפתה עצפמ קר אובי אלש םומיד ,ימחר ךות םומיד םג היהיש תורשפאל םורגל לוכי
לע ,ומצע םחרה ךותל ףכל המודה ילכ םיסינכמ םה ,םחרה תא םירפות םה רשאכש םיאפור
.םחרה ךותמ םומיד םג תויהל לוכיש יאדו זאו ;הריפתה תכאלמ תא לקהל תנמ
שיש םירמוא ,םיוסמ דחא לודג דחוימב ,םיקסופה ילודגמ קלחש םיעדוי ונחנא :תפסונ הלאש
ינא .מ"ס 4 -ל לעמ הב חתפנ חתפהש ,הליגר תיגולוקינג הקידבב םג ימינפ םומידל ששח
וז תורושק ןניא םחרהו קיתרנה תחיתפש יל הארנו ,וזכ הרוצב אשונה יל הארנ אל ימצעשכל
?ומצע םחרל הרושק הניא ןכא קיתרנה לש הקידבה אמש וא ,ינשב דחא רושקל שי םאה .וזל
.ןוידה תחיתפל תובחר תולאש ןה ולא

.וירבדב חותפל רלב 'פורפמ שקבא