יתכלה טביה

טריביונ היעשי עשוהי ברה


אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992לירפא - ב"נשת חספ


תיאופר הקידב יתמ .םחרה ראווצמו םחרה ןמ םומיד ןידו ,םומידל תוביסה םוכיס :ריצקת
.םומידל תמרוג וז הרידח יתמו ,םחרל הרידח תללוכ

תיגולוקניג הקידב ,םייקנ העבש תקידב ,םחרה ןמ םומיד :חתפמ תולימ


ןמ ,םחרה ןמ אבש םדהש ,תעדל ונילע .תולאש המכ לע רוציקב תונעל ינוצרב ,ןרפש ברה דובכ
םימומיד שי םנמא .הלאש הזב ןיא ,רוהט-וניא יאדוו אוה ,םחרה ראווצ רחאלש ןוילעה קלחה
.הארוה הרומב ץעוויהל שי אפורה לצא רוריבה רחאו ,עצפ לש האצותכ םחרה ןמ םיאבש
ןמ םיאבה םימומידש שיגדהל הצור ינא .םחרה ראווצמ םיאבש םימומידב תוליחתמ תולאשה
םגש ,םיאפורה ינפב הז תא רמול רתומ םא ,דואמ ןכתיי .תסווה ןמזב אקווד הנווכה ןיא םחרה
עיפומ תובר םימעפ .ץויבה ןמזב םישנ לש לק םומידב לפטל ךיא דימת רורב אל ןיידע םיאפורל
םחרב ורוקמש קפס ןיאש ,לק םומיד האבה תסווה ינפל םימי רשע-העברא וא רשע-השולש
םירפסמ רמול םג השק .ןהל ןורתפ ןיידע יל ןיאו ,תורומח תולאשל םיסנכנ ונחנא ןאכו .ומצע
.הז לע ןודל השק ןכלו ,הז לע לואשל םיאב דימת אל ,וז היעבל רשקב םירורב
ל"צז ןייטשנייפ ברה .םירודכ תליטנ תובקעב אלא ,תסוול רשקב אל םימומידה םירצונ םימעפל
תולולגב שמתשהל וליחתה קרשכ ,רתויו הנש םיעברא-םישולש ינפל היה הז .הז לע בתכ מ"גאב
םינשה ךשמב .ההובג התייה ולאה םירודכה תליטנ תובקעב םימומידה תוחיכש זאו ,ןוירה תעינמל
םימעפב טרפב ,תמייק ןיידע העפותה לבא ,תולולג תליטנ תובקעב םימומידה תעפות דואמ הדרי
,לק םומיד השיאל שי זאו ,וז השיאל םיאתמה ןונימל ועיגה אל ןיידע רשאכ ,םתליטנל תונושארה
רתומ םהבש םירקמל קר ןבומכ ןווכתמ ינא .אמט םד והזש קפס ןיאו ,תסווה תעשב אל םנמא
.ולאה םירודכה תא לוטיל השיאל

םד אלב רבקה תחיתפל רשפא יא
החיתפש אוה טושפה טשפה .םד אלב רבקה תחיתפל א"אש םירמוא ל"זח ,םחרה ראווצ ןיינעב
ךרדב ?םחרה תחיתפ הז המכ איה הלאשה .םד תאיצי אלל ןכתית אל םינפבמ האבה םחרה לש
םחרהמ םיאצויש םיקלחה - הליפמ השיאה םאו ,תושרפהה תא איצוהל ידכ ,תצק חותפ םחרה ללכ
ךא תסוו םד וניא םנמאש ,םד ונממ אציש אלב רבקה תחיתפל א"א .רתומהמ ללכ-ךרדב םילודג
.םחרה םדל רושק
יפל .םד אלב רבקה תחיתפל א"א ןיד יבגל םחרה ראווצ ארקנ המ םיקסופה ןיב תקולחמ הנשי
;קיתרנל רתוי בורקה ינוציחה קלחל הנווכה - 'םד אלב רבקה תחיתפל א"א' 'יולה טבש' לעב
תחיתפל א"א הזה ןידה .ימינפה חתפל איה הנווכה מ"גאב ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה יפל וליאו
םחרהמ ,ימינפה דצהמ החיתפ לע רבודמ ל"זחב דימתו ,יעבט בצמב ורוקמ םד אלב רבקה
המינפ רישכמ תרדחה י"ע ונייה ,ןוציחה דצהמ אלו ,'דכו רבוע יקלח תושרפהמ ונייה ,הצוחה
.ןלהלדכו ,'דכו
ןאכו .םומיד אלב המינפ ץוחבמ רבקה תחיתפל רשפא יא לש גשומה םייק םאה איה הלאשה
,יריאמה תעד הלבקתנ הכלהל .הז חתפ לש לדוגה והמ ,רבקה תחיתפ ארקנ המ תעדל םיכירצ
ברה .הנטק עבצא רועיש והזו ,חלפ שארה הקיפ יבוע רמוא מ"גאה .םינורחאה םיקסופ ךכו
תירוניצ םחרה ראווצ ךותל םירידחמ רלב 'פורפמ ונעמשש יפכ .מ"מ 15-16 לע רבדמ ןייטשנייפ
יכ ,ןאכ ךייש וניא םד אלב רבקה תחיתפל א"א לש ןידה ,ןכ םא .מ"מ 15 -מ תוחפ יאדווב איהש
.רבק תחיתפ ןאכ ןיא
א"וזחהו הבהאמ הבושתה ,םהילע םיקלוחש םירחאו א"רגהו ב"ונה ןיב הלודג 'חמ הנשי
קר וא ,ןוציחה דצהמ םד אלב רבקה תחיתפל א"א לש ןידה ךייש ללכב םא ,הז תא םיאיבמ
תא ,רבקה תא םיחתופ םא ץוח דצמ םגש רמול םיצורש א"רגהו ב"ונה יפל םג .ימינפה דצהמ
קד רוניצ ללכ-ךרדב םירידחמש אפורהמ ונעמשש המ פ"ע ,םד אצי אלש ןכתי אל ,םחרה ראווצ
.תמייק אל הלאשהו ,רבק תחיתפ ןיא ,מ"מ 15 רשאמ רתוי
המכל הז תא קלחל הצור ינא .הז תא תולתל המב םד האור השיאה ז"כב םא איה הלאשה
םא ןיבו אפור תקידב םא ןיב ,תינדי הקידב ,רתויב טושפה ,ןושאר רבד :םיניד לש תוצובק
ךישמהל הלוכי םאהו ,םייקנ העבש דימ ליחתהל הלוכי איה םנמא םא ,המצע תא הקדב השיאה
הניא איהו ,הקידבה תעשב וא ,ץוחב םד אצמנ םא יאדוובו .םייקנה תעבש ךותב איהשכ רופסל
,קספ רבכ םומידה ,תסווה קיספה רבכש ירחא ,ץוחבמ אב אוהש וא םחרב ורוקמ םא החוטב
.םד תאצומ איה םא ןידה המ
איה .כ"חא יתיא רביד אוהו ,אפורל התוא יתחלש ,הלאש םע השיא ילצא התייה לומתא קר
עדוי יניאש הדומ ינא .קומע שוריפ המ תעדל ךירצ .קומע-קומע קודבל הכירצ איהש הבשח
ירחא דימ וא הנותחה ינפל הלכה תא דמלל םיכירצש ,ילצא רורב דחא רבד .רידגהל קוידב
הבשח וזה השיאה .קודבל תשרוד אל הכלהה המו ,קודבל ונתאמ תשרוד הכלהה המ הנותחה
רבכו ,םחרה ראווצ חתפ תא תעצופ איהש ררבתנש דע ,קומע רתויש המ סנכיהל הכירצ איהש
איהו ,תוכורא םיינרופיצ הל שיש ררבתה .הזל רושקש המ לכ םע תלבוט הניא איהש םישדוח
!היהש השעמ .םהב המצע תא העצפ
.קיתרנה ידיצמ המיגד םיחקול ללכ-ךרדב ,PAP TEST תוארקנש אפור לש תוקידבב :ינש רבד
ןכתייו ,הנווכב אלש וא הנווכב ,םחרה ראווצ ךותל םיינש וא דחא מ"מ סנכנ אפורה ללכ-ךרדב
,תסוול ךומס וניאשכ ןבומכ ,אמט םד וניא העיצפמ םד .םחרה ראווצ תא עצופ רישכמהש דואמ
רהטל רשפא תסווה ןמזמ קוחר אוה םאו ,םחרהמ וניא הרואכל הז םומיד .הרוהט השיאהשכ
.השיאה תא
,ןפג רמצ ושארבש ןולקמ םע םחרה ראווצ ךותל םיסנכנ הנווכבש הקידב אוה יוצמ תוחפש המ
מ"סמ תוחפ ,םירטמילימ לש ןיינע ,דואמ קד אוה ןולקמה .הקידבל יראווצ ריר תחקל נ"מע
רשפא תסווה ןמזב הניא השיאהשכו ,תסוו םדל תוכייש םוש הל ןיא וזכ הקידב הרואכל .דחא
.התוא רהטל
אפורה .'דכו תורקעל תוביס תקידבל ,רתוי רידנ הזו ,ומצע םחרה ךותב הקידב תמייק ךכל ףסונ
איה וזה תירוניצהו תויהש רמוא ל"צז פ"מרגה .ומצע םחרה ךותל דע האלהו ראווצל סנכנ
ןמזב הניא השיאה רשאכ ,םומיד שי םא לקהל רשפא דחא מ"סמ תוחפ לש רטוקב יאדווב
.תינוציח העיצפמ אב הזש םיעדוי יכ ,תסווה
יאדווב אב אוה םג ,תולולג תליטנ וא ץויב תובקעב אלא ,תסווהמ וניאש םומידש ןכ-ינפל יתרכזה
,לק םומיד כ"חא שיו םחרה ךותל הקד תירוניצ סינכמ אפורה םא ךא .הלאש שי זאו ,םחרה ןמ
והז בוש זאו ,םחרה ראווצמ אב םומידהש תויהל לוכי .הזה םומידה אב ןכיהמ ררבל םיכירצ
לקהל רשפא םא בר תלאש תושעל ךירצ זא ,םחרה תירירמ אב םומידה םא ןכ ןיאש המ .עצפ
אצי ןכיהמ ,תמאה תא יל רמול ןכומש אפור ,םימש אריו החמומ אפורל תכלל ךירצ .אל וא הזב
זאו םחרה תירירמ אב אוה םא תעדל ךירצ זא םגו ,ומצע םחרהמ וא םחרה ראווצמ םאה ,םדה
,תולולגהמ וא ץויבהמ אב םדהש ןכתיי יכ ,םדוק יתרבסהש ומכ ,לקהל ןתינ םא הלאש שי תמאב
.םחרב םרגנש עצפמ וא
,ברה לע םחרל אלו ,בר תלאש תושעל ךירצ .םחרבש עצפב לקהל ןתינ דימת אל ,תעדל ךירצ
.לואשל תכלל ךירצ .םחרל ןיא וילע םגו ,אפורל רשקתי אוהו
.םומידל םיעגונה םינידה תא רוציקב יתמכיסש ינמודמכ
אלב רבקה תחיתפל א"אש יתרמא :הנבה-יא עונמל ידכ והשמ ףיסוהל הצור ינא ,ךכ לע ףסונב
םחר תחיתפ הל שי רבכ ,יעיברה וא ישילשה שדוחב ינמודמכ ,ןוירה ןמזב השיאש עודי לבא ,םד
ןבומכ .םד האור אלש יאנתב ,הלעבל תרתומ השיאהו ,יעבט ךילהת והזו ,רתויו מ"ס ינש לש
.לואשל הילע םד האור איה םאש