שדקמה ןינבל םישנה תניחת

ןיול לעי

תועבות הבו ,הדגאה ישרדמ ןונגסב הבותכה הריצי הניה 1"שדקמה ןינבל םישנה תנחת"
תיב ןיינב תא ,ןהיתויוכז ךמס לע ,ינש תיב ףוס דע ,תויארקמ-רתבו תויארקמ םישנ תויומד
תישרדמה ,תידומלתה תורפסה לע םינועש הבש םינוש םייטאמית תודוסיש ,הריציה .שדקמה
.תורודה ךרואל שדקמל םישנ ןיב תוקיז הלעמ ,רהוזה לע םג ומכ ,תידגאהו

-לת לש ישארה הברל םהבו ,םידחא םינברל ונממ םיקתוע וחלשנ רפסה תעפוה רחאל דיימ
,וירבדל .באב העשת לילב "הניחת"ב האירק רבדב לאשנש ,ל"ז יולה דוד םייח ברל ,ביבא
.2המחנ ירבד וב שיש ,ןורחאה עטקהמ דבל ,באב העשת לילב "הניחת"ה תא אורקל רתומ

באב העשתב הנש ידימ תושר לש יגרוטיל טסכטכ הארקנ איה ,ו"נשת תנשב התעפוה זאמ
"רקי" תליהק תרגסמב באב העשת לילב ומייקתהש תוינכותב הארקנ איה .תונוש תוליהקב
"ןויצע רינ"ב םירהצה רחא באב העשתב הדמלנו הארקנ איה ז"נשתב .ז"נשתו ו"נשת םינשב
באב העשת לילב הנממ םיעטק וארקנ ח"נשתב .םייסמה עטקה ףא דמלנו ,ץיבול הקבר ידיב
עטק הבתכ גיטפהרו הדלוג 'בג .הננערב "דוד רוניכ" תליהקב םישנ ינפל ןרוק הרשוא ידי לע
רחא םידחא םישדוח ,"ד"יה ,יפא תניחת" ,רגנוא יפא לש הרכזל "םישנה תנחת"ל תפסות
3.הריבעהש רועיש תרגסמב האירקה ותוא ,רפסה תעפוה

ודמעש תויוכז ןיגב אוה ךורב שודקה ינפל וריתעהש םישנ תוצובק וא םישנ ח"י תואבומ רפסב
היפל תחאה ,תומייקה תורוסמה יתש ואבוה הילא סחיב ,הרש :ןניה תורכזומה םישנה .ןהל
,תוחפ העודיה ,תרחאהו ,ןטשה יפמ הדיקעה לע הרמה הרושבה תובקעב התמשנ תא החפנ
רשקהב תרכזנ הקבר 4.החמש בורמ התמשנ האצי ןטשה ירבד תא העמש רשאכ היפל
ןרהא תשא ,בדנימע תב עבשילא .םינבה לע ללפתהל הירומה רהל קחצי תכילהלו התכילהל
רבדמה רודבש תוינקדצה םישנה .אוהיבאו בדנ ,םהינב ינש תומל הקיזב תאבומ ,ןהכה
תוליתפה לשב תרכזומ הרובד .תואבוצה תוארמהו שדקמה תיבל תובדנ תאבה ןיינעב תורכזומ
רשכ אוהש ,רותה םש לע ןכ הארקנ ןולחמל האשינש רחאש הדבועה לשב תור .ןכשמל הבדינש
.םילגרב ןכשמל רידת הלוע התייה יכ תרסומ הנח .להקב אובל התייה הרשכ ךכ ,חבזמה לע
.םימכח הב וחימ אלו ,שדקמל םילגרב הלוע התייה יכ תנייצמ הנוי תשא

לש ומא .תאבנתמו הרות תדמול ,תיבה רה םורדב תבשוי התיהש הריכזמ האיבנה הדלוח
הלכאו הנב תא החבט איהו ,רצנדכובנ אבש דע ,שדקמה תיבל בהז ולקשמ תנתונ התיה גאוד
תללוגמ רתסא .איהו היבא וטחשנ דציכ תרפסמ לודגה ןהכה לש ותב .םירביא םירביא ותוא
דציכ תוראתמ הימחנ ימיב םישנה .םקיר הבשוה ךא ,שדקמה תיב ןיינב תא העבת דציכ
תוכוב ,חבזמה תא תופיקמ ויה דציכו ןהילעב ןתוא וחינה דציכ ,ץראל היילעה תמחמ ורעכתה
תורסומ תויחא שולש .היתובדנ לעו םילשוריל התיילע לע תרפסמ הכלמה ינליה .תוללפתמו
ןושאר םכמ הלעיש ימ לע חספה תא טחוש ינירה" ויתונב םעו וינב םע הנתה ןהיבא דציכ
ידכ ןהינב תא תולדגמ ויהש םישנה תורכזומ דוע .ןהיחא ינפל ןה ומדיק דציכו 5,"םילשוריל
םיחצורל תוקפסמ ויהש םילודגה םינהכה תוהמא ,המודאה הרפה רפא תנכהל םירוהט ויהיש
.םינהוכל תונותוכ תוניכמ ויהשו ,לודגה ןהכה תומל םיללפתמ ויהי אלש ידכ ,תוסכו היחמ גגושב
.תוכורפה תא שדקמב תוגרוא ויהש םישנה ורכזנ ןכ

וא שדקמה םוקמ םע ,שדקמה תיב םע רשק ןהל היה רשא םישנ לש קר ןה תואבומה תויומדה
.שדקמה הנבנ וילע םוקמה ,הירומה רה םע ויה הקבר לשו הרש לש ןהירשק .ןכשמה םע
איה רתסא .ןכשמה םע ויה הרובד לשו הנח לש ,רבדמה רוד תושנ לש ,עבשילא לש ןהיתוקיז
לארשי ץראב הררוגתה תורש ףא .לארשי ץראב הררוגתה אלש םישנה ןיבמ הדיחיה השאה
אלא ,ישממ וניא שדקמה ןיבל הניב רשקהש וללכנש םישנה ןיבמ הדיחיה איה ,הייחמ קלח
.תילמיסה המרב אוה
אוהש / ,רותה םש םע תור יתארקנ ןולחמל יתאשנשכ ךא / ,ימש היה תיליג הלחתב"
םיתשו םיעברא / רכשב יכ ,ורמא דועו... / להקב אובל יתייה הרשכ ךכ ,חבזמה לע רשכ
6."ונממ יתאציו הכז / קלב בירקהש תונברק

הפוקת ןאכ המתחנ יכ היארה לשב ,דואמ ןווכמ הזו .ינש תיב ףוסל דע העיגמ הניחתה
טבינ ןברוחה םעש שיגדהל תשקבמ הניחתה .שדקמה תייווח םע הרישיה הקיזה תניחבמ
הביס 7.ןברוחה םויב דלונ חישמה ויפל ןויערב תורוקמב תעבומ המוד הסיפת .המחנה ןיערג
8.םילד רתוי תורחואמה תופוקתל םיסחייתמה תורוקמהש םושמ איה הזה םוחיתל תפסונ

:םיאבה םירמאמה ינשב יוצמ הריציה לע רתוי טרופמ עדימ

,"באב העשתל יגרוטיל טסקטו שדח שרדמ :'שדקמה ןינבל םישנה תניחת'" ,ץ"כ ןיול לעי
.344-348 ,230-243 'מע ,א"סשת םילשורי ,הליש תילגרמ תכירעב ,היידוהי השא תויהל
,35 ןויליג ,"יעסמ-תוטמ" תשרפ ,א"סשת בא 'א ,ךלוק ,"שדקמה ןיינבל םישנה תניחת" ,ל"נה
.1-2 'מע

םיפסונ םיעטקו םויסהו החיתפה יעטק ,"םישנה תנחת" ךותמ םיעטק רחבמ תאזב אבומ
םירכמה גוחב ,הליהקב םדמוללו םארוקלו םהב ןייעל היהי ןתינש הנווכ ךותמ תאזו ,םידחא
.רחא ןמז לכב וא ול ךומסה דעומב ,ומצע באב העשתב תודיחיב וא

:וניתובר ונש
היינשב תיבה ברחשכ
תוהמאה םע םלועה תובא וסנכתנ
.לודג דפסמ םש ורשקו שדקמה םוקמל ואבו
אוה-ךורב-שודקה םהל קקזנ העש התוא
:םהל רמאו םורמ ימשמ
?דפסמ םישוע יתיבב יבהואל המ
:ורמאו תובאה וחתפ
.'ה תיב ישדקמ לע םירז ואב יכ ונינפ המילכ התסיכ
שא תפרשל היה ונתראפתו ונשדק תיב
הברחל היה ונידמחמ לכו
...םלועה תומוא ןיב חדינ ילכל היה םעהו

:הלאשו החס ,הנח תמשנ האב
,הלישבש שדקמה תיבל הלוע יתייה םילגר ימעפב
:ךינפל יתרמא .םש לארשי לכ תא יתיארו
ךל שי ולאה תואבצה לכ ,םלוע לש ונובר
?םהמ דחא ןיא ילו
םלועה תומוא ןיבל םתרזיפ ,התעו
ךינפל תווחתשהלו תוארלו תולעל םילוכי םה ןיאו
שודקהו לודגה תיבב ,ךתריחב תיבב םהיתובוח תושעלו
.ךשדקמב החלתשנש דיה ינפמ ,וילע ךמש ארקנש
שדקמה תיבב תללפתמו הלוע הרידת יתייהש לע
,ינדקפתו יתליפת תעמש ןכ לע ,ךינפל תננחתמו
?הקוצבו הרצב םינותנה לארשי ךמע תא דוקפת אלו
!יתעוושל יתחוורל ךינזוא םלעת לא ,תעמש ילוק

:השקיבו ,םעוי תלכ ,הנוי תשא תמשנ האצי
,הווצמ יתייה אלש יפ לע ףא
שדקמל םילגרב יתייה הלוע
.םימכח יב וחימ אלו
לגרל תולעל םירכזה לארשי ךמעל תיוויצש ,התאו
,הנשב םימעפ שולש
ךרמאמ םיקל ולכוי ךאיה
,ולת לע דמוע שדקמה ןיאשכ
החמש לכ הברעשכ
?תבשו דעומ ןויצב חכשנשכו

:ןנושלב ןתלימו םישנ תומשנ ופסאנו ולהקנ
!ונל היה המ יוא
הלוגה ןמ הילכח ןב הימחנ הלעש העשב
ומע וניתוחפשמו ונא ונילע
המחה ינפמ ונינפ ומחפתנו
.הגאדהו ןוגיה הניצה
ונישיא ונוחינה
.תוירכונ םישנ םהל ואשנו וכלהו
ןימי ךרד חבזמל ונייה תולוע
ותוא תופיקמו
ונתא לארשי תונבו ונא
דאמ בר םע
,םימעפ עבש םא יכ ,דבלב תחא םעפ אל
,גח לש יעיבש אוה ,הברע לש יעיבשבכ
,ןידה םויס םוי
,לאמש ךרד ונייה תודרויו
.ונממ םידרויהו חבזמל םילועה ךרדכ
- היוצמ התעמד השיאה
- ונב ןכש לכו ורביד םתס השיאב
תוגופה ןיאמ םירורמת יכב יהנ ונייה תואשונו
.תועמד ונמע דירומ חבזמה היהו
:הלליפו החור השיא לכ הילע הפטעתנ
,"שמשה ינתפזשש תרוחרחש ינאש ינוארת-לא"
ןה תואנ ןרקיעמ לארשי תונב ירהש
רועכ ומא יעממ אצויה םדא המוד וניאו
.האנ תויהל רוזחל ופוסש ,לוונתנו האנ אוהש ימל
.תואנ תויהל בושל ונפוס ךא ,ונא תורוחש
תורזה םישנה קחירו ךדבע הימחנ אב...
ונקיחל ונילעב ובשו
.הנושארבכ קיהבהל ונינפ ויז רזח העשב הבו
ךדאנב הלא וניתועמד הזה םויהכ םישת אל יכו
?םימכ ךחכינ םבל םכפושב םהיניע תועמדב םילכמה ךמע תודפל
.ולעננ אל ירה תועמד ירעש ,הליפת ירעש ולעננ םא ,תאז םג ףאו

:ןחיש תא וכפשו תויחא שולש לש ןהיתומשנ ודרי
ויתונב םעו וינב םע הנתה וניבאו השעמ
."םילשוריל ןושאר םכמ הלעיש ימ לע חספה תא טחוש ינירה"
,וניחא ינפל תונבה ונא ונמדיק
םילשורי ךותל וניבור תאו ונישאר תא ונסנכהו
ונמע וניחא תא וניכיזו
,חספ ןברק תברקה תווצמ םייקל תוזירז ונאצמנו
.םירצמ תאיציל רכז איהש
,החמשל ןוגימו תורחל תודבעמ ,םירצממ ונתאצוהש התאו
הלפאלו דובעשל ונתרזחה
,םימעה ברקב סואמלו יחסל ונתמשו
?םילשוריל הדובעה רדסו ךתיב ריבדל הדובעה תא בישת אל

:הרמאו לוק-תב האצי
!יתונב ינוחצנ !יתונב ינוחצנ
!השוע ינא ןכנעמל ןכנעמל
.םכצבקא םילודג םימחרבו םכיתבזע ןטק עגרב
םכמ עגר ינפ יתרתסה ףצק ףצשב
.םכמחרא םלוע דסחבו
םילשורי הברחו שדקמה תיב ברחש םוימ
ינפל החמש ןיא
.הכותל לארשי תא ריזחאו םילשורי תא הנבאש דע
ימעב יתששו םילשוריב יתלגו
.הקעז לוקו יכב לוק דוע הב עמשי אלו
םילשורי ךותב ןכשו ןויצ לא 'ה בש יכ
.שדקה רה תואבצ 'ה רהו תמאה ריע םילשורי הארקנו:תורעה


רתוי תמדקומ הסרג .ו"נשת ,דקע :ביבא לת ,שדקמה ןינבל םישנה תניחת ,ץ"כ ןיול לעי .1
,(ב"נשת) דכ עובמ ,"שדקמה ןיינבל םישנה תניחת" ,ץ"כ ןיול לעי] עובמ תעה בתכב העיפוה
.[119-124 'מע
ברה דובכל" :הלאשה חסונ ןלהל .ו"נשתה ןוויס 'בב חלשנ יולה דוד םייח ברל בתכמה .2
ןיינבל / םישנה תניחת' ירפס תא ברה ינפב שיגהלו גיצהל יל אוה דובכל / ,יולה דוד םייח
יתש ברה דובכ תא לואשל ינירה ,רפסל רשקהב / .ויניעב ןח אצמי יכ יתווקתו ,'שדקמה
אמש וא ,באב 'ט לילב הז רפסב אורקל ןתינ םאה .א / :ןהילע בישי יכ / הווקמ ינאו ,תולאש
המחנ ירבד ומויסב שיו הרות ירבד ליכמ / רפסה ןכש ,םויה תוצח רחא באב 'טב קר
./ "...?הלואגו
רשיי / 'שדקמה ןינבל םישנה תנחת' ךרפס תא בר ןינעב יתארק" :ןוויס 'ח םוימ איה הבושתה
המחנה ירבד תטמשהב / באב 'ט לילב םג הז רפסב אורקל ןתינ ,הנושארה ךתלאשל / ...ךחכ
."ומויסבש
תחימצ תישאר תפוקתב םיאצמנ ונאש התע היפל "בר ךל השע" ורפסב ותבושת הארו
תא תוראתמה הלא דוחיב ,ןהמ קלחב קפתסהלו ,תוניק תרימאב תצק טעמל רשפא" ,ונתלואג
'טב וב ללפתמ ינאש תסנכה-תיבב ימצעב יתגהנ ךכו .םייוגה ןיב המואה רוזפו ןברחה םצע
קלח ,בר ךל השע ,יולה דוד םייח ברה) "לארשי תנידמ תמקה זאמ תוניק תרימאב טעמל באב
.(וצק-הצק 'מע ,דל ,א"משת ביבא לת ,יעיבר
:הניחתה חסונ הזו .3
/ הצרא לש הבל בלמ יפא תמשנ האצי"
/ המד תא םקי 'ד
/ הננחתהו הדמענ הארוב ינפל איהו
/ יתמייק ךרבד תא ינא ,םלוע לש ונובר
/ יתא דחי חרפיו חמציש הרות ןבל אשנהל
/ ךיתוחרואב טיבהש
/ ךיתוקוחב עשעתשהו
/ םיחדנ תומוקמב ץיפה ךידוקפ תאו
/ םיקוחרלו םיבורקל תעד לוקישבו םעט בוטב
/ םירוענ תחמשו דסחבו ןחב
/ םיבלתשמ דחי תוניצרו קוחצ
/ תובאה ריעב ונתיב תא םיקהל
/ תומדא ילע ןדע ןגל רעש
/ תוהמאו תובא ןושארה םדא רובק םשש
/ תוליפתב הלעתמ הנופי ןב בלכ
/ יתרמש אל יכותב יתונמאה ינורשכ תא ינאו
/ יתצמחה אל רוא לש ץוצינ לכ
/ יתצפה םיטלשב ,הזורפב ,הרישב
/ יתמחנ םילבאתמה תאו ,םיוודה תא ,םיבאוכה תא
/ יתסנכה לארשי םע תא ,תונידעב ,יתיב ךותלו
/ ,תויטנקיפו עגורו קפואמ רומוהב
/ תולגה ףוסל םיפוסיכו םיעוגעג םג
/ םירודכ הלווע ינב ונילע וריטמהשכו
/ ןישודיק תחמשמ התיבה ךרדב
/ ונדקענ ךחבזמ לעו ונתספת שאהו
/ ונחקלנ דחא םויב השאו שיא
/ אושנמ לודג אוה לבסה ונל יוא
/ הכבו ךולה - לאוג אביש דע
/ ונראשה םיצימא םיבהוא םירוה
/ ונגלז העמד םנעמל םיקנויו םיללוע
/ חצנ ונחכשת 'ד הנא דע
/ חצמ זע םע דגנ ףרה אלל םחלהל
/ ךנופצמ רשא הערה לע םחנת
/ ךנוכמ לע ךריבד ןנוכתו
/ הליחתבכ םילשוריל ישי ןב אבה
."הלואגל הכזנ םימלוע תחמשבו
םע רשק ןהל היה רשא םישנ קר ואבוה ןורחאה הזבש ךכב "םישנה תניחת"מ הז עטק הנוש
.ךומסב םירבדה ךשמהב טרפנש יפכ ,ןכשמה םע וא שדקמה םוקמ םע ,שדקמה
.920-921 'מע ,ד"צרת םילשורי ,יעיבר קלח ,המלש הרות ,רשכ םחנמ ברה האר .4
.ג:ח םיחספ תנשמ הוושה .5
.17 'מע ,םישנה תניחת .6
,אנ:א ,ח"לרת הנליו ,הבר שרדמ ,הבר הכיא שרדמ ;א"ע ה ,ד:ב תוכרב ימלשורי האר .7
שרדמ ;(89-90 'מע ,א השרפ ,ט"נרת הנליו ,רבוב המלש תרודהמ ,הבר הכיא שרדמ) ג"ע חי
'מע ,ז"מרת הנליו ,רבוב המלש תרודהמ ,רתסא תלגמ לע אתדגאד ירפס ,ב חסונ םירחא םינפ
גק ,א ,םיטוקל ,ב"סרת םילשורי ,טוהנירג יולה רזעלא תרודהמ ,ילשמ לע יריכמה טוקלי ;78
,תישארב תדגאב .ינשה וא ןושארה תיבה ןברוחל הנווכה םאה רורב אל ולא תורוקמב .ב"ע
תיבה תא רצנדכובנ בירחהש םויבש" רכזנ ,133 'מע ,זס ,ג"סרת אקארק ,רבוב המלש תרודהמ
:הוושה .ןושארה ןברוחל ,אופא ,איה הנווכהו ,"חישמ דלונ
Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, Vol. VI, Philadelphia: The Jewish
.Publication Society, 1928, p. 406, n. 53
,339-340 'מע ,א"שת קרוי וינ ,ןושאר קלח ,ימלשוריב םישודחו םישוריפ ,גרובצניג יול הארו
ילארשי-ץראה הדגאה שרדמ ,ל"זח תורפסב תיממעה הריציה :םייח תמקר ,םקור-ןזח תילגו
.163-172 'מע ,ז"נשת ביבא לת ,הבר הכיא
תוינדמל םישנ" אשונב ףיקמ ירוטסיה-יעדמ רקחמ יתכרע ,יתמסרפש םירמאמה ראש ןיב .8
דעו רתויב םודקהמ רמוחה לכ תא ללוכה ,[98-125 'מע ,(ד"נשת) וכ עובמ] םילשוריב
רמאמב ןהו "םישנה תנחת"ב ןה העיפומה הדיחיה השאה ,השעמל ,איה הדלוח .ונתפוקתל
תקידב וא ,תורודה ךרואל םילשוריב תוינדמלה םישנה ראש תריקס לבא ."תוינדמל םישנ"
המוד רופיס ,רתויה לכל ,הלעמ התיה ,םייניבה ימיב תוינקדצ םישנ לע םיפסונ םירמוח
סחיב ןוגכ ,ןחיש תא םוקמב ןתכיפשו יברעמה לתוכל םישנ לש ןתאיב לש ,םינוש םישובלב
ליבוהל הגהנ יכ רפוסמ הילע ,(1815-1892) "רימדולמ הלותבה" הנכתמה תידגאה תומדל
הפוקתהמ ןיינעמ דחא רוקמ יוצמ ,תאז םע .ללפתהל לתוכל םוי ידימ םירבגו םישנ לש הצובק
םישנ לש ןתושיחנ לע דמלמה ,"םישנה תנחת"ב ללכיהל דואמ םיאתמ היהש ,ןברוחה רחאלש
ןב יסוי יבר אנתה לש ורודב עריאש השעמב רבודמ .ןברוחה רחא שדקמה םוקמל תולעל
השעמ אינתהו" :אביקע יבר לש קהבומ דימלתו ,אבכוכ רב דרמ רחא םיגיהנמה דחא ,אתפלח
יסוי יבר ינפל אבו לגרל התלעו ותעד לע הרבעו לגרל תולעלמ ותשא תא רידהש דחא םדאב
יבר וריתהו אל ול רמא התרדה םולכ לגרל הלועו ךתעד לע תרבועש עדוי תייה וליאו ול רמא
רידהש דחאב השעמ" :אתפסותב היוצמ םינוש םייונישב ךכל הליבקמ .(א"ע גכ םירדנ) "יסוי
וליא ,ול 'מא ,הסוי 'ר תא לאשו ,ורדנ לע הריתהו תאבו ,םלשוריל תולעל אלש ותשא תא
"הסוי 'ר וריתהו ,ואל ,ול 'מא ,התייה הרידמ ךינפב אלש ךירבד תלטבמש עדוי התייה
,ז"כשת קרוי וינ ,ןמרביל לואש תרודהמ ,ריזנ םירדנ תובותכ תומבי ,םישנ רדס ,אתפסות)
וינ ,םישנ רדס ,ז קלח ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל לואש דוע האר .(113-114 'מע ,א:ה םירדנ
'מע ,2ה"משת םילשורי ,ינשה תיבה ימיב לגרל הילעה ,יארפס לאומשו ,466 'מע ,ז"כשת קרוי
האר .ןברוחה רחא שדקמל ולעש םירחא םדא ינבו םיאנת לע םיפסונ תורוקמ םייוצמ .88-91
םילשורי תודלותב םיקרפ ,"ינש תיב ןברוח רחאל םילשוריל לגרל-היילעה" ,יארפס לאומש
םחנמו טרופפר לאירוא ,רמייהנפוא ןרהא תכירעב ,טילש םהרבאל ןורכיז רפס :ינש תיב ימיב
םירקחמ :הנשמה ימיבו תיבה ימיב ,יארפס לאומש=) 376-393 'מע ,א"משת םילשורי ,ןרטש
.(85-102 'מע ,ד"נשת םילשורי ,ןושאר ךרכ ,לארשי תודלותב

.הרימאו דומיל יכרוצל ץיפהל ןתינ תאזב םיאבומה םיעטקה תא
ץ"כ ןיול לעיל תורומש הריציל תויוכזה לכ (c)