םלשורי רוצמ תעב המחנה תואובנ

שריה לאפר ןושמש ברה

ח"שת םילשורי ,רדא טבש תבט ,שריה ברה יבתכ

?רבד לכ אלפי ינממה רשב לכ יקלא 'ד ינא הנה
(זכ - ב"ל ,'ימרי)

םלשוריש רוצמה לחה .ילבבה יאבצה חכה ללותשה ,ריעה ירעש ינפל ,ץוחב .איבנה בשי אלכב
.יצחו םיתנש ךשמב תודגנתה ירחא ,ול ענכהל הדיתע התיה

שוביכ לע אבנ יכ לע ,רובב והוכילשהש םה םה לארשי ירשו ידוהיה וכלמ ,איבנה בשי אלכב
ףאו ,םילבבה לש םחכל תודגנתהה איה אושל יכ זירכה 'ד םשב יכ לע ,ךלמה תייבשו ,ריעה
.ה"בקה לש ופא טבש ,םילבבה ידיב ישפח ןוצרמ ריעה תא רוסמל 'ד םשב שרד

וחורב רשא ,םינש ינפל דוע שארמ אבינ וילעש ןוסא ותוא ללוחתה ץוחבו רובב אוה בשי התעו
"ותרבע טבשב ינע האר רבגה" ול ,וב םירושקה באכהו תואלתה לכ לע ,ה"בקה ול והארה רבכ
דוע רשא ,ול ('וגו א-ג הכיא) "רוא אלו ךשח" םוקמל ןכ ינפלמ דוע "ךלויו גהינ" ותוא רשא ,ול
איבנה תא ,שאב וכילשה ויתוניק תא - הניק וילע אשנו הז רבש לע רעצ - תועמד דירוה םדוקמ
תיקלאה ותאובנ לע ושנעב אשונ ,אלכב אוה דועבו ,אלכב ובישוה ,עירתמה ,ןנוקמה
תא שממ רציו ,תמאל ויתורהזא תא ךפה ,ןוסאה ץוחב ברקתה ,תובבל תגגוממה "תינסובתה"
.ויתוניקל חסונה

ךילא אב ךדוד םולש ןב לאמנח הנה" (ז - ב"ל 'ימרי) הרטמה רצחב וילא 'ד רבד 'יה - זאו
,ץראה ץוחב וברחנ דועבו ."תונקל הלואגה טפשמ ךל יכ תותנעב רשא ידש תא ךל הנק :רמאל
תקלח תונקל - וילע אבינו ןברוחה תא הזח רשא אוה ,אלכב איבנה חרכוה ,םעהו הנידמה
תורדוסמה תוילמרופה לכבו ,םיטקשו םיולש םינמזל םיקוקחה םיקוחה םתוא לכ יפל וז הדש
שרח ילכב םירפסה תא ןימטהלו ,"הרטמה רצחב םיבשויה םידוהיה" לכ יניעלו םידע תוחכונב
."םיבר םימי ודמעי ןעמל"

"!תאזה ץראב םימרכו תודשו םיתב ונקי דוע :לארשי יקלא תואבצ 'ד רמא הכ יכ"

םנימטהל הנקמה ירפס תא רסמו ,וצה רחא אלמש רחא ,םלוא .הוטצנ רשאכ השע איבנהו
."ללפתאו" - 'ד לא התליפתב "תוריהב"ל ההמתה וחור הפאש

אוה וטבמ הנפה - םדיתעב םיננאשו םיחוטב - םהיתומולחב ועשעתשה הכלמו הנידמה דועב
דיתעל הוקתה וישכע וב ליחתתה ,תמאב ברחנו לכה ךלוהשמ - התעו - הוקת רסוחו שואיל
!?שדח

תאו םימשה תא תישע התא" יכ עדי עדי .ה"בקה לש טלחמה וחכב קפס ו"ח ליטה איבנהש אל
רגפכ הצרא לופיל םידשכה תכלממ לכ הלכי ונוצרבו ."רבד לכ ךממ אלפי אל" - יכ "ץראה
.ותעשב בירחנסכ - ןיע ףרהכ סבומ

יכרד לכ לע תוחוקפ ךיניע" יכ עדי ,רשיו קידצ םגו ,ןונחו םוחר 'ד יכ ןכ ומכ ול עודי 'יה ,םרב
וניא םלשורי שאר לע ללוחתמה ןוסאה ףא יכ עדי ."ויללעמ ירפכו וכרדכ שיאל תתל םדאה ינב
שנוע הז 'יה יכ ןוכנ לא עדי ,םיינוציח םיירותסיהו םיינידמ ןמז ימרוג לש תישקיה האצות
םילשורי ירעשב דמעש ידשכה חכה יכו ,ותרותמו ויכרדמ הדוהי לש התוקחרתה לא 'ד תאמ
ה"בקה השעש המ לכ ויניעל דמע העש התואב ,יקלאה קדצה ידיב רישכמ אלא 'יה אל
וזיאמ האצותכ ,עדי "הזה םויהכ םש ול תושע ןעמל" "םדאבו לארשיבו" זא דעו םירצממ
'יה אל ףאו ,ינידמה רשאל םייואר 'יה אלש לארשי ינב וחיכוה תובוחה תחנזהו תעמשמ-תרפה
םהילע טימה ןכ לע יכ - "תאזה הערה לכ תא םתוא (- ליעפהב -) ארקתו" - ,ותאשל םירשכומ
ריעה ואב תוללוסה" - ועוציב םצעב הז ןוסא דועב ,התעו .'ילכהו ןוסאה ותוא לכ תא ה"בקה
- רבדהו בערהו ברחה ינפמ ,'ילע םימחלנה ,םידשכה דיב הנתינ ריעהו" םדקתמ רוצמה ,"'וכו
הדשה ךל הנק ,םיקלא 'ד ,ילא תרמא התאו" :תאז לכבו "!האור ךנהו ה-יה - תרבד רשאו
"!םידשכה דיב הנתינ ריעהו - !םידע דעהו ,ףסכב

ירמוש .לארשי לש םתבושתב קפס אוה ליטמ לבא ,לבגומ יתלבה 'ד חכב קפתסמ איבנה ןיא
תואמ ךשמבש יפכ ,ךכ תויהלו בושל םהילע ,תויהל לארשי םיבייח ךכ - 'ד לוקב םיעמושו קוח
יאנתכ - 'ד תרותל עמשהלו םינומא רומשל ויה םיכירצ ,תלעות אלל םיאיבנה םוריהזה םינשב
לש ןויסנה לכ רואל - הז הנפמ אובי ןיאמ ,ןיאמו - תרשואמ לארשי תואמצעל ידיחיו ןושאר
?רבעה

תא" קר אל ,האר ,הנה ?!רבד לכ אלפי ינממה ;רשב לכ יקלא 'ד ינא הנה" :וילא 'ד רבד 'יה זא
םדאה תולועפ לכ לש םתחלצה אלו ,התא ינתראתש יפכ - יתישע "ץראה תאו םימשה
רשא ,ישוחה םדאה עבט לכ לע םיקלא ףא ,"רשב לכ יקלא ינא ,הנה" - םה ידיב דבל ויתומזיו
יכ דע ,וכנחלו ונווכלו וגיהנהל ידיב שיו ינא ויקלא ,לעממ יקלא קלח ,המשנהו חורה החופנ וב
םימשה ףא יכ דעו ,החמשב יקלאל ישוחה ענכי ףוס ףוס יכ דעו ,ובש יקלאה דצה רבגתי
יתלועפמ קלח אלא וניא ןוילככ ויניעב הארנש המ .םדאה ךותב םהיניב ומילשי ץראהו
לש הריחבה שפוח ףא לע "?רבד לכ אלפי ינממה :רשב לכ יקלא 'ד ,ינא הנה" - תיכוניחה
- וז ץראו םלועל ימע תויהלו בושל דיתע ימעש י"פעא אל - "ןכל" - יל דבאנ שיא ןיא ,םדאה
ןכל :הז דיתע תארקל ואיבה ןעמלו ,ןיידע לארשיל יופצ הז דיתעש םוש לע אקוד אלא ,וצרא
בושל לארשי דיתעש םושמ אקוד ."'וכו םידשכה ידיב תאזה ריעה תא ןתונ יננה - 'ד רמא הכ"
ךכ םושמ אקוד ,וז הדימתמ תואמצעל יואר תויהל וילעש םושמו ,דימתל ותזוחאלו וצראל
'דב םתדיגבל רישכמו עקרק קר םדיב איה וישכעש וז הכלממ ,תרכהל םתכלממ החרכומ
תארקל תפאושה ,ותליפתב תאז אטבל איבנה ידיב הלע רשאמ תוקמע רתיב דועו .ותרותבו
,םיינידמה םהייחב תרגובמ הגרדב קר אל .הדיגבה שרוש תא ומצע ה"בקה ול הלגמ - רורב
ויקלא לא וסחיו ותדמע תא לארשי ריכה אל םינומדקה וימימ דוע "םהיתורוענמ" דוע אלא
.ותרהט לכבו ותומלשב ודיקפת תא ןיבה וב רשא ןמז ויתודלותב 'יה אל ןיידע ,ותרהט לכב
לש תירותסיהה ותוחתפתה תישארב הדמע אל תירסומהו תינחורה תומלשה תגרד התוא
ימי - "םהיתורוענ" .ותרות ןעמל וכנחל - ולש אירותסיהה דיקפת .הפוסב אלא ,לארשי
אל ("ינסיעכה ןעמל" יוטיבה תא ןוכנ לא ונא םיניבמ םא) ונוויכ םיירותסיהה םהירוענ
ידמ רתוי .ותרותו 'דמ תינורקע תוקחרתה תעפשהב אלא תבשוחמ יתלב תעד תולק תעפשהב
םירחא םיהלא םויק תורשפא לכ ללושה דחוימהו דיחיה םהיקלא םע םמצע ושיגרה םידדוב
יפלכ אטחכ םירחאה םיהלאה לכ תא ללושה הז דיחיל תורסמתהה התיה םהיניעב .ותלוז
וחבזמ די לע םא קר םינגומו םיחוטב םהידלי תאו םמצע ושיגרה .םהידלי םולשו םמולש
ושידקה םנמא םא ,קר ,םימעה יכרדלו םילילאה חבזמל םג ודבע דחוימה דיחיה לש ותרותו
םילספה םתוא תא ,םהיצוקש תא ודימעה ףאו ,לעבל - םהיתב תא לבא 'דל םשדקמ תא
םאו ,"וילע ימש ארקנ רשא תיבב" םדאבש יקלאה ץוצינה לש ותותמאו ורהט תא םיתיחשמה
הפקשהו !ךלומלו לעבל - ותרותו 'ד יניעב םישודקה - םהיתונב תאו םהניב תא וריבעה
הלעמלמ אקוד תינורקעה התקיני תא הלבק "םיפיעסה יתש לע תחסופה" ,וז תיפוצרפ-וד
- םלשורי יבשויו הדוהי שיא" - כ"חא קרו "םהיאיבנו םהינהכ ,םהירש ,םהיכלמ" - הטמל
"!הדוהי תא איטחה ןעמל

שי ךכיפל ,"ןכל" ,לבא ,וז תילילאו תיקלא - תיפוצרפ וד הנידמ תטטומתמ ןכ לע "ןכל"
יחדנ ץוביקלו הדיתעה תושדחתהל ןושאר דעצ םעה לש ורוזיפבו הנידמה לש וז התוטטומתהב
תידוסי האופר ואפרל לכות לעבל 'יצחו 'דל 'יצח הנופה ותנידמ לש תוטטומתה התוא !םעה
הזכ סוניגורדנא בצמב םינמזה ןמ ןמזב ותעושי תא אצמל לכוי וליאכש תינועגש הבשחמ לכמ
ןויסנ לכ .לעבל וא 'דל - תורירב יתשמ תחא קר ודיב שי יכ הרכהה תא חצנל וחמב תורחתו
דמע דוע לכ .יחצנו יפוס ןפואב וז הטלחה תעיבק תארקל ותוא ךנחמ ותולגב שכור אוהש
,ץוחבמ ,קוחרמ םיינידמה םייחה תא ריכהו ,תורחא תונידמ לומ תיאמצע הנידמכ לארשי
ידיל ואיבהל 'יה רשא ,ראופמ ןוטלש תעפוהו ינוציח קרב י"ע םירוונסב ותוכהל 'יה רשפא
תחת םג ימואל רשואה ידיל עיגהל רשפא ילוא ,םיהלא המה םג ךלומהו לעבה ילוא :קפס
לע הלעיש םימעלו םישנאל הזכ רשוא וליפא הז 'יהי ילואו ,לרוגהו עבטה תוחכ לש םתנגה
תוחכמ האנההו רשואה תניחבמ ןה ,דחוימה דיחיה לש ונוטלש תחת וגישהל רשפאש רשואה
םושמ הברהב וילע הלעי - ינידמה ןוטלשה תוחתפתה לש המויקו הלדג תניחבמ ןהו ,עבטה
רתוי םוקמ לכב תשגרומו ןוטלשהו עבטה תצרעה תטעומ דחוימה דיחיה לש ותדובעבש
םינפבמ - םדאבש יקלאה ץוצנה תא םמורלו ףושחל םיפאוש ,דיחיבש תירסומה הדוקנה
קר אלא הרטמו תילכת ןוטלשהו עבטה תוחכב םלועל םיאור ןיא אסיג ךדיאמו ,הצוחה
תואמ ךשמב ץראה רודכ לכ ינפ לע ורוזיפבו ,ותולגב לבא .ירסומה דיקפתה יולמל יעצמא
,תוכפהמ ,םינוש םיירותסיה תוערואמו ,תורומת וילע רובעב ,םימעה ברקב םינש יפלאו
םינושה תונויסנה לכ תא םינפ לא םינפ אוה ריכמו האור - תויוצרפתהו תוריצי ,תויוחתפתה
םיקלא ילב ךשוממו רשואמ סוסב םמצע תא ססבל םתרטמש תוישונאה תודלותב םינושמהו
חקלה ,הליבסו הליעפ תופתתשה ךות דמלש הז ודומל תונקסמ .ךלומהו לעבה תורשב ,לוכיבכ
ךרדו דחא בל םהל יתתנו" "רמאנ םהילע ,תולגה לש הז רופא אנפלוא תיבב ה"בקה ודמלמש
אל רשא םלוע תירב םהל יתרכו םהירחא םהינבלו םהל בוטל םימיה לכ יתוא האריל דחא
(ט"ל - ב"ל 'ימרי) "ילעמ רוס יתלבל םבבלב ןתא יתארי תאו םתוא יביטיהל םהירחאמ בושא
בל" ידיל ףוס ףוס אובי ךכבו ,ךלומהו לעבה תוצרעה ינימ לכמ תיפוסה םתאופר 'יהת תאזו
:"דחא ךרדו דחא

איבנל תיקלאה הטלחהה יולג 'יה הז - םהירחא םהינבלו םהל בוטל דחוימהו דיחיה 'ד תאריב
רתויו רתוי דועב ,האלה דועו ריעה לע תורעתסהל םידשכה ודכלתה ץוחבש העשב הב אלכב
- םיכלוהו םירבגתמ םייוליגב רוסאה איבנל הלגתמ רתויו רתוי תראופמ הרוצבו םיטרפ
תיקלאה ותנידמ לש הנברוחב םיחתופה םעה לש הדיתעה ותעושיו ופורצ (ג"ל קרפב)
תיב תנידמו לארשי םע ייח לש תיפוסה םתמשגה רשאו ,ךלומהו לעבה תדובע י"ע הללחתנש
דועיה תא קיחרהל רשפא יאש ךכ ידכ דע תיקלאה הגהנהה רדסב תיחרכהכ תיארנ דוד
רשפא יאש הדמה התואב קוידב ירותסיהה ,םדאה ינב ךוניח ןונגנמ ךותמ הזה ילארשיה
םמוי יתירב אל םא 'ד רמא הכ יכ" יעבטה םלועה תוכילהמ ץראהו םימשה יקוח תא איצוהל
םילשומ וערזמ תחקמ סאמא ידבע דודו בקעי ערז םג - יתמש אל ץראו םימש תוקוח ,הלילו
.(ה"כ ג"ל 'ימרי) "!םיתמחרו םתובש תא בישא יכ ,בקעיו קחשי םהרבא ערז לא

ונילא תורבדמה ,הלא המחנ תואובנ ונתעד לע ונא םילעמ םלשורי רוצמ ןורכז םויב ,םאו
ןוחטבה תא ןהמ באשל םיבייח ונחנא ןיא םאה - רוצמה ותוא ימימ אקוד תאז תויטלחהב
תא הלאה תויקלאה תוטלחהה ףוס ףוס וערקי אלה ?בצמו בצמ לכב וניתופיאשו ונייחל
ונל ,ידיחיה ונדיתעו ונעשי רוקמ ןכיה תטלחומו הרורב הרכה ידיל ונואיבי אלו וניניעמ הוסמה
,םה ונדידי םולכ .םיבזוכה ונדידי ןכיהו םייתימאה ונידידי תא אצמנ ןכיה ונל הארי - ונינבלו
לכ לש הצק ףס לע ילואו ,םינש יפלא רחאל רשא הלא םה םמע יאיבנ הלא תוחטבה יפל םולכ
וליאכ ,ןשיה סוניגורדנאה ןועגש תא לארשיב ררועל בוש םה םילדתשמ תכנחמה תולגה התוא
,דחוימה דיחיה לש ותרות יפלכ הנמאנה תעמשמה דבלמ ,הרותה דבלמ לארשיל םהל שי
בשחתהל ,ךלומהו לעבה חבזמ לע וז תעמשמ בירקהל וליפאו ,ךלומלו לעבל תוחבזמ דוע תונבל
תובשחתהה תאז השרמש המכ דע קר תובישח ול סחיל ,הדמב הב קר יחצנה יקלאה קחב
יקלאה קחה תא ליפשהל םילדתשמה הלא םה ונמע ידידי םולכ "לרוגהו עבטה תוחכב"
הלעמב 'ינש אגרד התואל דע וליפשהל - לארשי לש ודיתע לכ תא ה"בקה דעי ונעמלש ידוהיה
?"תד" םשב םישנאה יפב ארקנה גשומה ותוא סופתל יאשר םהייחב רשא
רשא דוד תיב לש דיתעה לכ תא ונתרכהמ תוחמל םילדתשמה הלא םה ונמע ידידי םולכ
םילדתשמהו םימעה תונידמב לארשי לש הרומג העימטל םיפיטמ רשאו ינידמה ונדועיב
,לארשיב תיקלאה הגהנהה תרטמ איה תאז יכ - םישרופמה 'ד ירבדל רומג דוגינב - חיכוהל
ףאו ,םימעה ייחב תוללובתהל דגנתמש המ לכ לטבל םה םישרוד וז 'יודב הרטמ ךותמ ,רשאו
?לארשי לש ותבוחו ודיקפת הזב תוארל םיצור

תודוסי תואבונמה תויקלאה תותמאב םיאורה הלא םה םינמאנה ונמע ידידי םאה ,וא
לש ודיקפתכ יקלאה קחה םויק - לכ תישאר םה םישרוד םכותמו .וניתופיאשו וניתופקשה
,רוסאה איבנהש םשכ ,תויטלחה התואב - םיינמזה םינינעה יבצמב בשחתהל ילבמ - לארשי
הזוחאה הדש תלואג ןיד תא םייקל 'יה בייח אוה ףא ,םנוחצנב םיללותשמה םידשכה הארמל
לארשי לש םדיקפת תא םיאורהו הלעמב ןושאר םוקמב הזה קחה תועיבת תא םימשה ,הלא -
ויתועיבת הז םע דחי םייקתהל תולכיש המכ דע קרו הדמב הב קר םימעה ייחב םתופתתשהב
יופצ הנוש דיתע יכ םעדיב - הקיפסמ הדמב 'ד לוקב עומשל רשפאש המכ דעו ,קחה ותוא לש
רשא 'ד ךרד תא םתוארהל ידכ אלא םימעב עמטהל ידכ חלשנ אל לארשי לכו ,םימעלו לארשיל
?עמטהל םימעה ייח םידיתע הב

ירותסיהה ונדועי תא ונריכזהלו ונל ןנשל םה םילגוסמ תבטב ירישעכ םיירותסיה ןורכז ימי
תא רציש ה"בקה לש ויתואובנ י"ע בצמ לכ לש ונורתפבו ותסיפתב אצמתהל ונל םירשפאמו
.םהינש תא ןיבהל וניניע חקפשו ,ונדיתע תא איבהש ,ונרבע
('ג ךרכמ)