ימורו הדוהי

שריה לאפר ןושמש ברה

ח"שת םילשורי ,רדא טבש תבט ,שריה ברה יבתכ


תרובגבו םיאנומשחה חורב שדוחש חבזמה תכונח לש זילעה וירוא גחו ולסכ - .תבט - ולסכ
;שדקמה תיבו לארשי תנידמ לש םתראפת ןדבא לש ןושארה ונורכז םויו תבט - םיבכמה
,ינשרד רמוא הז רדס - תימורה תוינידמה תחת ותליפנו תבט ,תונוויה חור לע ונוחצנו - וילסכ
תא ונתעד לוקישל דימעמ הז רדס .האושה ךות רורבל ,תיניצר תוקמעתהל ונתוא ארוק
אלא ןווי לש החור אל יכ ,דחפל תודהיה תבייח ימור ינפב אלא ןווי ינפב אל יכ טפשמה
.לארשי ישדק תא םיבירחמה םה םה ימור לש הנווכו התבשחמ

לש החור תא ,הכ דע תוישונאל וריאהש תוחורה יתש תא ונרכז הכונחה רנ לש זילעה ורואל
לע םיקיתעה הרותה ירבדל ונחמשו ,יקולאה קוחה לש תידוהיה חורה תאו תינוויה הלכשהה
יקולא לש וחורל םוקמ וז חור הנפת הב םויה אוב דע םדאה ינב לע תפי חור לש התורבגתה
םדאה ינב תא דמלי ותרותבו תוחורהו ןיחומה תראה תא םילשי ותרותב רשא 'ילע הלועה םש
.תומדא ילע 'ה תניכשל ןכשמ תונבל

םצע יפל ,וז אלה .םדאה ינב ברקב תטשפתמ תפי לש ותופיפישכ חומשל לארשי לוכי ןכאו
.ומצע ידיל רסמנה םדאה עבט לש תוחתפתהה איש אלא הניא ,התרהטב איהשכו ,התוהמ
םוטמטל אל ,תוישונאב ודועיב ןובשחב לארשי איבה התוא ,דחפמ לארשי ןיא וז תוחתפתהמ
םיקוחהו הרותה לש החור הפצמ 'יחה םתוחתפתהל םתראהל אלא םישוחה תוהכלו ןיחומה
ותרות רוא תא לבקל תלגוסמ הרואנה חורה קר .לארשי לש וידימ לבקל תדעוימ תוישונאהש
.לארשי לש

אל .ודי לע תחתפתמה ןווי חור ידימ ול ואבש תונויסנבו תומחלמב םג לארשי דמולמ ,ןכ םנמא
םרט ,תוחתפתה בלשב דוע זא התיהש ,וז חור הרמיתה םהבש 'יתתמ לש וימי ויה םידיחי
ךרע תכרעהב הזרפה ךות ,התגשה רדגל ץוחמ דמועה בקעי תיבל תכנחמ תויהל הרמאו ,הלמג
.תוראפתהו הואג ךות ,המצע

וכוה ,וז חור תכרעהב הזרפהל 'יתונבו הדוהי ינב ףא וספתנ םהב 'יתתמ ימי ויה םידיחי אל
תועטה לע םתחמשב .תינחור הפיאשל ררועתנ התע הזש םדאה עבט לש וקרב ידי לע םירונסב
רתויב הנוילעה חורה י"ע התלגתנש תמאב רשאמ רתוי לודג ינחור רשא ואר םמצעב ואצמש
רה לש הרוהטה ושמש תא ובזע ,יונ יחרפבו תיוסומה תונשוחה ירחא םכשמהב רשא שיו
.עקוש ןוימד לש רוכעה קמעב הואתה לוחמב ובלתשהו ,קוחה ןכשמ 'ירומה

ןווי לש תישונאה החורב םילשוכה ויתונבו לארשי ינב ואר םהבש 'יתתמ ימי וראשנ םידיחי אל
םירחא םיגוחב רשאו ,הלפשההו דובעישה תרות דגנ ,'יעטההו ןועגשה תודלות דגנ תררועתמה
יכ םא ,וז המחלמ ףא ,לארשי תרותמ תוישונאל הל האבש תמאה םע רשקב התוא םיאיבמ
תרבוע הניא ,הנממ תונהיל תודהיה התיה הלוכי םצעב יכ ףאו לארשיב תעגופ הניאש טעמכ
.באכ אלב ונילע

,רשאב ,הנורחאה ומויק תמחלמ תא םחלנה לאונה ןויערה תא תודהיב קירזהל וסינ רשאב
התוושהל ןיאשו התוהמב הדיחיה וז ,תודהיה תא סינכהל וסינ תויחונו הבשחמ-רסוח ךות
תד" םשב םהל אורקל םיליגר םדאה ינבש םיגשומה םתוא םע תחא הרושב רבד םושל
םע תודהיה לש תוירדילוס לע םהל הצוחמו םיידוהיה םיגוחה ךותב םימלוח ןכ לע - "היסנכו
ודגנ םימחלנ םירחאה הלאש המ לכל דגנתהל תודהיה תבייח יכ םירובס ,םירחא םיגוחו תותד
יכ םיאור ןיאו ,הפ םג תאש רתיב לופת םש תלפונה הכמ לכ יכ םיבשוח ףא .דיתעל םמויק לע
רה ימורמ לע ,הפצמ לארשי .ולאב ולא םימחלנה תוחכה לש םימערה לכ לע הלענ תודהיה
ןוחצנ לכ תארקל שש ,ומוי אובל הפצמ ,ויקולא תניכש יפנכ לצב ,םילולצה וימש תחתו ברוח
לכב ,הלאה תומחלמה לכב האורו העותה לע ישונאה ,ןועגשה לע תוריהבה ,רקשה לע תמאה
ידוהיה יקולאה ץוצינהש םדאבש ישונאה חצני וב םויה ,אוה ומוי אוב תא הלאה תונוחצנה
לארשי תקוחו לארשי תרות הנאצמת ובו ולוכ הלילה םתי וב םויהו ,יולג ידיל אב וב יובחה
.תומדא ילע רוא םוקמ

אוה האורש םשכ .דחפל המ לארשי ישדקל םהל ןיא ןווימ האציש תישונאה הלכשהה חורמ
ויהלאב ןיכשהל ןוכנ דימת 'יה ךכ ,ותחבשהו םדאה תראה לש אוה ודועי לש ורזועו וצולח הב
היתואצותבו התולשבתה םרטב וז חור האיבה םא ףאו .וז חורבש רוהטה ישונאהו תמאה תא
לארשי תונכשמבש רואה לחנ תאז לכב ירה - 'יתתמ ימיבכ לארשי יגוחב ףא תינמז תוקחרתה
,םיקיתעה וישדק לש השדח הכונח תארקל דימת והוליבוהש םירקבל םישדח תונוחצנ
.םוצמצל םינתינ יתלבהו םייחצנה

ןברח תא הריכזמ התושגנתה רשא וז ימור ,וישדקו לארשי יפלכ ימור לש התדמע איה תרחא
.תבטב הרשע םוי ריכזמ ותלחתה תאש םילשורי

ןוסא לע עיבצהל ידוהיה יאשר ןואגב .לארשי ינב לש הז לע רבג םיאמורה לש םבל ץמא אל
,םתרובג זוע לומ תונוחצנה ידומל םהיתונויגלו ימור ירסיק ודמע םיממותשמ .ינידמה ונברח
םימחולה לש םבל ץמא ינפב ,דגנמ םשפנ תכלשה ינפב ,תואל אלל תיגטארטסה םתלועפ
העינכה ימור לש הברח אל .המחלמ תוואגל ויה אל םהינפ יכ ףא ,םחצנל ולכי אלש םיידוהיה
ישאר תא התשר ךות לא הכשמ סויפמופ ימי זאמש תימורה תוינידמה לש החור .הדוהי תא
םהילא וברקתנו וכלה זאמ רשא םיימורה םינוויכהו תופקשהה ,ןוצרמ וליפא הב ודכלנש םעה
תנידמ לש תונוילעה תובכשב דוחיב ,תידוהיה חורה ילגר תא רתויו רתוי וקחדו וכלה רשאו
וכילמהש םה םה .לארשי ישדק תחת םירתוחה ויה המה .ץוחה יסחי תא תונווכמה הדוהי
ינפל בר ןמז דוע ימור "תיובשל" הדוהי תא וכפהו תישפחה הדוהי לע םיימור םידבע
.הדוהי תמוחב םנברח שא וחלש 'יתונויגלש

.רתויב ןכוסמה וביוא לע הרורב הנומת לבקל אוה הצור םא ,ריכהל לארשי בייח וז תימור חור
ולכי 'ילעשו םתוחתפתהל הקיפסמה םהלשמ החוטב עקרק םדקמו זאמ ןווי ינב ואצמ םא
לע - וניתובא לש םתפשב רבדל םא - "'יחת ךברח לע" ימור לש הסרע לע תורח 'יה גשגשל
.םכתמדא איה ברחה - 'יחת ךברח

ידכ הב ןיאש הנטק הכ הדוקנ התיה תיקנעה ימור חומצל הדיתע התיה הנממש הלחתהה
לכות אל םלועל ,החלצהב האצוה םאש ברחה התוא ,והשמל הכפהל הלכי ברחה קרשו הזיחא
הב .ולידגהל הלכי ברחה קרו קיזחהל ברחה קר הלכי ברחה השבכש המ .הנדנל המצעמ רוזחל
המויק םצע ףאו ימור לש הגושגש 'יה התנגה םשלו הגושגש ימיב קר ברחב הזחא ןוויש העשב
ךאישה ךבל ןודז דאמ התא יוזב םיוגב ךיתתנ ןוטק הנה" .ברח-תומלאמ האצות קר דבלב
ןויכ הלא וירבדב (ג ,ב - א 'ידבוע) "ץרא ונדירוי ימ ובלב רמוא וטבש םורמ עלס יוגב ינכש
לשמ ימואל רוקמ לכ רסוח ףא לע רשא ימורל - ל"זח לש עלוקה םרמאמ יפל 'ידבוע איבנה
לש "עלסה יוגח" תא הגישה תומלאה חכב קר - (.י ,ז"ע) - "ןושל אלבו בתכ אלב - המצע
.ינידמה הפקות

תארקל תינפומה ןווי לש וזל דוגינב ,'יולג תונרמחב ימור לש התוהמ םצע תלגוד ךכ
לש םכרע .דבלב םיעצמא קר המצעו דובכ ,הרטמה התיה ירמוחה שוכרה תלדגה ,םילאידיא
האיבהלו הלעמל חורה תא םמורל ידכ וב 'יהש המ לכ .םתלעות יפל דדמנ םישעמהו םירבדה
םוקמ ול 'יה אל ,רתוי ישונא םדאה תא תושעל ידכ וב 'יהש המ לכ ,רתוי הלענ תוחתפתהל
לש םתרזעו םמויקל 'יה ליעומ תוחפל וא שורד הז הלענ-ינחורש המכ דע קר ,ימורב ןינעו
.ימור תמכח לש הנובשחב בושח לדוגכ הז הלענ ףא סנכוה - םיירמוחה םילפשה םיסכנה

לש ןתשלוח לוצינב תוזירזו ברק-תרובג .קדצהו תוישונאה יקחב תובשחתה לכ הספ ךכ לע
תולגוסמכ וארנש הלא תודמ קר וחתפתה םינפבו ,תוימורת תולעמל וכפה תורחא תומוא
םע דבב דב .ימור לש הריבכה התעפוהל םישורדה םיימינפה חכהו תודחאה תא ריבגהל
תעמשמ ,טעומב תוקפתסה איה 'ינבמ ימור העבת ץוח יפלכ תוקפתסהה-יאו תומלאה
.םידדוש תצובק לש ףא יתמחלמה הכרע יולת הלא תויאבצ תודמב .תורסמתהו

ימורב ולטב הלא לכ ףא םילילאה תאריו תוקלאה לע הבשחמה ,תדה ,רתויב ינחורה רבדה ףא
העיגפב ,םילילאב לוזלז .דאמ "הקודא" התיה ימור .םיינידמה תוחכה לש יתלעותה םבושיחב
'יה הלא לכ - הרומכהו םילילאה-תארי ,תדה ,םרב .תומ אטח םושמ םהב 'יה םייתד םיסכטב
ליפשהלו תודמעמה רדס תא שדקל ידכ םירמכבו תדב ךרוצ 'יה .הנידמה ידיב םירישכמ קר
םשב תווצל וששחש המ םמשב תווצל ידכ םירמכבו תדב ךרוצ 'יה ,תוינומהה תובכשה תא
התומד תא ימורה רשנה לש תומויאה וינרופצ לא ףרצל ידכ םירמכבו תדב ךרוצ 'יה .םמצע
.םה םדובכל הבורע ךכב ואר יכ הרומכהו תדה דובכ לע ורמש ,לילא-תנומת לש תינניחה

ויה תופדרנ - םתקדצהו םיימצעה וייח ךרע תרכה תא םדאב תוררועמה הלכשההו תונמאה
ינפב 'ירעש תא ימור ריעה החתפשכ ,תוערה םינשה ועיגהשמו .ימור לש הריהזמה התפוקתב
הכפה ,םימע לזגמ הרשעתהש רחאו ,תודבעושמה תומואה לש ןעפש ינפבו ןתלכשהו ןתונמוא
חתפתה הז גונעת .גונעתל יעצמא קר םיינרמחהו םיסגה םיאמורה ידיב הלכשההו תונמאה
ןורחאה קיזה תא ףא הרבק רסומה תתחשה יכ דע ,תאזכ הדמב תיתמהב תונוונתהל דחא דצמ
הקושתה הלדג אסיג ךדיאמ .סגה םדאה לש וכותב ףא ,יובחה הרוהטה תוישונאה לש
שודק רבד םוש אצמנ אל ימורה םלועה לכב יכ דע ,תאזכ הואתל התיהו הלא גונעת-יעצמאל
.גונעתו שוכר תגרדמל לפשוה אלש

וטשקתה דועבו ,המצע ימור לש הברק תא העסיש שוכרהו ןוטלשה לע םיחרזאה-תמחלמ דועב
םעה ינומה תעורת לוקל םיפרשנ םיחרזא לש םהירגפ לע םד יוור - ןמגרא שובלב םיחצנמה
.תוצראו םימי ינפ לע ימור תובעות תא םיציפמ תונויגלה ויה םיקחשמו םחל ריחמב םירוכמה
תניגמ השודקה טפושה תרשמ לש אלטציאב ,רדסהו קדצה לגד תחת ,תירב-תווחא הוסמ תחת
דועב ,םימעה לש םהיתומצע דשלב קר תנינועמה תאזכ תוינידמ ולהינ - םולשהו קדצה
.תורגומ תוסבומ תופוחסהו תועוסשה ,תומואה לש ןהיתולבנ

ינש .ימור-יצירע םע הנושארל הדוהי תנידמ השגפנשכ - אישל ועיגה תובעותהש תעב הז 'יה
דחא וארק (םדי לע השבכנ חכב קר איה ףאש) הכולמה לע םהיניב וברש םיאנומשח םיחא
ישילש עבות ףא עיפוה .םהיניב ררוב-טפוש תויהל םהיתונויגל שארב ךלוהה םיימורה םירשה
ויתויוכזב םיעגופ םתחפשמ ,קויד רתיב וא ,המה יכ לע דחי םג םהינש לע ןנולתהש םעה -
תרוסמל דוגינב הכולמה-חכ םמצעל םתחקב ,וישדק לכ תא םינכסמו םעה לש רתויב תורקיה
.תידוהיה

- םידוהיה-יגיצנ תא הנושארה םעפב סויפמופ לש ורש סורואקס וינפל הארשכ ,עגרה ותואב
םלשורי לש הלרוג ץרחנ עגר ותואב - םלשורי ןברח ינפל הנש םישלשו האמכ ינפל הז 'יה
ישוע י"ע המד תא הצצמ דחא דצמ .הדוהימ התעד ימור החיסה אל עגר ותואמ לחה ,ןברחל
.'ילודגו הדוהי ירש ךותב התטיש חור תא הקירזה ינש דצמו ,הדי לע םינוממה םישנאהו הרבד
,הנוהכב שדקמה תיבב ,תדב שמתשהל םתדמיל הז םע דחיו תוואתה ץוב לכב םתעיבטה
,םמצע תלדגהלו ןוטלשל םילכו םירישכמבכ קרו ךא םהירש דובכבו םצראב ,םיטפושב
רחסמה קושב ןיפילח-יעצמא תגירדמל יקלאו הלענ רבד לכ ,רוהטו שודק לכ ליפשהלו
.ייכונאה

שדקמה תא ופא ןורחב 'ד רסמ ןכ לע ,לארשי ישדקמ המשנה תא הקיחרה ימור לש החור
םינומא רמשש לארשי םע תולגב הכלה ותניכשו ימור-תונויגל ידיב ,ואסכו ךלמה ,וינהכו
.ויקלאל

ינפמ אלא ןוי לש םזילאידיאה ינפב אל .ימור לש החור ינפב ןברחה ןורכז ימי אופא ונוריהזי
.דחפל ונילע ימור לש התונרמח

דוע לכ .תונוויה חורב םה-םרואב םה םיקירבמ דוע לכ ,הלכשהו תוברת ,עדמו תונמא
חורהשכ וליפאו ,הפוימ תונשוח אלא םהב ןיאשכ וליפא ,םה םמשל םתוא םיחפטמו םיכירעמ
הלא םימרוג ינשו ,ףוריט תונויערו תועט ידיל ליבומ אוהו אוה וירקחמ רחא תכלל ול ונתנש
תא םיאיבמ םניא כ"יפעא - לארשי ישדק תא םינכסמ ידדצ דחהו לשב-יתלבה םבצמב דחי
חורה תפאוש ןיידע ,הלענ והשמל לוביק-ילכ בלה ראשנ ןיידע .הוקת רסוח ידיל דע הנכסה
קר שי - םרהטו םרהז אולמב םהינפ לומ לא וריאי לארשי ישדקש קר שורד ,תמאה תרכהל
לש תיתימאה ותוליצא תא אצמל רשפא ,תודהיב ,םש קר יכ תשדוחמ הרכהל בלה תא ררועל
ישדק לא תוחומהו תובבלה ובושי בושו - רוכע יתלב רואב תמאה הריאמ םש קר ,םדאה
.םהל הרסח התיה םתרכה קרש ,לארשי

תגעול תיתטישה תונרמחה לש תימורה תוחקפב רשא חורה התוא ינפמ דחפל ונל שיו שי וליאו
ךא תולעתהל םדאה תפיאש לכל הזב ,יתימאו יקלא רבד ,בוט רבד לכל רבד לש ותימאל איה
רבד םהב האור וליפא - הלכשהבו ךוניחב ,שדקמבו תדב ץוח יפלכ תעגופ הניא הז םע דחי
ינפמו .םיירמחה םיסכנהו תורטמה לש ןתרימש תחטבה םשל - תמיוסמ הגירדמל דע יחרכה
תוחומב ותוא תכפוה ךא ,תינוציחה ותרוצב םייקתהל שדקמל איה תנתונ .דחפל ונילע וז חור
.וכופיהל םישנאה

- םכיתונוחצנב תונמאהו עדמה תרכה ידיל םכאיבהל הצורה ןוויכה ותוא ינפמ דחפל םכילע
גישהל ולוכיש ידכ םתלכשהו םכידלי ךוניח םכמ שרודה ןוויכה ינפמ דחפל םכילע ,הישעתב
םכמ שרודה ןוויכה ותוא ינפב דחפל םכילע .תוירבה ברקב םייחרזאה םהיתונורתיו םתסנרפ
...םעה לש יחרזאה רדסל םיכייש תדהו שדקמה יכ לע ,"תד"ב קיזחהלו םישדקמ םיקהל

לע הרמש ימור .החצונו ,ונשדקמ-תיב תא הפיקתה ןווי חור ,תבט שדח אב הכונח ירחא
!ותליפהו - אילפהל והופייו והוללכש וליפא 'ישנא - ,ונשדקמ