ינש קרפ

- ך ש מ ה -


המלש ,הרדסכ ,הרסח .ה

המלש הנשו הרדסכ הנש ,הרסח הנש .20
לולא ;םוי 30 ןב דימת ירשת) עובק רפסמ אוה שדוח לכב םימיה רפסמש ,ךכל בל תמש יאדווב
הלא םישדוח .וילסכו ןוושחרמ :םיינשל טרפ ,םישדוחה לכ יבגל ןוכנ רבדה .(םימי 29 ןב דימת
הנשה זאו) םירסח םהינש תויהל םילוכי םה ,(המלש הנשה זאו) םיאלמ םהינש תויהל םילוכי
.(הרדסכ הנשה זאו) אלמ דחאו רסח היהי םהמ דחאש תורשפא םג שיו ,(הרסח

:ןיגורסל םירדוסמ םישדוחהש רבדה שוריפ .הרדסכ איה הנשה ,אלמ וילסכו רסח ןוושחרמ רשאכ
ףוס דע ,האלה ךכו רסח רדא ,אלמ טבש ,רסח תבט ,אלמ וילסכ ,רסח ןוושחרמ ,אלמ ירשת
.הנשה

םוי םהל ףיסוהל ןתינש םישדוח ינש עובקל ךרוצ שי עודמ ןיבהל לכונ ,התע דע ונדמלש המ רואל
שאר תא תוחדל היה רשפא יא ,עובק שדוח לכב םימיה רפסמ היה וליא :דחא םוי םהמ עורגל וא
הלוכי הנשה :הנשה לש םימיה רפסמ תא םיתסוומ וילסכו ןוושחרמ םישדוחה .הרקמ םושב הנשה
353 תב תויהל הלוכי הנשה ;אלמ וילסכו רסח ןוושחרמ - הרדסכ איה םא .םימי 354 תב תויהל
.םיאלמ וילסכו ןוושחרמ םא ,םימי 355 תב תויהל הלוכי הנשהו ;םירסח וילסכו ןוושחרמ םא ,םימי

הנשה שאר לוחי םוי הזיאב ,עובקל ונילע ךכ םשל ?וילסכלו ןוושחרמל "תתל" םימי המכ עדנ ךיא
היהת הנשה םא קודבל ונילע .הירחאש הנשה לש הנשה שאר לוחי םוי הזיאבו ,הנש התוא לש
םא ,עבקנ הנשה ישאר ינש ןיבש ןמזה ךרוא יפל .הב ויהי םימי המכ בשחלו הליגר וא תרבועמ
רסח דחא וא (הרסח הנש) םירסח םהינש וא (המלש הנש) םיאלמ םהינש ויהי וילסכו ןוושחרמ
.(הרדסכ הנש) אלמ דחאו

ףדועה םימיה רפסמ יפל ןובשחה תא ךורעל רשפא ,ונתוא םיניינעמ םניא תועובשה ןאכ םגש ןוויכ
.םימלש תועובש לע

:ם"במרה ירבד תא ארקנ

'ח קרפ ,שדוחה שודיק תוכלה ,ם"במר
ןובשח יפל ,ןרדסכ וא םירסח וא םיאלמ הישדוח םא הנשה תעידי ךרד .ז הכלה
,הישדוח רודיס עדיל הצרתש הנשה שאר וב עבקנש םוי הליחת עדת :אוה ךכ הז
בשחתו .הירחאלש הנשה שאר וב עבקיש םוי עדתו .יעיבש קרפב ונראיבש ומכ
ינש ןהיניב אצמת םא .וז לשו וז לש העיבקה םוימ ץוח ,ןהיניבש םימיה ןיינמ
.ןרדסכ ויהי - םימי השולש םהיניב אצמת םאו .ןירסח הנשה ישדוח ויהי - םימי
.םימלש הנשה ישדוח ויהי - םימי העברא םהיניב אצמת םאו

הישדוח רודיס עדיל הצרתש הנשה התייהשב ?םירומא םירבד המב .ח הכלה
תעיבק םוי ןיבו התעיבק םוי ןיב אצמת םא ,תרבועמ התייה םא לבא .הטושפ
םאו .םירסח תרבועמה הנשה התוא ישדוח ויהי - םימי העברא הירחאלש הנש
ויהי - השיש םהיניב אצמת םאו ,ןרדסכ ויהי - םימי השימח םהיניב אצמת
.םימלש

הנשה ןמיס תאיצמל הלבט .21
:וילסכו ןוושחרמ םישדוחב םימיה רפסמ תעיבקל חתפמה תא אצמנ האבה הלבטב

6
5
4
3
2
שאר ןיבש םימיה רפסמ
גחה ימי ילב ה"רל הנשה
----
----
המלש
הרדסכ
הרסח
הטושפ הנש
המלש
הרדסכ
הרסח
-----
----
תרבועמ הנש
.המלש ,הרדסכ ,הרסח :אבה ןומיסב םישמתשמ רוציק םשל


הנש חול ונל הנבנ .ו

?חול ןיכהל ידכ תעדל ךירצ המ .22
:הלא םירבד תעדל םיכירצ ונא הנש חול ןיכהל ידכ
?םלועה תאירבל הנשה רפסמ והמ .א
?הטושפ וא תרבועמ ונלש הנשה םאה .ב
?הטושפ וא תרבועמ התייה הינפלש הנשה םאה .ג
?ונלש הנשה לש ירשת שדוח דלומ יתמ .ד
?הנשה שאר היהי יתמ ,דלומה יפל .ה
?האבה הנשה לש ירשת דלומ יתמ .ו
?האבה הנשה לש הנשה שאר לוחי יתמ ,ירשת לש דלומה יפל .ז

ם"שת תנשל חול ןיכנ .23
5740 :האירבל הנשה רפסמ .א
302+2/19 (:19) ?הטושפ וא תרבועמ הנשה םאה .ב
.הטושפ איה ןכלו ,רוזחמב הינש איה ם"שת תנש
.הטושפ הנש איה םג ןכלו ,רוזחמב הנושאר הנש התייה - ט"לשת - הינפלש הנשה .ג
:(13 ףיעסבש הלבטב רזעינ) ם"שת ירשת דלומ .ד


204
300
110
876

1490
410
410
410
5
21
9
8

43
44
20
20
2
1
5
4

12
12
13
6
:(והות דלומ) ןושארה דלומה
:(הלבטהמ) םירוזחמ 300 תרתי
:(הלבטהמ) םירוזחמ 2 תרתי
:(הלבטהמ) רוזחמל הנושארה הנשה תרתי

:לוכה ךס
:תועשל םיקלח תכיפה רחאל לכה ךס
:םימיל תועשה תכיפה רחאל לוכה ךס
:עובש תדרוה ירחא לוכה ךס

.םיקלח 410 / תועש 20 / ישיש םויב ,אופא ,אוה דלומה

?הנשה שאר לוחי יתמ .ה
."שאר ו"דא אל" :1 'סמ הייחד :תויחדה תא קודבנ
.תבשב הנשה שאר לבא ,'ו םויב םנמא דלומה :ןכל

:א"משת ירשת לש דלומה תא בשחנ .ו

410
876
1286
206
206
206

20
8
28
29
5
5

6
4
10
10
11
4

:ם"שת דלומ
:הטושפ הנש תרתי
:לוכה ךס
:םיקלח יפדוע תרבעה
:תועש יפדוע תרבעה
:תועובש רוסיח רחאל לוכה ךס
206/5/4 :א"משת דלומ

.'ה םויב לוחי הנשה שארו ,ו"דא ללגב הייחד היהת :א"משת תנש לש הנשה שאר לוחי ובש םויה .ז

.(21 ףיעס האר) ?א"משת הנשה שאר ןיבל ם"שת הנשה שאר ןיב םימי המכ .ח

א"משת ה"ר
4
3
2
1
ם"שת ה"ר
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
תבש

.הטושפ הנשהו ,םימי 4 שי א"משת הנשה שאר לח ובש םויל ם"שת הנשה שאר לח ובש םויה ןיב
:ם"שת תנש לש םינותנה םה הלא 21 ףיעס יפל
.םוי 30 ינב וילסכו ןוושחרמ ,המלש הנש :ם"שת תנש

:ם"שת תנש לש חולה תא תעדל ידכ םיצוחנה םיטרפה הנה
.םימלש וילסכו ןוושחרמ ,'ז םויב הנשה שאר ,הטושפ הנש
ש ז הטושפ :ךכ תאז םימשור רוציקב
.(תרבועמ אל) הטושפ הנש :הטושפ
.תבש םויב הנשה שאר
.םוי 30 ינב םהינש וילסכו ןוושחרמ ,המלש :ש

:הנשה ןמיס תא הב םימשורש ךרדל בל םיש

הנשה ןמיס
םויב הנשה שאר
הנשה
ש/כ/ח
ז/ה/ג/ב
הטושפ/תרבועמ


,הנשה ךשמב םיגחה ימי תאיצמל חול .24
(ל"וחב הרותה תאירק יפל תושרפה) .שדוח שאר תוכלה ח"וא רוט פ"ע        םיליגרת .25
.614/11/2 :ט"לשת דלומ .303 'סמ ןטק רוזחמל הנושאר הנש - ט"לשת תנש 25.1
?ה"משת תנש לש הנשה שאר לוחי יתמ         
?חספ לש ןושאר לוחי הנש התואב םוי הזיאב         
?וילסכו ןוושחרמ םישדוחב ויהי םימי המכ         

ןורתפל ךרדה
םינשה 6 תרתי תא ט"לשת לש דלומל ףיסונ ךכ םשל .ה"משת לש דלומה תא עובקל ונילע (א)
.(13 ףיעסבש תונורתיה חולמ חקינ הרתיה תא) .רוזחמה לש תונושארה      
קודבנ החדייש הרקמבו ,החדיי וא דלומה םויב הנשה שאר לוחי םא ,תויחדה 4 יפל קודבנ (ב)
.םיימויב וא םויב החדיי םא      
.(ה"משת לש דלומה תא ונעבקש ךרדב) ו"משת לש דלומה תא עבקנ (ג)
.ה"משת תנש יבגל תאז ונקדבש ךרדכ הנשה שאר לוחי םוי הזיאב ,קודבנ (ד)
.ו"משת הנשה שארל ה"משת הנשה שאר ןיב ורבעי םימי המכ ,אצמנ (ה)
.(?אל וא תרבועמ רוזחמל תיעיבשה הנשה םאה) תרבועמ הנשה םא קודבנ (ו)
הרסח וא הרדסכ ,המלש הנשה םא ,טילחנ הנשה ישאר ינש ןיבש םימיה רפסמ יפל (ז)
.(21 ףיעס)     
:הנשה ןמיס תא עבקנ (ח)

הנשה ןמיס
םויב הנשה שאר
הנשה
ש/כ/ח
ז/ה/ג/ב
הטושפ/תרבועמ

.24 ףיעס פ"ע ,םירסחה םיטרפה תא םילשנ הנשה ןמיס יפל (ט)

?ט"משת ה"ר לוחי םוי הזיאב 25.2
?ג"משת תנש ןמיס והמ 25.3


חספה תא ללוכ אוהשכ הנשה ןמיס .26
:תופסונ תויתוא יתשו ,תרבועמ וא הטושפ הנשה םא העיבק ללוכ ותא םידבוע ונאש הנשה ןמיס
.ש/כ/ח :הנשה ןמיסו הנשה שאר וב לחש םויה
תנמסמ תישילשה תואה .החב ;זכה ;גזש ;הכג :תויתוא 3 ןב אוה הנשה ןמיס םהבש תוחול שי
עובקל רשפא חספה ימי יפלש ןוויכ ,הבר תובישח הז םויל .חספה גח וב לחש עובשב םויה תא
.םירחאה םיגחה םהב םילחש םימיה תא
תרתי תא ףיסוהל שי ,הנש לכבש חספה גח לוחי יתמ תעדלו ,הנשה ןמיס תא םילשהל ידכ
:הזכ תורתי חול הנה .הנשה שאר וב לחש םויל רדא-ירשת םישדוחה

המלש
הרדסכ
הרסח
 
3
2
1
הטושפ
5
4
3
תרבועמ

םא ןכו ,תרבועמ וא הטושפ הנשה םא עובקל ךילע ,חספה גח לח עובשב םוי הזיאב תעדל ידכ
לבקתו הלבטה יפל רפסמה תא הנשה שאר לח וב םויל ףסוה .המלש וא הרדסכ ,הרסח איה
.חספה גח וב לחש םויה תא
לחש םויה תא לבקל ידכ םימי 2 'ג םויל ףיסוהל ךילע ,"כג הטושפ" אוה הנשה ןמיס םא :לשמל
."הכג הטושפ" היהי הנשה ןמיס ןכלו ,'ה םויב לוחי חספ .חספה גח וב

?"שה תרבועמ" הנמיסש הנשה לש אלמה ןמיסה והמ 26.1
?"כה הטושפ" הנמיסש הנשה לש אלמה ןמיסה והמ 26.2

םילחש םימיה תא עובקל ידכ םסרופמ ןמיסב שמתשנ ,חספה גח וב לחש םויה תא ונעבקש רחאל
:תוגוז לש רדסב ב"אה ןומיס :ונייהד ,ש"ב ת"א לש רדסב יונב הז ןמיס .םירחאה םיגחה ימי םהב
:ןמיסה הזו .האלה ךכו ,הנורחאה ינפל תחאו היינשה ,הנורחאהו הנושארה תואה

.(זומת ז"י םגו) באב העשת לוחי ,חספ לש 'א לח וב עובשב םויב
.תועובש לוחי ,חספ לש 'ב לח וב עובשב םויב
.האבה הנשה לש הנשה שאר לוחי ,חספ לש לח וב עובשב םויב
.ל"וחב האבה הנשה לש (הרות תחמש) הרותה תאירק לוחי ,חספ לש לח וב עובשב םויב
.האבה הנשה לש םירופיכ םוצ לוחי ,חספ לש 'ה לח וב עובשב םויב
.תוזרפד םירופ לח ,חספ לש 'ו לח וב עובשב םויב
.(רייא 'ה) תואמצעה םוי לוחי ,חספ לש 'ז לח וב עובשב םויב

חולה - וישכעו .27
רוזחמהש ,אוה תעדל ונילעש המ לכ .הנשה חול תא ןיכנ .חולה תא ןיכהל ידכ יד םיעדוי ונא התע
.614/11/2 אוה ט"לשת ירשת לש דלומהשו ט"לשת תנשב ליחתה ןורחאה

:תולועפה רדס
חולב רזעיה) הירחאש הנשה לש דלומה תאו חול הל הנוב התאש הנשה לש דלומה תא אצמ (א)
.(13 ףיעס ,תונורתיה    

הנשב הנשה שאר לוחי וב םויה תאו הנש התוא לש הנשה שאר לוחי וב םויה תא עבק (ב)
התייה תמדוקה הנשה םא קודב .(19-15 םיפיעס ,תויחדה עבראב בשחתה) הירחאש    
.תרבועמ היהת תיחכונה הנשה םאו תרבועמ    

הנשה ןמיס תא 21 ףיעס יפל עבקו ,אבה הנשה שארל הזה הנשה שאר ןיב םימי המכ אצמ (ג)
:(!רתוימה תא קחמ)    

ש/כ/ח
ש/ה/ג/ב
הטושפ/תרבועמ
הנשה ןמיס
םויב הנשה שאר
הנשה

.26 ףיעס יפל הנשה ןמיס תא םלשה (ד)

הלבטב םג רזעה .םהב ולוחי םיגחהש עובשה ימיב םיגחה תא ץבש ,הנשה ןמיס יפל (ה)
םלשהו חול הל ןיכמ התאש הנשה תא תראתמה הרושה תא אצמ :24 ףיעסב האבוהש      
.ךל שורדה תא      

:הז רדס יפל 28 ףיעסבש חולה תא ןכה (ו)
הנשה םא רדא תא וא ,הטושפ הנשה םא 'ב רדאו 'א רדא םישדוחה תא קחמ (1)
.תרבועמ

'ל ךיראתה תא ראשה וא קחמ .וילסכו ןוושחרמ םישדוחב םימיה רפסמ תא עבק (2)
םימיה רפסמ תא תעבקש רחאל .שדוח לכ לש םימיה רפסמל םאתהב ,הלא םישדוחב
.וילסכב ה"כ -ב לחה ,הכונחה ימי תנומש תא ןמס ,וילסכ שדוחב

ךשמהו הנשה שאר וב לחש עובשב םויה תא ,ירשתב 'א לומ ,תינמיה תצבשמב םושר (3)
.שדוח רחא שדוח :רדסה יפל דובע .הנשה ףוס דע םימיה תא ןמסל

.שדוח לכל לעמ תאז םושרו שדוח לכ לש דלומה תא בשח (4)


חול תנכהל הלבט .28


ו קרפ ,שדוחה שודיק תוכלה ,ם"במר

הב ץבקתיש העש ןיעדויו ןיבשחמ ויה ,הייארה לע ןישועש ןמזב .א הכלה
םא עדיל ידכ ,ןישוע ןינינגטצאהש ךרדכ ,הברה קודקדב המחה םע חריה
ןיבשחמש ןובשחה אוה ןובשחה ותוא תליחתו .הארי אל וא חריה הארי
אוה ,יעצמאה םכלהמב אלא ,קודקד אלב םצוביק תעש ןיעדויו ,בוריקב
ועבקיש ןיד תיב םש ןיאש ןמזב ןיבשחמש ןובשחה ירקיעו .דלומ ארקנה
:ןה ולאו "רוביע" ארקנה אוה - םויה ןיבשחמ ונאש ןובשח אוהו ,הייארה לע

םויב הרשע םיתש ,ןמז לכב תועש םירשעו עברא הלילהו םויה .ב הכלה
וקלח המלו .םיקלח םינומשו ףלאל תקלוחמ העשהו ,הלילב הרשע םיתשו
תותשו שילשו ןימשו עיברו יצח וב שי הז ןיינמש יפל ,הז ןיינמל העשה
.תומשה ולא לכל שי םיקלח הברהו ,רושיעו שמוחו עישתו

היינש םעפ וצבקתיש דע ,הז ןובשח יפל המחהו חריה ץבקתישמ .ג הכלה
םישולש םוימ תועש הרשע םיתשו םוי םירשעו העשת ,יעצמאה םכלהמב
,הרשע שולש תעשמ םיקלח םיעשתו השולשו תואמ עבשו ,וליל תליחתמ
.הנבל לש השדוח אוה הזו ,דלומו דלומ לכ ןיבש ןמזה אוה הזו

היהי ,ולא םישדוחמ שדוח רשע םינש היהת םא ,הנבל לש הנש .ד הכלה
תואמ הנומשו ,תועש הנומשו ,םוי םישימחו העבראו םוי תואמ שולש הללכ
רשע השולש הנשה היהתו ,תרבועמ היהת םאו .םיקלח םיעבשו השישו
תועש םירשעו תחאו םוי םינומשו השולש תואמ שולש הללכ היהי ,שדוח
השימח תואמ שולש איה המחה תנשו ,םיקלח םינומשו העשת תואמ שמחו
הרשע - הנבלה תנש לע המחה תנש תפסות אצמנ .תועש ששו םוי םיששו
.םיקלח העבראו םיתאמו תועש םירשעו תחאו םימי

,עובשה ימי ןהש ,העבש העבש הנבלה שדוח ימי ךילשתשכ .ה הכלה
.םיקלח םיעשתו השולשו תואמ עבשו תועש הרשע םיתשו דחא םוי ראשי
ימי ךילשתשכ ןכו .הנבלה שדוח תיראש איה וזו ,ג"צשת ב"יא :םהל ןמיס
העברא הנממ ראשי ,איה הטושפ הנש םא ,העבש העבש הנבלה תנש
ח"ד םהל ןמיס ,םיקלח םיעבשו השישו תואמ הנומשו תועש הנומשו םימי
התיראש היהת ,איה תרבועמ הנש םאו .הטושפ הנש תיראש איה וזו ,ו"עתת
,םיקלח םינומשו העשת תואמ שמחו תועש םירשעו תחאו םימי השימח
.ט"פקת א"כה םהל ןמיס

ב"יא וילע ףיסותו ,םישדוחה ןמ שדוח דלומ עודי ךמע היהישכ .ו הכלה
וזיאבו עובשה ימימ םוי הזיאב עדתו ,וירחאש שדוח דלומ אצי ,ג"צשת
.היהי םיקלח המכבו העש

םויב תועש שמחב תבשב דחאב ןסינ דלומ היהש ירה ?דציכ .ז הכלה
שדוח תיראש וילע ףיסותשכ .ז"קהא םהל ןמיס ,םיקלח העבשו האמו
הלילב תועש שמח ישילש לילב רייא דלומ אצי ,ג"צשת ב"יא אוהו ,הנבלה
שדוח םלועה ףוס דע וז ךרד לעו .ק"תת ה"ג םהל ןמיס ,םיקלח תואמ עשתו
.שדוח רחא

ימי לע התיראש ףיסותו ,וז הנש דלומ עודי ךמע היהישכ ןכו .ח הכלה
תיראש איה תרבועמ םאו ,הטושפה תיראש איה הטושפ םא ,דלומה
ףוס דע הנש רחא הנש ןכו .הירחאלש הנש דלומ ךל אצי ,תרבועמה
הנושארה הנשב היהש דלומ אוה ליחתת ונממש ןושארה דלומהו .םלועה
,םיקלח העבראו םיתאמו הלילב תועש שמח ינש לילב היה אוהו ,הריצי לש
.ןובשחה תליחת אוה ונממו .ד"רהב םהל ןמיס

םע תיראש ףיסותשכ ,דלומה ןהמ עדתש ולאה תונובשחה לכב .ט הכלה
ףיסותו תחא העש םילשת ,םינומשו ףלא םיקלחה ןמ ץבקתישכ ,תיראש
םוי םילשת ,םירשעו עברא תועשה ןמ ץבקתישכו .תועשה ןיינמל התוא
ךילשת ,העבש לע רתי םימיה ןמ ץבקתישכו .םימיה ןיינמל (ונממ) ףיסותו
אלא ,םימיה ןיינמ עדיל ןיבשחמ ונא ןיאש .ראשה חינתו ןיינמה ןמ העבש
.דלומה היהי קלח הזיאו העש הזיאבו עובשה ימימ םוי הזיאב עדיל

םיתשו תורבועמ םינש עבש ןהמ ויהיש ,הנש הרשע העשת לכ .י הכלה
התאש ןמזבש ?הז ןיינמ לע ונכמס המלו .רוזחמ ארקנ - תוטושפ הרשע
ןהיתועשו תורבועמ עבשו תוטושפ הנש הרשע םיתש ימי ןיינמ ץבקמ
תועש םירשעו עברא לכו ,העש םיקלח םינומשו ףלא לכ םילשתו ,ןהיקלחו
.המחה ינשמ הנש הרשע עשת לכה אצמת - םימיה ןיינמל ףיסותו ,םוי
אלו ,הוושב תועש ששו םוי םיששו השימחו תואמ שולש ןהמ הנש לכש
עבראו תחא העשמ ץוח הנש הרשע עשת לכב המחה ימי ןיינממ ראשיי
.ה"פתא םהל ןמיס ,םיקלח השימחו םינומשו תואמ

םינשהו הנבלה ישדוח םלוכ םישדוחה ,הזכ אוהש רוזחמב אצמנ .אי הכלה
,הז ןובשח יפל רוזחמו רוזחמ לכבש תורבועמה םינש עבשהו ,המחה ינש
תנשו הרשע תחא תנשו תינימשו תיששו ,רוזחמה ןמ תישילש הנש םה
ד"י א"י ח"וג םהל ןמיס ,הרשע עשת תנשו הרשע עבש תנשו הרשע עברא
.ט"י ז"י

איהש תוטושפה הנש הרשע םיתשמ הנש לכ תיראש ץבקתשכ .בי הכלה
,ט"פקת א"כה איהש תורבועמה םינש עבשמ הנש לכ תיראשו ,ו"עתת ח"ד
תואמ שמחו תועש הרשע ששו םימי ינש ראשי - העבש העבש לכה ךילשתו
.רוזחמה תיראש אוה הזו ,ה"צקת ו"יב םהל ןמיס ,םיקלח םיעשתו השימחו

,ה"צקת ו"יב וילע ףיסותו ,רוזחמ תליחת דלומ עודי ךל היהישכ .גי הכלה
ףוס דע רוזחמו רוזחמ לכ דלומ ןכו .וירחאש רוזחמה תליחת דלומ ךל אצי
דלומו ,ד"רהב-ל היה ןושארה רוזחמה תליחת דלומש ונרמא רבכו ,םלועה
.הנשה התוא לש ירשת דלומ אוה הנשה

שדוח לכ דלומו ,הצרתש הנש לכ דלומ עדת תאזה ךרדבו .די הכלה
ינש חקת ?דציכ .אובל םידיתעש םינשמ וא ורבעש םינשמ ,הצרתש
עשת הנש הרשע עשת לש ןירוזחמ םתוא השעתו ,ורמגו ורבעש הריצי
ורבעש ןירוזחמה ןיינמ עדתו ,הנשה התוא לש ירשת דע הנש הרשע
רוזחמו רוזחמ לכל חקתו ,םלשנ אל ןיידעש רוזחממ ורבעש םינשה ןיינמו
,ו"עתת ח"ד םלשנ אלש רוזחמה ינשמ הטושפ הנש לכלו ,ה"צקת ו"יב
,תועש םיקלחה םילשתו לכה ץבקתו ,ט"פקת א"כה תרבועמ הנש לכלו
םימיה ןמ ראשנהו ,העבש העבש םכילשת םימיהו ,םימי תועשה םילשתו
.הדלומ עדיל הצרתש האבה הנש דלומ אוה - םיקלחהו תועשה ןמו

,ירשת שדוח שאר דלומ אוה הז ןובשחב אציש הנשה דלומ .וט הכלה
דלומ לע ףיסותשכו ,ןושחרמ דלומ אצי ג"צשת ב"יא וילע ףיסותשכו
רחא הז שדוחו שדוח לכל ןכו ,ולסכ דלומ אצי ג"צשת ב"יא ןושחרמ
.םלועה ףוס דע הז

            שבת ומועדים