ביבאה שדוח דעומל

המחה תנש לש יתימאה ךרואה ןיבל ידוהיה חולה ןיבש הייטסה לע

גרבזיא הדוהי

ביבאה שדוחב חספ .א
םידעומ השולשב .תוכוסה גחו תועובשה גח ,תוצמה גח :הנשה תונועב םירושק םידעומ השולש
:הנשה לש תרדגומ הנועב גחה תא עובקל ךרוצה תא הרותה תעבוק הלא
ערזת רשא ךישעמ ירוכב ריצקה גחו ...ביבאה שדח דעומל ...רמשת תוצמה גח תא"
(זט-וט ,ג"כ תומש) "הדשה ןמ ךישעמ תא ךפסאב הנשה תאצב ףיסאה גחו ,הדשב
:הנשה תפוקת ןיבל םיגחה ןיבש הז רשק לע הרותה תרזוח בושו
ךיקלא 'ה ךאיצוה ביבאה שדוחב יכ ,ךיקלא 'הל חספ תישעו ביבאה שדח תא רומש"
,(א ,ז"ט םירבד) "הליל םירצממ
:ןכו
'הל תעבש גח תישעו תועבש העבש רפסל לחת המקב שמרח לחהמ ךל רפסת תעבש העבש"
(ט םש) "...ךיקלא
,(בכ ,ד"ל תומש) "םיטח ריצק ירוכב ךל השעת תעבש גחו"
:ןכו
.(גי ,ז"ט םירבד) "ךבקימו ךנרגמ ךפסאב םימי תעבש ךל השעת תוכסה גח"
הנועב לוחל ךירצ חספה גח :ןהל םימיאתמה הנשה ידעומ תא הלא םיגח השולשל םיאתהל שי
ריצק ירוכיב לישבהל םיליחתמ רשאכ לח תועובשה גח ,לישבהל םירועשה םיליחתמ הב
ןליאה תוריפ לע (םינודנ) תרצעב" (ב ,א הנשה שאר) תרמואו הנשמה הפיסומ ךכ לעו - םיטיחה
ףיסאה תודובע םויס דעומל םיאתהל ךירצ תוכוסה גחו ,"(הפוקת התואב לישבהל םיליחתמה)
ךכל םורגלו ,הלא תויאלקח תונוע שולש ןובשחב איבהל ךירצ הנשה חול .םרכהו הדשה ןמ
םהינמזב םיגחה תא רומשל יוויצה לש חוסינה .םהל תומיאתמה תונועב ולוחי םיגחהש
,חספה ינפל עצבל שי חולה תא תונזאמה תולועפה תא יכ ,הארמ הנשה תונועב םיעובקה
:םנמזב םיגחה תשולש ויהי ךכמ האצותכו
(חי ,ד"ל ןכו ,וט ,ג"כ תומש) "ביבאה שדח דעומל ...רמשת תוצמה גח תא"
(גי ,ז"ט םירבד) "חספ תישעו ביבאה שדח תא רומש"
גח לש ונמז תא .תועובשה גחל סחיב אלו תוכוסה גחל סחיב אל עיפומ וניא "רומש" יוטיבה
תוכוס םע רשקב .חספה גח רחאל םוי םישימח :עובק ונמז ירהש ןקתל רשפא יא תועובשה
ךפסאב םימי תעבש ךל השעת תכסה גח" וא ,(זט ,ג"כ תומש) הנשה תאצב ףיסאה גחו" רמאנ
יוויצה םויק לש האצותכ שרפתהל יושע תוכוסה גחל סחייתמה חוסינה .(גי ,ז"ט םירבד) ךנרגמ
תוכוסה גח תא השעת יזא ,ביבאה שדוח דעומב תוצמה גח תא רומשת םא :חספה גחל רשקב
.ךנרגמ ךפסאב

ביבאה שדוח
?ותוא רומשל שי דציכו "ביבאה שדוח" והמ ,"ביבא" והמ

האובתהש - 'ביבאה שדוח' .תוריפ לשבל ןושארו רוכב ,בא ןושל - 'ביבא' :שרפמ י"שר
(וט ,ג"כ תומש) "היבאב וב תאלמתמ

ומכ אוהש 'בא' תרזגמ אוה יכ ,רוכיב ומכ - 'ביבא' שוריפו .הרועש - ביבאה והז :שרפמ ע"א
:דעהו .ביבא הרועשה יכ (אל ,'ט תומש) בותכו .דמלש דימלתל םכח וא ,דילוה רשאל ןושאר
תוצמה גח הנהו ,ןכו (ד ,ג"י תומשל ורואיב ,ארזע ןבא) 'םיטח ריצק ירוכב' תועובש גחב רמאש
ומכ םיטח ירוכבל םירועשה ירוכב ןיב קחרמהו .םירועשה ירוכב אוהש ,ביבא וב היהי םלועל
(זט ,ג"כ תומשל ורואיב ,ארזע ןבא) "ךל רפסת תועובש העבש

דילומה באה ומכ ץעה יכ ,ץעה אוהש הנקה םש לע ,ביבא ארקת הנקה םע תלבש" :שרפמ ק"דר
('בבא' שרש ,"םישרשה רפס") "םיפנע

.םיינשה ןיב רשק ןיא יכ ןעוטו ,בא הלימב ביבא חנומה תא םירשוקה םישוריפל דגנתמ ל"דש
תארקנ הלושיב תליחתב הטיחהו ,'ביבא' תארקנ הלושיב תליחתב הרועשה יכ ,שרפמ אוה
ל"דש רואיב) האובתה לושיב ליחתמ וב שדוחב - "ביבאה שדחב" קוספה שוריפו .'למרכ'
(ד ,ג"י תומשל

יפל .םירועשה תלשבה תלחתה :תירוקמה התועמשמב 'ביבא' הלמל םיסחייתמ הלא םישוריפ
.לישבהל םירועשה םיליחתמ וב שדוחה ושוריפ "ביבאה שדוח" הז שוריפ

הרועשה יכ" :דבלב םיימעפ ארקמב עיפומ 'האובת' לש תמצמוצמה תועמשמב 'ביבא' חנומה
שדוח" יוטיבה עיפומ הלא תמועל (די ,'י ארקיו) ."שאב יולק ביבא"ו ,(אל ,'ט תומש) "ביבא
.םירצמ תאיצי שדוחל תוסחייתהב םלוכו ,הרותב םלוכ - םימעפ שש "ביבאה

יוטיבה ."יולק ביבא" קוספב ותועמשמ רשאמ רתוי הבחר תועמשמ ,אופא ,לביק 'ביבא' חנומה
לבא - 'לישבהל הרועשה הליחתמ וב שדוחה' אוה תילולימה ותועמשמ "ביבאה שדח"
תסחייתמ תונשרפה ,םנמאו .'ביבאה תפוקת הליחתמ וב שדוחה' ושוריפ תלאשומ תועמשמב
.וז תועמשמב םג ביבאה שדוח חנומל

רוביעה דוס שרדמב .(אל ,'ט תומש) "ביבאה תליחתב גח תושעל רומשתש" :בתוכ ן"במר
"ביבאה תנועב חספ השעתש דע ךתבוח ידי אצוי התא ןיא אה - ביבאה שדוח תא רומש" :רמאנ
תומוקמ ינשב תרכזומה השרדב רבדה ןכו .(א ג"יח טי תוא ב"י תומש ,אי-י"ח "המלש הרות")
הנשה שאר) "ןסינ שדחב אהיש הפוקת לש ביבא רומש - ביבאה שדח תא רומש" :דומלתב
ןועמש ןבר ירבד תא שרפמה (ב"ע ,א"י ןירדהנס) י"שר ירבד ךכו (ב"ע ,ג"י ןירדהנס ,א"ע ,א"כ
."הרותה ןמ הרוביעש ינפמו ,ןירבעמ הדוחל הפוקתה לע אמליד וא" :לאילמג ןב

:'ביבא' חנומל םישוריפ ינש ונידיב
,לישבהל םירועשה םיליחתמ וב בלשה (א)
ךרוא הוותשמ וב םויה :רתוי תקיודמ תועמשמבו ,לישבהל םירועשה םיליחתמ הב הפוקתה (ב)
.ביבאה תנוע וב הליחתמו ,הלילה ךרואו םויה

לש התועמשמ המ ."ביבאה שדח תא רומש" קוספב 'רומש' חנומה שוריפל ונא םיכירצ ןיידעו
:ראבמ אתליכמב ?וז הרימש
אוביש רדא תא רבע ?דציכ אה .חספל ביבאו ביבאל חספה תא רומש - ביבאה שדח תא רומש"
.(ב השרפ אחספד אתכסמ ,י"בשרד אתליכמ) "ונמזב ביבא
:ירפסבו
:(זטק ירפס) "ונמזב אהיש ביבא ינפמ ,ביבאל ךומס אוהש שדחה רומש"
:לאננח ונבר שרפו
ביבאה וב אצמי שדוח והזיא רמוא יתייה 'הל חספ תישעו ביבאה תא רומש בתכ הוה יא"
ביבאה שדוחב אלא חספ ךל ןיא - "ביבאה שדח תא רומש" ביתכ ךכיפל .חספ השענ -
הרימש וב שריפו .ביבאה שדח הז ךל עבקיש דע דחא שדוח רבעל תושר ךל שיש ללכמ
רשא' ביתכדכ ,ןנמזב םידעומה ןיארוק ויהיש ,ןיד תיבל וז הרימש .והל רהזמ אק ןאמל
.(ב"ע ,ב"י ןירדהנסל לאננח ונבר) "האירקו הרימש ןיכירצש ללכמ 'םדעומב םתוא וארקת
הווצמה ןמ קלח איהש וא ,השע תווצמ הנה ביבאה שדוח לש וז הנוע תרימש םא הלאשב
רפס") ם"במר ."תולודג תוכלה" לעבו ם"במר וקלחנ םישדח שודיקו םינש רוביע לש תיללכה
"תולודג תוכלה" לעב וליאו ,"םינשו םישדח שדקל" תחא הווצמ הנומ (ג"נק השע "תווצמה
שדח תא רומש" קוספה ןמ תעבונה ,תחא הווצמ תופוקתה יפל םינש רוביע :תווצמ יתש הנומ
,םישדח ישאר עובקל תרחא הווצמו ,"הדעומל תאזה הקחה תא תרמשו" קוספהמ וא ,"ביבאה
שרוש ,מ"הסל ויתוגשהב ן"במר הארו) "םישדח שאר םכל הזה שדחה" קוספה ןמ תעבונה
.(בי דומע ,םילשורי ןייטשפא ןיול סופד ,ןושאר

ךכל םורגלו ,הנשה תונוע ךלהמ ירחא בוקעל ושוריפ ביבאה שדוח תא רומשל יוויצה :םוכיסל
ותועמשמב) ביבאה ליחתמ וב הנועב :ןוכנה ונמזב רבכ אוה היהי ןסינ שדוח עיגי רשאכש
.(תלאשומה וא תילולימה

ןיד תיב תטלחהב הנש רוביע .ב

הנשה רוביע
לוחי וב םויה תא תוחדלו הנשה תא ךיראהל ךרוצ שי ביבאה תנועל ןסינ שדוח תא איבהל ידכ
אוה הנש לש הכרוא .המלש הנש ןיבל חרי ישדוח 12 ןיב שיש שרפהה ןמ עבונ רבדה .ןסינ שדוח
ןמזה ךשמ אוה חרי ישדוח 12 לש םכרוא .הנשה תונוע עברא םיפלוחש דע רבועה ןמזה ךשמ
.םימעפ 12 ץראה רודכ תא בבוסמ חריהש דע רבועה

44 םהש ,העש לש 793/1080 דועו ,,תועש 12 ,םימי 29 וכרא חרי שדוח :עודי םיחרי 12 לש ןכרא
דועו ,תועש 8 ,םימי 354 איה ,(הנבל תנש=) םיחרי 12 לש םכרוא .תוינש 3.333 דועו תוקד
.(העש לש 1/1080 = קלח) העש יקלח 876/1080

לע דומענו ,המח תנש לש קיודמה ךרואה לע דומענ ךשמהב .רתוי לודג המח תנש לש הכרוא
תנש לש םסרופמה ךרואה תא רוכזנ םא ונל יד הז בלשב .הז ךרוא לש תישעמה תועמשמה
תועש 21 ,םימי 10-ב הנבל ישדוח 12-מ הלודג המח תנשש ןאכמ .תועש 6-ו םימי 365 :המחה
תא ןזאל ידכ ,בוריקב םימי 11-ב הנבלה ישדוח 12 תא ךיראהל שי .העש לש 204/1080 דועו
שדוחה תא רבעל היה ןתינ ,דחא םוי םילשהל ךירצ היה וליא .הנבלה תנש םע המחה תנש
שדוחב) דחא םוי הנשה ףוסב ףיסומה ירצונה חולה השועש ךרדכ ,דחא םוי הנשל ףיסוהלו
חולה השועש ךרדכו ,תירוקמה התרוצב תירצונה הנשה לש ןורחאה שדוחה אוה ,ראורבפ
םילשהל ידכ .(ה'גיחלא-וד שדוחב ,הנשה לש ןורחאה שדוחב רוביעה םוי תא ףיסומה ימלסומה
:ירשפא וניא רבדהו ,םוי 11 ףיסוהל שי חריה תנש תא
יוה ?הז הז יאו ,רבעמ התא ביבאל ךומסה שדוח - ביבאה שדוח תא רומש :רמוא ןתנ יבר"
התא שדח - 'שדח תא רומש' רמוא אוהשכ .רבעמ המכמ ונעמש אל לבא .רדא הז רמוא
תפסות ןיא הנש ףא ,ףוסב אלא ורוביע תפסות ןיא שדח המ ...רמוא קחצי 'רו ...רבעמ
.(ב השרפ אחספד אתכסמ ,אתליכמ) "ףוסב אלא הרוביע
ישדוחל ןושארה אוה ןסינ שדוחש ןוויכ .הנשל ףסונ שדוח םינש המכל תחא ףיסוהל שיש ונדמל
'ביבאה שדח תא רומש' יוויצה םג .רדא שדוחב ,ןסינ שדוח ינפל שדוח ףיסוהל שי ,הנשה
ןסינ שדוחש ךכ לע דפקה .ביבאה תפוקתב - 'ונמזב' היהי ביבאה שדוחש בל םיש :ךכ שרפתמ
.'ביבאה תפוקת' הליחתמ הב הנועב :רחא חוסינב וא ,לישבמ (הרועשה) ביבאה הב הנועב לוחי

הנש רוביעב םיכרד
לעו ,ןליאה תוריפ לעו ,ביבאה לע :הנשה תא םירבעמ םירבד השולש לע :ןנבר ונת"
- 'ןליאה תוריפ לעו' ...ןירבעמ האובתה הלשיב אל םא - 'ביבאה לע' :י"שר ."הפוקתה
זומת תפוקת לע ןיב - 'הפוקתה לעו' ..ןירבעמ תרצעה ןמזמ רתוי םלושיב רחאתמ םא
(ב"ע ,א"י ןירדהנס) "...ןסינב ז"ט דע ךשמנש תבט תפוקת לע ןיב ...תכשמנו תבכעתמש
רוביעה רבדב םילוקישהש תדמלמו ,ןיד תיב ידיב הנשה רוביע יכרד תא תראתמ וז אתיירב
תוריפה תלשבה תלחתה - 'ןליאה תוריפ'ב ,ןסינב האובתה לושיב תלחתה - 'ביבא'ב םיבשחתמ
ךלהמ יפ לע (הפוס) ףרוחה תנוע וא (התליחת) ץיקה תנוע ןובשח איהש - 'הפוקת'בו ,תועובשב
ארמגה ךשמהב .הנשב הנוכנה םתנועל תוכוס תאו חספ תא םיאתהל ךירצ הז ןובשח .שמשה
רמול ותנווכ םא ררבתנ אלו - 'הפוקתה לע' רמואה לאילמג ןב ןועמש יבר לש וירבד םיאבומ
וא ,םימייק םניא םירחאה םיקומינה ינש םא םג הנשה תא רבעל הדיחי הביס איה הפוקתהש
תקפסמ הביס אוה ןסינב הפוקתה ןובשחש ,קסופ (ב ,'ד שדוחה שודיק) ם"במר .תרחא ותנווכ
.(םש ה"מר תגשה ןייע ךא) הנשה רוביעל

תא תחא הנשב רבעל ןיא .םירבעמ התואש הנש התואב תויהל תבייח הנש רוביע לע הטלחהה
הנשה רוביעב ןודל רתומ קחד תעשב קר .תחא תבב םינש המכ רבעל ןיא ףאו ,הירחאש הנשה
לע וטילחה - רהוסה תיבב אביקע יבר היה רשאכ - רחא קחד הרקמב קרו ,הנשה שארל ךומס
(א"ע ,ב"י ןירדהנס) ונמזב רוביע לכב ןדו רזח ןיד תיב זא םגו .םינש שולש רוביע

ןיד יפ לע אלש רוביע
שדחב וכלמל הנושארה הנשב" .ונמזב אלש השענש חספ ראותמ 'ל-ט"כ ,'ב םימיה ירבדב
,ןסינ אוה םיכלמל הנשה שארש ןוויכ .(ג ,ט"כ ב"הד) "םקזחיו 'ה תיב תותלד תא חתפ ןושארה
ןסינב תויהל םיבייח ותוכלמל ןושארה שדוחהו ,והיקזח לש ותוכלמל הנושארה הנשהש ירה
ולחיו" .שדקמה שודיקב לחה ותרתכה םויבש ןאכמ .תוכלמה סכל ותולע רחאלש ןושארה
םימיל 'ה תיב תא ושדקיו 'ה םלואל ואב שדחל הנומש םויבו ,שדקל ןושארה שדחל דחאב
והיקזח בירקה תיבה שודיק רחאל .(זי ,ג"כ םש) "ולכ ןושארה שדחל רשע השש םויבו ,הנומש
,ט"כ םש) רבדה היה םאתפב יכ ,םעל םיקלאה ןיכהה לע םעה לכו והיקזחי חמשיו" ,תונברוק
.(ול

ולכי אל יכ ,ינשה שדחב חספה תושעל םלשוריב להקה לכו וירשו ךלמה ץעויו" רמאנ 'ל קרפב
ןאכ שי .(ג ,'ל םש) "םלשוריל ופסאנ אל םעהו ידמל ושדקתה אל םינהכה יכ איהה תעב ותשעל
םהילע והיקזחי ללפתה" יכ ,רמאנ העוציב רחאלש ,ינשה שדוחל חספה תא ריבעהל הטלחה
.(חי ,'ל םש) "דעב רפכי בוטה 'ה רמאל

רמוא ןועמש יבר .רפכל היה ךירצ המ לעו ,והיקזח ללפתה המ לע אתיירבב םיאנת וקלחנ
אבומ ארמגה ךשמהב .(ב"ע ,ב"י ןירדהנס) "ןסינב ןסינ רביע אוהו ,רדא אלא ןירבעמ ןיאש"
תויהל יואר אוהש םוי ,רדא שדוחל 30 םויב הנשה תא רביע והיקזח :ותועטל יארומא רבסה
."ןסינ ועבוקל יוארו ליאוה ,רדא לש םישולש םויב הנשה תא ןירבעמ ןיא" לאומש רמאו .ןסינ
תוכלה) ם"במרב םג טטוצמ רדא לש 30 םויב ןסינ תא רביעש והיקזח לש ותועט לש הז רבסה
ףא (ב ,ל ב"הדל ורואיבב) ק"דר .(ב,ב"י תומשל ורואיבב) ארזע ןבאב ןכו (חי,ד שדקמ תאיב
.רדא שדוחב ויה הטלחההו ןוידה לכ ילוא ,ןסינ שדוחב רביעש ל"זחל ןיינמ לאושו ,תכל קיחרמ
ןושארה שדוחב שדקמה שודיק תא לחה והיקזחש רמאנ ירה :םיוסמ ישוק שי הלא םישוריפב
,הכולמה יניינעב לפטל לוכי היה אל ןכ ינפל .ןסינ אוה הז שדוח .וכלמל הנושארה הנשה לש
,רדא שדוח לש ןורחאה םויב וליפאו ,רדא שדוחב ךלמכ דקפית םא !ךלמוה אל ןיידעש ןוויכ
.ותוכלמל היינשה הנשה לש ןושארה שדוחה אוה ןסינש ירה

ןסינ רביעש ןועמש יבר ירבדכ םא :הנמזב אלש הנש רוביע לש רואית ונינפל שי םוקמ לכמ
.רדא שדוח לש 30 םויב רביעש היגוסה ךשמה ירבדכ םאו ,ןסינב

ןירדהנסב ראותמ םימייקה רוביעה ילהונ יפ לע אלש רוביעה ךרענ וב ףסונ הרקמ לש רואית
:הנשה רוביע לע עידוהל םיזמרב בתכנש בתכמ ללוכ אוה ןכש ,םסרופמ רואיתה .(א,בי)
- והינ יאמו) זולב םישענה םירבד םדיבו ,רשנ וספתו תקרמ אב גוז :אברל היל וחלש"
ביצנ עובקל ושקב ןושחנ יכרי יסומעו .םולשב ואצי םתוכזבו םימחרה תוכזב - (תלכת
וב תמש חריב דחא ביצנ ול ועבקו ופסאנ תופוסא ילעב לבא ,זלה ימודא םחינה אלו דחא
."ןהכה ןרהא
וב תמש חריב (שדוח=) ביצנ ועבק תופוסא ילעבש הדבועה אוה הז בתכמב ןיינעמה טפשמה
תראבמ היגוסה ךשמהב .בא שדוחב הנשה רוביע לע טלחוה ןאכמו ,בא שדוחב תמ ןרהא .ןרהא
שדוחב ןאכ ורביע ,התרבחל תחא הנשמ ןירבעמ ןיאש תורמל :הז רוביעב דחוימה תא ארמגה
שי .םיאתמה דעומה ינפל םיישדוח הנשה רוביע לע ןוידה תא ומידקה :האבה הנשה תא בא
הפי ה"צ :הכלהה ןמ ןיטולחל הנוש ךרדב הנש רוביע לש רואית ונינפל יכ םירובסה םירקוח
ןובשח תורוק") ינש לולא עובקל התייה הטלחההו ,לולא שדוח רוביע אוה ןאכ רוביעה יכ ,רובס
תא םאות אוה םלוא ,היגוסה ךלהמ תא דגונ הז רבסה .(ונ-דנ דומע ,א"צרת םילשורי ,"רוביעה
ןכתייש ןאכמ .תוכוסו חספ :המחה ךלהמל םנמז תא םיאתהל םיבייח םידעומ ינשש הדבועה
ורביע ןכ לכו ,ודעומב ועבקלו תוכוסה גח תא ליצהל וצלאנ רדא תא דבעל אלש הריזגה ללגבו
.לולא תא

שעיו" .טבנ ןב םעברי יגח תא ראתמה קוספה ןמ קיסהל ןתינ ירשת שדוח רוביע לש ףסונ רואית
שדחב םוי רשע השמחב ...הדוהיב רשא גחכ שדחל םוי רשע השמחב ינימשה שדחב גח םעברי
שדוח אוה םהל שרד" :םש שרפמ י"שר (גל-בל ,ב"י א"מ) "ובלמ אדב רשא שדחב ,ינימשה
ורמאב ותעשרה הנעט השעש רשפאו" :ריבסמו ףיסומ לאנברבא ."תויהל גחה יואר ובו ,ףיסאה
תרהממ רתוי הדוהי ץראו םילשורי היהו .תואובתה תפיסא ירחא גחה ושעיש 'ה הווצ יכ
."ינימשה שדוחב גחה לארשי ושעיש יואר היה ןכלו .תרחאמ רתוי לארשי ץראו ,תואובתה
:'ובלמ אדב רשא שדוח'ל ירוקמ שוריפ תוילגרמ ןבואר ברה עיצה י"שר לש וז תונשרפ תובקעב
הדב רשא שדוחה אוה ,ינימשה שדוחל םיגחה תא החד ךכבו ,לולא שדוח תא רביע םעברי
,ד"כשת םילשורי ,"הרוסמהו ארקמה" ,תוילגרמ ןבואר) ינש לולא ןיא ירהש - ובלמ םעברי
.(ונ-דנ דומע

ןובשח יפ לע הנש רוביע .ג

הפוקתה ןובשח יפל ןיד תיב י"ע רוביע
.הפוקתה :דבלב דחא ןמיס אב ומוקמבו ,קספ - םינמיס השולש יפ לע הנשה רוביע
- ןסינב רסתיש דע תבט תפוקת הכשמד תיזח דכ :אברל ןיבא רב אנוה בר היל חלש"
לש ביבא רומש - "ביבאה שדח תא רומש" ביתכד .הל שוחת אלו אתש אוההל הרבע
.(א"ע ,א"כ הנשה שאר) "ןסינ שדחב אהיש הפוקת
ז"טב הלח ןסינ תפוקת םא :הפוקתה ןובשחב אלא םיבשחתמ ןיא ןיבא רב אנוה בר ירבד יפל
:וז ךרדב אנוה בר לש וירבד תא ריבסמ ,םש ,י"שר .הנשה תא רבעל שי ,ןסינב
לושיב םש לע 'ביבא' יורק ןסינש .וב סנכנ המח לש ןסינש ,ןסינ תפוקת םוי אוה ביבא"
ןובשח רחא ףרוחהו ץיקהש ,המח לש הנובשחל אלא וניא האובתה לושיבו .האובתה
,הנבלב אלא לפונ שודיח ןושל ןיאו .שודיחב אהיש ורמושל בותכה ךריהזהו .םה המחה
הנבלה דלומל ד"י ךותב המח לש ןסינ אהיש ארק ןניעמשאו היתודלותב תשדחתמ איהש
תא רבעל ןיכירצ ונייה אל ,ו"ט םויב ןסינ תפוקת היה וליאו ...הנבלה שודיחמ ןיידע אוהש
איהשכ לבא ד"י םויב הפוקתה לופיתו ,דחא םוי ןסינ תא החדנו רדא רבענ אלא ,הנשה
הפוקתה לופיתו ,רבעתהל הנשה הכירצו רדא לש רוביעב ןל יד אל ןסינב ז"ט םויב האב
.הנבלה ןסינ שדח ךותב ךשומ המח לש ןסינ אצמנ ,ינש רדאב
,ןסינ ו"טב הפוקתה הלח םא .ןסינ ד"ימ רחואי אל לוחל ןסינ תפוקת תבייח הלא םירבד יפל
הלח םא .ד"י םויל הפוקתה תא םימידקמ ךכבו ,(םוי ול םיפיסומ) רדא שדוח תא םירבעמ
רבעל שי ןכ לעו ,רדא שדוח רוביע ידי לע הנשה תא ןקתל תורשפא ןיא ,ןסינ ז"ט םויב הפוקתה
.רדא שדוח ףיסוהל - הנשה תא

תא ארמגה תטטצמ םש םג .(ב"ע ,ג"י ןירדהנס) ןירדהנס תכסמב י"שר בתוכ םימוד םירבד
:שרפמ י"שרו ,"ןסינ שדוחב אהיש הפוקת לש ביבא רומש" השרדה
לש ןסינ אוה 'ביבא' .הנבל לש השודיח ךותב אהיש המח לש ןסינ שדח תפוקת רומש"
האובתה רוכיב לכו .וב תרכבתמש האובתה לושיב יפ לע אלא ביבא יורק ןסינ ןיאש ,המח
המח לש ןסינ שדח אהיש - 'רומש' אנמחר רמאו .םה המחה ןובשחל ףרוחהו ץיקה יתעו
הנבל לע אלא לפונ שודיח ןושל ןיאו ,'שדח' ביתכד הנבל לש השודיח ימי ךותל ךשמנ
המכו .תצקמב הנבלה שודיח ימי ךותב ךשמנ המח לש ןסינ אהיש ןניעומשאו .תשדחתמה
."הנשי איה ךליאו ןאכמ .םימי ד"י - השודיח ימי ןה
'א קרפ ףוס תינעת ימלשורי) ימלשוריב יוצמ הז חנומ ."המח לש ןסינ" חנומב שמתשמ י"שר
םויל דע ,ןסינ תפוקת לש םינושאר םוי 30 "השמ ינפ" יפל ושוריפו (ט ,'ג תוינעת ם"במרב ךכו
ימי ךותל ךשמהל "המח לש ןסינ" ךירצ י"שר לש הז רבסה יפל .רוש לזמל שמשה עיגמ וב
"המח לש ןסינ"ו ,רדא 'בב הליחתמ ןסינ תפוקת םאש ,תרמוא תאז .תצקמב הנבלה שודיח
לש ןסינ יכ ,"ןסינ שדוחב היהיש הפוקת לש ביבא רומש" לש ןורקיעה רמשנ ,ןסינ 'בב םייתסמ
.הנבל לש ןסינ תושדחתהב לח המח

גחמ רחואי אלו ,חספה גח ינפל םימי 44-מ םדקומ אל לוחל ךירצ הז שוריפ יפל הפוקתה םוי
גח לש ותגיסנ תא ןקתל היה רוביעה דיקפת ,הנשה תא ןידה תיב רביע םהב םימיב .ומצע חספה
.ןסינ תפוקת ינפל לח חספש ךכל םרגש רבד ,ףרוחה ןווכל חספה

המחה תפוקת בושיח
חספש ךכל םורגלו ,הפוקתה םוי תא קיודמב בשחל שי הפוקתה יפ לע עבקנ םינשה רוביע רשאכ
הנהו .המחה תנש לש קיודמה הכרוא תא תעדל שי הפוקתה םוי תא בשחל ידכ .וירחא לוחי
.תקיודמ הדימ ול ןיא ,הנשה רוביע בושיחל סיסב הווהמה ,הז ךרוא אקווד

?המח תנש לש הכרוא והמ
:בתוכ ם"במר
6 אוהש םוי עיברו םוי (365=) ה"סש איהש םירמואש לארשי ימכחמ שי ,המחה תנש"
תקולחמ ןהיניב שי סרפו ןוי ימכח ןכו .םויה עיברמ תוחפ אוהש םירמואש ןהמ שיו .תועש
.(א ,'ט שדוחה שודיק ם"במר) "הז רבדב
:("דוביעה רפס" הארו .ט ,ה"כ ארקיול ארזע ןבא רואיב) בתוכ ארזע ןבא
.רואל האיצוהל הנה דע ולכי אל תולזמה ימכח יכ ,המימת הנש ךלהמ השמ שריפ אל הנה"
קלח רסחי יכ ,םירמוא וירבחו ימלתו ,העש שמוח םויה עיבר לע םיפיסומ רודה ימכח יכ
,ששו האממ קלח ורמא וירחא םיאבהו .רוביעה ךלהממ בורק אוהו ,םויה תואמ שולשמ
."םינומשו האמ םג ,םישולשו האמ םירחאו ,רשעו האמ םירחאו
ושמיש תופוקתה יבושיח ןכ לעו ,המח תנש ךרוא והמ תקיודמ הבושת התייה אל םינומדקל
.ךשמהב הארנש יפכ ,םייתד םיחוכיוולו תוקולחמל סיסב

אדא בר לשו לאומש לש תופוקתה ןובשח
הטישה :המחה תנש ךרוא תא םיעבוק ןהיפל תוטיש יתש םיריכמ ונא ירבעה חולה ןובשחב
יפל .אדא בר םש לע היורק היינשה הטישהו ,(א"ע ,ו"נ ןיבורע) לאומש לש ותטיש איה תחאה
.תועש 6-ו םימי 365 אוה המח תנש לש ךרואה לאומש לש ותטיש

תחאה ,תינימשה ,תישישה ,תישילשה ןה תורבועמה םינשה .םינש 19 לכב םינש 7 םירבעמ ונא
שרפהה תא לטבמ םינש 7 רוביע דציכ בשחנ .הרשע עשתהו הרשע עבשה ,הרשע עבראה ,הרשע
.הנבל תונש 19-ל המח תונש 19 ןיבש
םיקלח תועש םימי
- 6 365לאומש יפל המח תנש ךרוא
876 8 354 הנבל ישדוח 12 ךרוא
204 21 10 -ב הנבל תנשמ הכורא המח תנש
.םישדח 7 םהמ םירצויו ,םינש 19 לש םיפדועה תא םירבוצ ונא
ישדוח העבש ללוכ) הנבל לש םינש 19-מ תוכורא המח תנש לש םינש 19 יכ אצמנ קיודמ בושיחב
:בתוכ (א,ט שדוחה שודק) ם"במר .(תוקד 27=) םיקלח 485 ,תחא העשב (רוביעה
הנש הרשע עשת לש רוזחמ לכמ ראשיי - םוי עיברו םוי ה"סש איהש רמוא אוהש ימ"
."םיקלח ה"פתו תחא העש
םינש 1000 לכבו ,םינש 19 לכב ךרעל יצחו העשב ףרוחה ןוויכל חספה גח גוסנ לאומש תטיש יפל
חספש ,עבוקה ןיבא רב אנוה בר ירבד תא רוכזנ םא .םימי 3.31-ב ףרוחה ןוויכל חספה גוסנ
ינימשב הלח לאומש תטיש יפל ןסינ תפוקת :ישוק ונינפלש ירה ,הפוקתה םוי ירחא לוחל בייח
.תבט תפוקתב ,ץרמ שדוחב תובורק םיתעל חספה תא םיגגוח ונא וליאו ,לירפאל

תנש ךרוא וז הטיש יפלו ,אדא בר םש לע היורק השעמל הב םישמתשמ ונאש בושיחה תטיש
קוידב תווש המח תונש 19 וז הטיש יפל .תוינש 25-ו תוקד 55 ,תועש 5 ,םימי 365 אוה המחה
תטישב השעמל םישמתשמ ונא ונלש חולה תונובשחב .רוביע ישדוח 7 דועו הנבל תונש 19-ל
19 לש םירוזחמב הנבלה תונש לע המח תונש לש ףדועב םיבשחתמ ונא ןיא ירהש ,וז בושיח
.הנש

אלו ףרוחה ןוויכל אל חספה גח לש העונת לכ ןיא ,ונלש חולה סיסבב איהש ,אדא בר תטיש יפל
.רוביעה ישדוח ללוכ הנבל תונש 19 לש םכרואל קוידב תומיאתמ המח תונש 19 .ץיקה ןוויכל

שי ,אדא בר לש הפוקתה בושיח יפל םה ונלש חולה תונובשחש הדבועה תורמל יכ ,רוכזל שי
תבשוחמ םינש 28 לכב המחה תוכרב :לאומש לש הפוקתה תונובשח יפל תוגוהנה תוכלה יתש
ירחא םוי 60 תרמאנ ל"וחב "רטמו לט ןתו" תכרב ןכ ומכ .םוי 365.25 לש המח תנש ךרוא יפל
םה הפוקתה תונובשח :תוליפכ ןיעמ ןאכ שי .(רבמצדב 5) לאומש תטיש יפל תבט תפוקת
בר ןובשח יפל םילעופו ,לאומש תופוקתמ םימלעתמ חולה יבושיח וליאו ,לאומש לש ונובשח
."רובעה דוס" והז ,אדא

חולה תונובשח לע םינימ םע חוכיו .ד

יפל תופוקתה ןובשח יכ אצמנ ,ירצונה חולה תונובשחל ונלש חולה תונובשח תא הוושנ םא
חולב ןכלו 365.25 המח תנש ךרוא הז חול יפל .ינאילויה ירצונה חולה ןובשח אוה לאומש
לאומש לש ונובשח יפל יכ ,וניאר רבכ .ראורבפ שדוח תא םינש עבראל תחא םירבעמ ינאילויה
םהלש אחספה גח תא םיגגוחה ,םירצונה .ןסינ תפוקת ינפל תובורק םיתעל לח חספה גח
חספה תא םיגגוח םה :רתוי קיודמ םהלש חולה יכ ,ונעטו םידוהיה םע וחכוותה ,ןסינ תפוקתב
תפוקתב חספה תא םיתעל םיגגוח ,לאומש לש חולה ןובשח יפל ,םידוהיה וליאו ,ןסינ תפוקתב
.תבט

אחספה גח ןובשח
הרטמל - יחריה חולה תונובשח תא בשחל םירצונה וכישמה ,ידוהיה חולה ןמ םקתניה תורמל
אולמ ירחאש ,ןושארה ןושאר םויב לוחל ךירצ אחספה גח .אחספה גח בושיחל :דבלב תחא
םירצונה ורמש הליחתב .לירפאב 25-26 םימ רחואי אלו ,ןסינ תפוקת ירחאש ןושארה הנבלה
תדחוימ תכרעמ ורצי ףאו ,םיגחה ןיב ודירפה ןכמ רחאל לבא ,חספה גח םע דחי אחספה תא
אוה ,חספה גח םע לוחל ךירצ אחספה םא :ונלש חספה םע דחי אחספה גח לוח תא ענמתש
גח םע אחספה תא וגוחי - לירפאב 25 ירחא אחספה תא עבקת וז הייחד םא לבא ,עובשב החדנ
.חספה

.רוביע ישדוח 7 םהבו ,הנבל תונש 19 לש רוזחמ םירצונה םילהנמ אחספה גח תונובשח ךרוצל
ח"וג םוקמב ט"ודא ח"הג אוהו ,ונלש חולבש הזמ הנוש םירצונה לצא רוביעה תונש רדס
ןוויכ .("ויה אלכ - ויהו" :ןמיס יונישל ןתנ ב"ע ,'ז ףד "רוביעה רפס"ב ארזע ןבא) ט"זדא
ינפמו ,לאומש תטישל המח תנש ךרוא ןובשחל ההז היה םירצונה לצא המח תנש ךרוא ןובשחש
:תורבועמ תויהל תוכירצ םינש וליא רוביעה תונש רוזחמב םינש יתשב םילדבה ינש ויהש
םירצונו םידוהי ןיב םיחוכיו לדבהה ררג - הרשע עבשה וא הרשע ששה ,תישישה וא תישימחה
תפוקתב חספה גח וליאו ןסינ תפוקתב לח אחספה יכ ןועטל וסינ םירצונה רשאכ ,הלא םינשב
.וננובשחמ הנשה תונועל רתוי םיאתמ םנובשח ןכ לעו ,תבט

ןבא םוגרתב טכ ,ד "ירזוכה רפס" ,יולה הדוהי יבר) ירזוכה רפסב םייוצמ הלא םיחוכיול םידה
,תירוקמה םתד תא ודביא םידוהיהש םירמואה םירצונה תא ריכזמ יולה הדוהי יבר .(לאומש
ןובשח יפל ףרוחה תפוקתב םידוהיה לצא לח חספה גחש הדבועה ןמ ךכל היאר םיאיבמו
.םלצא לבוקמה הפוקתה

חספ םסרופמה הפוקתה ןובשח יפלש רבדה ןוכנ :וז איה םירצונל יולה הדוהי יבר לש ותבושת
םירצונהש ינאילויה חולה םג אוהו ,לאומש לש ונובשח אוה הז ןובשח .ףרוחב םיתעל לח
ןובשח שי םידוהיל יכ ,יולה הדוהי יבר בתוכ ,איה תמאה לבא .ויפ לע םימי םתואב וגהנתה
ןוויכל ללכ גוסנ חספה ןיא הז ןובשח יפלו ,אדא בר ןובשח אוה אלה ,"הענצב"ש ןובשח ,רחא
םיקייודמ ויתונובשחש ,ינתבלא לש תונובשחה תא וירבדל היאר איבמ יולה הדוהי יבר .ףרוחה
ןכו ,הנשה ךרוא תא בשיח אוהה .תיעישתה האמה ףוסב יחש יברע ןכות היה ינתבלא .דאמ
חולב הארנש יפכ ,דואמ םיבורק ינתבלא לש ויבושיח .883 תנש לש ירשת תפוקת עגר תא בשיח
.םויה עודיה הנשה ךרוא לש ןובשחל ,ונינפלש

הנשה ךרוא
תוינש תוקדתועש םימי
0 0 6365 לאומש
25 55 5365 (חולה) אדא בר
46 48 5365 םויה ןובשחה
24 47 5365 ינתבלא

לש) תופוקתה ןובשח יכ ,קיודמ ונניא (אדא בר תטיש) ונלש חולה יכ םינעוט םירצונה :בל םישנ
בר ןובשח ןיב לדבהה) .הנש לכב תוקד 5-כ לש תועט ,ונלש חולב תועט שי יכ הארמ (לאומש
לש ונובשח יפל לבא .ינתבלא לש ונובשחמ היאר איבמ יולה הדוהי יבר .(לאומש ןובשחו אדא
!(ינתבלא ןובשחו אדא בר ןובשח ןיב לדבהה) הנש לכב תוקד 8 לש תועט ונלש חולב שי ינתבלא
םירצונה תעד יפל :ןובשחב תועטה ללגב ענ חספה גחש ןוויכל בל םישנ םא אצמנ הבושתה תא
יכ הארמה ,ינתבלא לש ונובשח תא היארל איבה יולה הדוהי יבר .ףרוחה ןוויכל חספה גח ענ
.הנוכנ הניא םירצונה תנעט ןכלו ,ץיקה ןוויכל ענ חספ

:הטיש לכ יפל חספה גח לש העונתה ןוויכ תא םיגדי אבה םישרתה

ןוויכל םדקתמ חספה רשאכ .ףרוחה ןוויכל גוסנ חספה גח רשאכ תומייק חולה ןובשחב תויעבה
ביבאה שדח תא רומש" לש ןורקיעה רמשנו ,ןסינ תפוקת ךותב ךורא ןמז אוה ראשנ - ץיקה
."חספ תישעו

דיתעל הפוקתה ןובשחב תויעב .ה

יתימאה ןובשחה יפל הפוקתה בושיח
ןובשח .אדא בר לש הזל אל ףא ,לאומש לש הנשה ןובשחל םיאתמ וניא םויה עודיה ןובשחה
רויפיפאה הניש 16-ה האמבו ,ינאילויה חולה תא וחנז םירצונה םג .ןוכנ וניא לאומש יפל םינשה
גליד אוה .רתוי הרצק המח תנש חינמו ומש תא אשונה חולל רבעו ינאילויה חולה תא סוירוגירג
חולל ינאילויה חולה ןיבש לדבהה תא לידגה חולב יונישהו ,שדחה חולל רבעמב םימי 10 לע
.םימי 13-ל םויה דע ינאירוגרגה

הליחתמ ןסינ תפוקתש ירה ,חולה תונובשחל תוסחייתה תדוקנכ ינאירוגרגה חולה תא חקינ םא
:הלא םיכיראתב
8.4 לאומש תטיש
27.3 אדא בר תטיש
21.3 םויה עודיה ןובשחה
,אדא בר יפל 27.3 ינפל ,לאומש יפל 8.4 ינפל לוחל ול רוסא ןסינב ו"ט יכ אוה רבד לש ושוריפ
.םויכ עודיה בושיחה יפל 21.3 ינפלו

תעיבקב תוטישה ןמ תחא לכ יפל ביבאה תפוקתמ חספה גח לש תרבטצמה הייטסה תא קודבנ
עבקנ .אדא בר תטיש לע יונבה ונלש חולה ןובשח יפל חספה תא םיגגוח ונא .המחה תנש ךרוא
.תורחאה תוטישה יפל ןובשחה תויטס לש תוסחייתה תדוקנכ הז ןובשח תא

הייטסה ןוויכםינש ףלאל הייטסה רועיש הטישה
ףרוחל גוסנ חספ םימי 3.31לאומש
--- 0 אדא בר
ץיקל םדקתמ חספםימי 4.5 םויה עודי ךרוא
ץיקל םדקתמ חספ םימי 5.4 ינתבלא

בושיחה יפלו ,ינתבלא לא םיבושיחה תובקעב ךפהתמ חספה לש הייטסה ןוויכ יכ םיאור ונא
ןיבש שרפהל םאתהב ,םינש ףלא לכב םימי 4.5 ץיקה ןוויכל םדקתמ חספה גח .םויה ונל עודיה
.המחה תנש לש םויה עודיה ךרואה ןיבל (אדא בר) ונלש חולה

תא לטבל דעונ הנשה רוביע .דומלתה תפוקתב היהש המ הנוש םויה חספה לש העונתה ןוויכ
גוסנ ןיידע לאומש לש םינשה ןובשח יפל .הנשל םימי 11 לש בצקב ףרוחה ןוויכל חספה תגיסנ
םע םיחוכיו ויה וז הייטס ביבס .םינש 19 לכב יצחו העש לש בצקב ,ףרוחה ןוויכל חספה
.םירצונה

תנש ךרואמ ירבעה חולה לש תרבטצמה הייטסל ונא סחייתנ דציכ :איה ררבל ונילעש הלאשה
ןוויכל דוע גוסנ וניאו ,ץיקה ןוויכל םדקתמ חספה גח יכ םיעדוי ונא .םויה ונל עודיה המחה
תצורמב לבא ,תבט תפוקת ןוויכל ןסינ תפוקתמ גרוח וניא חספהש ןאכמ .ובשחש יפכ ףרוחה
.ץיקה תפוקתל סנכיו ,יאמ שדוחב ךכ רחאו ,לירפא שדוחב לוחי םינשה

:תולאש יתש ןאכ שי
21.3 תא םיעבוק ונא םא ?ותוא דובעל חספה גחל רוסאש לובג ביבאה תפוקת ךותב שי םאה
םג םאה ?וב לוחל לוכי חספש וז הפוקתב רתויב רחואמה ךיראתה והמ - ןסינ תפוקתכ 21.6 דע
אוה) ביבאה תפוקת לש ןושארה שדוחה תא רובעל ול רוסא ,תירצונה אחספה ומכ ,חספה גח
הלוכי הניא ,הלעמל רבסוהש יפכ ,אחספה ?(ימלשוריב חוסינה תא ונאצמש יפכ ,המח לש ןסינ
שדוח תא רוכז" קוספה תא The living bible םגרתמ ,לשמל ךכ) לירפאב 25-26 ירחא לוחל
Always remember to celebrate the passover during the month of april :"ביבאה
(The first month of the hebrew calender :ביבא הלמה תרבסומ הרעהבו
לח חספה גחש םימעפה רפסמ ?התוא רותפל ןתינ םאהו ,תרבטצמה הייטסל סחייתהל ךיא
,םימעפ 9 הז לובג חספה גח רובעי ישישה ףלאה ףוס דע :םינשה םע ךלוהו לדג 21.4-ה ירחא
םואבלדנמ .לירפאב 30-ב חספה לוחי א"צשת'ו תנשבו ,םימעפ 38 רבדה הרקי יעיבשה ףלאב
H. Mandelbaum proceeding of the association of orthodox jewish sciuntists, 3-4)
.הנשה תופוקת לכ ךרואל םימעפ 8 חספה גח עוני םינש 689,473 ירחא יכ ,בתוכ (pg 81 (1976)
.ולא תויעבב וטבלתה חולה ירקוח

,ביבאה שדוח ךשמב" לוחל בייח חספה גח יכ ,בתוכ והיבקע א"א ,הנושארה הלאשל רשאב
ןובשח תורוק" רפסל המדקהב) "הירחא םימי שדוחמ רחואמ אלו ןסינ תפוקת םדוק אל ונייה
C. Elkin proceeding of the) סניקלא בתוכ ול המודב .(18 דומע ,הפי ה"צל "רוביעה
association of orthodox jewish scientists 6 (1980) pg 102).
.הפוקתה ןמ שדוח ךותב ליחתהל ךירצ חספה יכ םישח ונא יביטיאוטיא ןפואב יכ

הייטסה לע בתוכ (ג,'ט שדוחה שודיק תוכלהל ויתורעהב) דוד הידבוע יבר ,היינשה הלאשל רשא
תובר םינש רחא הפוקתה היהתש בייחתי :רמאת םאו" :לאומש תטיש יפל הפוקתה ןובשח לש
הרומ אוב דע לבא .ןידה ןכו :רמאנ .םיקלח (485) ה"פתו העש רוזחמ לכמ ץבקתיש יפל ,רייא
רואיב) ןידארמ ןהכה לארשי יבר בתוכ המוד חורב ."רחואמה תעב ןידה אהי המ ונעידויו קדצ
תנש) איהה תעב יאדווב יכ ,רתוי ךכ לכ גואדל ונל ןיאו" :רחא ןיינע יבגל (א ,ז"כת הכלה
."היארה יפ לע שדקנו הלואג היהי םדוק הברה םגו (!ג"משת

.היעבה תא רותפל לכוי "קדצ הרומ" קרו ,חולה תייעבל ינובשח ןורתפ האור וניא הידבוע יבר
.םואבלדנמ בתוכ הלאל םימוד םירבד

ועצוהש תונורתפה
.M Feldman,) ןמדלפ .(287-כ הפוקתה) םינש 687 לש רוזחמל רובעלו חולה תא ןקתל עיצה ןייטשנרוב
rabbinical mathematics and astronomy. herman press n.y. 1985 pg 207-8)
םינשה 10 רוזחמב תורבועמה םינשה רדס תא תונשל עיצמ הפי ה"צ .םינש 334 לש רוזחמ עיצמ
הידפולקיצנאב "חול" ךרעב) לקנרפ ה"א .21.4-ל רבעמ חספה תומדקתה תא עונמל ךכ ידי לעו
'ביבאה שדוח' חנומה תועמשמ ירהש ,ודוסי תועטב חולה תא תונשל קומינה"ש ,ןעוט (תירבעה
בצמה יפל ידמ םדקומ ךיראת חספל ןהבש םינש םג שיו ,תיאלקח םא יכ תימונורטסא הניא
27-ה תוביבסב חספ וישכע לח ןהבש ,רוזחמל 16-ב רתוי דועו 5-ה הנשב לשמל ומכ) יאלקחה
לש רוזחמה ךותב תורבועמה םינשה לש ןמוקמ יונישב היהי ןוקיתה יכ ,רובס לקנרפ .(לירפאב
."םינש 1000-כ דוע תוחדל ןתינ ךא" (הפי ה"צ עיצהש יפכ) םינשה 19

תונקסמו םוכיס .ו

אדא בר לש הנשה ךרוא תמאתה לש ינורקעה ןיינעב תקסועה ,היינשה הלאשל ןורתפ ונידיב ןיא
תרבטצמה הייטסל סחייתהל דציכ ,הנושארה הלאשל רשאב ךא .םויה ונל עודיה הנשה ךרוא םע
.הבורק הניאו הפירח הניא היעבה יכ ,וננוידב ונאצמ ,ונלש חולה ןמ המחה תנש לש
גוסיי אל חספש ידכ ורביע דומלתה תפוקתב :ךפהתה חספה גח לש הזוזתה ןוויכ יכ וניאר
םויה ונל םיעודיה תונובשחה יפל .ףרוחה ןוויכל חספה גוסנ לאומש תטיש יפל .ףרוחה ןוויכל
.םינש ףלאל םימי 4.5 לש בצקב ,ץיקה ןוויכל םדקתמ חספה

:קוספה תא רותסי רבדהש ילב ,ץיקה ןוויכל םדקתהל חספה גח לוכי המכ דע איה הלאשה
וב רתויב רחואמה ןמזה יבגל תוטיש יתש ונאצמ וננוידב ."חספ תישעו ביבאה שדח תא רומש"
44 אוה רתויב רחואמה ךיראתה ,ןירדהנסו הנשה שאר תכסמל י"שר יפל :לוחל חספה גח לוכי
,ןסינ לש ןושארה יצחב לוחל םיכירצ ןסינ תפוקת לש םינושאר םוי 30 :הפוקתה ירחא םימי
ירבד יכ רמול ןתינו ,ןסינ תפוקת תליחתב לוחל חספה ךירצ הלעמל ורכזוהש ן"במר ירבד יפל
ךירצ ,הלעמל ואבוהש לאננח ונבר ירבדל ןכו ,רוביעה דוס שרדמ יפל .י"שר ירבדל םימוד ן"במר
.ביבאה תפוקת לש קלח הזיאב ובצק אלו ,ביבאה תפוקתב לוחל חספה

םישולש תא רומש לש תועמשמב - "חספ תישעו ביבאה שדח תא רומש" :שוריפה הרקמ לכב
ןכלו ,קוספה לש שוריפה וניא הזכ שוריפ - חספ םב השעו ,ביבאה תפוקת לש םינושארה םימיה
בצקב ץיקה ןוויכל םדקתמ חספהש ןוויכ .הז שוריפל ומיאתהל ידכ חולה תא תונשל ךרוצ ןיא
זא דעו ,הנש 10,000-כ דועב ביבאה תפוקת תא רובעי חספה ירהש ,םינש ףלאל םימי 4.5 לש
.םייקה חולה תנוכתמב םג "חספ תישעו ביבאה שדח תא רומש" קוספה רמשיי