המדקה

תוברתב םיקתרמה םיאשונה דחא אוה - ידוהיה חולה - וישכע דומלל ליחתמ התאש אשונה
ןיא המ .םהירוזפל לארשי תודלות תאו םהיתועוצקמל הכלהה ימוחת תא ףיקמ אוה .לארשי
םיקרפ וב שי ,ארמגבו הנשמב םיקרפ וב שי ,(!להביהל אל) הקיטמתמ וב שי ?הז אשונב וב
,הליפת ,הכלה וב שי ,ידוהיה םלועה תא וריעסהש תוקולחמ לש םירואית וב שי ,לארשי תודלותב
התא - אהי רשא ךתוניינעתה םוחת היהיו .וב לוכהש אשונ - רוציקב .היפרגואיגו הימונורטסא
.ידוהיה חולה אשונב ןיינע אוצמל בייח
:עגריה ךא ;"םיכבוסמ" םיבושיח םהב םיכרענש םיקרפ הב שי יכ אצמת ,תרבוחב ףדפדת רשאכ
,רוביח :ןובשחה תולועפ עבראמ םיגרוח םניא חולה תונובשח תרגסמב םישענה םיבושיחה לכ
רשאכ םג םירפסממ להבנ התא םאו .דוע אל ךא ,םיינורשע םירבש םג שי .קוליחו לפכ ,רוסיח
,סיכ בשחמ תרזעב םיבושיחה תא ךורעל ךתוא םינימזמ ונא ,הלאכ םיטושפ תונובשחב רבודמ
לכבו ,םיבושיחה יקרפ לע גלדל לכות ,ךתוא ליהבמ הז םג םאו ,העטתש תורשפא לכ ןיא ךכו
.ונממ תונהילו אשונה תא ןיבהל תאז

חפסנו םיקרפ השימח ללוכ אשונה
,תללוכ הנומת ךל ןתת הז קרפ תאירק .רפסה יאשונ לכ לע תיללכ הריקס ללוכ אובמה קרפ
.ויטרפל ותוא דומלל ךילע לקתו ,אשונה לע הפיקמ
קרפב .שדוחה תא ,ידוהיה חולה לש תיסיסבה הדיחיה תא ראתמ ,"שדוחה" ,ןושארה קרפה
םימיב שדוח שאר עבקנ דציכו ,שדוח שאר יתמ םיעבוק דציכ ,שדוחב שי םימי המכ דמלנ הז
,הימונורטסאב רצק קרפ דמלנו ,הליפתה רודיסב שדוחה שאר תא שוגפנ .הנשמה ימיב ,ורבע
תרזעב :ךפהלו .אצמנ אוה ןכיהו ,שדוחב ךיראת לכב חריה תרוצ המ ותרזעב עובקל לכונש
.ירבעה שדוחב ךיראתה תא ,ךרעב ,עובקל לכונ חריב תויפצה
.ידוהיה חולה יונב דציכ ךתוא דמלמ ,"ידוהיה חולה לש םייטמתמה תודוסיה" ,ינשה קרפה
םא עובקל לכות .תיחכונה הנשה לש טרופמ הנש חול ןיכהל לכות הז קרפ לש דומילה םויסב
לכות :רוציקב .םיגחה ראש יתמו הנשה שאר לוחי יתמ עובקל לכות ,הטושפ וא תרבועמ הנשה
.ידוהי הנש חול ןיכהל
תודלות לכב ויהש םיקבאמבו םיחוכיוובו חולה תא עובקל תוכמסב קסוע ישילשה קרפה
;םלוכ םיגחה תא עבוקה אוה ידוהיה חולה תא עבוקש ימ :רוכזנ .וז תוכמסל רשקב לארשי
.לארשי םע ייח תא להנמה אוה
ונאש הז ,ירצונה חולה תא םיריכמ ונא .הכלהל ץוחמש תוחולה תא רקוס יעיברה קרפה
לע םימייאמ ףא םקלחו ,םיפסונ תוחול םימייק יכ הארת הז קרפב ."יחרזאה חולה" ול םיארוק
.ל"וחב ידוהיה םויקה

:םיקלח ינש חפסנב
הנש ןיבש הנטקה הייטסה ללגב הרקי המ :הכ דע ןורתפ הל ןיאש הלאשב קסוע ןושארה וקלח
הלאשה .ץיקה ןווכל דדונ חספה גחש ךכל םרוג רבדה .המח תנש לש הכרא ןיבל ,ונלש חולב
.ץיקב אלא ,קוספה תשירד יפכ ,ביבאה תנועב אל לוחי גחהש עגרב היהי המ איה הנודנה
.הז קרפב תואבומ היעבל תונושה תובושתה

.תולאש לע תובושתל תואמגוד חפסנה לש ינשה קלחב

            שבת ומועדים