עניין אתרוגי שמיטה שיצאו לחוץ לארץ

שו"ת אגרות משה חלק או"ח ה' סימן מבבע"ה. ט"ז שבט תשכ"ו.

מע"כ ידידי הנכבד מוהר"ר אברהם לודמיר שליט"א

הנה כבר ביארתי דעתי בספרי אגרות משה או"ח חלק א' סימן קפ"ו, ונתפרסם בשמי הרבה פעמים אחר כך בשני השמיטה שעברו, וגם עכשיו בשנת תשכ"ו שהוא שנת השמיטה, יוכלו לפרסם דעתי בדבר אתרוגי ארץ ישראל בשנת השמיטה שעשו כתקנתם על ידי מכירה לנכרי. שאף להאין סוברין היתר המכירה לנכרי שהורו איזה גדולים מדורות הקודמין, ואפילו להסוברין דאיסור שביעית בזמן הזה הוא מדאורייתא, ליכא שום טעם לפוסלם למצוות ד' מינים משום דהוו מן השמור ולית בהו היתר אכילה. דהא רוב הפוסקים חולקין על רבינו תם, ומתירין לאכילה גם מן השמור.
אבל מצד איסור סחורה בפירות שביעית צריך לקנותו בהבלעה, שהוא גם עם הלולב והדסים, וכן הוא הדרך גם בכל שנה לקנות עם לולבים. ומצד דין הביעור שהוא בחוץ לארץ הא נפסק בפסחים דף נ"ב ע"ב דמתבערין בכל מקום.

ומצד איסור הוצאה מארץ ישראל לחוץ לארץ, הא לתירוץ הראשון בתוס' פסחים שם ד"ה רב ספרא מותר להוציא שלא לאכילה. ולחד שיטה בר"ש פ"ו משביעית משנה ה' תלויה הוצאה לחוץ לארץ בדין הביעור שנחלקו בזה בפסחים שם, וכיוון שהלכה כת"ק שמתבערין בכל מקום, ליכא כלל דין זה דאיסור הוצאה לחוץ לארץ.
ואף למאי דכתב הר"ש, ושמא לכתחילה אסרו להוציא לכו"ע, ולהרמב"ם פ"ה משמיטה הי"ג שפוסק דאין מוציאין פירות שביעית לחוץ לארץ, לא אסרום באכילה מחמת שעברו על איסור כשהוציאום, דהא לא כתבו זה. וגם הראב"ד לא השיג לכתוב שאם הוציא אסורין באכילה, משמע שחזר בו מפירושו בביאורו על תורת כהנים בהר פרשתא א' (פרק א') ה"ט, דאסורין באכילה בחוץ לארץ מאיזה גזירה (כדי שלא יתחלפו בפירות חוצה לארץ, ונמצאו פירות שביעית יוצאים לחולין). ואף אם לא חזר בו, הוא רק דעת יחיד, והוא גם לשיטתו רק באיסור דרבנן שודאי יש להורות ככל הראשונים שלא נאסר לאכילה אף בחוץ לארץ.

ואף להראב"ד בתורת כהנים, כיון שבעצם הוא היתר לאכילה, שיכול להחזירם לארץ ולאוכלו שם, אין להחשיבו לאין בו היתר אכילה. לא מיבעיא להר"ן סוכה דף ל"ד ע"ב (י"ז ע"א מדפי הרי"ף ד"ה ואם נטל כשר) דמעשר שני חוץ לירושלים נחשב יש בו היתר אכילה, דהא ראוי לאכילה הוא בירושלים, הכא נמי ראוי האתרוג לאכילה בארץ ישראל, אלא אף לרש"י שם (ד"ה ואם נטל כשר) דנחשב אין בו היתר אכילה, מסתבר שהוא רק במעשר שני שעדיין לא היה בהיתר אכילה עד שיבוא לירושלים ויאכל שם. ולא בפירות שביעית שהם בהיתר אכילה מעיקרם בארץ ישראל, דלא נסתלק מהן שם היתר לאכילה בזה שאסרום במקום זה, כיון שלא נאסרו לגמרי. אך אין צריך לזה כיון דלכל הראשונים מותרין לאכילה.

ולכן גם בשנת שמיטה יש להדר ליקח אתרוגי ארץ ישראל יותר משל שאר מקומות כשאינם מורכבים, כמו שמהדרין בכל השנים. ומצד איסור הוצאה לחוץ לארץ שעל המוציאין, אין נוגע זה להלוקחים. והם אפשר סמכו על התוס' דשלא לאכילה מותר, כיוון דאיסור דרבנן הוא. ואף אם סמכו על היתר המכירה שעשו ע"י הוראה, אין למחות בידם כמו שנתבאר באגרות משה שם. ולכן יכולים לקנותם כבכל השנים, אבל דווקא עם לולב.

ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.