ראש השנה שחל בשבת
ראש השנה שחל ביום חול

ברכות קריאת שמע
עמידה
סיום התפילה

השכמת הבקר
   ברכות השחר
   סדר לבישת ציצית
    הנחת תפילין [בימי חול, בחו"ל גם בחול המועד]
    מה טובו
    ברכות השחר
    פרשת העקידה
    פרשת הקורבנות
    קטורת
    איזהו מקומן
    שלוש עשרה מדות

פסוקי דזמרה

קריאת שמע וברכותיה

קריאת שמע
ברכות קריאת שמע
עמידה

למנצח
תפלת התוקע
ברכות התקיעה

ברכות ראשונות
אתה בחרתנו
מלכויות
זיכרונות
שופרות
ברכות אחרונות

אשרי
ובא לציון
קריאת התורה
עמידה
אבינו מלכנו