ספרות עברית וכללית לבתי ספר דתיים לעולים חדשים
יחידת לימוד בסיסית

שאלון מספר 009102 - חורף תשס"ג, 2003


פרק ראשון - שירה (34 נקודות)


ענה על אחת מהשאלות 4-1


שאלה 1

קרא את הפיוט שלפניך, וענה על הסעיפים א-ג שאחריו.

לכה דודי
/ ר 'שלמה הלוי אלקבץ

לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.
ש מור וזכור בדבור אחד,
    השמיענו אל המיחד,
    ה' אחד ושמו אחד,
    לשם ולתפארת ולתהלה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.


ל קראת שבת לכו ונלכה,
   כי היא מקור הברכה,
   מראש מקדם נסוכה,
   סוף מעשה במחשבה תחלה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.


מ קדש מלך עיר מלוכה,
    קומי צאי מתוך ההפכה,
    רב לך שבת בעמק הבכא,
    והוא יחמל עליך חמלה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.


ה תנערי ,מעפר קומי,
    לבשי בגדי תפארתך עמי,
    על יד בן ישי בית הלחמי,
    קרבה אל נפשי גאלה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.
ה תעוררי התעוררי,
   כי בא אורך קומי אורי,
   עורי עורי ,שיר דברי,
   כבוד ה' עליך נגלה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.


ל א תבשי ולא תכלמי,
   מה תשתוחחי ומה תהמי,
   בך יחסו עניי עמי,
   ונבנתה עיר על תלה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.


ו היו למשסה שאסיך,
   ורחקו כל מבלעיך,
   ישיש עליך אלהיך,
   כמשוש חתן על כלה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.


י מין ושמאל תפרצי,
   ואת ה' תעריצי,
   על יד איש בן פרצי,
   ונשמחה ונגילה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.
ב ואי בשלום עטרת בעלה,
גם בשמחה ובצהלה,
תוך אמוני עם סגלה,
בואי כלה ,בואי כלה.
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.

א. ציין מה הם שני הנושאים שהפיוט עוסק בהם, הסבר את הקשר ביניהם. (16 נקודות)
ב. ציין שלושה אמצעים אמנותיים שונים, והדגם אותם מהפיוט. (18 נקודות)


שירה עברית במאה העשרים

שים לב
בשאלות 4-2 אין לענות על פי השירים משירת ימי הביניים.


אדם מול בוראו


שאלה 2

בחר בשיר שלמדת.
תאר את היחס של אל אלוקים בשיר שבחרת.
בתשובתך התייחס לאמצעי אמנותי אחד שמבטא יחס זה.

במשפחה

שאלה 3

בחר בשיר שלמדת.
על פי השיר, תאר את היחסים במשפחה.
בתשובתך התייחס לאמצעי אמנותי אחד שמבטא יחסים אלה.


שירים בצל השואה


שאלה 4

בחר בשיר שלמדת.
תאר כיצד בא נושא השואה בשיר.
בתשובתך התייחס גם לאמצעי אמנותי אחד שמבטא נושא זה.פרק שני - סיפורת, (סיפור קצר, ספר קריאה ) ודרמה (66 נקודות)

שים לב:
אין לחזור ולהדגים בתשובות שונות על פי אותה יצירה.

ענה על שתיים מהשאלות 8-5. (לכל שאלה - 33 נקודות)


סיפור קצר

שאלה 5

בחר בסיפור קצר שלמדת.
הסבר הרעיון המרכזי בסיפור שבחרת.
ציין והסבר דרך עיצוב אחת, התורמת לביטוי רעיון זה (למשל: מוטיב, סמל, תיאור טבע, תיאור סביבה, מבנה, דיאלוג).


ספר קריאה

שאלה 6

תאר התפתחות של מערכת יחסים בין שתי דמויות בספר שקראת.


ספר קריאה או דרמה


שאלה 7

בחר במחזה (דרמה) או בספר קריאה שלמדת שבו מתואר גיבור האבק עם עצמו או עם סביבתו.
תאר את המאבק של הגיבור ביצירה שבחרת.


דרמה


שאלה 8

תאר תמונה בדרמה שלמדת שבולט בה יסוד המתח, והסבר כיצד המתח נוצר בתמונה שתיארת.


תוכן ספרות             תוכן מבחנים בספרות