ספרות עברית וכללית לבתי ספר דתיים, לעולים חדשים
יחידת לימוד משלימה ל- 2 יחידות לימוד

שאלון מספר 009103 - חורף תשס"ג, 2003


פרק ראשון - שירה (34 נקודות)


ענה על אחת מהשאלות 3-1


שירת ימי-הביניים ופיוט

שאלה 1.

קרא את השיר שלפניך, וענה על הסעיפים א-ב שאחריו.א. תאר את תמונת הטבע בשיר (18 נקודות)
ב. האם מהשיר שתי דוגמאות לשיבוצים ו/ או לרמיזות מן המקרא, והסבר מה הם מוסיפים להבנת השיר. (16 נקודות)

שאלה 2.

בחר בפיוט שלמדת.
א. הצג בהרחבה את הנושא או הנושאים בפיוט שבחרת. (20 נקודות)
ב. מתי נוגים לומר את הפיוט,
ומהו הקשר בין זמן אמירתו לבין הנושא או הנושאים המתוארים בו? (14 נקודות)

השירה העברית במאה ה- 20

שאלה 3.

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.


א. הסבר מהו "הכאב של שתי המולדות", וכיצד הוא בא לידי ביטוי בשיר.
בתשובתך הבא שני אמצעים אמנותיים שמבטאים את "הכאב של שתי המולדות"
(24 נקודות)
ב. ציין והסבר נקודת דמיון אחת בין השיר "ארן" לבין שיר אחר שלמדת. (16 נקודות)


פרק שני - סיפורת (מעשה חכמים, סיפור קצר, רומאן, ספר קריאה) (66 נקודות)

שים לב: אין לחזור ולהדגים בתשובות על פי אותה יצירה.


ענה על שתיים מהשאלות 7-4 (לכל שאלה 33 נקודות)

מעשה חכמים

שאלה 4.

קרא את מעשה חכמים שלפניך, וענה על הסעיפים א-ב שאחריו.

הערות:
1. פטריבולי - אב (=פטר) מועצת העיר (=בולי) כלומר, ראש מעצת העיר.
2. קורדקסין - נעל.
3. יראה - מקום פולחן משפחתי של עבודה זרה.
4. ישפה של בנימין - אבן מאבני חושן המשפט של הכהן הגדול (ראה שמות כ"ח, כ') ועליה חרות שמו של שבט בנימין (שם כ"א)
5. ופסק להם עמו - קבע להם מחיר.
6. בינם לבין עצמם.


א. הסבר מה אפשר ללמוד על דמה בן נתינה מהתנהגותו. בסס את דבריך על מעשה החכמים. (23 נקודות)
ב. הסבר את התרומה של ארבע השורות האחרונות להבנת מעשה החכמים. (13 נקודות)


סיפור קצר

שאלה 5.

א. תאר את הסיום של אחד הסיפורים שלמדת. הסבר כיצד הסיום מתקשר אל מה שקדם לו. (23 נקודות)
ב. האם סיום הסיפור שתיארת הוא סיום "פתוח" או סיום "סגור"? נמק. (10 נקודות)


רומאן / ספר קריאה

שאלה 6.

בחר בדמות מרכזית ברומאן או בספר קריאה שלמדת.
תאר שני צדדים (מאפיינים) באמצעות אירוע המתואר ביצירה,
הדגם כל אחד מהצדדים (מאפיינים) באמצעות אירוע המתואר ביצירה.

שאלה 7.

בחר בערך אחד הבא לידי ביטוי ברומאן או בספר קריאה שלמדת.
ציין מהו הערך, והסבר כיצד בא לידי ביטוי ביצירה.


תוכן ספרות             תוכן מבחנים בספרות