םייתד רפס יתבל תיללכו תירבע תורפס
תיסיסב דומיל תדיחי

2002 ,ב"סשת ץיק - 009111 רפסמ ןולאש


:ןחבנל תוארוה

.יצחו העש :הניחבה ךשמ

.םיקרפ ינש הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ

תודוקנ 34 - (34 x 1) -
- הריש
- ןושאר קרפ
תודוקנ 66 - (33 x 2) -
,רצק רופיס ,הלבונ) תרופיס
(האירק רפס ,םימכח השעמ
המרדו
- ינש קרפ


תודוקנ 100 - כ"הס  
   

.התיכב ודמלנש תוריציה לש תספדומ המישר :שומישב רתומ רזע רמוח

:תודחוימ תוארוה
.התיכב ודמלנש תוריציה לש תספדומה המישרה תא הניחבה תרבחמל ףרצל הבוח .1    
.הריצי התוא יפ-לע תונוש תובושתב םיגדהלו רוזחל ןיא .2    

 

(תודוקנ 34) - הריש - ןושאר קרפ

. 4-1 תולאשהמ תחא לע הנע

םייניבה ימי תריש

1 הלאש
.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק


.רישב תראותמה עבטה תנומת תא רבסה
.רישב ןורחאה תיבה לש ודיקפתלו רישב תירויצה ןושלל סחייתה ךתבושתב
הבושת

20 -ה האמב תירבע הריש

2 הלאש
וארוב לומ םדא
.תדמלש םירישה ןמ םיינשב וארוב לומ םדאה תדימע תא הוושה
.םירישה ינש ןיב ינושה וא/ו ןוימדה תא רבסה ךתבושתב
הבושת

3הלאש
החפשמב
.תדמלש םירישה ןמ םיינשב ותלוז יפלכ רבודה תדמע יוטיב ידיל האב דציכ רבסה
הבושת

4 הלאש
האושה לצב םיריש
.תדמלש םיריש ינשב האושה תמיא יוטיב ידיל האב דציכ ראת
הבושת

 

(תודוקנ 66) המרדו (האירק רפס ,םימכח ישעמ ,רצק רופיס ,הלבונ) תרופיס - ינש קרפ
.(תודוקנ 33 - הלאש לכל) 5-8 תולאשהמ םייתש לע הנע

5 הלאש
הלבונ / רצק רופיס
וא םירצקה םירופיסהמ דחאב (דע רפסמ ,רוביג רפסמ ,עדוי לכ רפסמ) רפסמה גוס והמ
.תויומדהו תויושחרתהה תגצה ןפוא לע ותעפשה תא םגדהו רבסה ?תדמלש הלבונה
הבושת

6 הלאש
םימכח ישעמ
.תדמלש םימכחה ישעמב יוטיב ידיל םיאב םינוש םיכרע
(תודוקנ 15) .תדמלש םימכחה ישעמ ינשמ דחא לכמ דמלנה ךרעה והמ רבסה .א
(תודוקנ 18) .(םימכח השעמ לכמ תחא ךרד) ךרעה דמלנ ןתועצמאבש בוציע יכרד יתש ןייצ .ב
הבושת

7 הלאש
האירק ירפס
תחא לכ לש התוגהנתהל ירקיעה עינמה והמ בותכו ,תדמלש האירק רפסמ תויומד יתשב רחב
.םגדהו רבסה .תרחבש תויומדהמ
.הניחבה תרבחמל תפרוצמה תוריציה תמישרמ האירק רפס יפ-לע קר תונעל לכות :הרעה
הבושת

8 הלאש
המרד
.םיבר תוזחמב בושח דיקפת שי םינפ תדמעהל וא רקשל
דציכ רבסהו ,תדמלש הזחמב יוטיב ידיל אב םינפה-תדמעה ביטומ וא רקשה ביטומ דציכ ראת
.הלילעה תוחתפתה לע עיפשמ אוה
הבושת


ןולאשל תובושת


1 הבושת
.המדאה ןיבל םיימשה ןיב ןילמוגה יסחי יוטיב ידיל םיאב רישב תראותמה עבטה תנומתב
תמגודב המקרכ תיארנה תינועבצ החירפב חורפל ןגה תוגורעל םרוג ,םיימשהמ דרויה רטמה
.םיימשה יבכוכ
,"וירטמ ויד" ,"המקר" ,"המדא הדמח" ,"ויתס בתכ") תורופטמבו תושנאהב שומיש שי רישב
.("ויבכוככ") יומידבו ("ויבע ףכו" ,"ויקרב טעבו"
תבוגתו ותבוהאל בוהא ידי-לע בתכמ תביתכ תאטבמ עבטה תנומת :ירשפא ףסונ רבסה
.(החירפה) הבוהאה
םיחרפה ,יתביס רשק תנייצמה "ןכל" הלימהמ רזגנ :רישב ןורחאה תיבה לש ודיקפת
.ןכ ינפל דריש רטמה לש הרישי האצות םה הגורעב םיחמוצש
וא הביח לש ןבומב "הדמח" ."הדמח" לעופה תועצמאב שנאומ המדאל םיימשה ןיב רשקה
יעורז םיימשב האנקה .תחרופ איה םיימשל המדאה לש הביחה ללגב :האנק לש ןבומב
.םיבכוכה תמגודכ םיחרפ חימצהל המדאל םימרוג ,םיבכוכה
האבה הלאשה

2 הבושת
דובא שיגרמו התוחנ הדמעב רבודה רישה תליחתב .הניכשה לומ רבודה דמוע "ידבל" רישב
דחי המע יהאו" - ההז םהינש לש בצמה ךשמהב .(ומא יפנכ תחת לזוג ומכ) הניכשב יולתו
."הרצב
.ולצא הנגה תשפחמש וז איה רישה ףוסב
רבודה ךא ,ארובה תואצמהב ןוחטיב לש הדמע תוארל רשפא סיגפ ןד תאמ , "םיאובחמ" רישב
.ןטק דלי לש הדמע תאטובמ רישב .דימתמ שופיחב אצמנ
.וילא היינפ שי ,ארובה תואצמהב ןוחטיב שי םירישה ינשבש אוה ןוימדה
היינפ שי "םיאובחמ"ב תאז תמועל ,הניכשל רבודה ןיב גולאיד ןיעמ שי "ידבל"בש אוה ינושה
.הבוגת אלל רבודה לש
האבה הלאשה

3 הבושת
תכרוע איה .היבא יפלכ תרבודה תדמע יוטיב ידיל האב ,הדלז תאמ ,"תורש ויה ויניעב" רישב
באל עוגעג לש הדמעמ תאצוי תרבודה .הדלי התויהב וילא הסחי יבגל המצע םע שפנ ןובשח
םדאלש הדליכ הרבס) .רבעב היבא יפלכ יתרוקיבה הסחי לשב המצע לע סעכו ,דחא דצמ
.(קוחשל האנ אל הכלה לעבו בא אוהש
.יפויו תורפס בהוא םדאכ היבא לש ודחיי תא הניבמ איה תרגובכ
ןתינ .המא יפלכ תרבודה תדמע יוטיב ידיל האב ,גרבדלוג האל תאמ ,"אמא תנומתל" רישב
:םיכרד יתשב םאה יפלכ תרבודה תדמע תא ןיבהל
.תבה ייחב םאה לש התוברועמ יא לשב הבזכא לש הדמעכ .א
.הייחב הדימה לע רתי תברעתמ הניאש המא יפלכ תבה לש הכרעה לש הדמעכ .ב
תע ,תזגר אל ,תהמת אל" :תולאשהו הלילשה יטפשמ לע ססבל ןתינ תויונשרפה יתש תא
םייוטיב לע ןכו ,"?"ימ" ינילאשת אלו" "!"ינת" יתרמאו ומויב םוי ידימ / ךיילא יתאב
.'וכו "התגות שואי" "תזגור" ,"הכובנ" ,"האג" ,"הוולש" :תושגר םיאטבמה
האבה הלאשה

4 הבושת
תמיא תא אטבמ לזרב יספ לש ילמסה טרפב שומישה - ןיניירט רנבא / ץיבשואל הרזחב
עוציב תא ורשפאש "םירישכמ"המ דחא לש אלא ,תועווזה לש רואית ןאכ ןיא ,האושה
הלימה לע הרזחה .המיאה תשוחת תא םיצעמ לזרבה יספ יבג לע םילגלגה קושקש .העווזה
.תרמגנ יתלבה המיאה תשוחתל םה ףא םימרות םיישוגירה קוסיפה ינמיסו "םיטרוממ"
הלעמ ("חולשמ" ,"םותח ןורק) ןפוצ תולימב שומישה - סיגפ ןד / םותחה ןורקב ןורפיעב בותכ
תעיטקכ שרפתהל תנתינה רישה תעיטק .האושה תפוקת לש תועווזל תורושקה תויצאיצוסא
ךילהת תא תאטבמ רישה לש תילגעמ האירקל תורשפאהו ,המיאה תא המיצעמ ,םייחה
המיצעמ איה ףא םלועב ןושארה חצרה לש יארקמה רופיסל היינפהה .קספנ ונניאש הדמשהה
.המיאה תא
האבה הלאשה

5 הבושת
.העימש דעו הייאר דע .דע רפסמ :אוה רפסמה גוס - ןונגע / הליהת
.('דכו לתוכה דיל השיגפה) הליהת םע ויתושיגפ ךשמב הארש המ לע רפסמ - הייאר דע
עדוותהל םג ךכו ,ןהיפלכ הדמע טוקנלו תויומדה תא ריכהל םידמול ונא ותועצמאבו ויניע ךרד
.רופיסל תורושקה תונושה תויושחרתהל
הסנמה רפסמה לש ותונרקס ללגב הליהת לש הרבע תא ריכהל םידמול ונא - העימש דע
רפסמה .הליהת לש היתורוק תא ףושחלו (תינברה ,םכחה) תונושה תויומדהמ עדימ בואשל
לש הייח תומולעת ןורתפ תארקל םיארוקה תא ךילומ אוהשכ רופיסה תונמיהמל םרות דעה
.הליהת
ןיב םיסחיה תכרעמ לע םידמול ,רוביג רפסמ הז רופיסב - תרק רגתא / ריזחה תא רובשל
.םירגובמה םלוע יפלכ ולש תרוקיבה לעו ,(רופיסב רוביגה) דליה לש ותואר תדוקנ ךרד ונבל באה
באה סחי :לשמל) תויומדהו תויושחרתהה תגצה ןפוא לע העיפשמ תיתודליה טבמה תדוקנ
.(דליה לש וטבמ תדוקנמ םאה יפלכ
םיאצמנ םהש ךכ ,םיארוקב עתעתמ רפסמה .עדוי לכ אוה רפסמה - גרבנייטש / תרוויעה
.רופיסה ךלהמב תויושחרתהל התומכ םיפשחנו ,תרוויעה ,תישארה תומדה לש הדמעמב
רופיסה לש עיתפמה םויסב קר תררבתמ םתועמשמש םיזמר קפסמ עדוי לכה רפסמה
.(הטנאופה)
האבה הלאשה

6 הבושת
.ותוא ריבסהלו םימכחה ישעמ ינשמ דחא לכב דמלנה ךרעה תא ןייצל ןחבנה לע .א
:המגודל
ינוציחה והארמ יפל םדא טופשל רוסאש אוה דמלנה ךרעה - רעוכמהו רזעלא יבר השעמב
תעדל ,ויתואיגשב ריכהל ךירצ םדא ןכו ,ותוימינפ לע םדאה לש תוינוציחהמ קיסהל רוסאו
.החילס שקבלו וב רוזחל דציכ
הקדצה לש התובישח ,הקדצה ךרע אוה דמלנה ךרעה - שחנהו אביקע 'ר לש ותב השעמב
חוכ שי הקדצל .הילע רתוול ןיא (הנותחה) רתויב בושחה םויב םגש ךכ ידכ דע דואמ הלודג איה
.תווממ ליצהל
.ךרעה דמלנ התועצמאבש םימכחה ישעממ דחא לכמ תחא בוציע ךרד ןייצל ןחבנה לע .ב
:המגודל
'ר ןיב ,רזעלא 'רל רעוכמה ןיב רופיסב םיגולאידה תועצמאב - רעוכמהו רזעלא 'ר השעמב
.ריעה ישנאל רעוכמה ןיבו ריעה ישנאל רזעלא
רזוח אוה םויסבו שרדמה-תיבמ אצוי רזעלא 'ר - החיתפב - רופיסה לש הנבמה תועצמאב
הנקסמה תא קיסמ אוה ונממש םיוסמ ךילהת וילע רבוע שרדמה ףוגב רשאכ ,שרדמה-תיבל
."זראכ השק אהי לאו הנקכ ךר םדא אהי םלועל"ש
("זראכ השק" ,"הנקכ ךר") ךרעה תנבהל םרות ןכ םג ןורחאה טפשמבש יומידה
.םיגגוחה רתי תוגהנתה ןיבל תבה תוגהנתה ןיב דוגינה - שחנהו אביקע 'ר לש ותב השעמב
האבה הלאשה

7 הבושת
רגניז סיבשב / דבעה
.הדנול ותבהאמו תודהיה לע רומשל ןוצרהמ בכרומ ולצא ירקיעה עינמה - בקעי
.ןברק לכל הנכומ איה ורובעבש בקעיל התבהא אוה הלש ירקיעה עינמה - הדנו
דיפל תימלוש / ינוא איג
,התחפשמ םויקו המויק לע רומשלו דורשל הנוצר יטמוארטה הרבע לשב :הינאפ לש םיעינמה
.ינוא איגב זחאיהל ןוצרה ,השיאכ התואמצע לע רומשל תושיחנה
.ץראב זחאיהל ןוצרה ,הינאפל ותבהא :לאיחי לש םיעינמה
האבה הלאשה

8 הבושת
גרבדלוג האל / ןומראה תלעב
המחלמהש הדבועה תא הנל ינפמ םילעמה יקסדורבאז לש רקשה לע תססובמ הלילעה
םהש רחאל םג .ןומראב ידיחיה אוהש דנאזו הרוד ינפב םינפ דימעמ יקסדורבאז .המייתסה
רקשה .ןומראב הידוהי הריעצ הרענ ןיאשו םיזוה םהש םענכשל הסנמ אוה ,הנל תא םילגמ
הילעו המייתסה המחלמה ןכאש הנל תא ענכשל םהיצמאמב דימתהל דנאזלו הרודל םרוג
.לארשי ץראל תולעל

רמות ןויצ ןב / לצה ידלי
הלילעה ךלהמב .טנומגיז לצאו םרוי לצא יוטיב ידיל אב םינפה תדמעה ביטומ הז הזחמב
(עגושמכ טנומגיז ,רבצ ,קינצוביקכ םרוי) םינפ םידימעמ םהינש ,הכסמ םישבוח םהינש
תמאה תמלעהמ תענומ הזחמה לש הלילעה לכ .םתוהז תפשחנ הזחמה ףוס תארקלו
.התפישחו
טנומגיז לש ותומד תפשחנ הזחמה םויסבו םילשכנש הקחדה תונויסינ הזחמה לכ ךשמב
.םיבלשב תישענ םרוי לש הכסמה תרסה .םרוי ינפב


            תוכן ספרות             תוכן מבחנים בספרות