םייתד רפס יתבל תיללכו תירבע תורפס
דומיל תודיחי יתשל המילשמ דומיל תדיחי

2002 ,ב"סשת ץיק - 009112 רפסמ ןולאש


(תודוקנ 33) - הריש - ןושאר קרפ

.3-1 תולאשהמ תחא לע הנע

טויפו םייניבה ימיב תירבע הריש

1 הלאש
.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק

דיגנה לאומש / לולא תמו בא תמ

,םמע תמו ירשת ףסאנ םג / ,םמח תמו לולא תמו בא תמ
.םמד ילכב ולוקו םדא / שוריתהו ,רקה ימי ואב
!םמז רשא שעי שיאו שיא לכ / ,םיער ילא בס ,ידידי ,ןכל
םמיערהב םורמ ימש עמשו / םמישגהב םיבע הזח :ורמא
.םמורתיו לעי הזו דרי / הז - הרודמ ןושלו רופכ הארו
!םמוי םגו לילבו ,דכב / התשו בושו סוכב התש ,המוק

בצעה תריווא ןיב דוגינהמ רצונה ,רומוה אלמ ילותיה ןיי ריש אוה 'לולא תמו בא תמ' רישה
.תינוציקה תוללוההו שארה תולק ןיבל בצעה ירואיתו
הריווא תורצויה תואמגוד יתשו תיניצרה הריוואה תא תורצויה תואמגוד יתש רבסהו ןייצ
.שאר תולק לש
הבושת

20 -ה האמב תירבעה הרישה

2 הלאש
.ותועמשמלו רישה אשונ תשחמהל םימרות רישב הנבמ תודוסי
,תורזח :ומכ ,הנבמ תודוסי ינשב ןוד ךתבושתב .תדמלש דחא ריש יפ-לע וז העיבק םגדה
.תוחיספ ,תורוש ךרוא ,םויסו החיתפ ,םידוגינ ,ןתריבשו תורידס תוינבת
הבושת

דמלנש אלש ריש

3 הלאש
.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק

קמוס ינור / םגמגמה דליה תמקנ

יל ועקתנ םעפש םילמה רכזל רבדמ ינא םויה
,הפב
תורבה וררופש םיינישה ילגלג רכזל
תופרשה קבא תא וחירהו ןושלל תחתמ
.תוכושחה םייתפשל עלה ןיב חוורב
תובונג תורוחסכ וזראנש םילמה תא חירבהל זא יתמלח
,הפה ינסחמב
תא ףולשלו ןוטרקה תוזירא תא עורקל
.ת"יב-ף"לאה יעוצעצ
השמ םגש תרפסמו יפתכ לע די החינמ התייה הרומה
.יניס רהל עיגה תאז לכבו םגמג
הבשיש הדלי היה ילש רהה
הפה הנסב שא יל התייה אלו ,התכב ידיל
,היניע דגנל ,ריעבהל ידכ
.התוא יתבהאב ופרשנש םילמה תא

.תונורכיזה תא ראת .תודלי תונורכיז םיפקתשמ רישב
.רישבש ןושלה ירויצל סחייתה ךתבושתב
הבושת

 

(תודוקנ 33) רצק רופיסו םימכח השעמ - ינש קרפ

.4-5 תולאשהמ תחא לע הנע

םימכח השעמ

4 הלאש
.וירחאש ג-א םיפיעסה תשולש לע הנעו ,ךינפלש םימכחה השעמ תא ארק
,ותנוכשב ינע היה - אבקוע רמ .1
.תלדה רוניצב םיזוז העברא ול קורזל םוי לכ ליגר היהו
.וז הבוט ימע השוע ימ האראו ךלא :(ינעה) רמא תחא םעפ
.ומע ותשא הכלהו ,הברה שרדמה תיבב אבקוע רמ ההש םויה ותוא
.םהירחא אצי - תלדל םמצע וטהש ינעה םתוא הארש ןויכ
.ףורג רונתל םהינש וסנכנו וחרב
.אבקוע רמ לש וילגר ווכנ
.ילגר לע ךילגר תא ןת :ותשא ול הרמא
.ותעד השלח
.[םיינעל] הבורק יתאנהו תיבה ךותב היוצמ ינא :ול הרמא

(תודוקנ 11) ?רופיסבש (שאה ןשבכ) רונתה לש תילמסה תועמשמה יהמ
(תודוקנ 11) .רופיסב אבקוע רמ תשא לש הדיקפת תא רבסה
(תודוקנ 11) .רופיסב הדיקפת תא רבסהו ,תדמלש ףסונ םימכח השעממ תומד ראת
הבושת

רצק רופיס

5 הלאש
.(םיינש וא דחא רופיסמ) תדמלש םירצקה םירופיסהמ םיביטומ ינשב רחב
(תודוקנ 16) .רופיסה ךרואל םיביטומהמ דחא לכ לש ותעפוה תא ראת
(תודוקנ 17) .תרחבש םיביטומהמ דחא לכ רופיסל םרות המ רבסה
הבושת

 

(תודוקנ 34) המרדו ןאמור - ישילש קרפ

.6-8 תולאשהמ תחא לע הנע


6 הלאש
וא תוישונא תונוכת לע תרוקיב תילעומ הבש - המרד וא ןאמור - תדמלש תחא הריציב רחב
.תויתרבח תועפות לע
?תרחבש הריציב תפקתשמ איה (םייתונמא) םייתורפס םיעצמא וליאבו ,תרוקיבה יהמ
.(םיעצמא ינש םגדה)
הבושת

ןונגע י"ש / טושפ רופיס

7 הלאש
.לשריה לש ומלוע תסיפת לע וא/ו ותוגהנתה לע תועיפשמה תויומד יתשב רחב
תסיפת וא/ו ותוגהנתה לע ןהמ תחא לכ לש העפשהה תא רבסהו ,תרחבש תויומדה תא ראת
.לשריה לש ומלוע
הבושת

8 הלאש

(ריפסקש ;סלקופוס) המרד
.תדמלש הידגרטב תיזכרמ היעב ףקשמה ,תויומד יתש ןיב תומיעב רחב
.תומיעה תואצות ןה המו ,תויומדהמ תחא לכ תטקונ הדמע וזיא ,תומיעה בסנ המ לע רבסה
הבושת


ןולאשל המגודל תובושת1 הבושת
תורצויה תואמגוד יתשו ,תיניצרה הריוואה תא תורצויה תואמגוד יתש ריבסהלו ןייצל םכילע
.שאר תולק לש הריווא
תיניצר הריווא תורצויה תואמגוד
."תמ" הלימה לע הרזחב תרצונה ,תוומ לש השוחת - "...לולא תמו בא תמ"
.ויתובא לא ףסאנ - תוומל היצטונוקכ ףסאנ הלימה - "ףסאנ"
רואית ,יפרוח ריווא גזמ לש תיניצר הריווא - "םמד ילכב ולוקו םדא שוריתהו רוקה ימי ואב"
.ןייה לש הסיסתה ךילהת לש רדוקו יניצר
תילותיה הריווא תורצויה תואמגוד
לש תוומב רבודמ אלש ןיבמ ארוקה רשאכ תרצונ תוילותיהה -"םמוח תמו לולא תמו בא תמ"
.לולא שדוח וירחאו בא שדוח לש ותומב אלא ,(אבא) בא
,םיער התשמל הנמזה ןאכ שי - "םמז רשא שעי שיאו שיא לכ ,םיער ילא בוס ,ידידי ןכל"
.ןיי תייתשל קר איה הנווכה רשאכ "םמז" לעופב שומישה תועצמאב שגדומ לותיהה
הלילב ,דכב ,סוכב :הבורמ הייתשל דודיעה ידי-לע תרצונ תילותיהה הריוואה ןורחאה תיבב
.םויבו
האבה הלאשה

2 הבושת
.ותועמשמלו רישה אשונל הנבמ תודוסי ינש לש םתמורת תא םיגדהל ןחבנה לע
:תואמגוד
קילאיב / ךפנכ תחת יניסינכה
השגדה ךכב תוארל רשפא - ('ה תיבו 'א תיב) םמצע לע םירזוח םויסהו החיתפה ,ילגעמ הנבמ
רבודה לש המלשה ךכב תוארל םג רשפא .רבודה לש םינואה רסוח ,אצומה רסוח תשוחת לש
.רבודה לש שואייה תשוחת תא השיגדמ "יל ןיא" םילימה לע הרזחה .ובצמ םע

ןוטיב זרא / םינושאר עקר ירבד
באל שדקומ ישילשה תיבהו םאל םישדקומ םינושאר םיתב ינש רשאכ - םיתבל הקולחה
יפלכ תיטנלוויבמאה ותדמעו וירוהל רבודה סחי תנבהל םרות - רבודב קסוע ןורחאה תיבהו
.םירוהה לש םמלוע
לש ןונגס) םיעוגעגו רעצ תואטבמ - "ינא ינא" ,"יבא יבא" ,"ימא ימא" - םילימה לע תורזחה
.וירוה םלועמ ןבה תוקחרתהל ,רישה אשונל תרשקתמ - ק-ח-ר לעופה לע הרזחה .(הניק

עובלג רימא / קחצי
רצויו ,שחרתהל דיתעש המ לע זמרמה רבד ,רצקתמו ךלוה תורושה ךרוא ןושארה תיבב
לע הרזחה .רבודה לש המיאה לע תודיעמ רישב תובורמה תוחיספה .רישב תיטמרד השוחת
,רבודה לש ותשוחתב לחש יונישה תא הריהבמ - הנוש תועמשמב םויסבו החיתפב "ןימי די"
ערוק" ,"םייניע דחפ") "םייניע" לע הרזחה .םינוא רסוח לש השוחתל תילידיא טעמכ השוחתמ
.המיאה תא השיגדמ - ("םייניעה

גרבדלוג האל / ךכ ונדרפנ
םינושארה םיתבה ינשב (הבאטקואה) ןושארה קלחב רשאכ ה"בהא תטנוס :רישה הנבמ
קלחב .("המוחכ וניניב לפרעה") השקה הדירפה יבגל תרבודה לש תואדווה תשוחת תעבומ
הנממ דרפנש בוהאה לש וסחי יבגל התשוחת תא הנשמ תרבודה - הנפמ לח (טטססה) ינשה
התייה וז ,תאז לכב ,ילוא" :טנוסה לש הנורחאה הרושב עיגמ אישה .("המוניהכ יולת לפרעה")
לע הרזחה התנתשה ("העמד" אל ,איה יאדו") רישה תליחתב תואדווה תשוחת - "העמד
לחש תונתשהה ךילהת תא השיגדמ רישה יתבמ השולש יפוסב םימעפ שולש "העמד" הלימה
.רישב
האבה הלאשה

3 הבושת
קמוס ינור / םגמגמה דליה תמקנ
הרומה ןורכיז ;דליכ רבודה לש רובידב םיישקה :רישב םיפקתשמה תודליה תונורכיז
עיגה ומוגמג תורמלש השמ לע ול הרפסבו ופתכ לע הדי תא החינהב דליה תא תדדועמה
ותבהא תא םילימב אטבל ול היהש ישוקהו ותתיכמ הדליל דליה לש ותבהא ןורכיז ;תולודגל
.היפלכ

:רישב ןושלה ירויצל תואמגוד
תורופטמה - "תופירשה קבא תא וחירהו ןושלל תחתמ / תורבה וררופש םיינישה ילגלג"
.תוריהבב ומצע תא אטבל דליה לש לודגה ישוקה תא תואטבמ
הזה ןושלה רויצ - "הפה ינסחמב / תובונג תורוחסכ וזראנש םילימה תא חירבהל זא יתמלח"
.רבדל חילצהל דליה לש הזעה ותהימכ תא אטבמ
רויצה - "התוא יתבהאב ופרשנש םילימה תא ...ריעבהל ידכ / הפה הנסב שא יל התייה אל
,ותרטמ תא גישהל חילצמ וניא םוגמגב השמל ונוימד תורמלש דליה תקוצמ תא אטבמ הזה
.ותבהא תא אטבל
.ןושל ירויצ ינשל סחייתהלו ,םאולמב תודליה תונורכיז תא ראתל ןחבנה לע :הרעה
האבה הלאשה

4 הבושת
הווכנ אלו רונתל סנכנש ימ .םדאה לש תינחורה ותגרד תפישחל יעצמא אוה רונתה
יטרקנוקל רבעמש המ לכ - תילמס .רתוי לודג קידצל בשחנ (אבקוע רמ לש ותשא)
:ונינפלש םימכחה השעמ לש רסמה תא ריבעהל אבקוע רמ תשא לש הדיקפת
אבקוע רמ תמועל :הקדצ ןתמל הפידעה ךרדה לע םידמול ונא אבקוע רמ תשא תועצמאב
ןתונה ןיב יעצמא יתלבו ישיא רשקב הנימאמ אבקוע רמ תשא ,רתסב הקדצ תתל גהונה
.ישפנו ינחור דעס םג קינעהל ןתונל רשפאמה רבד לבקמל
.רופיסב הדיקפת תא ריבסהלו ,םימכח השעממ תפסונ תומד ראתל ןחבנה לע
האבה הלאשה

5 הבושת
:תואמגוד
בוכ'צ / דלישטור לש ורוניכ
,סנרפתמ אוה ונממ הזנורב לש ויקוסיעמ דחאכ :רופיסה ךרוא לכל עיפומ רוניכה ביטומ
.דלישטורל רוניכה תנתינ ,הקוצמ תותיעב רוניכב הניגנה ,רוניכל הפראמ לש דובכה סחי
תומיטאלו תוחישקל דוגינב ,הזנורבב היובח התייהש תושיגרה תא טילבמ רוניכה
הנבותה לעו הזנורבב לחש יונישה לע הדיעמ רופיסה ףוסב דלישטורל רוניכה תריסמ .ויפואבש
(.ןורכיזה ביטומ ,"םידספה"ה ביטומ :רופיסב םיפסונ םיביטומ) .וייח לש השדחה

דלפלפא / דוצמה
ותודליב .םיגד "דצ" גיידה רופיסה ךלהמב .רופיסה םשב ביטומה תעפוה .דייצה ביטומ
.ידוהיה תא "דצ" גיידה רופיסה ףוסב .םידוהי "דצ" אוה
ריהבמ דייצה ביטומ .םידוצנ תויהל םלרוגב םייח-ילעבכ םידוהיה םיראותמ רופיסב
שי ךכבו ,םייח-ילעבכ םיבשחנה םידוהיה יפלכ םייוגה לש ימשיטנאה סחיה תא שיחממו
,םייחה-ילעב ביטומ ,םייניעה ביטומ - "דוצמה"ב םיפסונ םיביטומ) .םתוא דוצל היצמיטיגל
(.הממדה ביטומ
:םיפסונ םירופיסב םיביטומ
."תרועה"ב תוקיפדה ,"םירירבש"ב רואה ,"חתפמה"ב חתפמה
האבה הלאשה

6 הבושת
:תויתרבח תועפות לע וא תוישונא תונוכת לע תרוקיב הב תילעומש הריציל תואמגוד
קזלב / וירוג אבא
.19-ה האמב זירפב תויתרבח תועפות לע איה תרוקיבה
.ןוממה ילעבלו ףסכל םיסחיימש הנוילעה תובישחה ,החפשמה דמעמ רוערע :ןוגכ תועפות
:םייתורפס םיעצמאל תואמגוד
.תשרופמ הרוצב ותרוקיב תא עיבמו ברעתמה עדוי לכה רפסמה -
.תויומד ןיבו תוחפשמ ןיב תויגולנא -
.דועו תורכרכה ,ףסכה - םיביטומה -

ריפסקש / "ריל ךלמה"
:תוישונא תונוכת לע איה תרוקיבה
.ןורוויעה ,תעד לוקיש ךותמ אלו תומחג יפ לע לעופ ,תוכפכפה ,תויביסלופמיא - ריל ךלמה
.תועשר ,תוירזכא ,תועיבצל - תונבה
:םייתורפס םיעצמאל תואמגוד
.תויומדה ןיב תויגולנאה -
.ריל לש ושפנב תללוחתמה הרעסל הרופאטמכ הרעסה -
.תויומדה לש תוינוציק תונוכת אטבמ ויתונבל ריל ןיב גולאידה -
.םייתורפס םיעצמא ינש םיגדהל ןחבנה לע :הרעה
האבה הלאשה

7 הבושת
לריצ
.הבהאב תלזלזמ ,ילכלכה דמעמה תא הבישחמ .היתומכסומ תאו שובשב הרבחה תא תגציימ
.ץיבורוה תחפשמ ייחב תיטננימוד תומד
ןיבו וניב הדירפמ ,תונחל שרדמה-תיבמ ותוא האיצומ :לשריה לש וייחב בלש לכב תברעתמ
.תישפוחה הריחבה תא ונממ תענומ ,הנימ תא ול תכדשמ ,המולב
ידיל ותוא איבמה רבד - הרבחהמ חורבל תוצרל לשריהל תמרוג (תינטלתשה) התוגהנתה
.ןועגש
עגושמה דודה
.לשריה לש ויתובשחמבו וילע םירפסמש םירופיסב קר אלא הלילעב תיזיפ עיפומ וניא דודה
.הרבחה יניעב עגושמל בשחנו רעיב יח .היתומכסוממו הרבחהמ שרפ דודה
דודה תומד .ותומכ גהנתהל תובר םימעפ בשוחו ותא ההדזמ לשריה :לשריה לע ותעפשה
.לשריהל הארשה הווהמ
.המולב ,םזגנל ר"ד :ןהיפ-לע תונעל ןתינש תופסונ תויומד
האבה הלאשה

8 הבושת
תומיעה .םילאה קוח וא ךלמה וצ - בייחמ המ איה הידגרטב תיזכרמ היעב - הנוגיטנא
תמה חאה תא רובקל םאה הלאשה לע בסנ תומיעה .הנמסיאו הנוגיטנא ןיב אוה 'א הכרעמב
.ותרובק לע רסאש ךלמה וצ תורמל
איה תמה תרובק יא - יתד עינמ :הלא םיעינמ לע תססבתמ איהו ורבקל שי - הנוגיטנא תדמע
.היחאל התבהא - יתחפשמ עינמ ;םדאה דובכ - ישונא עינמ ;םילאה וצ לוליח
.םדוק ךלמה וצ - יחרזא עינמ :לע תססבתמו חאה תא רובקל ןיאש הרובס - הנמסיא תדמע
התלוכיב ןיא ,השיאכ - ישיא עינמ ;םחוכל לעמ איה וז המישמ יכ םהיבורקל וחלסי םיתמה
.ךלמה וצל דגנתהל
:תומיעה תואצות
ףרטצהל תברסמש הנמסיא ןיבל הניב קתנ רצונ .הדבל התינכתב הכישממ .תיטלחה הנוגיטנא
ןיב תומיעה :הידגרטב תויזכרמ תויעב םיפקשמה םיפסונ םיתומיעל תואמגוד .התוחאל
.ןואירקל סאיזרת ןיב ,ןומיהל ןואירק ןיב ,ןואירקל הנוגיטנא


            תוכן ספרות             תוכן מבחנים בספרות