םייתד רפס יתבל תיללכו תירבע תורפס
תחא דומיל תדיחי

2002 ,ב"סשת ץיק - 904111 רפסמ ןולאש


תולאשה

1-2 תולאשהמ תחא לע הנע

1 הלאש
תודוקנה רפסמ) .וירחאש ג-א םיפיעסה לע הנעו ,ןוראב הרובד תאמ םינדמ רופיסה תא ארק
(.ופוסב םושר ףיעס לכל

ןוראב הרובד / םינדמ

,'ה ךארק חור תבוצעו הבוזע השאכ יכ :םירבדה תא ארקמה רפסב יתודליב יארק ידמ
ימיב בורל היתיארש יפכ ,תירלדנסה הרש-הקלא לש ,הלש התומד דימת ינפל התלע
לכב הדלי עובק ןמזב יכ ,התדיל ירחא התטימב הבשי םשש ,הנולח דיל "םירצמה ןיב"
.תונב דימתו ,באב העשתל זומתב רשע-העבש ןיבש םימיב ,הנש
:ישוקב הלוע וניא םלושיב רשא הלא ,זא התייה םירוחשה רעיה-ירגרג תנוע
,עבושל םהמ ולכא תודליהו - םעטה רופישל חמק טעמו קד רכוס תופכ שולש-םיתש
.הנדלחת אל רשא ץעה-תופכ ,ןהיתופכב ,תחא הרעקמ ןלוכ
םילוגס ,םילוחכ םיווקב וריוצ ,םאה ינפכ ,ץיקה-תורהב יעורז ,םילוגעה םינפה
.תוימימשה ,תולוחכה םייניעה לש רהוטה תא רתוי דוע טילבהש המ ,םימדמדאו
השיאהו ,המואמ דוע שקבל ילב םויה לכ וקחישו בורקה שרגמה לע וטשפ ןכ-ירחא
דחא הילע קורזיו הלעב ךלמיי ןפ בלב דחפ תשגרה ילב אל ,ןהילע החיגשה התטיממ
.שיאה התוא הכה הכה יכ ,הירוחאמ הכאלמה-ילכמ
יתדוד ינפב הפשחב םעפ היתיאר ,הציחמל רבעמש תוטימה יתש ןיב ,להקה-תיבב
םידיג תגרושמו הדורי - וישכעו ,רבעשל החפוטמ די עורז ,היתועורזמ תחא תינברה
.םילכלחכ
,השוב באכ ךותמ ,רהמ התנפהו תרוביקה ןמ הלעמל דע ןתוכה לוורש תא הכשמ איה
.הינפ תא
.החנאתה - ,תינבר ,םירוסיי -
בסהל הרהימו ,סנרוקה ימושיר ,תומדמדאה תורובחה לע ףוטח טבמ הפיעה תינברהו
.איה ףא הינפ תא
.תמאב - ,הרמא - ,םירוסיי -
.השדח תקונית םלועל האיבה רשא םעפ לכב רלדנסה התוא חקל ברה תיבל
הלעמב הבחתסהו הב השפנ דוע לכ - לודגה הרדוסב ןידה-תיב דובכ ינפמ הפוטע
ערק ,םייכרבל דע םיעיגמ םניאש ןהיקולחב ,תופחי ,הב ולתנ רשא ,תודליה יכב .בוחרה
.תובבל
:ןחלושה לע חוכ-תמחב שיאה קפד להקה-תיבב
לע ארונ ,םירמוסמה ויפגמב הפצרה תא עקעקמ אוהשכ ,חווצ - יל ובה טג ,טג -
.ויתוביבס
ןחלש"בש ןיטג-תוכלהב ןייעמכ ומצע תא ברה השע "םעז רובעי דע" ותוא המהמל ידכ
,י"שרמ היאר ול איבה םג םעפו ;ועיגרהלו םירבדב ולדשל רוחס-רוחס הסינו "ךורע
.תונב קר ותשא ול הדלי אוה םג רשא
יברה אצישכ ,שמשה אוב םע .םלועמ םירבדה םנמא ועיגה אל תורומח תואצותל
.ויתובקעב אוה םג ךלהו רלדנסה ררגנ ,החנמה תליפתל
.רידה יתכריב הרש-הקלא הבלח זעה תא םלוא ,תיבב ברעה דע לשוב אל םח לישבת
.היתורצ לטנ תחת החשכ ,הבשי ףופכ בגב
ופפועתה תוישופיח .הפושחה המדאה ינפ-לע הדשה יחישכ ומדרנו ופנכתנ ץוחב תודליה
ןוהמיתב לעממ ןהילע הטיבה ,הנבלה התלעשכ ;ןהיפנכב ןהב ועגנ אלו ועגנו ביבסמ
.םימחר
,םינש ינפל ,םעפ םיתיארש יפכ ,םתייווהכ לבא ,ילוא רדסב אל הפ םירפוסמ םירבדה
.דוע ותוארל בושא אל רשא ,רואה ותואב ןיידע יל וריאהש העשב
דסח לש רוא םהילע העיפשה לעממ שמשה םא ,ושגר המלו םישנאה וננולתה המ לע
?תואירבל ,ןובאיתב ולכא קריב תפולמה ןופישה םחל תאו ,םוי לכב

.ג-א םיפיעסה תשולש לע הנע
?תודלילו השיאל םרגנש לבסל (תינברהו ברה) הליהקב תויומד לש ןסחי והמ
(תודוקנ 30)    
.(עבטה ירואית לע םג ססבתה ךתבושתב) ?רופיסב תובצועמ תודליה לש תויומדה דציכ
(תודוקנ 40)    
(תודוקנ 30) .ולוכ רופיסל רשקהב םויסה טפשמ לש תועמשמה תא רבסה
הבושת

2 הלאש
.ג-א םיפיעסה תשולש לע תונעלו ,םהינש תא אורקל ךילע .םיריש ינש וז הלאשב
(.ופוסב םושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ)

.וירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןוסניקיד ילימא תאמ ךינפלש רישה תא ארק

!תפחסנ הנטק הניפס !תפחסנ
!לילה דרוי רבכו
תחא הנטק הניפס ליבויש ימ ןיאה
?למנה לא
,לומתא :םירמוא םיחלמ ךכ
,םימוח םימודמד םע
,הענכנ רבכ תחא הנטק הניפס
.םוהתל הדרי ,הלברעתנ

,לומתא :םירמוא םיכאלמ ךא
,םדא אב רחששכ
,הפוסמ תשתומ ,תחא הנטק הניפס
,הישרפמ תא החתמ ,הינרת תא המירה
.הפונתב המידק הקניז
(תרפא 'ד :םוגרת)

(תודוקנ 35) .תילמסה התועמשמ תא רבסהו ,רישב תושחרתהה תא ראת
(תודוקנ 35) .ותועמשמ תא תונובה ,בוציע יכרד שולש רישהמ םגדהו רבסה

.וירחאש ג ףיעסה לע הנעו ,גרבדלוג האל תאמ ךינפלש רישה תא ארק

גרבדלוג האל / ףלוחה הלילה

.םילוגנרת וארק רצחב וליאכ ,ףלוחה הלילה
.ררועתהל הלוכי ינניא

.ףותב וכה תותלדה וליאכ .הלועה רקבה
.ררועתהל הלוכי ינניא

ברשה סמועמ ףופכ היהי םויה
ףודרהה חיר קתממ קנחנ
.רמה ויפב שבית ןושל
,וישכע ררועתהל הלוכי ינניא
ףדהלו טיבהלו
.רמגנ וניא םלועלש הז תא

?גרבדלוג האל לש רישב יוטיב ידיל האבה ,םייחה יפלכ תרבודה תדמע יהמ
(תודוקנ 30) .ןוסניקיד ילימא לש רישב םיכאלמה םיעיבמש הדמעל וז הדמע הוושה    
הבושת


ןולאשל המגודל תובושת1 הבושת
תא תינברה ינפב תפשוח הרש הקלא :תודלילו השיאל םרגנש לבסל תינברה לש הסחי
."תינבר ,םירוסיי" :הרימאהו החנאה ידי-לעו תורובחה תאלמ העורז תפישח ידי-לע ,הירוסי
תפתתשמ םנמא תינברה .הינפ תא בסהל תרהממו תורובחה לע ףוטח טבמ הפיעמ תינברה
הינפ תבסה םלוא - "תמאב ,םירוסיי "םילימב הירבדל המכסה ידי-לע הרש-הקלא לש הרעצב
התייהש תינברה השעמל .התקוצממ תומלעתה לש גוס תאטבמ ,הרש-הקלא לש העורזמ
.ל"נה תימתסה הרימאה דבלמ רבד השוע הניא ,הרש-הקלאל עייסל הרומא
התדלוה תובקעב םעוז ,ותיבל לעבה עיגמ רשאכ :תודלילו השיאל םרגנש לבסל ברה לש וסחי
םלעתמ םצעב ברה .תובביימה ויתונבו ותשא תא ומע ררוג אוה ,טג עבותו תפסונ תב לש
רבגה תא עיגרהל הסנמ םצעבו ,ןיטג תוכלהב ןייעמכ ומצע השוע ,תודליהו השיאה לש ןלבסמ
.ומעז רובעיש דע
תומלעתה לש סחי אוה תודלילו השיאל םרגנש לבסל ,הליהקה ישאר ,תינברהו ברה לש םסחי
תיתרבחה תרוקיבה תעבונ ןאכמו ,ללכ היעבה תא רותפל ילב ,םירבדה תא "קילחה"ל ץמאמו
.תרפסמה לש

םירוציכ תוראותמ ןה .ןלבס יפלכ היטפמא שי .תדהוא הרוצב תובצועמ תודליה תויומד
."...תוימימש ,תולוחכ םייניע לש רהוט ...םילוגע םינפ" םיימימש ,םירוהט
אלו ועגנו ביבסמ ופפועתה תוישופיח .הפושחה המדאה ינפ-לע הדשה יחישכ ומדרנו ופנכתנ"
."...ןהיפנכב ןהב ועגנ
הלגמ עבטה ,ןתקוצממ םלעתמש ישונאה םלועה תמועל .עבטה ןמ קלחכ תוראותמ תונבה
ןוהמיתב לעממ ןהילע הטיבה ,הנבלה התלעשכ" ןרעצב ףתתשמ עבטה .םימחרו הנבה
."םימחר
שרגמב תוקחשמ .תוננולתמ אלו תחא הרעקמ ןלוכ תולכוא - טעומב תוקפתסמ תודליה
.םאה תא תודירטמ ןניאו - "המואמ דוע שקבל ילב םויה לכ וקחישו
תא אטבמ ןייכבו בל ערוק יכבב תוכוב תודליה ,ברה תיב לא תונבהו םאה תא ררוג באהשכ
.םאה לש הבאכ

שמשה) יסחי ןפואב םיבוט םהייחש םישנאה לא הנופ םויסה טפשמ - םויסה טפשמ
.םיננולתמ םה תאז תורמלו ,(לכאמל ןופיש-םחל םהל שיו דסח לש רוא םהילע העיפשמ לעממ
הקוצמל בל ומיש :םישנא םתוא יפלכ תרוקיב לש תועמשמ איה םויסה טפשמ לש תועמשמה
בוט אוה תיסחי םכבצמ יכ ןנולתהל תוכז ןיא םכל .תמאב םילבוסש םישנאלו םכביבסש
.היתונבו הרש הקלא תמגודכ יתימא לבס ולבסש ימ תמועל
האבה הלאשה

2 הבושת
:רישב תושחרתהה
.הרעס לילב תפחסנש הנטק הניפס תראותמ רישה תליחתב
.הרעסב העבט לומתאש הנטק הניפס םיחלמה םיראתמ ינשה תיבב
.הפונתב המידק הקניזו הרעסה לע הרבגתהש הנטק הניפס םיראתמ םיכאלמה ישילשה תיבב
.וייחב םירבשמו םיישק םע ותודדומתה יכרדלו םלועב םדאה ייחל תעגונ תילמיסה תועמשמה
אלו םיישק לע רבגתהל םדאה לש ותלוכי-יא רבדב תימיספ םלוע תפקשה תעבומ ינשה תיבב
.םייחה תוקוצממ ץלחהל ,הווקת דבאל
לש םילודגה ויתוחוכב הנימאמה תימיטפוא הפקשה תעבומ ,תאז תמועל ,ישילשה תיבב
.םירבשממ ץלחהל םדאה

:בוציע יכרדל תואמגוד
.םדאה ייחל הרופאטמכ היתואלתו הניפסב שומישה
."םיכאלמ"ה תמועל "םיחלמב שומישב אטבתמה םלועה תופקשה יתש ןיב דוגינה
תושאונ האירק םצעב יהוז "?למנה לא תחא הנטק הניפס ליבויש ימ ןיאה" תירוטרה הלאשה
ןיאו ומצעל רוזעל לוכי ומצע םדאה קר םיתעלש הדבועה תאו הקוצמה תא השיגדמש הרזעל
.םירחא תרזע לע ךמתסהל ותורשפאב
תיבב םיליעפ םילעפ תמועל ,"הלברעתנ" ,"הענכנ" :ינשה תיבב םיליבס םילעפב שומישה
תימיספה םלועה תפקשה תא םיטילבמ םילעפה ."הקניז" ,"החתמ" ,"המירה" :ישילשה
.תיביטקא-תימיטפואה םלועה תפקשה תמועל ,תיביספ

לש הדמע איה ,םייחה יפלכ גרבדלוג האל לש "ףלוחה הלילה" רישב תרבודה תדמע
הלוכי ינניא" .קיעמו קיצמ ,הל השקש המ תא ףודהל תלוכי רסוח ,םינוא-רסוח לש ,העינכ
."רמגנ וניא םלועלש הז תא ףודהלו טיבהלו ,וישכע ררועתהל
תועצמאב החירבב אטבתמ הז ןוצר רסוח .םייחה םע דדומתהל ,קבאיהל ןוצר רסוח לש הדמע
קבאמל תונוכנ םיאטבמה ןוסנקיד ילימא לש הרישב םיכאלמה תדמע ןיב דוגינ םייק .הנישה
האל לש הרישב תרבודה לש התדמע ןיבל ,םיישקו םירבשמ לע רבגתהל םדאה תלוכיב הנומאו
.ענכיהל הפידעמו קבאמה ןמ הפייעש גרבדלוג


            תוכן ספרות             תוכן מבחנים בספרות