םייתד רפס יתבל תיללכו תירבע תורפס

2002 ,ב"סשת ףרוח - 009111 רפסמ ןולאש


:ןחבנל תוארוה

.יצחו העש :הניחבה ךשמ

.םיקרפ ינש הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ

תודוקנ 34 - (34 x 1) -
- הריש
- ןושאר קרפ
תודוקנ 66 - (33 x 2) -
,רצק רופיס ,הלבונ) תרופיס
(האירק רפס ,םימכח השעמ
המרדו
- ינש קרפ


תודוקנ 100 - כ"הס  
   

.התיכב ודמלנש תוריציה לש תספדומ המישר :שומישב רתומ רזע רמוח

:תודחוימ תוארוה
.התיכב ודמלנש תוריציה לש תספדומה המישרה תא הניחבה תרבחמל ףרצל הבוח .1    
.הריצי התוא יפ-לע תונוש תובושתב םיגדהלו רוזחל ןיא .2    

 

(תודוקנ 34) - הריש - ןושאר קרפ

.(תודוקנ 34 - הלאש לכל) 3-1 תולאשהמ תחא לע הנע

1 הלאש
.וירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק.ב-א םיפיעסה ינש לע הנע

.רישה לש םינושארה םיתבה ינשב גיצמ רבודהש םיישקה תא רבסה
(תודוקנ 20) .הלא םיישק ,םיאטובמ ךתועצמאבש ,תונוש בוציע יכרד יתש רבסהו ןייצ    

.ןויערה עבומ ותועצמאבש יתונמא יעצמא רבסהו ןייצ ?ןורחאה תיבב עבומה ןויערה והמ
(תודוקנ14)    
הבושת
2 הלאש
ב-א םיפיעסה לע הנעו ,לוריבג ןבא המלש 'ר תאמ ,ךינפלש םירישה תשולשמ דחאב רחב
.םהירחאש.תרחבש רישה יפ-לע ,ב-א םיפיעסה ינש לע הנע

(תודוקנ 10) .רישה תולימ לע ךירבד תא ססב ?רישה לש ודועיי והמ
.וז הדמע תנבהל תירויצה ןושלה תמרות דציכ רבסה ?רישב לאה יפלכ רבודה תדמע יהמ
(תודוקנ 24)    
הבושת

20 -ה האמב תירבע הריש

3 הלאש
.ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,20 -ה האמב תירבעה הרישהמ דחא רישב רחב

רישב ,ותביבסל םדא ןיב וא ויקולאל םדא ןיב וא ותלוזל םדא ןיב רשקה תא ראת
(תודוקנ16) .תרחבש    
(תודוקנ 18) .רישב הזה רשקה ראותמ ןתועצמאבש ,בוציע יכרד יתש רבסהו ןייצ
הבושת

(האירק רפס ,םימכח השעמ ,רצק רופיס ,הלבונ) תרופיס - ינש קרפ
(תודוקנ 66) המרדו
.(תודוקנ 33 - הלאש לכל) 7-4 תולאשהמ םייתש לע הנע

4 הלאש
ךירבד תא ססב ?תדמלש םימכחה ישעמ ינשמ דחא לכב יזכרמה ןויערה ךתעדל והמ
(תודוקנ 13)    
המ רבסהו ,(םהמ דחאב וא) הלאה םימכחה ישעמב םייתונמא םיעצמא ינש םגדהו ןייצ
(תודוקנ 20) .הלאה םיעצמאה ינשמ דחא לכ הריציל םרות    
הבושת
5 הלאש
.תדמלש הלבונ לש וא רצק רופיס לש הלילעב הנפמ-תדוקנ אוהש עוריאב רחב
תנבה וא תויושחרתהה תניחבמ) הנפמ-תדוקנ וב תוארל רשפא עודמ רבסהו ,עוריאה תא ראת
(םיעוריאה
הבושת
6 הלאש
:תדמלש האירק רפס יפ-לע הנע
.הייחד וא תוהדזה ךב הררוע רשא ,רפסה ןמ תומדב רחב
.וז הבוגת ךב וררועש תומדה לש תונוכתו םישעמ רבסהו םגדה
.הניחבה תרבחמל תפרוצמה תוריציה תמישרמ האירק רפס יפ-לע קר תונעל לכות :הרעה
הבושת
7 הלאש
המ רבסהו ,הלילעב בלתשמ אוה דציכ ראת ,תדמלש הזחמב עיפומה טלוב דחא למס ןייצ
.הריציה תנבהל םרות אוה
הבושת

םייתד רפס יתבל תיללכו תירבע תורפסב תובושת
ב"סשת ףרוח - 009111 רפסמ ןולאש


הריש - ןושאר קרפ


1 הבושת
יולה הדוהי 'ר / חרזמב יבל
דרפס) יטילופ ינידמ םרוג ,יפרגואיג קחרמ :רישה לש םינושארה םיתבה ינשב םיישקה
שפנל ףוגה ןיב לוציפה אוה ישוקה רקיע .(ירצונ ןוטלש תחת י"או ימלסומ ןוטלש תחת    
ןהו (...המעטא ךיא) ףוגה יכרוצ תא ןה אלמלו תומלשב דקפתל תלוכי רסוח ךכמ האצותכו    
.(םירדנ םויק - הווצמה םויק) תדהו שפנה יכרוצ תא    
.תוירוטר תולאש ,תורזח ,תידוגינ תלובקת ,םידומיצ ,םידוגינ :בוציע יכרד    
בוט לכ תא בוזעל ול לק .ברחה שדקמה תורפע ןיבל דרפס בוט לכ ןיב הוושמ רבודה
.רתוי ול םירקי שדקמה תוברוח יכ דרפס    
רקי - לקי :דומיצ .ברחנ ריבד תורפע - דרפס בוט :דוגינ תועצמאב עבומ ןויערה    
האבה הלאשה
2 הבושת
לוריבג ןבא לאומש 'ר / ךשקבא רחש
תליפתב "יח לכ תמשנ" תליפת ינפל רמאנה טויפ תמשנל תושר :רישה לש ודועיי
"יב קולא תמשנ היהת דועב" :ןורחאה רגוסה פ"ע .תבש לש תירחש    
:תאטבתמ 'ה תלודג .'ה תלודג לומ ותוספא תא שיגדמ רבודה :לאה יפלכ רבודה תדמע
.ויתובשחמ לכ תא תוארל 'ה לש ותלוכיב ךתלודג ,יבגשמ ,ירוצ :םיראתבו םייוניכב    
חוכ ,ןושלהו בלה ,יבל תובשחמ לכ ,הארת ךניע : םיימינפו םיינוציח ףוג יקלח טורפ שי    
?"יברק ךותב יחור חוכ המו תושעל ןושלהו בלה לכוי רשא הז המ" .יחור    

ג"בשר / חור לפש
תמשנל תושר :רישה לש ודועיי
ומשל רשא ,ינויער (םויה תליחת) תישארב לא (תירחש תליפת) רחשא" :ןורחאה תיבה פ"ע    
. "המשנ לכ ללהת    
.'ה תלודג לומ המיאו דחפ אלמ אוה .יספאו ןטק שיגרמ רבודה
.המדאב הנטק תעלותל םדאה יומיד ידי לע תאטבתמ םדאה תונטק    
השלוח) חור לפש :הרזחה ידי לע תשגדומ תטלחומ העינכ ךות 'הל ברקתמה םדאה רואת    
(תינפוג השלוח) המוקו ךרב לפש (תינפוג    
.םדאה ןיבל םור יכאלמ ןיב האוושה    

ג"בשר / לאל יחש
תמשנל תושר :רישה לש ודועיי
.המשנ לכ ללהת ומשל רשא :ןורחאה רגוסה פ"ע    
.וכרבלו 'ה תא דובעל ותמשנמ שקבמו הרוהט המשנ ול ןתנש לע ה"בקל הדומ רבודה
,ימדק ,ינפ ,יצור ,יחש : ותשקב תא םישיגדמה םילעפ יובר ידי לע תאטבתמ רבודה תדמע    
.יכרב    
המשנה ןיב האוושהב אטבתמ הב הכזש המשנה לש תדחוימה תוכזה לע 'הל תודוהל ךרוצה    
.'ה ןיבל    
המלענ המשנה - םלענ ה"בקה    
המתו הרוהט המשנה - יקנו רוהט ה"בקה    
ףוגה תא תאשונ המשנה - םלועה תא לבוס ה"בקה    
האבה הלאשה

20 - ה האמב תירבע הריש

3 הבושת
לכ ךרואל (הלאכ שי םא) םייונישה לע דומעלו ....ותלוזל םדא ןיב רשקה תא ראתל שי
.רישה    
ןויצב קפתסהל ןיא) .רישב רשקה ראותמ ןתועצמאבש בוציע יכרד יתש ריבסהלו ןייצל שי
.(רבסהה ילב יתונמואה יעצמאה    


(תודוקנ 66 ) המרדו תרופיס - ינש קרפ

האבה הלאשה
4 הבושת
שרדמה לש הזרפרפב קפתסהל ןיא .םימכח ישעמ ינש לש יזכרמה ןויערה תא חסנל שי
.םירבדה תא ססבל בושח .ןכותה לש רופיסב וא    
(המודכו ביטומ ,חתמ ,המזגה ,הרזח ,דוגינ) םייתונמוא םיעצמא ינש םיגדהל שי
.(יזכרמה ןויערה יוטיבל חרכהב הניא המורתה) .הריציל םתמורת תא ריבסהלו    
האבה הלאשה
5 הבושת
:לשמל ,הנפמ תדוקנ וב תוארל רשפא עודמ ריבסהלו הנפמ תדוקנ אוהש עוריא ראתל בושח
ןיא םלועלש הדבועה תא קנאיל ריהבמ גיידה ידי לע ידוהיב העיגפה - דלפלפא / דוצמה
.הנכסב דימת היהי ,ויקרועב םרוז ידוהי םדש ,אוה יכו ,םייוגה לע ךומסל
תומ רחאל ,הבהאב הב תלפטמו הרפה תא תלבקמ המורפ היח - ןוראב הרובד / םירירבש
.הנתשמ התוישיא הלעב
הלגמ איה םש ,התיבל ץוחמ ראשיהל תצלאנו חתפמה תא תרבוש יסב - רגניז / חתפמה
.יתועמשמ יוניש הב ללוחמה שדח םלוע
ףלקמו הזנורב לש ותוישק תא ךכרמ הפראמ לש התומ - בוכ'צ / דלישטור לש ורוניכ
.ןמחר וליפאו שיגר םדא תויהל בש אוהו ,תוינוציחה תופילקה תא וילעמ
דחא לכ - רפסמה םע התשיגפ /התבו הינב תומ /אגרשל היאושינ לוטיב - ןונגע / הליהת
.הליהת לש הלרוגב הנפמ םהב תוארל ןתינ ולאה םיעוריאהמ
ותורכתשה /הצלמהה בתכמ תריכמ /הרייעהמ ותאיצי - ןונגע / רושימל בוקעת היהו
לש וייח ךלהמב יתועמשמ יונישל םימרוג הלאמ דחא לכ - הרייעל תרחואמה ותרזח /קדנופב
.םייח השנמ
האבה הלאשה
6 הבושת
וא תוהדזה תררועמה (תישאר תומד תויהל תבייח אל) האירקה ירפס ךותמ תומד רוחבל שי
.הייחד
תמגדה תועצמאב היהי הריחבל רבסהה .הז שגר הררוע הרחבנש תומדה עודמ ריבסהל שי
.תומדה לש תונוכת יתשו םישעמ ינש תוחפל
האבה הלאשה
7 הבושת
תמורת תא ריבסהלו הלילעב בלתשמ אוה דציכ ראתל שי .הזחמב טלוב דחא למס רוחבל שי
:לשמל .הריציל למסה
.םירפסה ,ןומראה ,ןועשה - גרבדלוג האל / ןומראה תלעב
.ץעה ,םינולב ,בלכה תבוב ,םיה ,לצה - רמות ןויצ ןב / לצה ידלי
.הרובקה ןורא ,רוחשה רתנפה ,תובוהצ םיילענ ,תבכרה - טאמנריד / הנקזה תרבגה רוקיב
.הדניל ידי לע םייברגה ןוקית ,ןב לש היירטמהו הדווזמה - רלימ רותרא / ןכוס לש ותומ


            תוכן ספרות             תוכן מבחנים בספרות