תיג"צאה הקירילה לש םויסה תוגספ

"םטיע עלס ףיעסל"ב ארקמ - לזרב ללה

ב"משת ץיק ,'ב תוהז

תדחואמ תיטויפ הביטח .א
תזורחמ ךותב ג"צא לצא עיפומ ,רישל םש וא ,תרתוככ "םטיע עלס" ףוריצב ןושארה שומישה
15 ,ו"שת ןסינב ד"י ,"ץראה") "ריש תוחול הנומש - חבזמה תונרק לא" :םיריש הנומש תב
תובוחר"ב תספדנו תרזוח "םטיע עלס לע" ארקנה רישה המעו ,תזורחמה .(1946 ,לירפאב
הלודגה תיטויפה הביטחה ןמ קלח ןיידע תוארל ןיא הז רישב םלוא .(חפר-וער 'מע) "רהנה
.הרשבמכ אלא ,דרפנ רפסכ םסרפל ררושמה הצרי התואשו ,"םטיע עלס ףיעסל" ארקיתש
."תיטילופ אל הריש" :ןונרא ןנחוי םע החישב גרבנירג יבצ ירוא הניכ תדחוימה הביטחה תא
,רחא ןושל וא ,םוקמהו ןמזה תויעבב ידיימ ןפואב הרושק הניאש הריש ,רמולו שרפל לכונ
,"רהנה תובוחר" .תיתרבח ,תירוביצ תועמשמ ןהל תעדונש תויושחרתהב היולת יתלב הריש
המב קר אל ,ןניינע הפוריא ידוהי תאוש לע ררושמה תוניק ןכש ,יטילופ רפס אוה ,לשמ ךרד
תונקסמ תקסהב ןכו ,ותגהנהו םעה לש הבוגתה יכרד רחא בוקיעב םג אלא ,ללוחתהש
שקיב ,יטילופה ןמזב היולתה תרחואמה הרישה תא .הרקש ןוסאה ןמ תובייחתמה ,תוימואל
תרחא העשב ."ב תיב בלכ" וא ,"םוקמהו ןמזה תעד לע" ארקייש רחא רפסב סנכל ,ררושמה
תרתוכבו :"ןימינ ימינ" ול אורקלו ןנכותמה רפסה םש תא ףילחהל גרבנירג יבצ ירוא בשח
תכסמ" ךותמ) "ןימינ ילב ןימינ" תזורחמה תא ריכזי הז םש ,"םטיע עלס ףיעסל" הנשימ
שרפיש ,תזורחמה ירישמ דחא .לייווצרוק ךורב רפסב העיפוהש ,("אערא יאהבו אמלע יאהב
רבודמ יכ אוה ףא שיגדמ ללוכ םשכ שדחה םשה .םטיע עלסל ולוכ שדקומ ,הסמה ךשמהב
"הבר םירתימ תכסמ" השרד תיטילופה הרישה םא .יריל ,ייודיו ןויבצ תלעב תיטויפ הביטחב
.רתוי תוכר תונגנתהו הרימא ושקבתנ וליאכ ןאכ ,וצראו ומע רעשב דמועש ימ לש ץרמנ לוק וא
.וידחי עיפוהל ויה תורומאש תולודגה תוזורחמב ורכזייו ורזחי ןכא םימינ ירויצ

חבזמה תונרק לא" רחאל הנש הרשע הנומש ג"צא םסרפמ "םטיע עלס ףיעסל" םשב תזורחמ
,ןכמ רחאל הנש .1946 רבמטפסב 6 ,ד"כשת לולאב ט"כב "ץראה"ב "ריש תוחול הנומש -
תנוכתמה תכסמ" :תזורחמה העיפומ 1965 ,רבמטפסב 26 ,ה"כשת לולאב ט"כב "ץראה"ב
ףוריצה רבסומ תזורחמה ףוגב .חפסנ לש רדגב וניא ינשה םשה ."םטיע עלס ףיעסל"ו "תומדהו
תוזורחמ לש ןרות אובי ןכמ רחאל .הלוכ תזורחמה זכרמ שמשמ אוהו "םטיע עלס ףיעסל"
,תומדוקה תוזורחמה יתשב םיריש ג"יו םיריש 'ט רחאל .הרישעה הביטחל הנפרטצתש תולודג
תומש הלא" :רמאנ תזורחמה יריש טוריפבו ,1967 ז"כשת תנשמ ,'ז ,"ףסאמ"ב םיריש ו"כ
תיארקמה הגוסל המודב ספתיהל יושע "הריש" חנומה ."םטיע עלס ףיעסל הרישה יקרפ
שרדנו ררושמה רזוח םידדובה םירישל תומשה ןתמב ,ךא ,"הרובד תריש" וא ,"םיה תריש"
ןכיה ריש" "תומימה ליח ריש" ,"םולח הארממ ריש" :תרתוככ "ריש" הלמל תובורמ םיתעל
לש הרדגמ םירבדה תא איצומ וניא "הריש" חנומה .דועו "ןנעה ןמ הלעמל ריש" ,"תיבה
הזב הז םירושקה םיקהבומ םייריל םיריש ועיפוי תזורחמה ףוגב .תויטילופ יא וא ,הקיריל
תרכהל תדחוימ תובישח ילעב םג םהש ,"תוחולה הלעמ ריש"ו "םלועה לכ עלס ריש" תמגוד
,1968 ח"כשת ,ןכמ רחאל הנש םסרפתמה ,'ט-'ח "ףסאמ"ב ."םטיע עלס ףיעסל" ףוריצה
ףוגב התע םג ."םטיע עלס ףיעסל הרישה יקרפ תומש הלא" :בתכנ בושו ,םיריש ח"ל םיעיפומ
.םידדוב םיריש לש תורתוכ רפסמב ריש חנומה עיפוי תזורחמה

:"םינזאמ"ב םוסרפה תא תוארל שי רתוי אלמ ףקיה תלעב תויהל הדעונש תזורחממ םיקלחכ
ךותמ "רשב אוה םגשב"ו ,1968 ראוני ,ח"כשת תבט ,םיריש 'ד ."םטיע עלס ףיעסל םיקרפ"
םסרפמ םיריש ה"ל תב הלודג תזורחמ .1968 ינוי ,ח"כשת ןויס ,םיריש 'ה "םטיע עלס ףיעס"ל
םש רחאל הנשימ ןויצכ עיפומ "הרישה יקרפ תומש ולאו" .1970 ,ל"שת "םילשורי"ב ג"צא
.ט"כשת - ש"ת :םויסב םשרנ םירישה רוביח ךיראתכ .רבחמה םשו תזורחמה

רשק םהב אוצמל ןתינש ,"ןבלה קוצ"ב םירושקה רתוי הברה םצמוצמ ףקיהב םיריש תזורחמ
המכב בושו 1958 תנשב הליחת ועיפוי ,"םטיע עלס ףיעסל" יריש לש ןויבצלו חורה ךלהל
הביטחב תוארל שי םיביטומהו המצועה תניחבמ .ררושמה לש הביתכה תונש םויסב תופסות
ןימינ" תמגוד ,יטילופ-אל ,ישיא-ייודיו ןווג תולעב תורחא תוזורחמ ללוכ ,"םטיע עלס ףיעסל"
וז תביטח ,תירילה ררושמה תריש לש םויסה תוגספ תא ,הילא ףרצל ןתינש ,"ןימינ ילע
ןתמב (היורצ 'ו) ןויכ הילאשו ררושמה הב תוארל שקיבש תוילוגסל תואיכ הדוחייב תבצייתמ
.דחא רפסכ ארוקל השיגהל ונוצרבו ,תומשה קויד רתיב וא ,םשה

םידקמה רישה .ב
וניא (גפר 'מע ,"רהנה תובוחר") "םטיע עלס לע" םשה תא אשונה ןושארה רישהש יפ לע ףא
יומידה לש קצומה וניערג תא ליכמכ וב ןנובתהל יואר ,תרחואמה תידוחייה הביטחל ךייש
שומישה יכ תוארל היהי רשפא תחא הנועבו תעב .ןכ רחאל ,הטילש ,הקזח הדמע לעב היהיש
.רחואמה בלשב שומישל הלבקהב ,םדקומה רישב טלוב ןפואב הנוש םטיע עלס ףוריצב
תובוחר") םויסב םגו תרתוכב עיפומ אוה .הטלבהל םדקומה רישב םג הכוז םטיע עלס ףוריצה
:(גפר 'מע ,"רהנה
ץח ומכ יפוגב - יאנשממ אבה טבמו / .אוה ץע ףרשב שוקלמה ןויורו ...ביבא םיתניבו
תא םיאור ןיא ;ישובלב הנסכ ,יב-שא ינא / .הז שיבכ לע ינא יתכלבו ילהק תכלב / .אוה
.הנסה

!הזחמה קוחר ךא ...ברעמב ישילשה ןברחה
!הזמ רבעמ שיא - ?יודה הפ ינא המו ימ

/ ,םתיב תספרמ לא םינויכ-יריש יתחרפה אל
- - םטיע עלסכ יל םריעב אסכ לכ ןכ לע

םיפתושמה תיביטאיצוסא תכרעמו ישגר ןעטמ וילאמ ןבומכ ומע אשונ םטיע עלס ףוריצה
:ןושמש לש ויתורוקב םרוקמ רשאו ,ארוקלו רשה ינאל
יכ תעדי אלה ןושמשל ורמאיו םטיע עלס ףיעס-לא הדוהימ שיא םיפלא תשולש ודריו"
.םהל יתישע ןכ יל ושע רשאכ םהל רמאיו .ונל תישע תאז המו םיתשלפ ונב םילשומ
.םתא יב ןועגפת ןפ יל ועבשה ןושמש רמאיו םיתשלפ דיב ךתתל ונדרי ךרסאל ול ורמאיו
םינשב והורסאיו .ךתימנ אל תמהו םדיב ךונתנו ךרסאנ רוסא יכ אל רומאל ול ורמאיו
.(ד"י-א"י ,ו"ט םיטפוש) "עלסה ןמ והולעיו םישדח םיתובע

םיליפשמש הלפשהב אלא ,םיתשלפ ןיבו ןושמש ןיבש םיסחיה תכרעמב אל איה השגדהה
חלוש אוהש שאה .תונערופ םהילע איבמש ימ אלא ,עישומ וב םיאור םניאש ,ומע ינב ותוא
םג אליממו הרגסהל ,יוניגל יוארכ ותוא םיספות םהו ,ללכ םהיניעב תבשחנ הניא םהיביואב
יביוא ביט תא עדויש ימכ ,ךפיהל קוידב ומצע ספות ,רשה ינאכ עיפומה ,ררושמה .הלפשהל
"איבנה והילא" ןכמ רחאל דיימ אבה רישב .תויתימאה ןה ותכרעהו ותוגהנתהו .םידוהיה
רבק לע ובשומ םוקמש ,רשה ינאה ההדזמ ותאש םילשמ ןקויד גצומ ,(הפר-דפר 'מע ,םש)
.ומע ינב לע בוהא ,"ףוג אלל יודה אוה ,דבלב ונחור אוה" ,יח ףוג וניאש והילא .םידוהיה

"דיתעל ביבא" :דיתע תנומת תרייוצמ .שדח רשקהב עלס הלמה עיפות תזורחמה םויסב
."המוחה ףקומ תיבה רה ינפ לומ לא ,םיתיזה רהב" ,םיתמה ןיב אוה ררושמה .(חפר 'מע ,םש)
חבזמב רבודמ ."חבזמל הנויכ המצע תא הטתו ברקית איה" .תמייק היהתו רשפא ,ושפנ לבא
:(חפר 'מע ,םש) ולית לע התע אוהש שדקמה תיבב
,ויתב לא רהה ןמ גח-תולכב םעה תדרבו
.חרפמ ביבא לא םהירחא איה םג דרת
.ךרכש קוניתכ םתכלב םפתכ לע בכרת
,ךר הפ עלס לכ הל ,תוטמל םילוע ולא תעבו
- - בתכ זא הז רישו רשבה יח תויהב ומכ

,םטיע עלסב בשויש ימל הוושוהו םייחב ררושמה היהש תעב ,רישה תביתכ ןמז ןיב רשק רשקנ
.תובצמה יעלסל שפנה תרזוח הבש ,הזחנה דיתעה ןמז ןיבו

לש תועשב רשה ינאה :תורחואמה תוזורחמב םג עיפותש תיתשתה ונינפל אופא תאצמנ
ידיב רגסומה ןושמשל המודב ,ןולשיכ לש תיפצת תדוקנ ךותמ וייח לרוגב ןנובתמ ,םירוסיי
רישב תושחרתהה זכרמ אוה - ונממ סונמ ןיאש תוומ ,הביצמ ינבא לש רשקהב עלס ;ויביוא
לעב אוה .ופקיהב רדגומו לבגומ ףוריצה םדקומה רישב תאז תמועל .שפנה ךלה תא עבוקו
םודקה עלסכ והומכ ,םידוהיה ויחא ןיב ,רשה ינאה בשוי וילע ריעב אסכה .ןייצמ ,רוגס יפוא
רוכזיא לש הקיזב יכ"נתה םטיע עלסב רשקנ רישה םויסב עיפומה עלסה .םירוסייל דעונש
עלס ףוריצב שומישה ןווגתי ןכמ רחאל ואוביש תוזורחמב .הפרחו םירוסי יעלסכ ,תלובקיתו
תולובג לעב ,ינוציק ינוידב גצומל ותכיפה ידכ דע ,תולובג תבחרהו תוטשפתה לש ןוויכב םטיע
.תינוגסס הלוכתו םינתשמ

ירוגאמסאטנאפ חופיט .ג
םירוסייה עלס הלגתי ,"םטיע עלס ףיעסל" הנינוכתו םידקמה רישה רחאל הנאובתש תוזורחמב
היהי ןוויכה לבא .רישה ןמ בייחתמה רשקהה יפל לוכה ,דחי םג םיבחרנו םימצמוצמ תולובגב
לא ותוא ךילויו ףוריצה תא ןנוכי ןוימדה ,תיגשומהו תינוידיבה המצעה לש הרבעל רידת
,ףחוד ,עינמ חוכ םהל תשמשמ תואיצמהש תונויזח לש תוישוא לע יונב ,ירוגאמטסאטנאפה
ימ .םהל הצוחמו םיבותכה ןמ ןוימד יבר תודוסי ופסוותי יכ"נתה דבורל .םימוחת םחות אלו
ימכו שמש ןושלמ ןושמשכ ,שא דוקדוק לעבכ רייטצי ,רישה רוביג ,םטיע עלס ףיעס דיל בשויש
םטיע עלס .הלבקה ןמ תונומת הנרשקתת ארקמה ןמ דבורל .םיתשלפה תודשב שא חלישש
דיל עבקיי אוה .הנתשי עלסה לש יפארגואיגה ומוקמ .םיתמה תומשנ לש דעיה םוקמ אוה
היהי אוה .תיבה רהו ןורדק לחנ לש תיזיפאטימה םתיווה ,בגוע תולוק וילא וכשמייו םילשורי
רה עלס וא ,ןבאכ הז היהי אל ,ךא .הלעמ יפלכ םיכשמנה םלועה (הקורח 'צ) יריצמ דחא
ינב לש דעיה זוחמ אוהש עלס ,חצנה-עלס לש וכופיה אלא ,המשגהו הייחת םירשבמה תיבה
עלסו חצנה עלס :תודגונמ תויווה יתש ,םיעלס ינש ןכ לע ויהי תיתשתה דבורב .התומתה
,תוכבה עלסל םטיע עלס היהי התע .ןומדקה ןדעה ןג זכרמב תעדה ץעו םייחה ץע ומכ ,היילכה
ושארו ץראב וילגרש םלוסכ ןכ לע ,םלועה ריצכ ומוקממ .ותולבגומו םדאה ףוס לש תעדה עלס
הנאובת ןאכמ .םדא לכל הכחמה רבק תבצמ ,הבצמכ היהתו עלסה לש היוהה ךמנות ,םימשב
םימיאתמ תומוקמ ,םדא לש הטימ .ץקה תובשחמל ,התימל םידעוימה תומוקמל תולבקהה
.םטיע עלסל ומדיי וא ,ולשמוי ,וכמסוי ,םצקו םייחה תוהמ תא םכסמה רוהרהל

לרוגה ןמ תוארמ ףיסותש תישיאה תוארה תדוקנ ףסותת םייטסימה .םייכ"נתה םידברה לא
:(יעיברה רישה ,1965 ,רבמטפסב 26 ,"ץראה") ,"תומדהו תנוכתמה תכסמ"ב .יטרפה
הדשב םילעוש ריעבהש םעז שיאל / :םודק לשמו לרוג הדשל ,קוחרל יתכלהו יתכלה
יתאבש דע / ...םתיבו ןוגד ליהילא רפא דע ריעבהל / ,ועזג ךרומ אלול ,לוכיו םיתשלפ
ותוא ןוגכ עלצל רובח ילבל ףוקז / !םטיע עלס הז :ויתרכהו םוקמב עלס ףיעס יתיארו
.תומל וילע רזגנ ובו / תודלימ-ףועה לפנ ובש רונצ

.םודקה עלסה לש ,תמלחנה ,היוזהה הנומתב רשקנ ,תמו תיבה רוניצל לפנש ףועה הארמ
לש םיבוצעה םירוביגה הלא דחוימב םירוביג םדש ,םד לש רוניצ םיתעל עיפוי עלסה ירויצב
.וב תוכפל ךישממ ,םעה

ילילצו יגשומ ןפואב תרשקנ ,םטיע הלמה .רופיצל םג הוולתת תינוידבה תוטשפתהה תנוכת
תואיצמ לש טיעה עלסל רושק ינאה הלפשה ריכזהל דעונ ףוריצה .םהלש טיעה ,םטיע :טיעל
.םירגפה לע דרוי ,ףרוט ףועכ טיעב תרשקנה תילילצו תיתוגה הדלות גישהל םגו ,ולש הניאש
,רחא עלס ודגנכ בצוה ףא וא ,שאה דוקדוק ידוגינ ןפואב ףרוצ הלפשהה עלסלש םשכ םלוא
דגנכ הנוי ,היילכ ףוע דיל םייח רופיצ הבצוה םג ךכ ,שדקמ תיב וא ,תוחול ןתמ ריכזהל דעונש
,"תומדהו תנוכתמה תכסמ"ב רפוסמ הילעש ,םימדה רוניצב הדכלנש הללמואה רופיצה .טיע
למסכ עלסה יוגחמ הנויה עיפות תידוגינ הנומתב .טיעה עלסל הררגנ ,ינאה תאובב םג איה
םגו םדאה תמשנל האובבכ עלסה יוגחב הנויה .הלכ-יתלבה תוקקותשההו םייחה חצנל
ותוהמב הנוש םייחה רוקמ הרוקמ לבא ,םדא לכ עלס ,ךומנה עלסה תובצע תא תעדוי ,הניכשל
.םיתמה םד הכפמ ובש םדה רוניצמ

תובוחר" ףוריצב שומישה ןפואל "םטיע עלס ףיעסל" ףוריצב שומישה תא ליבקהל ןתינ
החטבהה רהנמ ,ידוהיה לרוגה לש ןמזה תמירזב אוה שגדה לודגה תוניקה רפסב ."רהנה
ףיעסל" ףוריצה לש וניערג דעונ םירחואמה םירישב .םדמ םיבוקעה העווזהו ןברוחה תורהנל
הכבמה הרישב זכרמ תויהל דעונש ףוריצה ,"רהנה תובוחר" .םוקמב בצייתהל "םטיע עלס
םדמ ומידאהש הפוריא תורהנ דע תרפ רהנמ ,תיקפוא איה ותוטשפתה ,המואה ןוסא תא
ןמ ךשמנה עלס ,תיכנא איה תוטשפתהה תנומת םהב רקיע טרפה ןוגיש םירישב .םידוהיה
יוטנ םימדה רוניצ .אשנתמה םיפוסיכה בחרמו שא דוקדוק ,וילעמו ,רבקה יקמעממ ,קמועה
.רהמנהו רמה הלרוגל ,הטמל הלעמלמ רופיצה ףועמ לש ריצה אוהו ,תיבה עלצ דגנכ

ןתנו "רהנה תובוחר" לש תוטשפתהה בחרמ תא םצמיצ אל ינוידיבה יפואה ,וילאמ ןבומ
.קפואל קפואמ םג ךשמנ םטיע עלס לש ירוגאמסאטנאפה ןויבצה םג ךכו ;הבוג ינוויכ ףוריצל
ריצב ףלחוה ,תובוחר הלמה ידי לע םג זמרנה ,בחורה ריצש ירה יתונדא ריצב רבודמ םא ךא
הדודשה רופיצהו ונברק לע טעה טיעה ,ןושמש ןקויד תא הילע ףיסומו עלסה תנומתש ,הבוגה
.םירידאמו םיקזחמ ,תלפונה

תנומת לש תופסוותהה ידי לע קפואה וקל םג תנפומ (הצומק 'נ) תיכנא תויהל הטונה הנומתה
השובכה ותיווה תא ץורפל יושע וניאש ןייעמב רבודמ לבא .עלסה ןמ אצויה ,הכפמה ןייעמה
,טאל םרוז רהנ ,והירה חולישה רהנ רכזומ םאו ,תוכב ןייעמ ,תועמד ןייעמב רבודמ .עלסה לש
:(43 'מע ,'ט-'ח ףסאמ ,"םטיע עלס ףיעסל") יכבו תימומגע לש רהנ
בתככ / :םלכ לש םייחה תוצראב / תושיה תרות עלסב תויתואב הקוקח תאז האור ינא
ןיעמ םע ךלש ךלש ילש םטיע עלס הזו / ...תוכב דוסב םימגועה וימימ לע קיתעה חלשה
!דיתעל םיתמה - םלכ לש םייחה ץראב / - תועמד

עיפומ ףוריצה ןיא ,הליפשמ תושחרתה לש רתא אוה םטיע עלסש ףא לע יכ שיגדהל יוארה ןמ
ללחתנ אל תורהנהש םשכ .דבלב ,ךוותמ ,ירישכמ עבט עלסל ול שי אלא ,הכימנמ היווהכ
קוזינ אצי אלו עגפנ אל עלסה םג ךכ ,םהיתונברק תא םהב וליטהש םיחצרמה ידי לע םרכיז
םא ,השודק לש םוקמל ותומדל ןתינ לבא ,שודק עלס וניא םטיע עלס .ודיל ללוחתהש המ לשב
:(32 'מע ,םש) תולבאה תשוחת ךכ ידי לע תלטבתמ אל
םינגנמ ,םיללפתמ / :םיהלאל םיטעמה םיאצמנ ברעמה לתכ לאכ םטיע עלס לא
,םיאוג ץראה ןמ תומימ ,םיעוג םב םירווש / .םיבינ םישדקמ ,םילקש םיפלוג ,תוקמע
.םיעורה ןמ העורה ךלמה דוד ילילחו לכיהה ןמ תופרגמ / :- תוקיתמב םאו
לש ונורבש ,הדיגב ידהו תוומ תונורכז וילא ךשומה עלסה :רויצה לש וניערג רמשיי רידת ,ךא
.הלכמה ןמזה

בוצעה לכשה .ד
תחא הנועבו תעב .דחוימ ישפנ בצמב רשה ינאה אצמנ ודילש םוקמב ומצע תא עיצמ עלסה
םוקמ וא ,הבצמ לש היווהל וכשמיהב ,ללכב םדאה לש ובצמל האובב תנומתכ עלסה שמשמ
,תירחאב ,םייח-ימוכיסב תרשקנה ,דוסי תנומתבכ עלסב שומישה .תויוודה תומשנה ןכשמ
הנוכמש המ ,תלעפה ךותמ לעופ ,ויתוביתנ םכסמ ,רהרהמ ינא .יתלהוק חור ךלהל ותוא ךימסמ
,החמשה ןמ הב ןיאש (החותפ 'מ) הניחבמ תוננובתה רומאל ,בוצע לכש ,םירישה ףוגב
םינייצמה םה ,רותיווה אלו ,בואכמה .הגיסנה וא ,תופייעה ןמ םג הב ןיאש לבא ,הגונ הנובת
תונומתב רידת עיפומ ,םוגעה ןנובתמה תעד הנותנ ולש ,םוכיסה .םירישב תישארה תומדה תא
,המצע תוהולאה םג ומכ ,םיה ,םוקיה םינחבנ .םתירחאו םירבדה תישאר לש תוירוזחמ
ןושלבו בוצקה ובצמ לע םדאה תאז תמועל .םהל הלוכי הניא ןמזה דיש ,תואיגש תויווהכ
היוצמ תימואלה הרישבש דועב .ול הפצמ םירבק-רפע ,םיבגר ןושלמ ,בוגרה םג ררושמה
הרישבש ירה ,םעה לש םויקה יאנת יונישל תצרמנ ,הנתיא הדימעל ,תורענתהל העיבת
םיצרחנ םישעמל העיבתה ,הזכרמב אצמנ ילאסרבינואהו ימואלה ,ישיאה דיחיהש ,תרהרהמה
,יתימאה בצמה םע תועדוותהל איה ,השירד התונכל ןתינ םא ,השירדה .תמייק הניאו ,טעמכ
ןוכנש ימל הצועיה הצעה איה ,םויסהו אצומה תונחת לש הרורב הרכה .ותוהמב לרוגה םע
.רישב רבודה לוקל ןיזאהל

רתוי לבא .ומע חחושל אבה ,בואכמ ףסוי תעד ףסוי ומכ ,תויומדב ומצע ףיקמ רשה ינאה
ויניע הזו ,רישה רוביג ,ינאל הירלקפסאכ תושמשמ ןה תימצע תוהז תולעב תויומד ןהשמ
ייח תוירוזחמ לש תיפצתה תדוקנל תודימצ ךותמ ,ודי לע השענל תובושק וינזואו תונותנ
תנומת םג ךכ ,תולובג ץורפל היושע עלסה תנומתש םשכ .תענמנ יתלבה םתירחא לע םדאה
תרזוחה תוננובתהה היוצמ םכותב .םדא ייח ךשמכ ןמז ילוגיע םירייטצמ .תירוזחמה םינמזה
.םויה יהלש לא טבמו ,ןיפיסכד ןיגוויז ,תדלוה ,הבהא ,רישה רוביג לש םיעוריאה לולסמב
תעב ותרכנ הלאו םייפנכ לעב היה םדאהש תע ,ףקיה ירידא ןמז ילגעמב תוננובתהה תמייק
.ןדעה ןגמ ושוריג ,ותליפנ

,תותירכ טג וא תומ ןוגכ ,עירכמה עוריאל םג רישה הנופ םתומילשב םייחה לא תולכתסהה ןמ
תעדש רוהרהה קוזיח אלא ,ומשל רואית הניא הרטמה לבא .תדמתמ איה ונמיה תומשרתההש
תומייק .תוכמס ומצעל עבות תפקמ ותוננובתהש רישה .ונמיה תעבונ םתומילשב םייחה
,ךא .ןתוא עיבמש ימ לש ישיאה ונוחטב חוכמ םיברל תונפומ ןהו ללוכ יפוא תולעב תונקסמ
ןנוקמה םייק אל םג .תמלענ גרטקמה-חיכומה תומד .גורטקכ וא העיבתכ תוגצומ ןה ןיא
לבא ,ישחומ אוה תוומה .הדמשהה תריזמ וילא םיקעוז ויתמ ימדש וא ,וינפל לטומ ותמש
עדיש םעל וא ,תמייוסמ תומדל םשו די ביצהל התילכת ןיאו ,תללוכה תויקוחב תזחאנ הניקה
.האושה תא

.ץרפתמ עבמ אלל ,םיבחרתמ םירוטב ,תוניתמ ךותמ םינתינ םה .םירישה תינבת םג ןאכמ
רישב רבודה לוקה ןמ אוה ןוזפיחה .תועתפה אלל ,הבוצק איה רוטה לשו רישה לש המישנה
רישה .ודצב ךשמה ןיאש דח חוסינב ךרוצ ןיא .דחאכ ץק-ןיאו ץק לש איה תוילגעמה .האלהו
םדאה תומד תטעמה ."הריש"ל ,ףקיה תבר תזורחמל רבחתמ אוה לבא ,ויתולובגב ןותנ דדובה
תא עבוק ,יחהו ,חמוצה ,םמודה ,עבטב םיהלאה ןוטלש .וילעמש תוחוכה תהבגהב הוולמ
תוזורחמה דחא דצמ .ףקיה-תנומתב ןותנ דיחיה רישה םג ךכ .תוילוכ ךותב דדובה םדאה
יוצמ ינש דצמ .היילבו םייח לש ףצרב ףוסניא תוכשמתה הב שיש ,הלוכ היווהכ תוכשמתמ
.האלמ תוירוזחמ ראתמ אוהש םושמ ,המצע ינפב הרוגס הדיחיכ דדובה רישה תזורחמה ךותב
תא גיצהל וירחא אבה רישה אובי ,הייחת וא תוומ לש ,דחא בטוק טילבמ םייוסמ ריש םא
םיתעל ,הז תא הז םיתעל םימילשמ םיפוצר םיריש ינש ואצמיי ךכו .רחאה םילשמה בטוקה
.םש ותוא םיאשונ םה

.תזורחמו תזורחמ לכ לש תודחייתהב ןיחבהל יואר ,ןלוכ תוזורחמה לש ללוכה עצמה דצב
.המצע ינפב הדיחיכ הגצוהש ,תזורחמ לכ לש דוחייה םייקו רחואמל םדקומ ןיבש לדבהה יוצמ
דוגינב וליאכו וילעמ רשאו ,םוחכ רדגומ ועבצש םטיע עלסל המוד וניאש ןבלה קוצה עיפומ ףא
יתש .היתחת יוצמש המ לכמ תלדבנה הנוילעה הריפסה לש תגציימכ ,ריפסה תנביל תגצומ ,ול
םהמ ,םירישל םש ןהב ןתינ אלש ךכב ,תורחאה ןמ תולדבנ "ץראה"ב תועיפומה תוזורחמה
הנשימ יקרפל הקולח תמייקו רישל ריש ןיב לידבמ בכוכ קר .תוזורחמה ןמ תחא לכ תבכרומ
ילע ןימינ" תזורחמה טעמל ,ךליאו "םינזאמ"מ ןכמ רחאל רוא הארש המב ןכ ןיאש המ ,'ב ,'א
הקולחל הוולתי ,1968 ראוני ,ח"כשת תבט "םינזאמ"ב לחה .לדבנ םש ריש לכל רשאכ ,"ןימינ
.תזורחמה לש רתוי תצרמנ תימינפ הקולח לע דיעהל אבה ,םיקרפ ללוכה חנומה תימינפה
המ ךותב תוילוחכ ,רישל ריש ןיב רתוי הלודגה הדרפהל ךתוחה יוטיבה אוה לדבנה םשה ןתמ
,ןתמירזב רתוי תוצרמנ ,תופטוש תוזורחממ אוה רבעמה ."הריש" :"םיפיסאמ"ב הנוכיש
סחיה םג הנתשי .תובכעתה תנחת ,הילוחל הילוח ןיב תוהש תועבוקה ,רתוי תויטיא תוזורחמל
תוזורחמה יתש .ותפוקתלו ומעל חילשכ רשה ינאה ןובשח ןיבל ישיאה םלועה ןובשח ןיב
רחאל .המרב ולוק אשונ ןהב רבודה לוקה רשאכ ,רתוי תויביסרפסקא הנייהת תונושארה
קוקז וליאכ .רתוי טקש היהי לילצה .יטסינויסרפמיאה ,יתומשרתהה דצל ןויבצה הטיי ןכמ
םוחתל ללוכה ןמ הכילה לש הלא תומגמ .ימיטניאה חישל ,שחלל םייחה תואלמ לש םוכיסה
תזורחמב היוטיב אולמל עיגת ,תנגועמה הכרה המינב םר הלוקש המינה תפלחהו דיחיה
."םילשורי" ףסאמב

שאו ןברוח .ה
ינאה לש ,ישיאה ,םכסמה-ןובשחה תא עבוקו בר םוקמ ללכה לרוג ספות הנושארה תזורחמב
איה הבזכאה רשאבו .ימואלה רושימב תואצותה יפל םידדמנ ותרישו ררושמה גשיה .רשה
רישל םג קופקפה הנפוי - "שדקמו ךלמ-תמדא לע םיאובסו םיעבש רבכ םהו" - תטלחומ
העדיש רתויב תרדוקה האובנל ךרדה ללסית .בתכנ רישה ןהבש שדוקה תויתואל תוברל ומצע
הילע אובת הפוריא תודהי ,הלוגל תנווכמ ןברוחה תסיפת התיה התע דע .הדועמ ג"צא תריש
דימתמ ןפואב ,הלואגה בהז ,בהזה רשקנ םינוילמה תדמשה רחאל .המחנה ןויצב םלוא ,הילכ
יפכ ,העשה עיגת רשאכ ,"אתעש איטמ דכ" ,חישמה אובל םג םיכילומ "רהנה תובוחר" .םדב
ומויסב קרש ,םלש ןברוחה אשמ עמשנ התע .תוניקה ץבוק תא תומתוחה םילמב רמאנש
הדוא - זוע לעי זולנמו סנ חגי םכמו בזכי ירבד יאולו" :תנתממ היפצ תמינ ונמיה המ קחרמבו
.המשגהה ץראב היילכ אבנמ ,"רבדה תאובנ" וא "רבד" הנוכמה ,ומצע אשמה ."ןוראו לאל
עלס ףיעס .תיזחנה תונערופה ףוגב התע עיפומ ,ררושמל יוצר היה אלש ,האוש חנומב שומישה
,"ץראה" ,"םטיע עלס ףיעסל") תורקל דיתעה םויאה ןמ םויאה לש תולגתהה רתא אוה םטיע
:("שודק םי" ,הלחתהה תולמ יפל רישה ,1964 ,רבמטפסב 6
םדא לכ תומכ ןוגיב אלו / .םויכ יב ויזכ הניא רבדה תאובנו תאז תוארל הכזא אל ינא
בלסו ןמרג ןורחב םב םימע םיעבש ןולק םא / :םויא ןמ םויא תעדב םא יכ ,הלואש דרא
תלוא וזיא ןיממו להקה הז אוה ןיחומו-םד-רשב-ןימ הזיאמ / ,לרוג דומל םדמל אל
ףיעסל ינאו / !לענ ויתותלד לכ ךשחש-םואל לכש ריאהל וימינפ אובמש / ! - - ?לאונ
האושכ ...לזרב תחתר העבג לכמו / לג ילא לג :וניביבס םימ םיוקנ :עמוש םטיע עלס
/ ןורח תעב ונינפ הארמו לליה תולוק עבצ וליפא ריכמ ינא / !לקה לע דבוכה לופי
- - ןורגב שודק םדו רפע וניפ ךוחלב :המויאה תוקתתשההו

,(1965 ,רבמטפסב 26 ץראה) םידדובה םירישל תומש אלל ,היינשה הפוצרה תזורחמב
םע םילשמ וניאשו ,שא ושארש לבא ,םטיע עלס דיל םנמא יוצמה ,רשה ינאה הארמ םצעתי
םוקמב ,לפרעה תא תעבוקה תיטסיליהינ הייאר (הקורח 'י ,החותפ 'א) ןיא לש םלוע תסיפת
-דוקדק-םדאה ךיתורבא תוריבאמ ןא לא" - :ולש החיתפה תולמש רישב) דעיהו ןוזחה תוריהב
:("רשוי
רשא םגו ,לפרע - הזמ האלה יכ ודמלל / םלגרלש המדא תחא המא ינב ,םיאב םה הנה
ושיא אל ןומרח תבישב םג ,ומא ןטב ינמ שא דוקדק - םלואו / ...לפרע - בגה ירחאמ
עלס ץרא ןנע שלפמב ףא / שא הארמ תויהל לדחי אל ימשגב-לואש-ותדרב םגש / ,הבכת
םטיע
:ורבדו ,"םטיע עלס ףיעסל ןושמש לש ורשבכ" קלוד ופוגש ימ לש אוה ימצעה ןקוידה רויצ
."םטיע עלס ףיעסל שא דוקדק שיאה םואנ"

תוטרפתהו תוללוכ .ו
'ו) תווצמה תומרונה תא עדויש ימ ןיב תושגנתהו םעז תמינ חרכהב תיוולנ שאו ןברוחל
"תיב בלכ"ב ןכ ינפלו ,"הנומאהו גורטקה רפס"ב .ןתוא רפמש ימ ןיבו ותמדא לע םעל (הקורש
"רהנה תובוחר"ב .םיבירי הנחמל רעשב חיכומ שיא ןיב התיה תושגנתהה ,םירחא םיצבקבו
ךותב בצינה ןנוקמכ חיכומה תא וביצה רוצמהו קנחה תעבט ;םינפבמ לבא ,החכותה הכשמנ
לע םג חרכהבו ומע םע ,ומע ךותב בשוי אוה לבא ,םטיע עלסכ ול אוה ריעב אסיכ לכ .ומצע
םינפבמ תוחכונ םיקזחמו דגנמ הדימעה תא םילטבמ "םטיע עלס ףיעסל" יריש .םהיתואסכ
לש דהה עמשנ "ץראה"ב ומסרפתנש הלא ,תופוצרה ,תונושארה תוזורחמב םלוא .לרוג ףותישו
הפוצ ,השולק הוקת םושמ וירבדב שי ןיידע .ותוחילש תירחא תא הכבמה ,גרטקמה-חיכומה
וז הדימב ,הבלמ רוצעה סעכהש תללוכ תכסמ תרצוי םוכיסה תריווא .םירבדה תובקעב יונישל
ךכוש ,תומש ילעב םירישל תוטרפתמה תוזורחמב וליאו .תחאל ןרשוקו ,היתוילוח תא ,תרחא
םג ומכ ,ישיאה לרוגה .אוה רשאב םדאה לע אוה דפסהה .תטלשה איה דפסהה תמינו סעכה
הריכמה הייארה .תללוכ תויקוח תנומתב תועיפומ ,רישה הכבמ ןתואש תורחא תויומד
."הרישה" תא וא ,תכסמה תא הנכ לע הריאשמ היילכו תדלוה לש לולסמה תא דוסי תדבועכ
תוחילשב רבודמ אל בושש רחאמ םלוא .ולש תיפצתה תדמע ומעו ךוותב ראשנ דפוסה ינאה
תומגדה תניחבב םהש םירישל תטרפתמ תוללוכה .תרגסמה תככרתמ ,שאו טהל הווצמה
םירידאה חוכה תוזוחמו ארובל ץוחמ לוכה יכ ,הב ורבח לכשו שגרש הרכה ,תיסיסבה הרכהל
ןיבו יחצנה ןיב ינושה הניינעש תללוכה המרונה יכ אצמנ .הווש תירחאל םייפוצ ,תשביו םי ולש
םוחתב רתוי םיחונינ םיסופדל ךרד תללוסה איה ,ףולח-ןבכ םדאה תוהמ תעידיו ףלוחה
תיתודחא איה הרישה .יכרעה םוחתב רתוי הנותמו תינלבוס תינחור השיגל ףאו ,תינבתה
ירושימב תנווגתמו תטרפתמ איה לבא ,היתונומת תכרעמו החור ךלה לע תרמוש ,תקצומו
,"תורישה" וא ,תוזורחמה לש תוקלחתהה השגדוה רבכ תינבתל רשא .םינושה התעבה
לע הרימש ךותמ רידת ןכא .םזכרמב םינוש םיעוריא וא תויומד דימעהל םייושעה םירישל
,תחא המגודמ םלעתהל ןיא ,םיכרעל רשא .עלסה לאו עלסה ןמ קוניזה תודוקנ לעו שפנה ךלה
,עודיכ ,היוצמ ,(44-42 'מע ,'ט-'ח ,"ףסאמ") "םיחמצה לש הזופרומטמ" רישב .רתויב תפלאמ
הפוריא חור לע רבדיש גרבנירג יבצ ירואכ ררושמש ןבומ .התיג לש רישמ תינמרגב האבומ
םלעתמ וניא ,םהיניבש גשיההו חורה ילודג תוברל םתוברתו םינמרגה לשב ,תוומ םס לעכ
יעלס לא יתבצינ םויה ינאו" .רבסה ירבדב ,תינמרגב האבומה תא ףיקמ אוה .ויתופקשהמ
רבודמו ;רשה ינאה לש תישפנה תכרעמה תא הנשמ הקעומ תריווא רומאל ,"םיטחמ םשגב
ךיתרכזו" .הילע בוהא היה טטוצמה הז רישו הנושל תינמרגהש הבוהא תומד לע הניקב
ינפל-ןמרג)" :םיירגוסב בתכנה טפשמב ותוקדטצה ףיסומ רשה ינאה ףאו ."התיג ריש תבהואה
.יוד ןאכ הנוכמ ,הדמשהה םורט היווהב רבודמ .הלופכ איה תוקדטצהה ."(ול-לשמ ןיאיודה
ול השק תינמרגה ןידעש קמנמה דגיהה ךכל ףיסומ .התיג לש וז ומכ הגירח תוישיאב רבודמו
אלא ,םוגרתב קר אלו ,תמשרנ האבומה תאז לכב ."יל הביאכמ תינמרג ינישבו" .רשה ינאל
המינה עקר לע וספותל שי ,הז תכל קיחרמ תועמשמ יוניש .רישה ףוגב ,רוקמה תפשב םג
ךותמ ,תינמרגב האבומ לש העפוה תעדה לע תולעהל ןיא .םירישל תוקלוחמה תוזורחמב
תונושארה תוזורחמה יתשב אל םגו ,הפוריא תודהי לע הניקה ירישב ,דובכ לש סחיו הכרעה
תוזורחמב םלוא .קלמע תחכישמ שקבתמש המ לעו וישעמ לעו ןמרגה לע רבוד ןהב
תוהדזה ךות תרחא תומדל רשה ינאה ןמ היינפ תמייק .םינתשמ םירבדה ,תוקלוחמה
לש הזופרומטמה" יכ רמול לכונ .ויתורכה לעו ינאה תולובג לע םייוסמ רותיו ללוחתמ .המע
רישב ביטומ איה הזופרומטמה ."רישה בתוכ לש םג אלא ,םהלש קר אל איה" ,"םיחמצה
.םלוכ העבהה יעצמא תאו תינושלה ,תיאידיאה תיתשתה תא תננוכמ גו
ןמעטו) שמש תואובת ילבשכש / היקותמ םימש תומימ תיותש תכרובמ המדשכ הרופ
תוילילצ דוסבו ךשאר תורעש ויה ןנוג םחכו / (תונתשהה-רונת הפאמ השעמ ירחא ךחל
הפ תבקרנה םירשבב הפיה תא וה / - ןהב ןחוחינו םינשוש תויפיטלו / םחתמב םימינ
!?רפחו רוב רופחל ןרבקל הוצו ךפוג עדיש שיאה והימ / ,רפעב
רונתב הפאמה רואת ומכ בויחל תונתשהה .ונכות איהו רישה תרתוכב העיפומ תונתשהה
ובש רונתה הפאמ ,הזופרומטמ וניינעש ביטומה יכ ןיחבהל יואר .המירלו ןובקרל תונתשההו
םג .תינמרגה תקדצה לש רשקהב םיירגוסה םג ומכ ,םיירגוסב ןתינ תונתשהה תללוחתמ
םיירגוסל דחא ןיד .םיירגוסב הרימאכ הומכ ,םוגרתבו רוקמב ,םיימעפ ,רישה ףוגב האבומה
רבודמ אל יכ השוריפ האבומהו הלעמב ינש ןיינע םינייצמ םיירגוסה ,הטעמהה דצמ האבומלו
,םתרגסמב ,םהב רמאנה תא םיטילבמ םיירגוסה ,תחא הנועבו תעב .תימצע ,תירוקמ הרימאב
הריתמ ,האבומה ןמ םג ררבתמש יפכ ,רבודמ הבש תונתשהה .האבומה םג ךכו תאש רתיב
,םינוש תומש הריכזמ תינמרגב האבומה .םידגונמו םירז תודוסי לש תוטלקיהו הגיפס םג
תטלקנ תאז םעו ,אופא הכיבמ םיחרפ ללש לש תבורעתה ."דחא ירברב לוצלצ" םכותבש
,תוידוגינ תויווה םיגפוס ,דפסה יריש ,םלוכ תוזורחמה יריש ךכו .הבהא ךותמ תגפסנו
.ןהל םוקמ היה אל םירחא םיאנתבש
אוהו / ךרדחב דמע רשאב דמועה / םה רתנספה יענענמ הלוגמ דלש לש תובוטח םיניש
...ןוגנ תבהאב וללוקל די ןיאב :קיתע רונכ ץע לבא ןוגב
העמשמ ,לוק ןושלמ ,ררושמה שדחמש וללוקל הלמה .סננוסידה תא ריתסמ וניא דפסהה
ץקה תללק ,הללקל תרוכזת םג הב היוצמ ךא .רתנספ לש וא רוניכ לש םירתימ ןוויכ ,הנווכה
ונינפל .התוא החודו הללקה תא העינכמ תוכרהש אלא .םינגנמה וילכל םגו םדאל םג ברואה
.תינמרגל סחיב םג שחרתהש המל ,תעדומ-אל ,האובב-תנומת

ומכ ,ןוילע וצכ תונתשהה תא עדויה עבטב ומכ ,תוציחמ תלטבמה ןושל הדילומ דפסהה תמינ
.םוקיה לש העבהה תפשל המוקמ הנפמ ,ףולח ןב לש ותפש ,םדא תפש .הקיסומב
םשגהו ךישחמ רדחבו / !תוכב םשג ןכא ןולחה תיגוגזב / ,תומח יב תועמדה קרו יל רק
ךכש ! ה / .םינפ דוע םניאש / ,תיאר ךינפ תא וב רשא יארה לא טיבהל ארי ינא / דרוי
- - םלוכ ינפ םעפ ויהי
לצה ןדבואל המודב ,תוומ רשבמ תואכ יארב םלצה ןדבוא לע םירפסמ ,םייתוג המיא ירופיס
.הל דפוס אוהש תומדלו ול ףתושמב שח ינאה .ברקתמה ץקה תא איה ףא תרשבמ ותומלעיהש
דיחיה רעצב םלועה ףותיש .תוכב םשגב ,ותפשב םוקיה םג אבנתמ ךכ .תופסיהל םידיתע הומכ
ימיטפוא דצ ידגנ בטוקכ ריכזמ ,רישב רכזנש התיג וליאו יטנאמורה חסונב םלועה ןוגי תא ריכזמ
רתוי ללוכ חסונל תוומה ןויזח תא הקיתעמ םיחמצה לש הזופרומטמה .עבטה לע טבמב רתוי
.רואו עבצ לש תחא תוילוככ םוקיה ,עבטה תודגנתה לש

-תדימ לע אופא ןעשנ ,יח לכ תפתשמה תוללוכה תא האורה ינאל ,יאובנה ינאה ןמ רבעמה
החכותה תמינ תככרתמ .ולוכ םוקיל ,תובורק תויומדל רשה ינאה ןמ תטשפתמ ףותיש
םיבצמ הגיצמה ,תוטרפתהה האב תוללוכה לש םילשמ דצכ .החילסה לש החוכ הלועו
תוגהנתהו ,תידוחיי תישפנ הקיז ךותמ םהילע דומעל ןתינ תאז םעו ללכה תא םיפקשמה
.רישב רבודמ ובש םייוסמה הרקמה תא תמלוהה

הליל ירויצ .ז
,היתומדוק תא הכישממ איהש ךות "םילשורי" ףסאמב המסרפתנש ,רתויב תפקמה תזורחמה
לכ" ,"הלילה הזב ילוא" :םירישה ףוגב יתונדא ךפוה הלילה .לדבנה ,טלובה הנווג תא הגיצמ
:(27 'מע) ונווכמ הלילהש טויפ לש ותוהמ תרהנומ .החיתפה רישב רמאנכ ,"הלילה הזב הלילה
עבטמ / הלילו ברע תעכ אלש םירבדה םיארנ החירז םע רקוב תעל :אוה םירבדה עבטמ
םאו ובכשמ יתאפל םא / :ולש הליל יבע לאו ברעה לא םויה ןמ םדא אב :אוה םירבדה
.תירחשבכ אלש םירבדה םיארנ לחנ תודג לא
.םיפלחתמ םיעבצב ,תיברע דע תירחשמ ,ולוכ םייחה לולסמ תא וראת תומדוקה תוזורחמה
תא הכרד רייצל ידכ תרחואמה העשה הרחבנ התע .הילוגלגמ המכב התארנ הזופרומטמה
.רואה ףולחב הארנ ,וייח לחנ דיל וא ובכשמ לע ,וייח לולסמב רהרהמש ימ .ולוכ םייחה ךלהמ
יעיברה רישב ."ךישחמשמ ,קוחרה רעיה יבעב" ךלוהש ימכ ,ישילשה רישב ,רייטצמ רשה ינאה
אוה ההכה ."ןנעב יוהכ םי תכתמ" ,חצנה תיווה ,ילויהה רייוצמ ,"תועיקשהו תויכבה ירחא"
,ןרהוזמ והשמ לטינ ,חצנל למסב .תורחא תויווה םג .העיקש רחאל ותיווהו םוי לש ועבצ
,תואור םיניע ףלא ולש תוומה ךאלמ ,"ריפסה ףדמ" בתכנ - ריפסה תנבל ףוריצה םוקמב
רבד םיגיצמה םיריש .רוחש היה וליאכ ,תיממ ןבל אוה רופכ ."יח לכל רופכה ןודא"כ רייוצמ
,םיתמועמ םיריש ינש ,התע .רוא יפוליח ךותמ התע דע וגצוה ,תירחאו תישאר ,וכופיהו
- ןהיתש .םשמ תורירע לש לרוגו ,ןאכמ המשגהו ףוסיכ ייח תולמסמה םישנ יתש םירייצמ
ןויבא לע הליל זא הקלד" .טפנה תיששע רואל איה השיגפה הנושארה םע .םייליל תורואב
לש דועיה םג ךכו ,"ברע תעל יהיו" ,ברעה תשגדה ךותמ אוה הפוחה רואת םג ."ןטקה ינחלוש
ןייצמ ,הרושבה ריש ."הסירעל הזמו הזמ ונדמע תוצח ירחא הליל תועשו" ,ןיפיסכד ןיגוויז
לע הידב"כ שגומ הדועיה ,תפסכנה השאה לע רישה .הכומנ תושחרתה תדוקנמ ליחתמ תדלוה
ןמ" .היילכ הגיצמה השאה רואתב רוחשה קימעי המכו המכ תחא לע ."םיטוסה קמעמ השא
לש ורקיעו ברע תעל אוה ,ןוצר תעש ,המע דיב די הכילה לש רויצ ."איה םירוחשה תורוניכה
איה" :בתכנ םא ."םתנשב וכבש רשפא עדוי יניא ,םתנשב ומלח רשאו" .תותירכה טג רישה
,הכושח הלמה רכז תא הכושח הלמה תררועמ ,"בלח אל ךא ,ונוכנ םידשו םידלי תכושח התיה
'ז) רכזבש ,ןבלה תא תשרגמ ,בלח אל השגדהה ,םילדבנה ןבומהו יוגיהה ףא לע ךשוח ןושלמ
תורעשכ" :רוחשה לש הדימה תמא ךותמ תוספתנ ריהב ןרעש עבצש םישנ םג .בלחה (היורצ
"תכלשב השאו שיא תוהמל" יעיבשה רישה ."תוגוזמ ךכב תוינידנולבה תושפנ םג תורוחשה
ינימשה רישה ."םירוחשה תורוניכה" בוש םירכזנ ,"םואתפל יליל םדא קדבנה היהו" :אוה ףא
עלס לא םוי ךישחהו ךלהו" .הליל תעשל םטיע עלס תא ךימסמ "םימודמדה ךותל טבמ"
וניאש עלסה תקוחכ הצרנ םא .ךישחהל ,בירעהל ונידש םויה קוחכ הצרנ םא ."וקוחכ ...םטיע
:רישה םויסב התופירח אולמב העיפומ ,הכישחה לא הייהנה תקמנה .תובוט רשבמ
לכהש רשבה יניעב הארת אמש / ,םידיפל קילדהל ידי יתחלש אל ןה ,ךישחהו ךישחהו
.ןוימטל ךלה
תונומת וזכרמבש ,בותכה לש ןויזחה איגמ התע תומלענ רונוהי ומכ תויומד ,שאה ,רואה
- "ןיפנא ריעזב ןיפנא בר" ,הלענה תומדה תומצמטצה לע בתכנ יעישתה רישב .תירחאו הסיסג
."הרבחה תלוספ" לש םימסה תוביסמב ןשעה בע :ירישעב ."םיחודמ תומולחב לואש ליל"
:"המוד דרוי םדא" ,רשע דחאה רישב
המחה ימודמדכ לפא םדה / בהא רשא תא בטיה רכוזו המוד דרוי הזה םדאה
.בהז היה ורעש .החרק ושאר ,המודה דרוי םדאה / .ךישחהשכ
השא ינזואב" :רמאנ ,ד"יו ג"י םירישב ,םימעפ .ב"יה רישב עיפומ ,"ךישחמה רעשה הז תא"
לע רפוסמ וב ,וירחאל רישב ,"תולילה ויה" ."אלמ חרי ילילב אלו" םייוטיבה םיעיפומ ."רפעב
תמ ףוג לכ :רמאנ ז"טה רישב .תולילב םגו םימיב םג םירשבה תדמח תא תוצצומה תוקולעה
ריכזמ ז"יה רישה ."ךישחמ ןולחב וא ןרוק ןולחב" :דומעל ראשנ ,ריתומ אוהש תיבהו דוחל
םיבש / םישבלתמ רקובל םימק" :תיליל היווה לש תטלחומ הפדעה ךותמ הלילו רקוב יפוליח
הדעונ םיטלופ הלמה ."םישנו םירבג / ,םיטלופ םיעלוב םיטלופ םיעלוב / םיטשפתמ הליל
תא למסמה ,םינרקה תורכ ,רקה חריה .ערז תטילפ םג אלא ,לוכיע יכילהת קר אל ריכזהל
רישה זכרמב עבקנ ,רסחנו אלמתמה חריה ,תירוזחמ הלעמ תריפסב םג םייקה תאו ףולחה
."רישב וליפא רפסל בוצע הז" ,רשע-הנומשה

לע רבודמ התע .תטהולה שמשל םוקמ הקינעמה תוילגעמ שדחמ רייטצת ,רשע-העשתה רישב
שמתשמ רישה ןיא יכ רבדה ןיינעמ ,םלוא .לרוגה תמיאמ החירבל ןויסנ ןיעמ ,"ופיב םיב עסמ"
עשיהו החלצהה ןמיסב אוה חרובה הנוי רופיס לש ותירחא ןכש ,תיתשתבכ איבנה הנוי רופיסב
דרש ונטבבש ןתיולה ינפ לע ,ינוויה סותימה ןמ תונריסה רופיס ףדעומ .הב רשא לכו הונינ לש
ןבומ .הלילב גוויזה תדמחו תילילה תיששעה ןמ וב ןיאש לרוג תועיצמ תונריסה .טלמנה איבנה
ףרטכ ררגנה םדאל ,חצנ ליל ,םוגע הליל ןמע תואיבמ ןה .דבלב יותיפ ירבד םה הלאש וילאמ
,"בוט הליל"ו "העיקשה תוחירז" .תימיטפוא ,תידוגינ הנחת תגצומ ,רישה רמגב .םיה עקרקל
התיה ןפסה תרטקמ .דבלב הילשאב רבודמ תונריסה תרישב ומכ ,ךא .עסונל ןפסה עימשמ
לא תעצומה הטימה ךא" .ונמיה ליצי אל עסמ םושש ץקל םירבדה תא ריזחמ םויסה .היובכ
תורהנ"ל רזוח "היהא רשא היהא ארומב" םירשעה רישה ."םטיע עלס ףיעסל בוש איה ריקה
ריש ותוארל שי םלוא .הלילב ובכשמ לע םדאלו ,ןמזהו םייחה-עסמ למסכ תורהנ ,"הליל
."תוהוהוגנ - ילילה םלועב המגועה תומימ לע" .תכפהמ הרטמ ךותמ ,ול םדקש רישל המלשה
ידכ ודיב ןמזה חצנש ימ םע השיגפ תנמוזמ .היילכה תוזח תא קיתממה בטוקל שרדנ ררושמה
עלס לע תילילה וייח תוהממ תשקבתמה הנקסמה תא קיסהל ,םדא לכ ,םדאה ןמ עונמל
ףסוי דחאו םירשעה רישב .תעדל דוביא ענומ ,"הלילב ובכשמ ילע היהא רשא היהא" .םטיע
םיינשו םירשעה רישה .תולילה ןוממש לצב םילעופ ול םימודה וירבחו ,רחבנה שיאה בואכמ
םיצרפנ דבלב הז רישב .רישה לש ותוהמ תניחבל תובכעתה תנחת והומכ ,"רישה תמא" ארקנ
ןיא / .רחא גשיה לככ תימרת וניא ,בל םחיימה :ודבלב רישה" .היילכל ןודינה לש תולובגה
וליפא ךא .חריהו הלילה סותיממ עקפומ תויהל אשומה בייח הז הרקמב ."ותימא תלוז תמא
,"ברע ילילכחב" ,"המח העקשו" :םיפוריצה ופדעוי ,םיפירח תוחפ רוחש יעבצ רשאכ ,ןאכ
."ורתיס יבעב ןגנמהו"

ינאה םע התע ההוזמה בואכמ ףסויל וכלומ ףסוי תא ףרצמ ,ןבלה ןמ ןבלה ולילב דדובה ץעה
םיללכהו ,םיירוזחמ םירויצ .השולשו םירשעה רישב ,"דחא םטיע עלס" לא ףסוי ינש .רשה
דיגמה ."דיגמה לש זנכשא חסונב" רישב ,"דבלב הליל םיהולאל המה" - הלילו םוי ,ץיק יחרי
,"אוהה דיגמה לש החכותה חסונב" רבדמ אוה התע ,הלילה םולחב עיפומש ימ בורל אוה
םיהלא םג" .יכב לוקבו ארומ לוקב ,הליל הליבשב לוכהש ,םיהלאה תפשל לוכה קיתעמה
רשאכ .ןכמ רחאל רישב ,ותובצעב םוקיה חסונ אוה "םירישחמ םיננע" ,"המח יוקיל" ,"הכוב
,תוברע-בהזו םימודק-לכיה ,שמש יטויפה ןולימל ריזחמ "תישילש הזוח ןיע" ,ו"כה רישה
."הליפת הבכשא תדמחב" ,תינוגססה שמשה לש התיוולה אלא ןאכ ןיא אמש הלאשה תגצומ
רישב ,דיב ישמה תחפטמ םע עסמה .תיברעו העיקש ,ברע ,ברעמ ,ריכזהל הדעונ ,המי הלמה
לגלג תובקע ."רעורע :דאמ דדבל" .הבזכאב םייתסמ ,"תולולכ לילב םיבכוכ ץנהל" ידכ ז"כה
םירשעה הז ריש .הטרח תנחתכ ידגנ בטוק גיצהל דעונש ,"לוגלג יודב" רישל תורזוח המחה
תפשש ,ןנוקמה דיפסמה .ללכה לע דיעהל אבה ללכה ןמ אצוי תניחבב אוה רפסמב הנומשו
לכיה ידומע לא תותנע שיא הימרי ינניא ןה" :התע ומצע לע דיעמ ,םירישה לכב ויפב הלילה
אל ,שואיה ברועב קבאמל אוה םג ארקי "קרס ץעכו ירפ ץעכ םדא" ןכמ רחאל רישה ."סורה
,םייתשה ,תובכעתהה תונחת ,םרב ."םתחת ךשוחב" אובל םיארוקה םימ ילפמ תחת לופיל
תוגה בצע"ל ןמוקמ תא הרהמ דע תונפמ ,םדאל הניתממה הכישחה ןמ האיציה יוכיס דיל
:םישולשה רישב ךכ ,"תירחא
.וינוימט תכשח לא םליטהו / ןושלקב תומה רדלב םפינה תחש ריצק תמרעכ
תושרופמ ןייוצמש יפכ איה תירחאה ,"תירחא בצע ריש" :םש ותוא לעב דחאו םישולשה רישב
חסונב ןברוח תרכזמל אוה ירה םויה רכזנ םא .תירחש לש בולבלל דוגינ :ול םדקש רישב
,"ןיצקה תולכ םע" ."ורגסיי ומילע הליל יסיר ידע / תיבה ינב ןויכבי הז םוי" .באב העשת תוניק
הניא ,ג"ל ריש ,"לוחמב םישנב הפיה" םג ,המוד דרויה שיאה לש םמלוע ךישחמ ,ב"ל ריש
,ד"ל ריש ,"ןועקישמ הטמל" ."לוחמל ןוגינה תועמשמ - דעל תמ תמש המ" .תמה תשא אלא
.םיארבנה לכ תילכת איה
ינפ תנבל עבצכ םיגלשש וא / ,הביאכו םימחר תרימכ התיארמל תמרוג תכלשש וא
.ויחישו ויצע יוה תוגג ,היוהה רוחש תמדא םיסכמ / ויכירכתו תומה
תומדב התע ,ןקוידה ןמ דרפנ וניא לבא ,רוהיטלו הליבטל ארוק "אפיס" םייסמה רישה
:ביטימהו בוטה הלילל ארוק םויסה ."ליל יבנג ךרדב ונכשמה" :םיברה
- םיליפא תורפ םעטב ןיפיסכד ןיגווז לילכ םירדחב םיבונג םימ ילבל רוהט היהי ונלילש
.להי וננולחב רחש דע
.םדא לש וליל קיתמהל היושע םתוקיתמש ,םילשבה ,םירחואמה תוריפה םה םיליפא תוריפ
יקרפ לכ וקבד ובש תוומלצ זוחמ לש תועמשמב ,הלילה ירויצ תא קיתמהל אב בוטה ףוסה
.הרישה

םיינוגססה םירויצה םוקמב .םירישה לש העבהה ירושימ לכ תא םאות הלילל תונדא ןתמ
םילמה תא הפילחה העבהה תוטשפ .םיטרפ ןויצ ךות ,םישעמ רופיסב תודקמתהה האב
םוצמצל דוגינכ .ורצקתה םירוטה .התוער ךותמ תחא תולשלתשמכ ,טהל ךותמ תורשוקמה
זכרמב דמעש ינאה .תונפשוחה לובג לע איה תויומדה תגצה .ןייצמה ,הלגמה טרפה אב
איה ,לתוכה ירוחאמ לא םג הנזאהה .וביבסמ השענה לא הכורד ,הבושק ןזוא הטמ הרישה
דיעהל בייחו וינכש לצא ףולחה תא עדויה תלהוק שיאכ אלא ,םירישה ריש לש תימלושכ אל
.הדימה לע רתי םיבכרומ םניאש תונומתבו םייומידב ,ןושל ירויצב תנייטצמ הרישה .וילע םג
הנפמ תועמשמ-וד .הידגיהל אלמ ןפואב עדוותהל ותוא הנימזמו ארוקל תורישי תרבדמ איה
.תומומע ןניא היתונקסמ ,תיברע תעשכ ,םדאל ןמוזמה ףוסה תייאר .הרישיה הרימאל המוקמ
ןיאש ץקה תעש לש ץרחנה ,רורבה העמשמ לע דיעהל םיארקנ ,ןבלה הלילה וא ,הלילה תכשח
.הנמיה סונמ

ןימינ ימינ .ח
"ןימינ לע ןימינ" תמגוד תזורחמ העיצמ ,"םטיע עלס ףיעסל" תותכסמ לש תירשפא הבחרה
לש ןוגינה קוח ,תונגנתהה איה יזכרמה ביטומה .(13-14 'מע ,"לייווצרוק ךורב רפס")
תומייקתה דגנכ ,דיחיה לש םלועב תצצוקמה תוהשה ירוזחמ .ליעפמו לעופ חוככ תוהולאה
המינה .םירישה ירוט תא םימיעפמ ,תישארב ימי תששמ םיילויה םירידא תוחוכ לש תיפוסניא
.םיחצנ ילולסמ םאות בגועה לוק ,השאו שיא ייח לש ןטקה לולסמה תא תמאות תירוניכה
רזשנ אוה ןיאש דועב ךא .רכזנו רזוח עלסה ןיא ,ןמשב עבקנ םטיע עלסש תוזורחמב ומכ אלש
תזורחמב רישה .(28 'מע) רחא ריש לש ובלב בצייתמ אוה ,םינושה םירישב תרזוח הנומתכ
קיתעמ ,בכוכ םשארבו דרפנב דחא לכ םיספדומה ,םילדבנה םירישל תומש ןתמ אלל ,הפוצרה
."םא היהו" :יאנת לש בצמב ,חריה לא ,םלועל ץוחמ לא עלסה תא
םטיע עלס ףיעסלו / ברעו רקב םשש אצמו חריה זוחמל אבו המימש קסי םא / - םדא
ךיא / .העגו ךולה ךלוה ורבעמ עמשי רוחשה שואיה רפ רושו / .ואצמו םש םג ךלוה אהי
?ודבכב םשל םג הזלה רושה עיגה
היוול ינב םג םירייוצמ ךא .וכלומ ףסוי וא בואכמ ףסוי תמגוד ,םדאה ןמ היוול ינב רשה ינאל
ןייעמה ןמ התוש איה ףאש ,עלסה יוגחב הלגחה תנומת וא ,הנויה ומכ ,םייחה ילעב תריפסמ
,הניכשה לש למסכ םיעיפומה ,םירופיצלו תופועל דוגינכ ,הלעמל ףחרמה טיעה יוצמ .עבעבמה
הלוק עמשנו שי .תומשנה עלס ,םטיע עלס רוניצל רגוה המדש רופיצה הרכזנ .םדאה תמשנ וא
דבורב .דבכה רפה ךשמנ ,חריה לא ,ןאכ .ןושלה תורכ העוגה רפה וא ,העוגה הרפה לש
רשאב ןכ אל .וב םילעופ םניא וליאכ דבוכה יקוחו ,הכישמה חוכ שלחנ ובש ,חריה :תיתשתה
."לק"ה חריה ינפ לע םג ונמיה טלמיהל ןיאש ,שואיה יומד דבכה רפל

,םייפנכ תורכ ,"םטיע עלס ףיעסל" תוזורחמה ןמ ,םירחאה םירישב יטסימ למסכ רכזנ חריה
ומכ חוכ תרידא תריפסכ ףא וא ,ןומדקה אטחה תובקעב םתליפנ רחאל השאלו םדאל המודב
.וילא עיגיש םדאכ והומכ ,אפוק חרי ,תיצראה ותיווהב ספתנ אוה הז רישב .השביה וא םיה
תינתשמ םא םג .םזכרמב אוה םדאה םא ,םיירשפאה תומלועה לכל וקתעוה םימודמדו המוד
:(םש ,םש) תוירוזחמה איה תחא ,תיפצתה תדוקנ
- םש ברעה לש רקבה לש ומודמד ןיממ המו תילכתה הארמ ןיממ המ הפ עדנש ילבמ םג
- - ומות יפל ףוסה ינק לא רבדמו / וילג ללוגמ לחנו ברועה ערוק ,יובשה ארוק םש םג םאו /
תופירחל םגו ,יוכשה ארוק ,ברועה ערוק ,ברע :ןושל לא לפונ ןושל יקחשמל בל םישל יואר
עסמ תא ילמסה ודבורב ןייצמ לחנ .השמ תלצה תא םיריכזמ ףוסה ינק .היומסה הדגנהה
םותה גשומ םג ךכו ,(הקורש 'ו) ףוס םלוא .יח לכ םידקופה םירבשמב םירשקנ םילגהו ,םייחה
.םלשנו םת ,םתלו ,ףוסל ,רתסנה ,יומסה םדצב םיכילומ ,רישה םתחנ ובש

תוזורחמב םייוצמה םימלש םיתב ףאו דוסי-תונומת תויוצמ "ןימינ ילע ןימינ" תזורחמב
שא ריש רשו / שא ומל שיאה אב אגניח יב ליטמכ" :(16 'מע) לשמל ,ךכ ."םטיע עלס ףיעסל"
ררושמה לצא בשחנ ,ןימינ ימינ וא ,םימינ ימינ םשה יכ המית ןיא ."תעה לא םיפוסיכ תד
.התומלשב "םטיע עלס ףיעסל" םירישה תפוסאל ,ףדעומ ףאו ,םלוה יוניככ

ןבלה קוצה .ט
םיכומסה םירישהו (8 - 5 'מע ,ב"י - א"י ,"םילשורי") "ןבלה קוצה לא עסמה" תמגוד ריש םג
ירישמ דחאב רייוצמ ומצע םטיע עלס .הלודגה תיטויפה הביטחל רשקתהל םייושע ,וילא
,םיעקבו םיזיז םירכזנ .ןותנ אוה הילע המדאל המודב םוח עבצ לעבכ "םטיע עלס ףיעסל"
רכז הלועש ירה ,עלס לע רבודמ םא .תולצפתה ,תוקלחתה ריכזמה ,"ףיעס" חנומה תופעתסהכ
םיעלסל לעמ תוחולה ינש יומד עלסה וא ,עלסה יוגח םהל ליבקמב .םיקדסו םיעיקבו ,םיקיקנ
,ןבלה עלסה לע רבודמ רשאכ ןאכ וליאו .ריפסה תנביל תיחצנה דגנה תריפסכ תרכזנו תרזוח
:(8 'מע) רמאנ
אוהה רשגה לא תואסרפ המכו-
?קוצה ןבול לא דע תואסרפ המכו
בכרה הנועו :בכרל יתלאש
...קוחש עלסה הז :ןיד רזגב ינקספ
םיריכזמה ,הנביל יצע ,םינבל לש רעיל אוה רוחאל עסמה .ןמזב הרוחאו המידק אוה עסמה
תומדל .ןינוקיאל ,הכיסנה תיבל ,רבעה ןמ תולולכ עסמ ראותמ ןכ ומכ .תודליה זוחממ ןבול
.(5 'מע) "ימולח אובמל העיגה תבכרה" .שפנה תומולח םיכילומ ,תיחצנה ,תדמתמה ,תפסכנה
.עסמל םיכיישכ הזל הז וכמסנ תבכרו בכר .הלגעה לעב ,(החותפ 'ר) בכרה ךילומ םג ןאכל
טיבמה אוה דיחיה עסונה .ןמזב המידק עסמ ,תוומלצ תוזוחמל אוה הרכרכה לש הדעי
הז ורשקנ ,ףוסו ספ ."לזרב תלסמ יספ וספ הנהו" ,לזרבה תליסמ ךותב ול תנמוזמה תירחאב
רוחאל עסמה :רמאנ וליאכ .ענמנ-יתלבה ץקל הכילומה ,הרכרכה הכחמ דיחיה עסונל .הזב
:(7 'מע) ותודידבב םדאה תא ריאשמ ,ןורחאה עסמה וליאו ,םיפתתשמ הבורמ אוה
םשל תעסנשכ :בכרה רמוא
ךדבל - ןאכל ךא ,דבל תעסנ אל
דבל אוה םתהמ רזוחה לכ
.ךדיב םולכ ןיאו
ןוזחה תייומד רעובה הנסה לש שאה ,םיפוסיכל זמרכ לוחכה ,רישב ורכזוהש םיעבצה לכ
,שבדו ןיי ,שמש תואובת חיר ,דמתה תוחיר תוחירה םג ומכ ,תכלשל דוגינכ קרקריה ,טהולה
לש אלא ,הלילה רוחש לש הניא תטלשה המינה .ץק למסמה ,קוצמה לש ןבולל םמוקמ םינפמ
תודלי תעב היהש המב רשקנ לפרעה .תולגתההו םולחה לפרע ,תבכרה לש לפרעה תרוטק
.ןולדיח תעל היהיש המלו

.עסמ לש גוס ותוא םינייצמ ,(8 'מע ,םש) "ץיקה ירפצ תומל רשאב" ,םירופיצה תועסמ םג
ךכ .רחא ונמז הולאה קר .םדאו רופיצ ,םוקי לש דודנה תונחת ןה ףרוחו ץיק ,תיברעו תירחש
'מע) ןבלה קוצה תוברל ,"םטיע עלס ףיעסל" יריש לש תיתוגהה ,תינויערה תיתשתה תמכתסמ
:(11

בולבל רוזחמו בובס :וללחב ובש המ / .דימת הווה אוה ,ףלוח וניא ןמזהו ןיקזמ וניא םלועה
.שומשל דוע וניאו רבשנה סרחכו / לדחה אצמנה ,שיה תקוח ,לרוגה תקוח הז / שומכו ףיסאו

,"המדא תורבק ךות לאו תומדא ילע לא" ,ףלוחה םדאלו ,םשמ ,חצנה יקוח לש םויקה רוקמל
עלס ףיעסל" םירישב .גרבנירג יבצ ירוא לש םיירילה םירישה לכ םיבסומ ,ןאכמ ,(12 'מע)
ויתויווחו ונויסנ קמוע לע רשה ינאה לש ישיאה לולסמה תינויערה הרכהל ףרטצה "םטיע
.םיברה ןעמל ,לוקב רמאנה יודיול החכות לוקמ וילילצ תופלחתהבו

םידוגינה ןודיע :םויס .י
םידוגינה תא ךופהל תלוכיה תא םגו תטהולה ,הפירחה תוידוגינה תא תעדוי ג"צא תריש
תואריהל םייושע ןושאר טבמב .םעזה תוטעמתהו ךור הב שיש ,תנדועמ ,תיתודחא תוהמל
רישה חוכ םג םכותב טעמתה וליאכ ,םידוגינה תא הנידעה המינה תחצנמ םהבש םירישה
יטויפה יוטיבה תודחייתהב תמגופו םיקמעמה תא התיחפמ וליאכ (הקורש 'ו) תוטשפה .רשהו
תמצוע תרמשנ ןהבש תוזורחמה יכ ,הרואכל ,ןועטל ןתינ ,אלפומה ןנוקמהו לודגה חיכומה לש
.ןהמ תלפונ "םילשורי" ףסאמב הפקיהב הלודגה תזורחמה וליאו ,תורחבנה ןה םידוגינה
תוזורחמב םג ךכ .הבש שפנה ךלה תונדעתהב אוה הקיריל לש החוכ .העטומ אוה הזכ טופיש
םויסה יריש .גונעה ,ךרה לילצל ומוקמ תא הניפ םעזה םהבש תומוקמב ,"םטיע עלס ףיעסל"
םתיינפ תעב םג ,ךשמההו החיתפה ירישל םתמצועבו םתלודגב םימוד גרבנירג יבצ ירוא לש
םייומידב תתל ג"צא לש רישה עדוי העיקשה תא םגו החירזה תא םג .רתויב ישיאה זוחמל
ףלחתהבו ,חצנה תוהמ תא תולעהל ילויהה םיה לש רויצה אובי ,ךירצ םא .םתוא םימלוהה
'מע 'ד-'ג ,"םילשורי") .הדימ התואב תיטויפה ותוחילש אלמיו ,ףוקשה םומעה אובי ,ךרוצה
:(33
םיאשדב ברע תעל ,ברע תונפל םימה בבלב / םימודמד-שפנ-תמגע-תלה ףוקש יומידכו
/ .םיכרד תמכח לכ תולככ / םימומע השאו שיא לכ :בלבש המ לכ ומיד / - םיחרפבו
לא םירמ םיתפש ימב המלשה תמגעבו / טינרבקו ןרות תואג ילבל תוינא תוראשה ןימכו
.בואכמה-תשבי-ךשמה / וא םי תולוצמ ויתואצותש - ףוחה
תוגספה ימורמל ,"םטיע עלס ףיעסל" תריש תא םילעמה םיתואנה יומידהו המינה - היווה לכל
.ררושמה לש ,םשה ילעב םירחאה ויצבק םיבצינ םהילע