ד"ממ תורפסב תורגבה תניחב הנבמ
ב"סשת ץיק
(9111) תיסיסבה הדיחיה הנבמ
תחא הלאש - הריש - א קרפ
תולאש יתש - (המרד ,האירק ירפס ,םימכח-ישעמ ,הלבונ ,רצק רופיס) תרופיס - ב קרפ


קרפ לכמ הלאש - (9112) המילשמה הדיחיה ןולאש
הריש - א קרפ
םימכח ישעמ ,רצק רופיס ,הזורפ - ב קרפ
ןמורו המרד - ג קרפ


50% תוחפל לש הריחב היהת םיקרפה לכב,סובמולוק רתסא
ר"מפמ